25.01 i 28.02.2017 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym miały miejsce dwie sesje rady Miejskiej w Myślenicach. Oby dwie sesje poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych Rady.

XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Na sesji w dniu 15 stycznia Rada Miejska przyjęła m.in. następujące uchwały

– uchwałę w sprawie: podjęcia działań związanych z przygotowaniem Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 
O budżecie obywatelskim piszę w poście z dnia 01.02.2017  – Myślenicki Budżet Obywatelski

– uchwałę w sprawie : przystąpienia do opracowania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2014-2020”

– uchwałę w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.

O Gminnym Programie Rewitalizacji oraz wyznaczaniu obszaru zdegradowanego piszę w poście z dnia 10.01.2017 Gminny Program Rewitalizacji- ważne dla Głogoczowa/
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców również część Głogoczowa znalazła się we wskazanym obszarze zdegradowanym.  Dlaczego to ważne mogą Państwo przeczytać w poście podlinkowanym powyżej.

cyt. „Podobszar V – Głogoczów – sołectwo z punktu widzenia analizy wskaźnikowej nie należy do obszarów kryzysowych, jednak w efekcie przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że działania rewitalizacyjne na tym przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Myślenice.” Wskazany obszar do rewitalizacji to działki w centrum wsi nr  1061, 72/6, 1065/1 o powierzchni 3,1513 ha. 

XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

 1. Na sesji w dniu 28 lutego 2017 roku Rada Miejska przyjęła bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Myślenice.

  Cyt. (..) „Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego w wysokości 450 000 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),w  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr K1941 Głogoczów-Włosań w miejscowości Głogoczów, K1943 ul. Sienkiewicza w mieście Myślenice, nr K1980 ul. Słoneczna w mieście Myślenice”

2. Również w tym roku Rada Miejska wycofała z porządku obrad uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Jednocześnie informuję, że ceny wody i ścieków pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Polecam moje wcześniejsze posty dotyczące kształtowania taryf wodno-kanalizacyjnych w Gminie Myślenice.

 1. Post z dnia 21.04.2016 – O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice w którym m.in.
  – podstawowe informacje dotyczące kompetencji Rady Miejskiej przy ustalaniu stawek za wodę i ścieki
  – skąd się biorą różnice w stawkach za wodę i ścieki w poszczególnych miejscowościach?
  – dlaczego mamy opłatę abonamentową i czym jest umotywowana jej wysokość?
 2. Post z dnia 07.02.2016 -17.12.2015, 31.12.2015 XVII i XVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o dopłatach do cen wody i dokapitalizowaniu MZWiK
 3. Post z dnia 29.03.2015 – 27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o uchwale o dopłatach do cen wody

WNIOSKI 

W związku z przystąpieniem powiatu myślenickiego do realizacji chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie na sesji w dniu 28 lutego złożyłam wniosek o rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem centrum wsi Głogoczów. Istotnym jest aby obydwie inwestycje były ze sobą kompatybilne i wzajemnie się uzupełniały, tak aby kompleksowo rozwiązać problem związany z zalewaniem centrum Głogoczowa przez wody opadowe.

Pisząc o centrum wsi mam na myśli całe starodroże zakopianki, czyli również uzgodnione z mieszkańcami rozwiązanie kwestii odwodnienia przy nowej remizie strażackiej oraz przy wylotach wszystkich dróg wewnętrznych. Dopiero po wykonaniu odwodnienia i zabezpieczeniu terenu przed zalewaniem wodami opadowymi będzie można przystąpić do prac związanych z faktyczną odnową centrum wsi. 

O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice

Szanowni Państwo,

w niniejszym poście przedstawiam oświadczenie Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego opublikowane w Gazecie Myślenickiej w dniu 14.04.2016 oraz na prośbę mieszkańców, wyjaśniam kilka podstawowych kwestii dotyczących ustalania wysokości taryf wodno-ściekowych w naszej gminie.

