31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

 • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

 • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

 • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
 • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

 • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
 • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
   

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne. 

30.09 i 25.10.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

we wrześniu i październiku 2016 roku odbyły się XXVI i XXVII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przyjmowane na sesjach uchwały dotyczyły głównie bieżących spraw dotyczących Miasta i Gminy oraz związanych z powstaniem w Myślenicach nowej jednostki kultury – Muzeum Niepodległości.

Ponadto, na sesji w dniu 25.10. przyjęty został „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 30.09.2016

1. Działając na prośbę Rady Sołeckiej Głogoczowa poprosiłam Burmistrza o zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Policji ws. zmiany organizacji ruchu pod cmentarzem w Głogoczowie w dniu 1 listopada.
Rok rocznie w tym dniu, szczególnie w czasie trwania wypominek na cmentarzu, osoby przyjeżdżające na cmentarz parkują po obydwu stronach drogi powiatowej, blokując skutecznie przejazd i powodując wiele sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania:
a) Całkowity zakaz parkowania po jednej stronie ulicy (od samego początku drogi przy starodrożu zakopianki. Zależało nam w szczególności na rozwiązaniu problemu jadąc w górę, zaczynając za budynkiem organistówki)
b) Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Włosani, z wyjazdem na zakopiankę przez ulicę Czarnoleską, graniczącą z Włosanią.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych została złożona na Dzienniku Podawczym UMiG w dniu 26.10.2016 – niestety nie otrzymałam jej przed 1 listopada i nie mogłam w żaden sposób zainterweniować. Niemniej znając już zdanie ZDP w tej kwestii wiemy już jakie możemy podjąć działania w przyszłym roku.

ODPOWIEDŹ 

„Zarząd Dróg Powiatowych ze względu na brak dróg o porównywalnych parametrach dających się wykorzystać w trasie objazdu nie widzi możliwości wprowadzenia objazdu dla drogi K1941 Głogoczów-Włosań (odcinek w okolicy cmentarza).
Zarząd Drug Powiatowych opiniuje negatywnie wprowadzenie ograniczeń dla lewostronnego parkowania w km0+000-0+240 (od starodroża do placu pod kościołem).
Uważamy, że ze względu na bardzo duże potrzeby parkingowe w dniu Wszystkich Świętych ograniczenie parkowania będzie notorycznie łamane. Mając na uwadze rozsądne traktowanie i potrzeby użytkowników drogi i parkujących sugerujemy wprowadzenie na czas największego natężenia ruchu w okolicy cmentarza ręcznego kierowania ruchem przez osoby z uprawnieniami – np. druhowie OSP”.

2.  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa zwróciłam się z wnioskiem o rozważanie wprowadzenia na parkingu pod UMiG od strony Sokoła zwolnienia z opłat przez pierwsze 5 minut postoju. Mieszkańcy chcąc wejść tylko do UMiG i zostawić dokument na dzienniku podawczym muszą zapłacić za całą godzinę postoju, co jest dla nich niezrozumiałe, ponieważ w okolicznych miastach powiatowych nie stosuje się takiej praktyki. Proponowane rozwiązanie dotyczyć miałoby tylko tego parkingu i byłoby swojego rodzaju otwarciem się urzędu na potrzeby mieszkańców.

ODPOWIEDŹ 

„W chwili obecnej opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśleniach nr 199/XXVI/2016 z dnia 30 września w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice. Za zapisów w/w uchwały wynika, że opisywany parking znajduje się w SPPA, co oznacza że za uiszczoną opłatę można przez 1 godzinę korzystać ze wszystkich wyznaczonych stref w mieście. Ponadto przy ul Traugutta znajduje się bezpłatny parking, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.”

Mój komentarz. Przy planowanych kolejnych pracach nad zmianami dotyczącymi stref płatnego parkowania na terenie Myślenic będę lobbowała za proponowanym przez mieszkańców rozwiązaniem.

3. Zwróciłam się z prośbą o zawnioskowanie do koła łowieckiego ws zwiększenia odstrzału dzików w Głogoczowie. W tej chwili dziki zaczynają podchodzić bardzo blisko domów (w szczególności w okolicy Bęczarki i lasu Bronaczowa). Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że ludzie boja się poruszać drogami gminnymi.

