ZDP rozstrzygnął przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie

Szanowni Państwo, 

niezmiernie jest mi miło powiadomić Państwa,  iż w dniu 1 wrzesnia Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach rozstrzygnął przetarg na „Przebudowę drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań w km 0+230 – 0+680 w miejscowości Głogoczów.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo na stronie ZDP lub w tym miejscu.

Przetarg wygrało WP P-U-H „JANDA” Janina Duda z Mszany Dolnej.

Wartość zamówienia: 645 000 zł.

Przypominam, że Rada Miejska przyjęła na sesji w dniu 28.02.2017 roku uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Myślenice, w której to uchwale zabezpieczono również wkład finansowy Gminy w realizację wyżej wymienionego fragmentu chodnika. 

 

25.01 i 28.02.2017 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym miały miejsce dwie sesje rady Miejskiej w Myślenicach. Oby dwie sesje poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych Rady.

XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Na sesji w dniu 15 stycznia Rada Miejska przyjęła m.in. następujące uchwały

– uchwałę w sprawie: podjęcia działań związanych z przygotowaniem Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 
O budżecie obywatelskim piszę w poście z dnia 01.02.2017  – Myślenicki Budżet Obywatelski

– uchwałę w sprawie : przystąpienia do opracowania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2014-2020”

– uchwałę w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.

O Gminnym Programie Rewitalizacji oraz wyznaczaniu obszaru zdegradowanego piszę w poście z dnia 10.01.2017 Gminny Program Rewitalizacji- ważne dla Głogoczowa/
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców również część Głogoczowa znalazła się we wskazanym obszarze zdegradowanym.  Dlaczego to ważne mogą Państwo przeczytać w poście podlinkowanym powyżej.

cyt. „Podobszar V – Głogoczów – sołectwo z punktu widzenia analizy wskaźnikowej nie należy do obszarów kryzysowych, jednak w efekcie przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że działania rewitalizacyjne na tym przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Myślenice.” Wskazany obszar do rewitalizacji to działki w centrum wsi nr  1061, 72/6, 1065/1 o powierzchni 3,1513 ha. 

XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

 1. Na sesji w dniu 28 lutego 2017 roku Rada Miejska przyjęła bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Myślenice.

  Cyt. (..) „Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego w wysokości 450 000 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),w  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr K1941 Głogoczów-Włosań w miejscowości Głogoczów, K1943 ul. Sienkiewicza w mieście Myślenice, nr K1980 ul. Słoneczna w mieście Myślenice”

2. Również w tym roku Rada Miejska wycofała z porządku obrad uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Jednocześnie informuję, że ceny wody i ścieków pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Polecam moje wcześniejsze posty dotyczące kształtowania taryf wodno-kanalizacyjnych w Gminie Myślenice.

 1. Post z dnia 21.04.2016 – O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice w którym m.in.
  – podstawowe informacje dotyczące kompetencji Rady Miejskiej przy ustalaniu stawek za wodę i ścieki
  – skąd się biorą różnice w stawkach za wodę i ścieki w poszczególnych miejscowościach?
  – dlaczego mamy opłatę abonamentową i czym jest umotywowana jej wysokość?
 2. Post z dnia 07.02.2016 -17.12.2015, 31.12.2015 XVII i XVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o dopłatach do cen wody i dokapitalizowaniu MZWiK
 3. Post z dnia 29.03.2015 – 27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o uchwale o dopłatach do cen wody

WNIOSKI 

W związku z przystąpieniem powiatu myślenickiego do realizacji chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie na sesji w dniu 28 lutego złożyłam wniosek o rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem centrum wsi Głogoczów. Istotnym jest aby obydwie inwestycje były ze sobą kompatybilne i wzajemnie się uzupełniały, tak aby kompleksowo rozwiązać problem związany z zalewaniem centrum Głogoczowa przez wody opadowe.

Pisząc o centrum wsi mam na myśli całe starodroże zakopianki, czyli również uzgodnione z mieszkańcami rozwiązanie kwestii odwodnienia przy nowej remizie strażackiej oraz przy wylotach wszystkich dróg wewnętrznych. Dopiero po wykonaniu odwodnienia i zabezpieczeniu terenu przed zalewaniem wodami opadowymi będzie można przystąpić do prac związanych z faktyczną odnową centrum wsi. 

Wychodzić chodnik, a pomówienia pana Sikory…

Szanowni Państwo,

w grudniu br gazetce OdNowa wydawanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa ukazał się artykuł autorstwa pana Jana Sikory pt. „Wychodzić chodnik”. Jestem zbulwersowana jakością i treścią tego artykułu. Aż dziwne, że piszący nie czuje odpowiedzialności za swoje słowa, bo głosząc tezy wymyślone na potrzeby poparcia swoich racji popełnia przestępstwo karalne. Ale o tym za chwilę…

Od razu zaznaczam, że nie będę wdawać się dyskusję, ale chcę dla jasności sytuacji wyjaśnić kilka kwestii dotyczących mojej osoby.

