31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

 • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

 • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

 • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
 • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

 • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
 • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
   

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne. 

25.01 i 28.02.2017 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym miały miejsce dwie sesje rady Miejskiej w Myślenicach. Oby dwie sesje poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych Rady.

XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Na sesji w dniu 15 stycznia Rada Miejska przyjęła m.in. następujące uchwały

– uchwałę w sprawie: podjęcia działań związanych z przygotowaniem Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 
O budżecie obywatelskim piszę w poście z dnia 01.02.2017  – Myślenicki Budżet Obywatelski

– uchwałę w sprawie : przystąpienia do opracowania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2014-2020”

– uchwałę w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.

O Gminnym Programie Rewitalizacji oraz wyznaczaniu obszaru zdegradowanego piszę w poście z dnia 10.01.2017 Gminny Program Rewitalizacji- ważne dla Głogoczowa/
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców również część Głogoczowa znalazła się we wskazanym obszarze zdegradowanym.  Dlaczego to ważne mogą Państwo przeczytać w poście podlinkowanym powyżej.

cyt. „Podobszar V – Głogoczów – sołectwo z punktu widzenia analizy wskaźnikowej nie należy do obszarów kryzysowych, jednak w efekcie przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że działania rewitalizacyjne na tym przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Myślenice.” Wskazany obszar do rewitalizacji to działki w centrum wsi nr  1061, 72/6, 1065/1 o powierzchni 3,1513 ha. 

XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

 1. Na sesji w dniu 28 lutego 2017 roku Rada Miejska przyjęła bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Myślenice.

  Cyt. (..) „Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego w wysokości 450 000 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),w  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr K1941 Głogoczów-Włosań w miejscowości Głogoczów, K1943 ul. Sienkiewicza w mieście Myślenice, nr K1980 ul. Słoneczna w mieście Myślenice”

2. Również w tym roku Rada Miejska wycofała z porządku obrad uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Jednocześnie informuję, że ceny wody i ścieków pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Polecam moje wcześniejsze posty dotyczące kształtowania taryf wodno-kanalizacyjnych w Gminie Myślenice.

 1. Post z dnia 21.04.2016 – O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice w którym m.in.
  – podstawowe informacje dotyczące kompetencji Rady Miejskiej przy ustalaniu stawek za wodę i ścieki
  – skąd się biorą różnice w stawkach za wodę i ścieki w poszczególnych miejscowościach?
  – dlaczego mamy opłatę abonamentową i czym jest umotywowana jej wysokość?
 2. Post z dnia 07.02.2016 -17.12.2015, 31.12.2015 XVII i XVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o dopłatach do cen wody i dokapitalizowaniu MZWiK
 3. Post z dnia 29.03.2015 – 27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o uchwale o dopłatach do cen wody

WNIOSKI 

W związku z przystąpieniem powiatu myślenickiego do realizacji chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie na sesji w dniu 28 lutego złożyłam wniosek o rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem centrum wsi Głogoczów. Istotnym jest aby obydwie inwestycje były ze sobą kompatybilne i wzajemnie się uzupełniały, tak aby kompleksowo rozwiązać problem związany z zalewaniem centrum Głogoczowa przez wody opadowe.

Pisząc o centrum wsi mam na myśli całe starodroże zakopianki, czyli również uzgodnione z mieszkańcami rozwiązanie kwestii odwodnienia przy nowej remizie strażackiej oraz przy wylotach wszystkich dróg wewnętrznych. Dopiero po wykonaniu odwodnienia i zabezpieczeniu terenu przed zalewaniem wodami opadowymi będzie można przystąpić do prac związanych z faktyczną odnową centrum wsi. 

25.11.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była dwudniowym szkoleniem dla radnych i urzędników UMiG oraz posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej.

Co roku radni Rady Miejskiej w Myślenicach wspólnie z Burmistrzem MiG Myślenice, Dyrektorem UMiG, naczelnikami UMiG oraz prezesami podległych gminie spółek, uczestniczą w dwudniowym szkoleniu mającym na celu omówienie planowanego na kolejny rok kalendarzowy projektu budżetu gminy oraz innych istotnych dla funkcjonowania Gminy Myślenice kwestii.