Oświadczenie Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego w sprawie opublikowanego stanowiska Klubu Radnych PiS-u Rady Miejskiej w Myślenicach dotyczącego nowych stawek  za wodę i ścieki
w Gminie Myślenice.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

Z dużym zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zaproponowanych wysokości  taryf za wodę i ścieki. Pokrótce chcemy przedstawić stanowisko Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego.

Olbrzymi projekt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej został podjęty przed kilkoma laty w odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców. Jego skutki (w tym wzrost taryf za wodę i ścieki) były jasno określone i znane wszystkim radnym, którzy podejmowali decyzję o podjęciu tej inwestycji. Pozyskane na ten cel fundusze unijne pokryły ponad 60 % jego kosztów, pozostała część musiała zostać pokryta środkami z budżetu Gminy. Projekt został przyjęty jednogłośnie, w tym głosami radnych Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego oraz klubu radnych PiS-u. W tamtym czasie, jak i w następnej kadencji, gdy podejmowano kolejne decyzje o rozszerzeniu projektu (ostatnio o wymianie sieci wodociągowej na terenie miasta) oba kluby tworzyły koalicję. Warto przypomnieć, że radnym Rady Miejskiej, członkiem Klubu Radnych PiS-u, w czasie gdy zapadały decyzje o rozpoczęciu tej inwestycji, był obecny poseł i szef myślenickich struktur PiS- u, Pan Jarosław Szlachetka.

Dziś, z perspektywy czasu można stwierdzić, że realizacja tego projektu przyczyniła się do dynamicznego rozwoju naszej Gminy w wielu jej aspektach. Były one już wielokrotnie analizowane i przedstawiane, więc nie ma potrzeby ich powtarzać. Obecnie, najważniejszym zadaniem jest podejmowanie takich decyzji, które spowodują ochronę mieszkańców przed podwyżkami cen taryf. W zeszłym roku, z inicjatywy naszej oraz pana Burmistrza, Rada Miejska po raz pierwszy w swej historii, podjęła uchwałę o dopłatach do cen wody. Przeznaczyliśmy na ten cel 1 mln złotych. Ponieważ w roku 2015 zostały wykonane ostatnie duże zadania z przedmiotowego projektu (m.in. wymiana wodociągu oraz odtworzenie chodników i nawierzchni jezdni na terenie miasta) wzrosły koszty amortyzacji, które bezpośrednio wpłynęły na wzrost taryf w obecnym roku.

W związku z tym, że Rada Miejska nie ma wpływu na wzrost taryf (zgodnie z ustawą), nasz klub podjął działania mające na celu zminimalizowanie jego skutków poprzez przekazanie dodatkowych środków na rzecz spółki MZWiK. Wybraliśmy ten sposób wsparcia, ponieważ jest najbardziej korzystny dla mieszkańców i budżetu Gminy.

W związku z tym, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016, pan Burmistrz w uzgodnieniu z naszym klubem, przedstawił propozycję dokapitalizowania MZWiK z uzasadnieniem, iż jej celem jest znaczne obniżenie wysokości planowanych podwyżek cen wody i ścieków. Propozycja została przyjęta, mimo iż przeciw niej głosował Klub Radnych PiS-u. Dodatkowo, radni tego klubu odczytali oświadczenie, iż są przeciwni dokapitalizowaniu spółki. Podobnie, gdy został przedstawiony projekt nowych taryf za wodę i ścieki, Klub Radnych PiS po raz kolejny nie poparł dokapitalizowania MZWiK.

Trudno oprzeć się refleksji, że gdy trzeba radzić – radni PiS-u milczą. Gdy są przedstawiane propozycje mające na celu ochronę mieszkańców – są przeciw. Za to chętnie zabierają głos – po czasie. Jak widać, lokalne struktury PiS-u od dłuższego czasu zajmują się populizmem, chowając głowy w piasek w momentach trudnych decyzji. Dziś musimy ze smutkiem stwierdzić, iż zjawisko to wkroczyło do samorządu gminnego, w nieznanej dotąd skali.