1. Od „zawsze” jestem za i lobbuję za budową CAŁEGO chodnika przy drodze powiatowej, a konieczność realizacji tej inwestycji nie podlega dla mnie jakimkolwiek wątpliwościom.

2. Jako radna spotykałam się niejednokrotnie z pytaniami mieszkańców odnośnie remontu chodnika od szkoły do kościoła – zaobserwowałam także iż jego fatalny stan techniczny powoduje, że starsi mieszkańcy wolą iść ulicą niż ryzykować potknięcie na wystających płytkach. Również w zimie jest on bardzo niebezpieczny – mieszkańcy bardzo często wybierają odśnieżoną drogę.

3. Mieszkam przy drodze powiatowej (1,5 km nad kościołem), moje dzieci i ja również chodzimy wzdłuż drogi powiatowej na nogach. Gdybym lobbowała wykonanie tylko chodnika od kościoła w górę to mogłabym być posądzona przez pozostałych mieszkańców Głogoczowa o realizację własnych interesów.

4. Dzięki moim staraniom przy chodniku do kościoła postawiono ławkę i śmietnik – zdaję sobie sprawę że to niewiele, ale drobnymi krokami idę ciągle do przodu. Jeśli jestem w stanie coś zrobić dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców na bieżąco – robię to.

5. Z uwagi na planowaną budowę nowego cmentarza oraz mam nadzieję rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem pozostałych fragmentów centrum wsi i dalszych prac w centrum, pierwszą część inwestycji związanej z chodnikiem przy drodze powiatowej powinniśmy rozpocząć od szkoły i poprowadzić wzdłuż kościoła, cmentarza i maksymalnie w górę.

Co przemawia za takim rozwiązaniem?

a) z chodnika od szkoły do cmentarza korzysta najwięcej mieszkańców Głogoczowa – są to nie tylko mieszkańcy i dzieci chodzące z Czarnego Lasu, Zagorzyńca czy Piesaków do szkoły i przedszkola, ale także pozostali mieszkańcy Głogoczowa odwiedzający np groby swoich bliskich;

b) obecny fatalny stan techniczny chodnika do kościoła oraz skarpy do niego przylegającej stwarza zagrożenie dla osób nim się poruszających – przykładem jest nie tak dawne osuwisko;

c) wąski pas drogi oraz brak chodnika przy ogrodzeniu kościoła powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji, w szczególności w czasie mszy św i świąt kościelnych;

d) brak regulacji odwodnienia od cmentarza do szkoły powoduje przy każdym większym deszczu powstawanie wielkiej kałuży przed samym wejściem do szkoły. Stan taki stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego koło szkoły;

e) planowane jest kompleksowe (wynikające z konsultacji z mieszkańcami centrum wsi) rozwiązanie kwestii odwodnienia na całym starodrożu, więc zostawienie fragmentu koło szkoły bez zabezpieczenia mogłoby stać się przykładem niegospodarności;

f) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej  700 m w górę od szkoły to pierwsza część inwestycji. Najbardziej niebezpieczne zakręty zostaną zabezpieczone.

g) kolejni radni (mam nadzieję że Głogoczów będzie miał również radnego powiatowego, któremu łatwiej będzie ustalać działania w powiecie ) będą mogli starać się o następne metry chodnika. Przed nami najtrudniejsza część – kolejne etapy będą łatwiejsze do realizacji. Przecież nawet asfaltowanie drogi powiatowej realizowane było etapami i nikt nie miał pretensji, że zaczęto od szkoły…

A tak w ogóle – to jest droga powiatowa i to Powiat podejmuje ostateczną decyzję w jakim zakresie robi daną inwestycję – my możemy co najwyżej przedstawiać argumenty za i przeciw danemu rozwiązaniu.

I tu powracam do początku mojego posta. Pan Sikora w opisywanym artykule wysuwa następujące kłamliwe tezy:

„Można w tym miejscu postawić pytanie, czy nie było to (dop. własny: rozpoczęcie inwestycji od szkoły a nie od kościoła) efektem lobbingu radnej Agnieszki Węgrzyn, która od dawna działa na rzecz naprawienia kanalizacji burzowej pod starym chodnikiem. Istnieje taki pogląd, że jej niedrożność sprawia, że woda z drogi powiatowej zalewa podwórze domu jej teściów, który znajduje się w niecce wewnątrz wałów przeciwpowodziowych.”