Szkolenie to daje jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się ze szczegółami i dogłębnego omówienia kwestii nie tylko budżetu, ale także lokalnych podatków, funkcjonowania gminnych spółek, czy zmian w funkcjonowaniu samorządu wynikających z ustaw wyższego rzędu. To czas na merytoryczne dyskusje i rozmowy nie zakłócane przez czynniki zewnętrzne.

W tym roku na szkoleniu omawialiśmy nie tylko przyszłoroczny budżet, ale także zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem MZWiK, ZUO, SPORT Myślenice i MARG. Ciekawostką było podsumowanie realizacji programu 500+ w naszej gminie. Dyskutowaliśmy także nad konsekwencjami dla Gminy Myślenice wynikającymi z planowanej reformy edukacji, a na koniec pracowaliśmy warsztatowo nad takimi narzędziami partycypacyjnymi jak inicjatywa lokalna i budżet obywatelski.

W kolejnych postach będę starać się Państwu przedstawić część przygotowanych na szkolenie prezentacji, aby i Państwo mieli możliwość zapoznania się z tymi materiałami – są bardzo ciekawe.

Wracając do sesji. W dniu 25.11.2016 Rada Miejska przyjęła m.in. takie uchwały jak:

 • „Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017”. 

Szczegóły dotyczące stawek i prezentację ze szkolenia znajdą Państwo w poście z dnia 25.11.2016.

 • „Uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Uchwała ustala, iż od roku 2017 opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 8,20 zł. Opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady NIE są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 16,40 zł.

Wskazana powyżej podwyżka wynika bezpośrednio ze wzrostu ilości odpadów odbieranych przez gminę od mieszkańców. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się sam finansować, tzn. że gmina nie może do niego dopłacać. Koszty utrzymania systemu muszą ponosić bezpośrednio wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy.

Proszę spojrzeć na tabelę przedstawioną poniżej oraz prezentację przedstawioną radnym na szkoleniu przez Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów, pana Jerzego Podmokłego. Zmiany te pokazane są także w szerszym kontekście – pobliskich gmin, a nawet krajów 🙂 Dane te jednoznacznie wskazują duży wzrost ilości odbieranych odpadów, który wpływa na konieczność wprowadzenia wyższej stawki za ich odbiór od mieszkańca.

Proszę zwrócić uwagę na wzrost ilości odbieranych odpadów z pozostałych gmin korzystających z naszego ZUO. Te gminy też czekają podwyżki i to nawet dużo większe niż Myślenice.

Jednocześnie chciałam Państwu powiedzieć, iż jestem bardzo zdziwiona, że najbardziej aktywni radni Klubu PiS nie uczestniczyli w szkoleniu. Skutek tego widzieliśmy w tym tygodniu, gdy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej zadawali podstawowe pytania na które znaliby odpowiedź gdyby uczestniczyli w szkoleniu i byli obecni duchem na wcześniejszych komisjach na których omawialiśmy m.in. problem zwiększającej się ilości odpadów.

Po dwóch latach radni powinni wiedzieć jak funkcjonuje samorząd i myśleć na zasadzie kompromisów pomiędzy dobrem pojedynczych mieszkańców, a potrzebami ogółu – które zaspokajamy jako jednostka samorządu terytorialnego. Powinni też znać podstawowe przepisy, które obligują samorząd np. do ustalania takich cen za odpady by pokrywały w całości koszty utrzymania systemu odbioru odpadów. Niestety, radni PiS nie rozumiejąc meritum sprawy, i nawet nie wykazując chęci jego poznania (nie byli na szkoleniu), znów zagłosowali populistycznie, tym razem przeciwko podwyżce stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Łatwo jest głosować przeciwko istotnym dla funkcjonowania samorządu kwestiom, gdy nie myśli się o konsekwencjach swoich działań. W tym przypadku ewidentnie istotne jest jedynie „pokazanie się”, a nie rzeczywista praca do której zostało się wybranym.smieci

slajd1

slajd2

slajd3

slajd4

slajd5

slajd6

slajd7

slajd8

slajd9

slajd10

slajd11

slajd12

slajd13

 

 

30.09 i 25.10.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

we wrześniu i październiku 2016 roku odbyły się XXVI i XXVII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przyjmowane na sesjach uchwały dotyczyły głównie bieżących spraw dotyczących Miasta i Gminy oraz związanych z powstaniem w Myślenicach nowej jednostki kultury – Muzeum Niepodległości.