ODPOWIEDŹ 

W dniu 06.10.2016 Burmistrz przesłał mój wniosek do Pana Adama Benedykta Bispinga, Łowczego Koła Łowieckiego „DARZ-BÓR” w Krakowie z prośbą o przeanalizowanie zgodnie z kompetencjami problemu w Kole Łowieckim i podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia populacji dzików i zagrożenia, które stwarzają szczególnie dla dzieci i młodzieży poruszających się po drogach gminnych.

INTERPELACJE I WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 25.10.2016

Działając na wnioski mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o postawienie na przystanku Głogoczów-Dwór przy Zakopiance ławki dla oczekujących na busa. Mieszkańcy bardzo prosili o wiatę w tym miejscu, ponieważ jednak z powodów technicznych nie jest możliwy montaż wiaty, proszą choć o ławkę.

Drugi wniosek dotyczył przystanku Głogoczów-Centrum w stronę Krakowa. Mieszkańcy zgłaszali, że w zatoce przystanku jest wgłębienie w którym zbiera się deszczówka. Poprosiłam o remont zatoki, ponieważ sytuacja ta znacznie utrudnia wysiadanie z busów w deszczowe dni.

ODPOWIEDZI NA WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI I INTERPELACJE

Odpowiedź z dnia 12.10.2016 na interpelację z dnia 15.09.2016 dot. budowy nowego cmentarza

„Odnosząc się do Pani pisemnej interpelacji jw. dotyczącej uwzględnienia w projekcie nowego cmentarza w Głogoczowie kolumbarium oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową fragmentu ogrodzenia uprzejmie informuję że przedstawione przez Panią propozycje zostaną uwzględnione.”

Odpowiedź na wniosek międzysesyjny z dnia 10.06.2016 dot. oznakowania wjazdu na drogę powiatową w Głogoczowie.

W piśmie z dnia 17.08.2016 Zarząd Dróg Powiatowych wskazuje, iż po wizji w terenie stwierdził prawidłowe oznakowanie wlotu drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań w drogę gminną przy szkole podstawowej w Głogoczowie. Znaki o które wnioskowałam (A-4- ostre zakręty, pierwszy w lewo i A-23 – stromy podjazd) są umieszczone w pasie drogowym w miejscu zgodnym z projektem stałej organizacji ruchu nr KT.7121.67.2013. Jakość znaków jest dobra – nie odbiega od aktualnych wymagań dotyczących oznakowania pionowego.

Mój komentarz. Znaki są i stoją poprawnie, a niebezpieczne sytuacje powodują kierowcy TIRów, którzy do znaków się nie stosują. Na to wpływu nie mam.

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 – dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej drogi 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie.

„W odpowiedzi na Pani wniosek uprzejmie informuję, że droga nr 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w 2016 roku nie została uwzględniona do realizacji w ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”.
Sołtys wsi Głogoczów przekazał informację, iż z funduszy sołeckich na drodze nr 27 w bieżącym roku zostanie położona frezka na najbardziej zniszczonych odcinkach jezdni”

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej stanu prawnego starodroża zakopianki w Głogoczowie

„Droga starodroże w Głogoczowie jest własnością GDDKiA w Krakowie. Od dnia 01.01.2011 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a GDDKiA w Krakowie, Gmina przejęła funkcję zarządcy drogi.”

24.07.2015 – XII sesja RM, odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lipca 2015 roku odbyła się bardzo krótka sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, której celem była jedynie jedna zmiana w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015. Sesji nie poprzedziły posiedzenia Komisji Stałych RM. Ponieważ, z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu, nie byłam obecna na sesji, nie będę wypowiadała się w kwestii przyjętej uchwały.