„Czy etyczne jest stawianie interesu jednej czy dwóch rodzin ponad interes kilkudziesięciu Mieszkańców i dużej liczby dzieci korzystających codziennie z tej niebezpiecznej drogi do szkoły i przedszkola?”

Mam nadzieję że wyżej przedstawione informacje wyjaśniły Państwu moje intencje w kwestii chodnika. Odnosząc się do zarzutów dotyczących zalewania działki państwa Węgrzyn – działka nie jest już zalewana, więc argument o dbaniu o interes rodziny jest wysoce chybiony.

W swym zacietrzewieniu pan Sikora zapomina, że państwo Węgrzyn nie mieszkają sami w centrum, i nie są wyłącznymi użytkownikami tego terenu. To jest CENTRUM WSI – to także jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc (nie wliczając DK7 i DK52)  z uwagi na skrzyżowanie dróg i bliskość szkoły.

Ponieważ pan Jan Sikora jako autor tekstu opublikowanego w prasie i mediach elektronicznych powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka w związku z tym na nim ciąży informuję Państwa, iż pan Jan Sikora, redaktor OdNowy pisząc powyższe tezy popełnił wobec mnie PRZESTĘPSTWO karalne – POMÓWIENIE. 

Pan Jan Sikora pomówił mnie sugerując w pytaniu brak etyki w działalności społecznej i faworyzowanie interesu rodziny ponad interes społeczny mieszkańców. Oświadczam więc zgodnie z art. 47 Konstytucji RP (który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia), że nie zgadzam się z tezami głoszonymi przez pana Jana Sikorę i żądam sprostowania i przeprosin na łamach gazetki OdNowa oraz portalu glogoczow.pl. (edit: jeśli zdecyduję się na podjęcie kroków prawnych, w ramach zadośćuczynienia będę wnioskować również o grzywnę w wysokości 5000 zł na rzecz Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Informacje w tej kwestii otrzymają Państwo w najbliższym czasie)

Przypominam, iż przepis art. 212 Kodeksu karnego mówi „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Wyższa sankcja (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) spotka natomiast sprawcę, który przestępstwo tego rodzaju popełnił za pomocą środków masowego komunikowania, takich jak prasa, radio, telewizja, publikacje książkowe, nagrania elektroniczne i internetowa sieć informatyczna (art. 212 § 2 K.k.).

Pomówienie podlega trybowi ścigania z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że jedynie od woli pokrzywdzonego i od jego inicjatywy będzie zależało wszczęcie postępowania karnego, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia.

11.08, 15.09.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 11 sierpnia 2016 roku odbyła się bardzo krótka sesja, która została zwołana w celu przyjęcia zmian w budżecie Gminy Myślenice wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na realizację „programu drogowego”.

Umowy na realizację zadania zostały podpisane pod koniec sierpnia i od tego czasu wykonawcy mają 5 miesięcy na wykonanie zlecenia.

W Głogoczowie inwestycję realizuje firma Eurovia. Firma ta ma do wykonania, w tym samym okresie czasu, również „program drogowy” w Myślenicach, Polance, Borzęcie, Osieczanach, Łękach, Drogini, Bysinie i Jasienicy. Harmonogram prac zależy od wykonawcy.

Oczywiście, ponieważ zaczyna się okres jesienno- zimowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż w przypadku gdy pogoda pokrzyżuje plany, wykonawcy zwrócą się najprawdopodobniej do UMiG o wydłużenie terminu oddania inwestycji.

PROGRAM DROGOWY W GŁOGOCZOWIE

Jak już wcześniej pisałam w poście z dnia 22.05.2016 roku, do programu drogowego zgłosiłam 7 dróg w Głogoczowie. Z powodów finansowych, ostatecznie do naprawy zakwalifikowały się trzy. Są to:

 • droga na dz. nr 941 o długości około 250 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu oraz pobocza;
 • droga na dz. nr. 1346 o długości około 650 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, wykopanie nowych rowów oraz oczyszczenie już istniejących;
 • droga na dz. nr 1220 o długości około 450 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, pobocza, rowów.

O pozostałych drogach (tych zgłoszonych i nie zgłoszonych z powodu nie spełniania warunków programu) w UMiG także pamiętają. W miarę możliwości finansowych Gminy będą sukcesywnie realizowane.

15.09.2016 – XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 września br. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja była poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Na sesji przyjęto głownie uchwały ogólne, nie dotyczące bezpośrednio Głogoczowa. Zaplanowany porządek sesji znajdą Państwo na stronie UMiG w zakładce Dla Mieszkańców/ Rada Miejska / Sesja Rady Miejskiej.  Zazwyczaj porządek przedstawiony na stronie nie jest w pełni zgodny ze stanem ostatecznym, ponieważ niektóre punkty sesji wchodzą pod obrady na wniosek Burmistrza tzw. autopoprawką.