Ponadto, na sesji w dniu 25.10. przyjęty został „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 30.09.2016

1. Działając na prośbę Rady Sołeckiej Głogoczowa poprosiłam Burmistrza o zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Policji ws. zmiany organizacji ruchu pod cmentarzem w Głogoczowie w dniu 1 listopada.
Rok rocznie w tym dniu, szczególnie w czasie trwania wypominek na cmentarzu, osoby przyjeżdżające na cmentarz parkują po obydwu stronach drogi powiatowej, blokując skutecznie przejazd i powodując wiele sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania:
a) Całkowity zakaz parkowania po jednej stronie ulicy (od samego początku drogi przy starodrożu zakopianki. Zależało nam w szczególności na rozwiązaniu problemu jadąc w górę, zaczynając za budynkiem organistówki)
b) Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Włosani, z wyjazdem na zakopiankę przez ulicę Czarnoleską, graniczącą z Włosanią.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych została złożona na Dzienniku Podawczym UMiG w dniu 26.10.2016 – niestety nie otrzymałam jej przed 1 listopada i nie mogłam w żaden sposób zainterweniować. Niemniej znając już zdanie ZDP w tej kwestii wiemy już jakie możemy podjąć działania w przyszłym roku.

ODPOWIEDŹ 

„Zarząd Dróg Powiatowych ze względu na brak dróg o porównywalnych parametrach dających się wykorzystać w trasie objazdu nie widzi możliwości wprowadzenia objazdu dla drogi K1941 Głogoczów-Włosań (odcinek w okolicy cmentarza).
Zarząd Drug Powiatowych opiniuje negatywnie wprowadzenie ograniczeń dla lewostronnego parkowania w km0+000-0+240 (od starodroża do placu pod kościołem).
Uważamy, że ze względu na bardzo duże potrzeby parkingowe w dniu Wszystkich Świętych ograniczenie parkowania będzie notorycznie łamane. Mając na uwadze rozsądne traktowanie i potrzeby użytkowników drogi i parkujących sugerujemy wprowadzenie na czas największego natężenia ruchu w okolicy cmentarza ręcznego kierowania ruchem przez osoby z uprawnieniami – np. druhowie OSP”.

2.  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa zwróciłam się z wnioskiem o rozważanie wprowadzenia na parkingu pod UMiG od strony Sokoła zwolnienia z opłat przez pierwsze 5 minut postoju. Mieszkańcy chcąc wejść tylko do UMiG i zostawić dokument na dzienniku podawczym muszą zapłacić za całą godzinę postoju, co jest dla nich niezrozumiałe, ponieważ w okolicznych miastach powiatowych nie stosuje się takiej praktyki. Proponowane rozwiązanie dotyczyć miałoby tylko tego parkingu i byłoby swojego rodzaju otwarciem się urzędu na potrzeby mieszkańców.

ODPOWIEDŹ 

„W chwili obecnej opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśleniach nr 199/XXVI/2016 z dnia 30 września w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice. Za zapisów w/w uchwały wynika, że opisywany parking znajduje się w SPPA, co oznacza że za uiszczoną opłatę można przez 1 godzinę korzystać ze wszystkich wyznaczonych stref w mieście. Ponadto przy ul Traugutta znajduje się bezpłatny parking, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.”

Mój komentarz. Przy planowanych kolejnych pracach nad zmianami dotyczącymi stref płatnego parkowania na terenie Myślenic będę lobbowała za proponowanym przez mieszkańców rozwiązaniem.

3. Zwróciłam się z prośbą o zawnioskowanie do koła łowieckiego ws zwiększenia odstrzału dzików w Głogoczowie. W tej chwili dziki zaczynają podchodzić bardzo blisko domów (w szczególności w okolicy Bęczarki i lasu Bronaczowa). Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że ludzie boja się poruszać drogami gminnymi.

ODPOWIEDŹ 

W dniu 06.10.2016 Burmistrz przesłał mój wniosek do Pana Adama Benedykta Bispinga, Łowczego Koła Łowieckiego „DARZ-BÓR” w Krakowie z prośbą o przeanalizowanie zgodnie z kompetencjami problemu w Kole Łowieckim i podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia populacji dzików i zagrożenia, które stwarzają szczególnie dla dzieci i młodzieży poruszających się po drogach gminnych.