17.07.2015 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

17 lipca miało miejsce planowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na którym radni omawiali:
1. sytuację Orkiestr Dętych z terenu Gminy Myślenice;
2. proponowany wykup części ogrodu przy Przedszkolu nr 6 (w związku z planowaną inwestycją budowlaną);
3. kwestię utworzenia dodatkowego oddziału w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

W efekcie Komisja Edukacji:
1. zaopiniowała pozytywnie wniosek o dofinansowanie zatrudnienia kapelmistrza dla orkiestry w Jaworniku;
2. ustaliła, że nie wyda opinii ws. zakupu działki od Przedszkola nr 6 w Myślenicach do momentu gdy inwestor przedstawi swoje racje i spróbuje przekonać rodziców oraz grono pedagogiczne do zgody na sprzedaż działki. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, Komisja odbędzie wizję lokalną na omawianym terenie, aby wydać opinię w tej sprawie;
3. wydała negatywną opinię dla złożonego wniosku. Opinia ta wynikała z troski o warunki nauczania uczniów już uczęszczających do tej placówki.

10.07.2015 – wniosek międzysesyjny

Działając w odpowiedzi na zgłoszone do mnie prośby mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o wyremontowanie, znajdującej się przy przystanku autobusowym Głogoczów-centrum na Zakopiance, kładki i przebudowanie schodków do niej prowadzących. We wniosku opisałam fatalny stan kładki i prowadzących do niej schodów oraz wypadek jaki zdarzył się ostatnio jednemu z mieszkańców. Zwróciłam jednocześnie uwagę, że wyżej wymieniona kładka w tym miejscu jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej mieszkańcy maksymalnie ograniczają swój „pobyt” przy trasie krajowej, co bezpośrednio wpływa na wzrost ich bezpieczeństwa.

_DSC1065

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2015 dot. przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale do restauracji Ogniem i Mieczem w Głogoczowie, w dniu 02.07.2015 Wydział Mienia UMIG Myślenice przesłał do GDDKiA oddział w Krakowie prośbę o wykonanie przecinki.

2.  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2015 dotyczący zmniejszenia obowiązującego minimalnego normatywu dla działki budowlanej w Głogoczowie, otrzymałam informację, że ewentualne zmniejszenie powierzchni minimalnej, przy dokonywaniu podziałów nieruchomości, nastąpić może tylko w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Nowa edycja planu wsi Głogoczów wykonana będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miejską.

3. W odpowiedzi na interpelację związaną z nową edycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów otrzymałam stanowiska GDDKIA ws. BDI oraz RZGW ws. obszarów zagrożenia powodzią wzdłuż potoku Głogoczówka.

a) Dot. „Budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała-Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, BDI)
„W odpowiedzi na Państwa pismo znak: GPI-1.6722.4.2015 z dnia 16.03.2015r., GDDKiA Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 15.09.2014 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania tej decyzji prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Regionalnym Dyrktorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowany termin uzyskania dcyzji DŚU to lipiec 2015 r. Dalsze prace projektowe (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej – ZRiD) i realizacja inwestycji zależą od uzyskania zgody Centrali GDDKiA i zapewnienia źdódeł finansowania. Inwestycja ta nie znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.
Materiały przedstawiające wariant preferowany przebiegu BDI są dostępne na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA w dziale Aktualności, w zakładce Inwestycje lub pod adresem www.gddkia.gov.pl/pl/2143/Beskidzka-Droga-Integracyjna

b) Dot: „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią od Głogoczówki”
„Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak GPI-1.6722.5.2015 z dnia 16 marca br informuje, iż dla rzeki Głogoczówki nie zostało opracowane przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym wyznaczone zostałyby obszary bezpośredniegon zagrożenia powodzią uznawane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl zapisów art 14 i 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wg wykonanej na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wstępnej oceny zagrożnia powodziowego”, Głogoczówka nie została zakwalifikowana do rzek, dla których powinny zostać opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W związku z powyższym, w chwili obecnej nie występują tu tzw. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie których Dyrektor RZGW w Krakowie uzgadnia dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego.
Niezaleznie od powyższego informujemy, iż w roku 2013 na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykonane zostało opracowanie pn. „Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki w oparciu o zespół zbiornków przeciwpowodziowych”. W ramach ww opracowania wyznaczone zostały zasięgi zalewów m.in. Głogoczówki. Zwracamy uwagę, że opracowanie to nie ma rangi map zagrożenia i ryzyka powodziowego wymaganych przepisami obowiązującej ustawy Prawo wodne. Nie stanowi również studium ochrony przeciwpowodziowej. W związku z powyższym w chwili obecnej nie może być podstawą do wyznaczania w dokumantach dotyczących zagospodarowania przestrzennego tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Można go jednak traktować, jako materiał pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.”

