31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

  • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

  • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
  • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

  • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
  • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
     

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne. 

05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniach 05 marca 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja była poprzedzona posiedzeniem Komisji Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

Uchwała w sprawie ustalnia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cytuję par 1:
Nowe stawki są wynikiem zmian jakie wprowadził ustawodawca do tzw „ustawy śmieciowej” oraz obserwacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i potrzeby zbilansowania dochodów i wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Pod koniec roku 2014 Gmina dopłacała do wywozu odpadów, ponieważ dochody z opłat okazały się być zbyt niskie w porównaniu do wydatków. Założeniem systemu, zgodnym z ustawą, jest samowystarczalność.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrytacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uzasadnienie do Uchwąły: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art 20 c ustęp 1 ww ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2 niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępwowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miejska upoważniona jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw „kryteriów gminnych”. Mogą one mieć różną wagę. Rada Miejska określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. 

Wnioski złożone na VI sesji RM

W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego dla naszej miejscowości zawnioskowałam o wystąpienie do:
1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z zapytaniem o perspektywy czasowe realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie wsi Głogoczów, lub podanie terminu kiedy będzie znana ostateczna trasa tej drogi. Informacja ta jest konieczna jako jedno z kluczowych uwarunkowań związanych z nową edycją planu dla naszej wsi.
2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie udostępnienia aktualnego opracowania zasięgu wód powodziowych Q1% (zasięg terenu zalanego wodami powodziowymi) wzdłuż potoku Głogoczówka. W przypadku braku takiego opracowania, proszę o padanie terminu przygotowania dokumentacji.
Powyższe informacje uzyskane od wymienionych instytucji są kluczowe i niezbędne, ponieważ uwarunkowują możliwość przystąpienia do procedury opracowania nowego planu zagospodarowania dla Głogoczowa.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach  Nr 469/LXIII/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Myślenice. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w poście z dnia 22 lipca 2013 roku. 

Insformacje dotyczące VII sesji Rady Miejskiej w Myślenicach znajdą Państwo w kolejnym poście, który będzie opublikowany jak tylko zdążę wszystko opisać.