I właśnie autopoprawką Burmistrza w porządku sesji znalazła się „uchwała w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Niepodległości w Myślenicach”.  Jest to uchwała intencyjna, która została przegłosowana przez Radę Miejską jednogłośnie.

Zgodnie z treścią dokumentu, Muzeum Niepodległości ma mieć swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku na terenie miasta Myślenice, a przedmiotem jego działania będzie:

 • gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii i szeroko rozumianej kultury materialnej:
 • upowszechnianie wartości kultury i nauki:
 • prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej;
 • współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki w innymi jednostkami kultury lub placówkami edukacyjnymi.

Mające powstać Muzeum przejmie zbiory i archiwalia obecnie istniejącego Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. Z należytą dbałością o ich stan zajmie się kultywowaniem wartości związanych z tożsamością myślenickiej społeczności, krzewiąc wśród młodzieży patriotyzm, wynikający z pamięci o przeszłości a nakierowany na dbanie o naszą ojczyznę. Pracownicy Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” znajdą zatrudnienie w nowej placówce.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały: „Nowoczesne muzeum ma szansę stać się placówką oferującą atrakcyjne programy edukacyjne i otwartą na współpracę z szerokim wachlarzem grup społecznych. Takie warunki zapewni m.in. projektowana sala wykładowa na ponad 150 osób.

(…) Dzięki powstaniu nowego muzeum nastąpi rewitalizacja obszarów w pobliżu centrum. Podobne procesy zachodziły w naszym mieście wraz z budową samorządowej jednostki kultury jaką jest nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbywa się wiele imprez kulturalnych oraz wykładów i konferencji.

W obecnej siedzibie Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” zbory nie mogą być należycie gromadzone i przechowywane. Budynek ze względu na metraż (470,4 m2, z czego 77,7 m2 zajmują piwnice) nie ma możliwości wyeksponowania wszystkich zbiorów muzealnych. Dbając o stan i bezpieczeństwo zbiorów muzealnych przewidzieliśmy zbudowanie nowoczesnego budynku, gdzie zbiory będą należycie przechowywane (…)”

W porządku sesji nastąpiło także kilka innych zmian, do których chciałam się odnieść.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Miejska miała procedować uchwałę ws. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice. Jest to o tyle istotna uchwała, że obecnie wpływają do UMiG różne sprzeczne wnioski dotyczące nadawania nazw m.in. nowo wybudowanym w Myślenicach rondom. Podstawową kwestią jest więc ustalenie odpowiedniego regulaminu, który pozwoli ten bałagan uporządkować.

Niestety, i piszę to z naprawdę dużym ubolewaniem, radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast rzetelnie pracować na jasnymi regułami dotyczącymi nazewnictwa, wolą forsować za wszelką cenę swoje uchwały dotyczące nazw konkretnych rond.

Oczywiście, radni mają do tego prawo, ale w tym przypadku to czysty populizm. A dlaczego?

Drodzy Państwo, ja też byłam w poprzedniej kadencji w opozycji, i podobnie jak większość obecnych radnych PiS byłam radną pierwszą kadencję.

Nie było mi łatwo się odnaleźć, ale skoro zostałam wybrana przez mieszkańców to starałam się pracować jak najlepiej i najbardziej efektywnie. I tu się różnimy – ja naprawdę pracowałam, a nie tylko pisałam pisma. Owszem, wnioski też były, bo muszą być, ale za nimi szła prawdziwa aktywność. Zawsze starałam się pracować na Komisjach Rady Miejskiej, nie uchylałam się od odpowiedzialności, nie spóźniałam się na obrady i nie wychodziłam wcześniej. Spotykałam się także z Burmistrzem i urzędnikami. Uważałam, że jeśli nawet nie mamy wspólnie siły przebicia jako opozycja, to pokażę że przyszłam do Rady Miejskiej pracować, a nie „robić politykę”.

Dziś jestem zbulwersowana sposobem i jakością pracy obecnych radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia sesja z uwagi na działania Klubu PiS była dla mnie farsą, przygotowaną jedynie pod publiczkę i promocję na portalach społecznościowych.  A dlaczego?

Tak w bardzo wielkim skrócie, nie oddającym w żaden sposób emocji jakie towarzyszyły obradom, chciałam Państwu naświetlić sytuację.