4.Odpowiedzi na wnioski ws. budynku szkoły z dnia 25.06. 2015

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.06.2015 dotyczącą mieszkania znajdującego się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, zostałam poinformowana, że w tej kwestii konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego, a co za tym idzie, zapewnienie mieszkania zastępczego o tym samym standardzie. Niestety, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada takiej możliwości. Jeśli chodzi o budowę nowego przedszkola, to taka możliwość może być brana pod uwagę dopiero po wybudowaniu przedszkola w Jaworniku.

5. Odpowiedzi na wnioski ws. kanalizacji z dnia 25.06. 2015

I. Teren do skanalizowania w miejscowości Głogoczów, nieskanalizowany w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” został włączony do wykazu terenów do skanalizowania w planach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt i realizacja uzależnione są od zabezpieczenia środków w budżecie gminnym.

II. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz robotami odtworzenia i umocnienia terenu w czterech etapach budowy poniesiony w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” wyniósł na dzień 16.07.2015 netto 35 349 086, 80 PLN, słownie trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć, 80/100 PLN.

III. Z uwagi na brak odwodnienia wzdłuż działki nr 1258, temat położenia nawierzchni na przedmiotowej drodze jest konsultowany z innymi wydziałami urzędu. W II połowie lipca zostanie dokonana wizja w terenie i o dalszym postępowaniu Mieszkańcy będą informowani.

IV. Art 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że koszt budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej niezależnie od tego, jak jest realizowany (przepompownia, przykanalik) pokrywa Właściciel nieruchomości, dlatego Gmina w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie może podpisać umowy na ponoszenie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wyr. WSA w Łodzi z 9 VIII 2007 r, I SA/Łd 220/07, uchw. RIO w Łodzi z 27 III 1997 r, VIII/24/97).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Myślenice uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXIV/2012 w dniu 13 września 2012r. jednoznacznie określa obowiązek właściciela nieruchomości w sprawie zasad odprowadzania ścieków oraz warunków, jakie muszą być spełnione jak również akternatywne rozwiązania, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Odbiór gruntów po budowie kanalizacji sanitarnej został dokonany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy, potwierdzony ich oświadczeniem i przyjęty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z chwilą udzilenia zgody na eksploatację sieci kanalizacyjnej. Pragnę przypomnieć, że gwarancja na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) wynosi 36 miesięcy, w trakcie, których odbywają się przeglądy gwaranacyjne. Właz na studzience kanalizacyjnej został uzupełniony w dniu 3.07.2015.

6. Odpowiedzi na wnioski ws. MZWiK z dnia 25.06. 2015

I. W opowiedzi na wnioski dotyczące oczyszczalni ścieków otrzymałam następujące informacje:

a) Oczyszczalnia w Krzyszkowicach w 2014 roku przyjęła z terenu miejscowości Głogoczów 23 138,00 m3 ścieków, a w I kwartale 2015 roku 13 957, 14 m3.  W roku 2014 sprzedano 100 984, 00 m3  wody, a w I kwartale 2015 roku – 24 635,00 m3

Przedstawiam Państwu dodatkowo wyliczenia jakie otrzymała Rada Miejska związane ze stratami finansowymi na wodzie i ściekach z Głogoczowa w roku 2014.
Koszty dostarczania wody do Głogoczowa (lipiec-grudzień 2014):
podatek 313 880,12 PLN+ czynsz 287 601.78 PLN= 601 481,90 PLN (całość kosztów)
Przychód (lipiec-grudzień 2014) – 203 442,80 PLN
Łączna strata na wodzie i ściekach za pół roku: 398 039,10 PLN
Strata za rok  – 796 078,20 PLN

Glogoczów, z uwagi na bardzo duży zakres robót inwestycyjnych (przekładających się na wysokość podatku i czynszu dzierżawnego) oraz stosunkowo niewielką ilość mieszkańców na których rozkłada się ta inwestycja, jest po Krzyszkowicach (tam jest jeszcze oczyszczalnia generująca koszty) drugą miejscowością przynoszącą w tej chwili największe straty finansowe na wodzie i ściekach dla MZWiK.

b) Kwestia dotycząca oddziaływania czyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na środowisko akustyczne  –  Z raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez P.P.H.U. „Energoeko” poziom hałasu z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach nie przekracza wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120poz. 826).