Z wyrazami szacunku
Radni Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego


PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPETENCJI RADY MIEJSKIEJ
PRZY USTALANIU STAWEK ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ustawowym zadaniem gminy jest m.in. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (art. 3 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków). Jednak ustalanie stawek za dostarczanie wody i odbieranie ścieków nie wchodzi w zakres kompetencji rady miejskiej, a jej radni nie są uprawnieni do występowania z taką inicjatywą uchwałodawczą.

Zgodnie z art. 20 wspomnianej ustawy, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Następnie przedstawia burmistrzowi wiosek o ich zatwierdzenie (dołączając kalkulację cen i stawek opłat).

Po opracowaniu projektów taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia właściwemu organowi samorządowemu (w naszym przypadku to burmistrz) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek oraz aktualny plan taryfowy.

Burmistrz sprawdza, czy taryfa i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje przedstawione przez przedsiębiorstwo koszty, stanowiące podstawę określenia opłat za świadczone usługi, pod względem celowości ich ponoszenia.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady miejskiej. Rada miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku lub odmawia zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jedynym dopuszczalnym ustawowo kryterium oceny taryf przez organ gminy jest więc ich legalność.

Jeśli taryfy zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa, a ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ceny są, w opinii rady miejskiej, zbyt wysokie, to jedynym w tym momencie sposobem skorygowania ich wysokości jest podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Ustaloną dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu.

Takie rozwiązanie zastosowała, z inicjatywy Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego, Rada Miejska w Myślenicach w ubiegłym roku (2015), przekazując 1 mln zł na dopłaty do cen wody dla indywidualnych odbiorców. Rozwiązanie to, choć było jedynym możliwym do zastosowania w naszej gminie w ubiegłym roku, nie jest rozwiązaniem idealnym zarówno dla mieszkańców, jak i gminy. Dlaczego? Ponieważ, stosując dopłaty gmina musi zapłacić dodatkowo VAT (8%). Są to środki, które idą do budżetu państwa i nie przynoszą bezpośrednich korzyści dla gminy i mieszkańców. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że środki na dopłaty samorząd musi od kogoś pozyskać – a od kogo? Oczywiście od mieszkańców. Oznacza to, że aby zastosować dopłaty dla mieszkańców, samorząd musi im zabrać kwotę równą dopłatom plus VAT. Jest to zdecydowanie nieopłacalne dla żadnej ze stron.

Jeżeli rada miejska nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf lub uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, wówczas zweryfikowane przez burmistrza taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie, z tym, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza je, w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Podsumowując – z obowiązujących przepisów wynika, że rada miejska nie ma realnego wpływu na ceny przedłożone jej do zatwierdzenia.

Rada Miejska w Myślenicach od wielu lat prowadzi politykę wycofywania z sesyjnego porządku obrad uchwały ws. zatwierdzenia taryf wodno-ściekowych z uwagi na wyżej wymienione ograniczenia. Dobrym przykładem jest rok 2015, w którym Rada Miejska w Myślenicach po raz pierwszy jednogłośnie odrzuciła „uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice”. Jaki był skutek? Żaden –  zgodnie z ustawą, taryfy weszły w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

W tym momencie należy jasno powiedzieć, że rada miejska ma wpływ na ew. zmniejszenie ceny odbioru wody i ścieków przed przedstawieniem wniosku taryfowego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do odpowiedniego organu samorządowego. W przypadku Gminy Myślenice są to dwie możliwości:

a) przy ustalaniu podatku od budowli wodnych.  Należy jednak pamiętać, iż ewentualne zmniejszenie podatku wpłynie bezpośrednio na zdolność Gminy do spłacania zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa…”, ponieważ, nasza gmina z wpływów z podatku reguluje raty kredytu zaciągniętego na wkład własny do projektu.

b) poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej (podwyższenie kapitału zakładowego). Jako Gmina Myślenice mamy to szczęście, że mamy swoją gminną spółkę, która zajmuje się dostarczaniem mieszkańcom wody i odbiorem ścieków. Gdybyśmy takiej spółki nie mieli i byli uzależnieni od zewnętrznych dostawców, nie mielibyśmy możliwości zastosowania najbardziej ekonomicznego rozwiązania dającego możliwość regulowania cen wody i ścieków, jakim jest dokapitalizowanie spółki. W tym przypadku oszczędzamy kwotę potencjalnego VATu (8%). Dzięki dokapitalizowaniu w ubiegłym i tym roku spółki MZWiK kwotą ponad 7 milionów złotych, wysokość taryf wodno-ściekowych na rok 2016 w gminie Myślenice wzrosła nieznacznie, a niektóre stawki wręcz zmalały. Co ciekawe, takie rozwiązanie jest korzystne również dla naszych rodzimych przedsiębiorców, ponieważ wpływa na ceny wody dla każdej z grup odbiorców, a nie jak w przypadku zastosowanych w ubiegłym roku dopłat, tylko dla odbiorców indywidualnych.

Aktualne ceny za wodę i ścieki w Gminie Myślenice znajdą Państwo na stronie MZWiK.

Przykładowo, stawki opłat za wodę i ścieki w Sułkowicach w roku 2016 znajdą Państwo na stronie porównywarki cen wody cena-wody.pl – Sułkowice. Jak widać nawet po dopłatach cena wody w Sułkowicach jest wyższa niż w Gminie Myślenice.

SKĄD SIĘ BIORĄ RÓŻNICE W STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH?

W dużych miastach (np. Kraków) na jednym km kw. mieszkają tysiące ludzi, więc sieć jest krótka, a odbiór hurtowy. W mniejszych miejscowościach zagęszczenie mieszkańców jest wielokrotnie niższe. Żeby obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w Gminie Myślenice musi zostać zbudowane i być eksploatowane wiele kilometrów sieci. Dobrze to zjawisko pokazał projekt „Czysta woda dla Krakowa..” i budowa kanalizacji m.in. w Głogoczowie. Poza tym dochodzi specyfika danych miejscowości, np. jedni mają własne ujęcie wody, a inni muszą ją kupować, jedne miejscowości są zwarte, na stosunkowo równym terenie, a inne rozrzucone po przysiółkach, na terenie górzystym. To wszystko wpływa na rzeczywiste koszty i co za tym idzie – stawki.

Również na przykładzie Dobczyc można zauważyć, iż ceny wody rosną wraz z podstępem budowy kanalizacji – www.dziennikpolski24.pl – proszę zwrócić uwagę, iż Dobczyce zbudowały kilkanaście km kanalizacji i 9 przepompowni o wartości 10 mln złotych, a cena wody w tym roku wzrosła aż o 1 zł.

Każda z okolicznych Gmin będzie musiała rozwijać sieć wodociągową i kanalizację – co będzie powodowało wzrost cen dla odbiorców. Przed postępem nie ma odwrotu. Poza tym, wszędzie pisze się, że np. Dobczyce i inne okoliczne gminy stosują dopłaty do cen wody i ścieków, ale pomimo usilnych starań, nie znalazłam informacji o wysokości kwot jakie gminy przeznaczają na dopłaty ze swoich budżetów. Proszę pamiętać, że są to fundusze zabierane mieszkańcom w innej formie, i przekazywane im jako dopłaty, z tą różnicą, że (w bardzo dużym uproszczeniu) mieszkańcy płacą jeszcze VAT do US.

Konferencja prasowa Burmistrza MiG Myślenice ws. taryf wodno-ściekowych w Gminie Myślenice na rok 2016

DLACZEGO MAMY OPŁATĘ ABONAMENTOWĄ
I CZYM JEST UMOTYWOWANA JEJ WYSOKOŚĆ
?