Nad uchwałami, które znalazły się w planowanym porządku obrad, pracowaliśmy na trzech Komisjach Rady Miejskiej, na których każdy z radych mógł zgłosić swoje uwagi i zostałyby one poddane ogólnej dyskusji. Radni Klubu PiS nie mieli ŻADNYCH pytań i uwag do projektu regulaminu nadawania nazw.

Nagle, na sesji okazuje się, że Klub PiS wnioskuje o przyjęcie do porządku obrad swoich czterech uchwał dotyczących nadania nazw myślenickim rondom. Gdy wniosek zostaje odrzucony ze względu na planowane przyjęcie regulaminu, są zbulwersowani. I tu zaczyna się najciekawsze – okazuje się, że przygotowany regulamin, zdaniem Klubu PiS, nadaje się tylko do wyrzucenia, a wszystkie wypowiedzi (w szczególności radnych Klubu PiS)  są nagrywane przez radnego Mateusza Sudra komórką – zapewne, aby jak zwykle wrzucić na Facebooka i pochwalić się jak bardzo pracują na rzecz lokalnej społeczności.

Przyznam, że było to dla mnie duże zaskoczenie – gdy trzeba było pracować, nie było uwag i dyskusji wcale, ale w trakcie sesji, gdy na sali obecne są media, sołtysi, mieszkańcy, nagle okazuje się że Klub Prawa i Sprawiedliwości „walczy” o dobro Myślenic. Żeby wzmocnić odpowiedni przekaz na zewnątrz, nagrywają swoje oświadczenia i wnioski. Dla mnie jest to działanie tylko i wyłącznie pozorowane, bo oprócz produkowania kolejnych „dokumentów” nic nie wnoszące.

W odpowiedzi na dziwne zachowanie radnych Klubu PiS, Klub Radnych Macieja Ostrowskiego wystosował wniosek o wycofanie z obrad „regulaminu” i przywrócenie go pod obrady Komisji Stałych RM – aby radni Klubu PiS mogli się szczegółowo i swobodnie wypowiedzieć w kwestii uwag do niniejszego dokumentu.

Taka mała ogólna refleksja. Całkowicie subiektywna i emocjonalna. Jakże ciekawe jest myślenie niektórych Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na Komisje Rady Miejskiej można się spóźniać, wychodzić wcześniej, lub nawet wcale nie przychodzić. Po co brać udział w szkoleniach wzmacniających kompetencje radnych, przecież Mieszkańcy tego nie widzą. Na Sesji wydamy kolejne oświadczenie, złożymy odpowiedni wniosek i wszyscy będą się zachwycać naszą pracą.

Przykro mi to mówić, ale dla mnie to tak wygląda 🙁  Takiej skali tego typu działań jeszcze nie widziałam, ale może za krótko żyję. Przyznam uczciwie – na sesji byłam tak zszokowana, że nie byłam w stanie nawet skomentować zaistniałej sytuacji.

I tu przechodzę do kolejnego punktu sesji – wniosku myślenickiej .Nowoczesnej ws. publikacji nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Myślenicach w internecie.

Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo dla mnie każda sesja jest bardzo ważnym zwieńczeniem pracy UMiG oraz radnych. Przyjmowane na sesjach uchwały najczęściej są już wcześniej omawiane na Komisjach, po to aby można je było sprawnie przyjąć już w ostatecznej formie. Jest to normalna praktyka, związana również z organizacją pracy urzędu. Oczywiście, zdarzają się uchwały, które otrzymujemy dopiero w ostatniej chwili, ale to są przypadki losowe i nad nimi odbywają się dyskusje na sesjach.

Niemniej, z uwagi na sposób pracy radnych opozycyjnych, uważam że myślenicki samorząd nie dojrzał jeszcze do transmisji internetowych z obrad sesji.

W tej chwili działania Klubu PiS skierowane są tylko i wyłącznie na budowanie własnego medialnego wizerunku, wobec czego obawiam się, że w przypadku gdyby sesje były filmowane, trwałyby zamiast jednej do dwóch godzin, około pięć, sześć.

Dlaczego? Ze względu na dużą ilość oświadczeń, wniosków i pytań, które albo byłyby już zadawane wcześniej na komisjach, albo zostałyby wymyślone tylko po to żeby nie wypaść gorzej od innych. Również wnioski i interpelacje ciągły by się bez końca. Dodatkowo, podstawowym warunkiem musiałoby być także nagrywanie Komisji, ponieważ większość radnych opozycyjnych najprawdopodobniej całkowicie straciłaby nimi zainteresowanie. Małą próbkę takiego nagłego dziwnego wzrostu aktywności radnych mieliśmy, gdy jedna z sesji była transmitowana przez Myślenice iTV.