II. Kopia Rachunku Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok.

Rachunek Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok

7. Odpowiedzi na wnioski do GDDKiA z dnia 25.06. 2015 oraz 28.05.2015

Wnioski: ws. ustawienia fotoradaru przy DK7 w Głogoczowie, ograniczenia prędkości i budowy chodnika przy DK52 w Głogoczowie oraz oznakowania skrzyżowań dróg serwisowych z drogami niższych kategorii zostały wysłane do GDDKiA w dniu 22.07.2015.

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była obradami wszystkich komisji stałych RM.

Na początku sesji o działalności oddziału wsparcia dla osób dorosłych opowiedzieli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, następnie obyła się część merytoryczna sesji w trakcie trwania której przyjęto m.in.:

– uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
– uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
– uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie.

Przedmiotowa zmiana w uchwale dotyczyła zmiany lat w których OSP Głogoczów otrzyma dotację na budowę remizy. I tak, zgodnie z uchwałą, będzie to 370.000 zł w podziale na lata:
1. 200.000  zł w roku 2016
2. 100.000 zł w roku 2017
3. 70.000 zł w roku 2018.
Zmiana ta wynika z wniosku jaki złożyła OSP Głogoczów w UMIG. 

– uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
– uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – na referendum jakie ma się odbyć 6 września.
– przyjęto także odpowiednei zmiany w Uchwale Budżetowej i WPF.

Wszystkie uchwały będę niebawem dostępne w BIP.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Złożone na sesji wnioski zostały uzgodnione z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2015 roku.

Nie zgłosiłam wniosku zgłoszonego na zebraniu przez pana W. Kiszę, ponieważ czekam na kontakt do p. Klasy, który pisał wniosek do UMIG ws. drogi na Królikówkę. Do wniosków staram się dobrze przygotowywać merytorycznie, a bez faktycznej wiedzy na temat jakie prośby i zobowiązania złożyli mieszkańcy w związku z wnioskowanym remontem drogi oraz jaką otrzymali odpowiedź z UMIG, nie wiem o co tak naprawdę mam wnioskować.
Wniosek związany z lokalizacją nowego przystanku przy drodze powiatowej, po uzgodnieniu z p. Budkiem, zostanie zgłoszony gdy mieszkańcy upewnią się, że „busiarz” będzie chciał się na nim zatrzymywać. Istotnym w tej sprawie jest fakt, iż przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe płacą za stawanie na przystankach.

WNIOSKI DO GDDKIA

Na sesji złożyłam następujące wnioski do GDDKiA:

1.  ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 52 w Głogoczowie poprzez:
–  ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h przed przystankami autobusowymi;
– budowę chodnika dla pieszych, lub przynajmniej poszerzenie obecnych poboczy i oświetlenie trasy do przystanków autobusowych.
Prośbę swą motywowałam tym, iż TK52 oddziela 1/3 wsi od centrum i brak jakichkolwiek rozwiązań zapewniających bezpieczną komunikację wewnątrz miejscowości oraz dostęp do przystanków autobusowych powoduje, że mieszkańcy tej odciętej części wsi codziennie „walczą o życie” pokonując trasę do pracy czy szkoły.
Ponadto, mieszkańcy Głogoczowa w ostatnim czasie na własną rękę przeprowadzili pomiar ruchu na trasie bielskiej, który pokazał duże natężenie ruchu w godzinach porannych. Było to w godzinach od 6-7 rano – około 350 aut na jednym pasie ruchu, a w godzinach od 7-8 rano było to już około 600 aut. Nadmieniłam, że trasą tą jeździ bardzo dużo ciężarówek. Takie natężenie ruchu przy braku chodnika, lub choćby szerokich poboczy zapewniających bezpieczne dojście do przystanku, stanowi bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Oczywiście jeśli tylko będzie taka potrzeba zaoferowałam udział w wizji lokalnej na miejscu.

2. ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 w Głogoczowie poprzez ustawienie fotoradaru w pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-centrum. Jednocześnie przypomniałam, że zakopianka dzieli Głogoczów na dwie części i brak bezpiecznych przejazdów i przejść dla pieszych jest dla mieszkańców naszej miejscowości sprawą najpilniejszą i najtrudniejszą do rozwiązania.

W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 27.03.2015 roku ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni, od dnia 24.06.2015 wykonywane są przez GDDKiA prace remontowe przy wjazdach do centrum wsi. Niestety, nie zaplanowano obecnie remontu dróg serwisowych. Wobec powyższego, jak tylko uda mi sie zrobić zdjęcia drogi na przeciwko „Ogniem i Mieczem”, złożę kolejny wniosek o remont.
Głogoczów P6250381 P6250382 P6250383 P6250384

 WNIOSKI W SPRAWIE KANALIZACJI, MZWIK

Zgodnie z prośbami mieszkańców na sesji złożyłam:

1. wniosek o zaprojektowanie kanalizacji w Głogoczowie w takich dzielnicach jak: Stradom za Zakopianką (koło pana Gomulaka, Czesława Wierzby),  Królikówka, Zamłynie, Stawy (koło państwa Murzyn), Piłogrzbiet, Czarny Las (koło Tomasza Łężniaka) – tu jest do wykonania tylko podłącz do kilku domów.  Ponadto mieszkańcy tych dzielnic pytają, kiedy mogą w przybliżeniu spodziewać się budowy kanalizacji – jest to szczególnie istotne z uwagi na kwestię poprawy jakości dróg w tych miejscach. Poprosiłam o odniesienie się do każdej z lokalizacji osobno w nawiązaniu też do możliwości technicznych i związanych z nimi ewentualnymi trudnościami.

 2. Poprosiłam także o:
–  informację ile zainwestowano w Głogoczowie w ramach realizacji kanalizacji.
– o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców Głogoczowa z dnia 15 czerwca 2015 roku. ws. naprawy drogi nr 1258 po kanalizacji.
–  informację dotyczącą sytuacji pani A. Pulchnej, która została poinformowana o konieczności zbudowania pompowni na jej działce. Mieszkańcy zostali poinformowani, że będą musieli sami ponosić koszty prądu i napraw pogwarancyjnych zainstalowanej pompy. Czy gmina podpisze z mieszkańcami umowę, że poniesie koszty prądu, ewentualnych napraw pogwarancyjnych i konserwacji pompy? Co w przypadku gdy mieszkańcy nie zgodzą się na ponoszenie tych kosztów?
– informację kiedy będą odbiory gruntów po wykonaniu kanalizacji koło pana Budka na Czarnym Lesie, a także proszę o uzupełnienie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej.
– przedstawienie zestawienia dotyczącego ile ścieków z Głogoczowa przyjęła oczyszczalnia w Krzyszkowicach i ile w tym samym okresie czasu sprzedano wody w Głogoczowie (licznik + ryczałt) – poprosiłam o zestawienie z roku 2014 i zestawienie z pierwszego kwartału 2015. Poprosiłam też o przedstawienie tabeli z łączną stratą na wodzie i ściekach w wyżej wymienionych okresach.
– przedstawienie rachunku zysków i strat MZWiK za rok 2014
– zlikwidowanie uciążliwych hałasów z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Mieszkańcy dzielnicy Piesaki skarżą się na hałas z oczyszczalni ścieków (buczenie), który jest bardzo uciążliwy w letnie noce, gdy otwiera się okna.

DROGA POWIATOWA

Na sesji zawnioskowałam o:

1. informację w którym roku planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie. Prośba ta jest nawiązaniem do obietnicy Burmistrza na spotkaniu przedwyborczym.
2. informację, które z chodników jakie zostały wymienione w uchwale Nr 387/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r. zostały już zrealizowane i ile jeszcze jest do zrealizowania przed naszą miejscowością.
3. W związku z końcem ważności uchwały z roku 2010 zawnioskowalam o wystosowanie do powiatu myślenickiego prośby o nawiązanie współpracy na tych samych zasadach na obecną kadencję i ujęcie w planach chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