INTERPELACJE I WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 25.10.2016

Działając na wnioski mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o postawienie na przystanku Głogoczów-Dwór przy Zakopiance ławki dla oczekujących na busa. Mieszkańcy bardzo prosili o wiatę w tym miejscu, ponieważ jednak z powodów technicznych nie jest możliwy montaż wiaty, proszą choć o ławkę.

Drugi wniosek dotyczył przystanku Głogoczów-Centrum w stronę Krakowa. Mieszkańcy zgłaszali, że w zatoce przystanku jest wgłębienie w którym zbiera się deszczówka. Poprosiłam o remont zatoki, ponieważ sytuacja ta znacznie utrudnia wysiadanie z busów w deszczowe dni.

ODPOWIEDZI NA WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI I INTERPELACJE

Odpowiedź z dnia 12.10.2016 na interpelację z dnia 15.09.2016 dot. budowy nowego cmentarza

„Odnosząc się do Pani pisemnej interpelacji jw. dotyczącej uwzględnienia w projekcie nowego cmentarza w Głogoczowie kolumbarium oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową fragmentu ogrodzenia uprzejmie informuję że przedstawione przez Panią propozycje zostaną uwzględnione.”

Odpowiedź na wniosek międzysesyjny z dnia 10.06.2016 dot. oznakowania wjazdu na drogę powiatową w Głogoczowie.

W piśmie z dnia 17.08.2016 Zarząd Dróg Powiatowych wskazuje, iż po wizji w terenie stwierdził prawidłowe oznakowanie wlotu drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań w drogę gminną przy szkole podstawowej w Głogoczowie. Znaki o które wnioskowałam (A-4- ostre zakręty, pierwszy w lewo i A-23 – stromy podjazd) są umieszczone w pasie drogowym w miejscu zgodnym z projektem stałej organizacji ruchu nr KT.7121.67.2013. Jakość znaków jest dobra – nie odbiega od aktualnych wymagań dotyczących oznakowania pionowego.

Mój komentarz. Znaki są i stoją poprawnie, a niebezpieczne sytuacje powodują kierowcy TIRów, którzy do znaków się nie stosują. Na to wpływu nie mam.

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 – dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej drogi 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie.

„W odpowiedzi na Pani wniosek uprzejmie informuję, że droga nr 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w 2016 roku nie została uwzględniona do realizacji w ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”.
Sołtys wsi Głogoczów przekazał informację, iż z funduszy sołeckich na drodze nr 27 w bieżącym roku zostanie położona frezka na najbardziej zniszczonych odcinkach jezdni”

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej stanu prawnego starodroża zakopianki w Głogoczowie

„Droga starodroże w Głogoczowie jest własnością GDDKiA w Krakowie. Od dnia 01.01.2011 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a GDDKiA w Krakowie, Gmina przejęła funkcję zarządcy drogi.”

11.08, 15.09.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 11 sierpnia 2016 roku odbyła się bardzo krótka sesja, która została zwołana w celu przyjęcia zmian w budżecie Gminy Myślenice wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na realizację „programu drogowego”.

Umowy na realizację zadania zostały podpisane pod koniec sierpnia i od tego czasu wykonawcy mają 5 miesięcy na wykonanie zlecenia.

W Głogoczowie inwestycję realizuje firma Eurovia. Firma ta ma do wykonania, w tym samym okresie czasu, również „program drogowy” w Myślenicach, Polance, Borzęcie, Osieczanach, Łękach, Drogini, Bysinie i Jasienicy. Harmonogram prac zależy od wykonawcy.

Oczywiście, ponieważ zaczyna się okres jesienno- zimowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż w przypadku gdy pogoda pokrzyżuje plany, wykonawcy zwrócą się najprawdopodobniej do UMiG o wydłużenie terminu oddania inwestycji.