Dla mnie jest to ewidentna strata czasu, bo zadawanie po raz kolejnych tych samych pytań i udawanie, że nie zna się odpowiedzi, jest co najmniej denerwujące dla osób które tego słuchają. Zdecydowanie wolałabym poświęcić ten czas na coś bardziej konstruktywnego, choćby pisanie dla Państwa na blogu.

Podsumowując, ponieważ jestem za jawnością, uważam że na tym poziomie świadomości radnych wystarczy publikacja protokołów w internecie.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

W okresie międzysesyjnym otrzymałam następujące odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24.06.2016:

 1. Wnioski dotyczące chodnika przy drodze powiatowej zostały przekazane do powiatu;
 2. Wniosek dotyczący uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie został rozpatrzony pozytywnie i takie zadanie będzie wpisane w budżet gminy na rok 2017.

W lipcu zostały przy zakopiance m.in. w Głogoczowie zamontowane nowe wiaty przystankowe. Dzięki moim staraniom udało się zamontować wiatę również przy przystanku Głogoczów -Dwór. Z powodów technicznych montaż wiaty nie doszedł do skutku na przystanku Głogoczów-Dwór w stronę Krakowa.

Dla przypomnienia jak wyglądały przystanki wcześniej, a jak teraz – dokumentacja zdjęciowa 🙂

img_20160713_102316

img_20160713_102245

img_20160915_174558

INTERPELACJE I WNIOSKI ZGŁOSZONE NA SESJI W DNIU 15.09 2016

Na sesji zgłosiłam dwa wnioski:

1. Z uwagi na pozytywnie rozpatrzony mój wniosek dot. wpisania do budżetu Gminy na rok 2017 realizacji budowy nowego cmentarza w Głogoczowie zwróciłam się z prośbą o uwzględnienie w projekcie cmentarza, oprócz zgłaszanego wcześniej kolumbarium, także niewielkiego budynku gospodarczego dla gospodarza cmentarza. Zaproponowałam, aby budynek składał się z niewielkiej części socjalnej, z toaletą, umywalką i miejscem na posiłek oraz części technicznej z szerokim wejściem, gdzie można by wjechać taczkami, schować deski itp.

W tej chwili gospodarz cmentarza nie ma odpowiednich warunków sanitarno-technicznych do wykonywania tej jakże ciężkiej fizycznie pracy.

Ponadto zawnioskowałam, aby planowane od strony drogi powiatowej ogrodzenie nawiązywało do architektury i otoczenia pobliskiego zabytkowego kościoła.

2. W nawiązaniu do rozmów z Burmistrzem dotyczących możliwych rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci wysiadających z busa szkolnego przy trasie bielskiej, zwróciłam się z prośbą o dwie wywrotki żwiru w celu utwardzenia terenu, który może posłużyć do zawracania busa szkolnego.

Na prośbę mieszkańców aktywnie włączyłam się w rozwiązanie tego istotnego dla wielu głogoczowskich rodzin problemu, ale z uwagi zmiany własności działki na której bus może zawracać, udało mi się uzyskać zgodę od nowego właściciela dopiero na początku września. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rodziców uda się teren szybko utwardzić i dzieci będą bezpiecznie wracać do domów.

Problem braku bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego DK52 jest bardzo duży i skomplikowany m.in. ze względu na uwarunkowania związane z BDI. Cieszę się, że choć na tę chwilę, dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głogoczowie, panem Krzysztofem Kanią, udało nam się osiągnąć kompromis związany z bezpieczeństwem dzieci jeżdżących busem szkolnym.

24.06.2016 – sesja Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

w dniu 24 czerwca br odbyła się XXIII-cia sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Sesja ta była jedną z ważniejszych w tym roku ponieważ Burmistrz Maciej Ostrowski po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła także sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Teraz taka moja mała dygresja dotycząca absolutorium.
Gdy wyżej wymienione uchwały były omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej żaden radny nie miał wątpliwości co do tego jak głosować. Nie było większych dyskusji, a uchwały przechodziły przy poparciu zarówno Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego, jak i Klubu PiS. Gdy przyszedł czas sesji nagle okazało się, że członkowie Klubu Radych PiS zagłosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego, ale już przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi wstrzymali się od głosu. Nie zadali także w tej kwestii żadnych pytań. Taka niekonsekwencja w działaniu jest co najmniej dziwna i świadczy o braku podstawowej wiedzy radnych PiS z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego. Jest to także kolejny dowód na to, iż radni ci działają zgodnie z „nakazami z góry”, bez jakiejkolwiek własnej refleksji.

Informacje te upubliczniam, aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość refleksji własnej i poznali jak wygląda praca w Radzie Miejskiej radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przechodząc do meritum mojego postu.