BUDYNEK SZKOŁY

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, poprosiłam o informację, czy nauczycielce mieszkającej w budynku Szkoły Podstawowej w Głogoczowie gmina proponowała mieszkanie zastępcze w zamian za opuszczenie mieszkania w budynku szkoły. Obecna trudna sytuacja lokalowa w szkole/przedszkolu wymusza zastosowanie zmianowości w szkole i każda z możliwości pozyskania pomieszczeń dla placówki oświatowej jest „na wagę złota”. Jeśli nie zostało jeszcze rozważane w UMIG takie rozwiązanie, poprosiłam o zaproponowanie nauczycielce mieszkania zastępczego od nowego roku szkolnego. Zapytałam także w imieniu mieszkańców, czy w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego, lub braku zgody nauczycielki na przeprowadzkę, istnieją jakieś inne możliwości wyegzekwowania przez gminę opuszczenia przez nauczycielkę wyżej wymienionego lokalu.

Ponadto, w związku z dużym zapotrzebowaniem na większe przedszkole w Głogoczowie (duża ilość mieszkańców, przedszkole zajmuje sale szkolne) w imieniu mieszkańców wnioskowałam o zaprojektowanie budynku nowego przedszkola i zapytałam kiedy ew. byłoby realne jego wybudowanie.

INNE WNIOSKI

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, zawnioskoawałam także o:
–  wykoszenie traw przy drogach gminnych w Głogoczowie – w szczególności w centrum wsi i na Jaworznie gdzie w ostatnim tygodniu niewiele brakowało a doszłoby, z powodu utrudnionej widoczności na drodze, do zderzenia auta ciężarowego (prowadzonego przez osobę spoza Głogoczowa) z samochodem osobowym jednej z mieszkanek naszej miejscowości.  Dyretor UMIG Mieczysław Kęsek zapewnił radnych, że koszenie odbywa się już na terenie Gminy.
– załatanie „pozimowych” dziur w drogach gminnych w Głogoczowie.
– o odpowiedź na wniosek dotyczący powołania stanowiska pełnomocnika ds. NGO w UMIG Myślenice oraz interwencję ws. interpelacji, którą również zgłosiłam na sesji w dniu 7 maja 2015 roku dotyczącą  przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.

07.05.2015 – IX Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja br odbyła się nadzwyczajna Sesja RM w Myślenicach, która została zwołana przez Burmistrza MiG Myślenice w trybie pilnym. Na Sesji Rada Miejska przyjęła zmiany w uchwale budżetowej umożliwiające rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” na terenie gminy Myślenice.

Gmina Myślenice nie jest wymieniona w tytule projektu, ponieważ nie jest wnioskodawcą, a jedynie przystąpiła do uzupełnień projektu. Dzięki przyjęciu tej uchwały, już w piątek 8 maja rozpoczęto podpisywanie pierwszych umów o montaż solarów w domach mieszkańców naszej gminy.

WNIOSKI I INTERPELACJE

1. WNIOSEK WS. DODATKOWYCH TABLIC INFORMACYJNYCH

Mieszkańcy Głogoczowa (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa) w tym roku zdobyli grant w Banku Zachodnim WBK (5 tyś zł) z którego zostały sfinansowane nowe tablice informacyjne (5 sztuk). Tablice te zostały zamontowane w kwietniu br w centrum wsi. Stare tablice (3 szt.) zostaną wyremontowane i przeniesione na inne dzielnice wsi (Szwaby, Zagorzyniec, Działy).

Niestety, ze względu na rozległość naszej miejscowości, zapotrzebowanie na tablice informacyjne jest dużo większe. W związku z powyższym, zwróciłam się z prośbą o montaż 9 dodatkowych tablic (pozostałych po wyborach samorządowych) na dzielnicach, które nie posiadają takowych, albo mają prowizoryczne.

Proponowane lokalizacje to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na drzewach, prywatnych stodołach, dyktach lub miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszali do mnie potrzebę postawienia tablic.