PROGRAM DROGOWY W GŁOGOCZOWIE

Jak już wcześniej pisałam w poście z dnia 22.05.2016 roku, do programu drogowego zgłosiłam 7 dróg w Głogoczowie. Z powodów finansowych, ostatecznie do naprawy zakwalifikowały się trzy. Są to:

 • droga na dz. nr 941 o długości około 250 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu oraz pobocza;
 • droga na dz. nr. 1346 o długości około 650 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, wykopanie nowych rowów oraz oczyszczenie już istniejących;
 • droga na dz. nr 1220 o długości około 450 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, pobocza, rowów.

O pozostałych drogach (tych zgłoszonych i nie zgłoszonych z powodu nie spełniania warunków programu) w UMiG także pamiętają. W miarę możliwości finansowych Gminy będą sukcesywnie realizowane.

15.09.2016 – XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 września br. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja była poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Na sesji przyjęto głownie uchwały ogólne, nie dotyczące bezpośrednio Głogoczowa. Zaplanowany porządek sesji znajdą Państwo na stronie UMiG w zakładce Dla Mieszkańców/ Rada Miejska / Sesja Rady Miejskiej.  Zazwyczaj porządek przedstawiony na stronie nie jest w pełni zgodny ze stanem ostatecznym, ponieważ niektóre punkty sesji wchodzą pod obrady na wniosek Burmistrza tzw. autopoprawką.

I właśnie autopoprawką Burmistrza w porządku sesji znalazła się „uchwała w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Niepodległości w Myślenicach”.  Jest to uchwała intencyjna, która została przegłosowana przez Radę Miejską jednogłośnie.

Zgodnie z treścią dokumentu, Muzeum Niepodległości ma mieć swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku na terenie miasta Myślenice, a przedmiotem jego działania będzie:

 • gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii i szeroko rozumianej kultury materialnej:
 • upowszechnianie wartości kultury i nauki:
 • prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej;
 • współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki w innymi jednostkami kultury lub placówkami edukacyjnymi.

Mające powstać Muzeum przejmie zbiory i archiwalia obecnie istniejącego Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. Z należytą dbałością o ich stan zajmie się kultywowaniem wartości związanych z tożsamością myślenickiej społeczności, krzewiąc wśród młodzieży patriotyzm, wynikający z pamięci o przeszłości a nakierowany na dbanie o naszą ojczyznę. Pracownicy Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” znajdą zatrudnienie w nowej placówce.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały: „Nowoczesne muzeum ma szansę stać się placówką oferującą atrakcyjne programy edukacyjne i otwartą na współpracę z szerokim wachlarzem grup społecznych. Takie warunki zapewni m.in. projektowana sala wykładowa na ponad 150 osób.

(…) Dzięki powstaniu nowego muzeum nastąpi rewitalizacja obszarów w pobliżu centrum. Podobne procesy zachodziły w naszym mieście wraz z budową samorządowej jednostki kultury jaką jest nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbywa się wiele imprez kulturalnych oraz wykładów i konferencji.

W obecnej siedzibie Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” zbory nie mogą być należycie gromadzone i przechowywane. Budynek ze względu na metraż (470,4 m2, z czego 77,7 m2 zajmują piwnice) nie ma możliwości wyeksponowania wszystkich zbiorów muzealnych. Dbając o stan i bezpieczeństwo zbiorów muzealnych przewidzieliśmy zbudowanie nowoczesnego budynku, gdzie zbiory będą należycie przechowywane (…)”

W porządku sesji nastąpiło także kilka innych zmian, do których chciałam się odnieść.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Miejska miała procedować uchwałę ws. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice. Jest to o tyle istotna uchwała, że obecnie wpływają do UMiG różne sprzeczne wnioski dotyczące nadawania nazw m.in. nowo wybudowanym w Myślenicach rondom. Podstawową kwestią jest więc ustalenie odpowiedniego regulaminu, który pozwoli ten bałagan uporządkować.

Niestety, i piszę to z naprawdę dużym ubolewaniem, radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast rzetelnie pracować na jasnymi regułami dotyczącymi nazewnictwa, wolą forsować za wszelką cenę swoje uchwały dotyczące nazw konkretnych rond.

Oczywiście, radni mają do tego prawo, ale w tym przypadku to czysty populizm. A dlaczego?

Drodzy Państwo, ja też byłam w poprzedniej kadencji w opozycji, i podobnie jak większość obecnych radnych PiS byłam radną pierwszą kadencję.