I. Na sesji przyjęto jedną z najważniejszych w tej kadencji dla Głogoczowa uchwał – „Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych”.

Cieszę się, że moja praca na rzecz Głogoczowa daje wymierne efekty dla całej wsi.
Mam nadzieję, że prace nad planem będą przebiegały sprawnie i bezkonfliktowo 🙂 Sama procedura będzie trwała około 3 lat, ale proszę pamiętać że gdybyśmy szli starym harmonogramem przyjmowania planów w gminie, to na samo rozpoczęcie procedury musielibyśmy poczekać kolejne 3-5 lat. Ostatni plan dla Głogoczowa przyjęty był 13 lat temu (w roku 2003), najwyższy czas aby rozpocząć prace nad kolejnym 🙂

Rada przyjęła uchwałę – co dalej?

 1. obecnie czekamy, aby uchwała weszła w życie
 2. jeśli nie będzie żadnych uwag ze strony wojewody, około połowy lipca ogłoszona zostanie możliwość składania wniosków o zmiany w planie. Z uwagi na okres wakacyjny wnioski będzie można zgłaszać do końca sierpnia br.
 3. o możliwości składania wniosków będą Państwo informowani m.in. poprzez ogłoszenia parafialne, mojego bloga, tablice informacyjne.
 4. osoby, które już wcześniej złożyły wniosek o przekwalifikowanie gruntów muszą to zrobić raz jeszcze w odpowiednim terminie!
 5. jak wyglądają prace na planem mogą Państwo przeczytać na moim blogu w poście z dnia 1 października 2015 roku pt” Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice” – POLECAM!!
 6. Z uwagi na duży stopień skomplikowania i dużą ilość instytucji z którymi plan trzeba uzgodnić, w UMiG przyjęto, iż procedura przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa trwać może nawet około 3 lat.

II. Kolejną ważną uchwałą były zmiany do „uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice”, którymi wprowadzono m.in. dwa nowe zadania:

1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych”
cel: ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
okres realizacji: lata 2016-2018
łączne nakłady finansowe: 90 000 zł
limity wydatków w poszczególnych latach:
w roku 2016-kwota 30 000 zł,
w roku 2017-kwota 45 000 zł,
w roku 2018- kwota 15 000 zł

2) „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200”
cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice
okres realizacji: rok 2017
łączne nakłady finansowe: 160 000 zł
Ostateczny zakres prac znany będzie po spotkaniu z GDDKiA i ustaleniu materiałów do specyfikacji przetargowej. 

III. Następną uchwałą dotyczącą tylko Głogoczowa była „uchwała w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomnika przyrody”.
Uchwałą tą zniesiony został status pomnika przyrody w odniesieniu do lipy drobnolistnej /Tilia corata/ o obw. 355 cm nr e. 120903-020 rosnącej na działce należącej do dworu. Pozbawienie statusu pomnika przyrody nastąpiło z uwagi na fakt, iż drzewo utraciło walory pomnika przyrody ze względu na stan fitosanitarny. 

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 24.06.2016

 1. Działając na oficjalny wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa dotyczący drogi powiatowej w Głogoczowie poprosiłam o:
  1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.
  2. Zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach o wykonanie projektu chodnika wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej K-1941.
  3. Zabezpieczenie środków budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na projekt i wykonanie oświetlenia przy przedmiotowej drodze. Tu chciałam od razu wyjaśnić, iż oświetlenie drogi powiatowej zostało już zgłoszone przeze mnie do UMiG przy okazji przygotowywania planu poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Obecnie rozpoczęła się procedura asfaltowania dróg po kanalizacji, w dalszej kolejności będą przeprowadzane kolejne inwestycje. Taki system związany jest także z poszukiwaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań.
 2. Ponowiłam swój wniosek z dnia 17 grudnia 2015 roku  o uwzględnienie w najbliższych planach inwestycyjnych wykonania termomodernizacji (i jeśli będzie taka możliwość, dokończenia odwodnienia i osuszenia) budynku WDK w Głogoczowie.
 3. Zawnioskowałam o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie.
 4. W związku z planowanymi inwestycjami kanalizacyjnymi oraz bardzo złym stanem drogi „na Królikówkę” w Głogoczowie poprosiłam, zgodnie z wnioskiem mieszkańców z roku 2014, o rozpoczęcie procedury przejęcia ww drogi przez Gminę Myślenice.
 5. WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY Z DNIA 10.06.2016
  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych wniosku o umieszczenie na drodze powiatowej nr K-1941 w Głogoczowie znaków ostrzegających kierowców przed ostrymi zakrętami i wzniesieniem. Proponowałam montaż znaków A4 (niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo) oraz A23 (stromy podjazd).Prośba moja wynikała z coraz częściej się powtarzających niebezpiecznych sytuacji jakie mają miejsce na w/w drodze w związku ze skracaniem sobie drogi przez tiry. Nawigacja satelitarna kieruje tiry na naszą drogę powiatową, a kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego że nie będą w stanie zakręcić i wyjechać na zakrętach nad kościołem, co często kończy się zsuwaniem aut do rowów lub zawracaniem na placu za kościołem. Takie manewry stwarzają duże niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ przy drodze nie ma chodnika, a trasę tę codziennie pokonują m.in. dzieci idące do szkoły, jest dla nas szczególnie ważne aby problem ten rozwiązać jak najszybciej.Dziękując Zarządowi Dróg Powiatowych za zamontowanie znaku przy ogrodzeniu cmentarza, jednocześnie poprosiłam o informację kiedy zostanie namalowane oznakowanie poziome wzdłuż ogrodzenia. Niestety zamontowany znak jest niewystarczający i kierowy nadal parkują przy cmentarzu stwarzając niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI z dnia 29.04.2016