Podstawowym argumentem za wprowadzeniem opłaty abonamentowej w Gminie Myślenice jest fakt, iż w naszej gminie około 2000 odbiorców nie mieszka na stałe, a jedynie czasowo. W ciągu roku korzystają z minimalnej ilości wody (tylko w okresie wakacyjnym) np. 2-3 kubiki,  i w związku z powyższym płacą niewielkie opłaty. Gdyby nie było opłaty stałej, nie mielibyśmy możliwości jako gmina pozyskać od nich środków na utrzymanie sieci z której korzystają.

Trzeba jasno powiedzieć – gmina poniosła koszty wykonania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wszystkich domów i musi zapewnić dostępność wody i odbiór ścieków w każdej chwili, nawet tym, którzy nie mieszkają u nas na stałe. To powoduje określone koszty, w których dzięki opłacie abonamentowej, partycypują także właściciele posesji mieszkający u nas czasowo. Dlaczego mieszkańcy Gminy Myślenice mieliby ponosić koszty również za tych którzy przyjeżdżają do nas na chwilę? Wprowadzenie opłat abonamentowych o takiej a nie innej wysokości jest wyrazem polityki gminy prowadzącej do rozdzielenia kosztów utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej na większą ilość mieszkańców (stałych i czasowych), a co za tym idzie skutkującej mniejszymi opłatami za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

BĘDĄ PODWYŻKI? TAK – JEŚLI RZĄD WPROWADZI NOWE PRAWO WODNE.

Szanowni Państwo,

na nic polityka gminy, gdy nasz rząd planuje zmiany w prawie wodnym, które skutkować będą drastycznym wzrostem cen wody. Skąd takie informacje?

Polecam m. in. artykuł na stronie www.money.pl z dnia 19.04.2016 roku „Rząd chce pieniędzy za wodę. Zdrożeją prąd i zakupy. Zapłacimy nawet za deszczówkę i śnieg.”

W artykule wskazano, że rząd przyznaje że każdy Polak zapłaci przez nowe przepisy dodatkowo ok 30 zł rocznie, ale gdy bliżej przyjrzymy się treści artykułu to możemy przeczytać, że:

„Rząd chce pieniędzy od firm. Na przykład za czerpanie 1 metra sześciennego wód podziemnych trzeba będzie zapłacić 2 zł i 5 groszy. Wody powierzchniowe mają być o złotówkę tańsze.”

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ustawa wejdzie w życie i nie będą wprowadzone jakieś wyjątki, to nasz MZWiK, czyli przedsiębiorstwo czerpiące wodę powierzchniową i płacące do tej pory do budżetu państwa ok 10 groszy na 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków, będzie płacić od 1m3 pobranej wody około 1 zł. Nie mam wiedzy, czy również podwyżki te dotyczyć będą odprowadzanej wody, ale jeśli tak się stanie (a słyszałam, że takie są plany) to czekają nas drastyczne podwyżki cen – nawet do 5 zł na 1m3

Jak to wyliczyłam? W tej chwili MZWiK pobierając 1m3 z Raby, równocześnie odprowadza 4m3 ścieków- jak to możliwe? Dzieje się tak ponieważ do kanalizacji dostają się także wody opadowe i woda ze studni mieszkańców, którzy nie korzystają, lub korzystają sporadycznie z wodociągu. Licząc prosto, jeśli ustawa wejdzie w życie, w najbardziej pesymistycznym wariancie zamiast odprowadzanych do budżetu państwa 0,5 zł za 1m3 wody i ścieków, MZWiK odprowadzać będzie w sumie 5 zł, i o różnicę miedzy tymi kwotami wzrośnie cena 1 metra sześciennego wody/ścieków na mieszkańca 🙁

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż koszty wskazane w artykule (30 zł) są wyliczane na mieszkańca, a nie gospodarstwo domowe – w rzeczywistości rachunki będą dużo wyższe. Dodatkowo, nie tylko zapłacimy więcej przez podwyżki cen wody, ale także prądu. Ponadto, do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego dojdzie opłata za wody opadowe i wzrost cen na niektóre produkty.