Nie było mi łatwo się odnaleźć, ale skoro zostałam wybrana przez mieszkańców to starałam się pracować jak najlepiej i najbardziej efektywnie. I tu się różnimy – ja naprawdę pracowałam, a nie tylko pisałam pisma. Owszem, wnioski też były, bo muszą być, ale za nimi szła prawdziwa aktywność. Zawsze starałam się pracować na Komisjach Rady Miejskiej, nie uchylałam się od odpowiedzialności, nie spóźniałam się na obrady i nie wychodziłam wcześniej. Spotykałam się także z Burmistrzem i urzędnikami. Uważałam, że jeśli nawet nie mamy wspólnie siły przebicia jako opozycja, to pokażę że przyszłam do Rady Miejskiej pracować, a nie „robić politykę”.

Dziś jestem zbulwersowana sposobem i jakością pracy obecnych radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia sesja z uwagi na działania Klubu PiS była dla mnie farsą, przygotowaną jedynie pod publiczkę i promocję na portalach społecznościowych.  A dlaczego?

Tak w bardzo wielkim skrócie, nie oddającym w żaden sposób emocji jakie towarzyszyły obradom, chciałam Państwu naświetlić sytuację.

Nad uchwałami, które znalazły się w planowanym porządku obrad, pracowaliśmy na trzech Komisjach Rady Miejskiej, na których każdy z radych mógł zgłosić swoje uwagi i zostałyby one poddane ogólnej dyskusji. Radni Klubu PiS nie mieli ŻADNYCH pytań i uwag do projektu regulaminu nadawania nazw.

Nagle, na sesji okazuje się, że Klub PiS wnioskuje o przyjęcie do porządku obrad swoich czterech uchwał dotyczących nadania nazw myślenickim rondom. Gdy wniosek zostaje odrzucony ze względu na planowane przyjęcie regulaminu, są zbulwersowani. I tu zaczyna się najciekawsze – okazuje się, że przygotowany regulamin, zdaniem Klubu PiS, nadaje się tylko do wyrzucenia, a wszystkie wypowiedzi (w szczególności radnych Klubu PiS)  są nagrywane przez radnego Mateusza Sudra komórką – zapewne, aby jak zwykle wrzucić na Facebooka i pochwalić się jak bardzo pracują na rzecz lokalnej społeczności.

Przyznam, że było to dla mnie duże zaskoczenie – gdy trzeba było pracować, nie było uwag i dyskusji wcale, ale w trakcie sesji, gdy na sali obecne są media, sołtysi, mieszkańcy, nagle okazuje się że Klub Prawa i Sprawiedliwości „walczy” o dobro Myślenic. Żeby wzmocnić odpowiedni przekaz na zewnątrz, nagrywają swoje oświadczenia i wnioski. Dla mnie jest to działanie tylko i wyłącznie pozorowane, bo oprócz produkowania kolejnych „dokumentów” nic nie wnoszące.

W odpowiedzi na dziwne zachowanie radnych Klubu PiS, Klub Radnych Macieja Ostrowskiego wystosował wniosek o wycofanie z obrad „regulaminu” i przywrócenie go pod obrady Komisji Stałych RM – aby radni Klubu PiS mogli się szczegółowo i swobodnie wypowiedzieć w kwestii uwag do niniejszego dokumentu.

Taka mała ogólna refleksja. Całkowicie subiektywna i emocjonalna. Jakże ciekawe jest myślenie niektórych Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na Komisje Rady Miejskiej można się spóźniać, wychodzić wcześniej, lub nawet wcale nie przychodzić. Po co brać udział w szkoleniach wzmacniających kompetencje radnych, przecież Mieszkańcy tego nie widzą. Na Sesji wydamy kolejne oświadczenie, złożymy odpowiedni wniosek i wszyscy będą się zachwycać naszą pracą.

Przykro mi to mówić, ale dla mnie to tak wygląda 🙁  Takiej skali tego typu działań jeszcze nie widziałam, ale może za krótko żyję. Przyznam uczciwie – na sesji byłam tak zszokowana, że nie byłam w stanie nawet skomentować zaistniałej sytuacji.

I tu przechodzę do kolejnego punktu sesji – wniosku myślenickiej .Nowoczesnej ws. publikacji nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Myślenicach w internecie.

Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo dla mnie każda sesja jest bardzo ważnym zwieńczeniem pracy UMiG oraz radnych. Przyjmowane na sesjach uchwały najczęściej są już wcześniej omawiane na Komisjach, po to aby można je było sprawnie przyjąć już w ostatecznej formie. Jest to normalna praktyka, związana również z organizacją pracy urzędu. Oczywiście, zdarzają się uchwały, które otrzymujemy dopiero w ostatniej chwili, ale to są przypadki losowe i nad nimi odbywają się dyskusje na sesjach.

Niemniej, z uwagi na sposób pracy radnych opozycyjnych, uważam że myślenicki samorząd nie dojrzał jeszcze do transmisji internetowych z obrad sesji.

W tej chwili działania Klubu PiS skierowane są tylko i wyłącznie na budowanie własnego medialnego wizerunku, wobec czego obawiam się, że w przypadku gdyby sesje były filmowane, trwałyby zamiast jednej do dwóch godzin, około pięć, sześć.

Dlaczego? Ze względu na dużą ilość oświadczeń, wniosków i pytań, które albo byłyby już zadawane wcześniej na komisjach, albo zostałyby wymyślone tylko po to żeby nie wypaść gorzej od innych. Również wnioski i interpelacje ciągły by się bez końca. Dodatkowo, podstawowym warunkiem musiałoby być także nagrywanie Komisji, ponieważ większość radnych opozycyjnych najprawdopodobniej całkowicie straciłaby nimi zainteresowanie. Małą próbkę takiego nagłego dziwnego wzrostu aktywności radnych mieliśmy, gdy jedna z sesji była transmitowana przez Myślenice iTV.

Dla mnie jest to ewidentna strata czasu, bo zadawanie po raz kolejnych tych samych pytań i udawanie, że nie zna się odpowiedzi, jest co najmniej denerwujące dla osób które tego słuchają. Zdecydowanie wolałabym poświęcić ten czas na coś bardziej konstruktywnego, choćby pisanie dla Państwa na blogu.

Podsumowując, ponieważ jestem za jawnością, uważam że na tym poziomie świadomości radnych wystarczy publikacja protokołów w internecie.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

W okresie międzysesyjnym otrzymałam następujące odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24.06.2016:

 1. Wnioski dotyczące chodnika przy drodze powiatowej zostały przekazane do powiatu;
 2. Wniosek dotyczący uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie został rozpatrzony pozytywnie i takie zadanie będzie wpisane w budżet gminy na rok 2017.

W lipcu zostały przy zakopiance m.in. w Głogoczowie zamontowane nowe wiaty przystankowe. Dzięki moim staraniom udało się zamontować wiatę również przy przystanku Głogoczów -Dwór. Z powodów technicznych montaż wiaty nie doszedł do skutku na przystanku Głogoczów-Dwór w stronę Krakowa.

Dla przypomnienia jak wyglądały przystanki wcześniej, a jak teraz – dokumentacja zdjęciowa 🙂

img_20160713_102316

img_20160713_102245

img_20160915_174558

INTERPELACJE I WNIOSKI ZGŁOSZONE NA SESJI W DNIU 15.09 2016

Na sesji zgłosiłam dwa wnioski:

1. Z uwagi na pozytywnie rozpatrzony mój wniosek dot. wpisania do budżetu Gminy na rok 2017 realizacji budowy nowego cmentarza w Głogoczowie zwróciłam się z prośbą o uwzględnienie w projekcie cmentarza, oprócz zgłaszanego wcześniej kolumbarium, także niewielkiego budynku gospodarczego dla gospodarza cmentarza. Zaproponowałam, aby budynek składał się z niewielkiej części socjalnej, z toaletą, umywalką i miejscem na posiłek oraz części technicznej z szerokim wejściem, gdzie można by wjechać taczkami, schować deski itp.

W tej chwili gospodarz cmentarza nie ma odpowiednich warunków sanitarno-technicznych do wykonywania tej jakże ciężkiej fizycznie pracy.

Ponadto zawnioskowałam, aby planowane od strony drogi powiatowej ogrodzenie nawiązywało do architektury i otoczenia pobliskiego zabytkowego kościoła.