 1. Przy drodze gminnej w dzielnicy Stradom za Zakopianką (2 szt) – a). przy drzewie w okolicy wjazdu do wsi od strony Chłopskiego Jadła b). na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Pani Cieśli. Są to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na istniejących dyktach przypiętych do drzew.
 2. W dzielnicy Czarny Las 1 szt. – koło kapliczki przy drodze powiatowej. Ogłoszenia wieszane były na drzewie.
 3. W dzielnicy Zamłynie 2 szt. – jedna w okolicach wjazdu do wsi z trasy bielskiej – w prawą stronę jadąc od centrum wsi (brak tablicy), druga przy byłym sklepie (prowizoryczna tabliczka).
 4. W dzielnicy Przymiarki przy wjeździe do wsi z trasy bielskiej 1 szt.(brak tablicy)
 5. Przy drodze prowadzącej do Domu Seniora Na Wzgórzu 1 szt. (brak tablicy)
 6. Przy drodze koło Biesiady 1 szt. (wymiana małej tabliczki na dużą- potrzebna ze względu na bliskość boiska sportowego)
 7. Przy sklepie „Pod filarkami” przy drodze serwisowej zakopianki biegnącej za karczmą BIDA 1 szt. (brak tablicy)

Wymiana tablic i postawienie nowych znacznie poprawi przepływ informacji w naszej miejscowości, a jednocześnie z uwagi na zrealizowany właśnie projekt i duży stopień zaangażowania mieszkańców w przygotowanie nowych tablic, wzmocni pozytywne efekty działań i zachęci mieszkańców do kolejnych inicjatyw.

2. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o przycięcie drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.  Drzewa tak się rozrosły, że zasłaniają widoczność pojazdom poruszającym się po drodze. Tylko w ubiegłym tygodniu z tego powodu miało miejsce na wymienionej wyżej drodze kilka stłuczek. Sprawa jest pilna, bo drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla poruszających się drogą.

3. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o zlecenie firmie wykonującej odtworzenia dróg po kanalizacji, naprawy w ramach gwarancji drogi gminnej G1K, biegnącej przez dzielnicę Zagorzyniec w Głogoczowie. Droga zapada się w okolicy domu Państwa Guzik, na długości około 13 metrów, począwszy od studzienki kanalizacyjnej. Ewidentnie widać, że podbudowa nie została odpowiednio zagęszczona w  tym miejscu. Zaznaczam, że stan drogi cały czas się pogarsza.

4. Na prośbę mieszkańców ponownie wróciłam do interpelacji z dnia 30.12.2014 dot. nieprawidłowgo wykonania zjazdu z drogi gminnej (biegnacej od lustra przy drodze powiatowej), stwierdzając, że nie zgadzam się z argumentacją Firmy Instbud, która nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie, tłumacząc się tym, że wykonała prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczynymi Zamawiającego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Oczywiscie, prace zostały odebrane przez Zamawiającego, ponieważ sama droga została wykonana poprawnie, ale z uwagi na fakt, iż droga została podniesiona w tym miejscu, Wykonawca powinien zadbać o zapewnienie możliwości wjazdu na drogę przez okolicznych mieszkańców. Najprawdopodobniej, ponieważ dom do którego wjazd został źle wykonany, nie znajduje się bezpośrednio przy drodze, przy odbiorze prac budowlanych nie zauważono zgłaszanego błędu. (…) Wobec powyższego ponownie zawnioskowałam o poprawienie zjazdu z drogi poprzez nasypanie żwiru, tak aby zjazd był łagodny. Jeśli Wykonawca kanalizacji nadal będzie twierdził, że to nie należy do zakresu jego obowiązków, poprosiłam o wykonanie tego zadania przez UMIG.

5. Otrzymałam odpowiedź w sprawie wniosku z zebrania wiejskiego (z dnia 28.03.2015) dotyczącej interwencji ws. pana Stanisława Budka. Cytuję:
„O terminie i zakresie prac odtworzeniowych na działkach w dzielnicy Czarny Las, Mieszkańcy, a przede wszystkim Pan Stanisław Budek byli informowani w miesiącu styczniu 2015 r. 
Odbiór robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej został dokonany komisyjnie i nie stwierdzono braku włazów na studzienkach kanalizacyjnych.
Prace odtworzeniowe terenu nie stanowią przeszkody w tym żeby wykonać przyłączenie posesji przed uporządkowaniem terenu.
Odtworzenie terenu zostanie zakończone do 15 maja 2015 roku, a znaki graniczne uszkodzone w trkacie prac budowalnych z określonymi współrzędnymi geodezyjnymi zlecone do odtworzenia przez uprawnionego geodetę.”