Uważam, że w takiej sytuacji, chcąc być konsekwentnymi, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Myślenicach powinni przedstawić rządowi RP krytyczne stanowisko ws. zaproponowanych zmian w ustawie prawo wodne, które wpłyną na wzrost opłat i tym samym pogorszą ciężką sytuację wielu myślenickich rodzin.

17.12.2015, 31.12.2015 XVII i XVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

przepraszam bardzo za opóźnienia w przekazywaniu informacji dotyczących prac Rady Miejskiej. Koniec ubiegłego roku i początek 2016 roku był tak intensywnym okresem, że po prostu nie miałam do tej pory czasu na aktualizację bloga. Od dziś nadrabiam zaległości. Uprzedzam, że pisanie też zajmie mi trochę czasu, bo mam dużo tematów do o złmówienia 🙂

17.12.2015  – XVII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja w dniu 17 grudnia była bardzo krótka i dotyczyła głównie zmian w Uchwale Budżetowej i WPF związanych z końcem roku oraz dodatkowo uchwały ws. inkasa podatków i opłat lokalnych, a także dotacji dla samorządowych jednostek kultury. Generalnie, radni uwag wielu nie mieli i uchwały były przyjmowane bez większych sprzeciwów. Już w kolejnym tygodniu rozpoczęły się prace Komisji Stałych RM związane z przyjęciem Budżetu Gminy na rok 2016 i całą uwagę skupiliśmy na przygotowaniach do następnego roku budżetowego.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Na sesji złożyłam jeden wniosek, ale bardzo ważny dla naszego Domu Kultury. Zwróciłam się do Burmistrza z prośbą o uwzględnienie, w przyszłorocznym budżecie i planach pozyskiwania środków zewnętrznych, kosztów wykonania bilansu energetycznego oraz termomodernizacji (i jeśli będzie taka możliwość, dokończenia odwodnienia i osuszenia) budynku WDK w Głogoczowie.
Sprawę termomodernizacji WDK w Głogoczowie poruszamy od kilku lat, kilka lat temu udało się wymienić okna, ale budynek nie ma ocieplenia i sprawnego pieca. Ponadto, budynek wymaga odwodnienia, osuszenia oraz zabezpieczenia przed wilgocią fundamentów. W kotłowni, obok obecnie funkcjonującego pieca, stoi jeszcze stary piec węglowy. Budynek nie posiada aktualnego świadectwa energetycznego i nie wiadomo, czy spełnia warunki niezbędne do dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Piec, który grzeje cały budynek działa w tej chwili w 75%. Z uwagi na usterki, w tym roku trzeba było wyłączyć z użytkowania 3 z 12 potrzebnych dysz. Ponieważ, w związku z zaistniałą sytuacją były bardzo duże problemy z odpaleniem pieca, obawiam się, że przed przyszłoroczną zimą zakup nowego pieca będzie niezbędny.

31.12.2015 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

W tym roku wyjątkowo, ostatnia, grudniowa sesja RM była sesją „budżetową” i poprzedzona była długimi posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Przyjęte na sesji uchwały to m.in.:

 • Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2015 tj. m.in.: „Wpływ środków z darowizny na konserwację historycznych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul Niepodległości w Myślenicach oraz na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie”, kwota: 15 929 zł oraz utworzenie zadania o tej samej wartości w planie wydatków: „Na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją historycznych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul Niepodległości w Myślenicach oraz na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie w ramach środków z darowizny”

Środki w wysokości 4 094,61 zł  zebrane w dniu 1 listopada 2015 roku przy głogoczowskim cmentarzu, zostały przekazane na konto formalnego organizatora kwesty – Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego w dniu 3 listopada 2015 roku. Wyżej wymieniona Fundacja, w dniu 4 grudnia, podpisała z Gminą Myślenice porozumienie na mocy którego Gmina zobowiązała się do dnia 31 października 2016 roku wykonać zadanie objęte porozumieniem, czyli konserwację historycznych nagrobków na terenie Cmentarza Komunalnego w Głogoczowie. W dniu 10 lub 11 lutego 2016 roku spotykam się z kamieniarzem, który wyceni wykonanie renowacji nagrobków na naszym cmentarzu.

 • Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2016
  Przyjęta uchwała, jak co roku, ma ogólny charakter. Wskazuje tylko podstawowe zadania bieżące realizowane przez poszczególne Wydziały UMIG i jednostki Gminy oraz zadania, które zostały już zapisane w ubiegłych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ciągu roku, w miarę spływania środków bieżących i możliwości finansowych Gminy, w Uchwale Budżetowej będą dokonywane zmiany zapewniające finansowanie dodatkowych zadań.

W wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2016 zawarto m.in.

   • w dziale: „ochotnicze straże pożarne, w tym: inwestycje” zaplanowano dotację celową dla OSP Głogoczów na dofinansowanie budowy budynku remizy – 200 000
   • w dziale: „gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów”, zaplanowano objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy „WZWiK” w siedzibą w Myślenicach, sp. z o.o. o wartości 7 000 000 zł.

Oczywiście, są zaplanowane także inne ogólne inwestycje t.j. dalsza rozbudowa kanalizacji, modernizacja i rozbudowa oświetlenia, czy kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice oraz dokończenie projektu związanego z montażem solarów.

Na blogu skupiam się głownie na Głogoczowie, dlatego informuję o dotacji dla OSP Głogoczów, ale ponieważ informuję Państwa również o działaniach ważnych dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy, chciałam kilka zdań poświęcić dokapitalizowaniu spółki MZWiK.

Na ostatnim zebraniu wiejskim, jakie miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku (niestety nie mogę odnieść się do protokołu, bo nie jest dostępny), mieszkańcy Głogoczowa mieli dużo wątpliwości dotyczących cen wody i ścieków. W dużym skrócie mówiąc, ze swojej strony zapewniałam Państwa, że radni pracują nad tym, aby podwyżki były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i dlatego w ubiegłym roku radni Klubu Burmistrza Macieja Ostrowskiego zawnioskowali o przeznaczenie z budżetu Gminy 1 mln zł na dopłaty do cen wody. Niestety, rozwiązanie to, choć na tamtą porę było jedynym możliwym, było jednocześnie mało efektywne. Kwota dopłat musiała zostać pomniejszona o podatek, co skutkowało mniejszym jej wpływem na ceny wody. Zgodnie z obietnicą, w tym roku Burmistrz zaproponował inną formę wsparcia dla mieszkańców, jaką jest dokapitalizowanie spółki MZWiK. Dzięki temu zabiegowi wzrost cen w roku 2016 nie będzie drastyczny (zgodnie z prognozą MZWiK miał się plasować na poziomie ok 40%, co było dla radnych z Klubu Burmistrza Macieja Ostrowskiego NIE DO PRZYJĘCIA), a środki nie zostaną zmarnowane na dodatkowe opodatkowania.

Skąd pomysł na tę formę wsparcia? Jak Państwo już wiedzą, na cenę wody mają wpływ zrealizowane w Gminie inwestycje wodno-kanalizacyjne, a konkretnie m.in. czynsz dzierżawny i amortyzacja od wybudowanych wodociągów i kanalizacji wpłacana do Gminy. Wskaźniki te, z uwagi na zobowiązania Gminy wynikające z umowy dotacyjnej na kanalizację nie mogą być obecnie zmniejszone, więc w tej kwestii nie można było nic zrobić. Najbardziej optymalną możliwością było przekazanie dochodów z amortyzacji na dokapitalizowanie MZWiK, i dzięki temu zabiegowi zmniejszenie przewidywanych podwyżek cen wody.