2. W nawiązaniu do rozmów z Burmistrzem dotyczących możliwych rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci wysiadających z busa szkolnego przy trasie bielskiej, zwróciłam się z prośbą o dwie wywrotki żwiru w celu utwardzenia terenu, który może posłużyć do zawracania busa szkolnego.

Na prośbę mieszkańców aktywnie włączyłam się w rozwiązanie tego istotnego dla wielu głogoczowskich rodzin problemu, ale z uwagi zmiany własności działki na której bus może zawracać, udało mi się uzyskać zgodę od nowego właściciela dopiero na początku września. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rodziców uda się teren szybko utwardzić i dzieci będą bezpiecznie wracać do domów.

Problem braku bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego DK52 jest bardzo duży i skomplikowany m.in. ze względu na uwarunkowania związane z BDI. Cieszę się, że choć na tę chwilę, dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głogoczowie, panem Krzysztofem Kanią, udało nam się osiągnąć kompromis związany z bezpieczeństwem dzieci jeżdżących busem szkolnym.

21.10.2015 – XV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja nie była poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Uchwały przyjęte na sesji to m.in. 

1.  Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodzin w Gminie Myślenice na lata 2015-2017.
2.  Uchwała ws. wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
3. Uchwała ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015.
Najważniejsza przyjęta w tej uchwale zmiana dla Głogoczowa to przyznanie 80 tys zł na zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania pn „Odbudowa drogi „Na Piesaki” w Głogoczowie (dz. nr 1242) w km 1 +750-1+810″ finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

W dniu 1 października 2015 roku nasza Gmina otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w wysokości 70 tys zł. Fundusze te zostały przydzielone z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych (powódź z roku 2010). Jest to ostatnia w naszej Gminie inwestycja realizowana w roku 2015 z tych środków. Całkowita wartość inwestycji to 150 tys zł, kwota przyjęta w zmianie Uchwały Budżetowej (80 tys zł) jest wkładem własnym Gminy w to zadanie.

Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią do 6 listopada 2015 roku, odpowiednich dokumentów. Jak już pisałam w poście z dnia 1 pażdziernika 2015, Gmina Myślenice jest w pełni przygotowana do realizacji tej inwestycji, więc pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na jej ukończenie. Odbudowa drogi musi zostać rozliczona do dnia 15 grudnia 2015 roku.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Działając na wnioski Rady Sołeckiej wsi Głogoczów  (zgłoszone na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 14.10.2015), poprosiłam o montaż wiat przystankowych przy przystankach Głogoczów-Dwór na DK7, a także o informację jakie inwestycje i o jakiej wartości zostały wykonane w poszczególnych wsiach naszej gminy w roku 2015.

Ponadto, na prośbę mieszkańców Głogoczowa, zgłosiłam ustnie wniosek o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę organizacji ruchu pod cmentarzem w Głogoczowie w dniu 1 listopada. Mam nadzieję, że w tym roku, przy ograniczeniu parkowania do jednej strony drogi powiatowej, uda nam się wszystkim bezpiecznie jeździć, parkować i chodzić koło cmentarza.

Odpowiedzi na interpelacje/ wnioski

W dniu 15 listopada otrzymałam odpowiedź na interpelację dotyczącą wykonania kładek i tuneli pod DK7 w Głogoczowie.

„Na zlecenie Gminy Myślenice została opracowana koncepcja rozwiązania problemu przejścia i przejazdu przez jezdnie DK 7 w formie tunelu. Jak wynika z opracowanej koncepcji rozwiązanie to jest tańsze niż budowa kładki dla pieszych. Ponadto rozwiązuje zarówno problem poprzecznego ruchu pieszego jak i samochodowego.

W związku z powyższym zostaną podjęte rozmowy z GDDKiA w sprawie odstąpienia od planowanych do realizacji kładek dla pieszych na rzecz tuneli pieszo – jezdnych.

Po wyborze ostatecznego rozwiązania i ustaleniu jego lokalizacji zostaną przyjęte rozwiązania ciągów pieszych stanowiących połączenie komunikacyjne centrum Głogoczowa z projektowanymi obiektami.”

To bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Głogoczowa informacja i jeśli uda się Burmistrzowi przekonać GDDKiA do proponowanych rozwiązań, będzie to naprawdę duży i wyczekiwany przez nas wszystkich sukces.