Podsumowując, Gmina Myślenice przekazuje 7 mln zł! na dokapitalizowanie MZWiK, aby zmniejszyć podwyżki cen wody i ścieków w roku 2016. Choć nie możemy tego literalnie nazwać dopłatą do cen wody i ścieków, to jest swojego rodzaju dopłata, bo skutek jest taki sam – dużo mniejsza podwyżka cen. Szczegółowo kwestią stawek za wodę i ścieki na kolejne lata zajmę się gdy Rada Miejska będzie opiniować zaproponowane przez MZWiK stawki.

KOSZTY EDUKACJI W GMINIE MYŚLENICE

Wracając do Budżetu Gminy na rok 2016, ponieważ wydatki na edukację to około 60% budżetu naszej Gminy, poniżej przedstawiam dla Państwa informacji, jak zaplanowano wydatki w jednostkach oświatowych w Głogoczowie.

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie wydatki ogółem: 2 561 328 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie – wydatki ogółem 641 046 zł, w tym:
– nauczanie i wychowanie: 391 627 zł
– urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok:  37 696 zł
– pozostała działalność szkół i placówek oświatowych: 6 000 zł
– kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkole z art 71B Ustawy o systemie oświaty:  5 751 zł
– utrzymanie administracji: 42 803 zł
– utrzymanie budynku wraz z obsługą: 154 962 zł
– kształcenie specjalne w przedszkolach: 2 207 zł

Szkoła Podstawowa w Głogoczowie– wydatki ogółem: 1 920 282 zł, w tym:
– nauczanie i wychowanie: 1 348 792 zł
– prowadzenie świetlicy: 58 575 zł
– urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok: 4 427 zł
– pozostała działalność szkół i placówek oświatowych: 74 000 zł
– kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art 71 Ustawy o systemie oświaty:  119 218 zł
– utrzymanie administracji: 59 832 zł
– utrzymanie budynku wraz z obsługą: 246 931 zł
– kształcenie specjalne w szkołach: 8 507 zł

Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie, wydatki ogółem: 525 996 zł, w tym:
– nauczanie i wychowanie: 436 802 zł
– urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok: 2 034 zł
– pozostała działalność szkół i placówek oświatowych: 24 000 zł
– kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art 71 Ustawy o systemie oświaty:  7 920zł
– utrzymanie administracji: 26 165 zł
– utrzymanie budynku wraz z obsługą: 1 520 zł
– kształcenie specjalne w szkołach: 555 zł

Nie mam wykazu dochodów planowanych w placówkach oświatowych w Głogoczowie, ale w całej Gminie dochody bieżące w rozdziale oświata i wychowanie w planie na rok 2016 wynoszą: 5 504 592 zł,  natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2016 wynoszą: 61 274 530 zł! Do tego trzeba dodać jeszcze wydatki związane ze świetlicami szkolnymi oraz pomocą materialną dla uczniów, które zaplanowane są na poziomie 847 965 zł.

Wykazane wyżej dochody rozumiane są jako m.in. wpływy z opłat, w tym za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, zwroty kosztów mediów, dotacje celowe z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych itd… Pozostałą kwotę dokłada Gmina ze środków własnych. Przypominam, że w Gminie Myślenice mamy: 8 gimnazjów, 10 Przedszkoli Samorządowych, 12 Szkół Podstawowych oraz 7 Zespołów Placówek Oświatowych. Jak widać, główny ciężar ich podstawowego utrzymania jest po stronie naszego samorządu, a każda zmiana w systemie oświaty jak np. kwestia sześciolatków w przedszkolach, a nie szkołach, czy ew. likwidacja gimnazjów, wpływa bezpośrednio na brak możliwości finansowania innych dodatkowych zadań związanych z oświatą. Proszę o tym pamiętać, gdy poślą Państwo dzieci do przedszkola, czy szkoły. Tylko przy współpracy z rodzicami i lokalną społecznością nasze przedszkola i szkoły mają szansę na realne polepszenie warunków nauczania.