  1.  W odpowiedzi na wniosek ws. pozytywnego rozpatrzenia przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220 zgłosiłam wyżej wymienioną drogę do programu asfaltowania dróg po kanalizacji. Wydział inwestycji potwierdził zgłoszenie i zawarł drogę nr 1220 w specyfikacji przetargowej.

  2. W odpowiedzi na zapytanie o remonty dróg otrzymałam informację, iż pozimowe remonty dróg są sukcesywnie realizowane. Dziura, która uniemożliwiała od około roku mieszkańcom Jaworzny bezpieczny dojazd do domów, została załatana.

luty 2016 – wnioski i interpelacje

Szanowni Państwo,

ponieważ zgłoszone przeze mnie w miesiącu lutym wnioski były obszerne tekstowo, publikuję je w specjalnym poście, a nie bezpośrednio w informacjach dot. sesji Rady Miejskiej. Post o sesjach z lutego i marca opublikuję po sesji marcowej.

WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY dot. budowy drogi serwisowej i likwidacji zjazdu z Zakopianki

Z uwagi na istotę sprawy i nie przesłanie w wyznaczonym terminie do GDDKiA opinii sołtysa i rady sołeckiej w tej kwestii, publikuję treść całego wniosku jaki złożyłam w dniu 17 lutego na wyraźną prośbę zainteresowanych mieszkańców do Burmistrza.

… w nawiązaniu do pisma GDDKiA nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 oraz uwag dot. planowanej likwidacji zjazdów z DK 7 w Głogoczowie wysłanych przez UMiG Myślenice w dniu 29.01.2016, działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa mieszkających w okolicy planowanej likwidacji zjazdu z D7 w km 685+875 – 685+975 str. prawa, proszę o przesłanie GDDKiA następujących uwag mieszkańców Głogoczowa:

– wnioskujemy, aby planowana droga serwisowa była na tyle szeroka, żeby mogły nią poruszać się samochody ciężarowe i wyminąć się auta osobowe. Jeśli nie jest technicznie możliwe wybudowanie drogi o szerokości pozwalającej poruszać się dwóm samochodom osobowym jednocześnie, wnioskujemy, aby zaplanować miejsca na wymijanie się samochodów osobowych, bo teraz jest to praktycznie niemożliwe.

– ponadto, przy projektowaniu drogi serwisowej wnioskujemy o zapewnienie możliwości wjazdu/zjazdu na/z omawianą drogę samochodom ciężarowym/ rolniczym poruszającym się w kierunku od/z działek nr 1520, 1518/3, 1519/4, 1519/8, 1519/2, 1523/3 (niebieskie strzałki na załączonej mapce)

– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo na tym odcinku Zakopianki wnioskujemy, aby zamontować barierki ochronne przy tej drodze na odcinku, który zaznaczony jest na załączonej mapce kolorem niebieskim, ponieważ nie ma tam żadnej fosy i droga ta bezpośrednio styka się z Zakopianką co stwarza realne zagrożenie dla poruszających się nią uczestników ruchu drogowego.

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu niniejszej opinii, ale z uwagi na okres świąteczno /noworoczny wcześniejsze przesłanie uwag ze strony wyżej wymienionych mieszkańców i Rady Sołeckiej nie było możliwe. Mam nadzieję, że sytuacja ta nie wpłynie na negatywne rozpatrzenie wniosków. Jeszcze raz bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wyżej wymienionych wniosków dotyczących już zaplanowanej inwestycji.

Ponadto, proszę o informację czy GDDKiA planuje kompleksowe wykonanie dróg serwisowych wzdłuż DK 7 w Głogoczowie, a jeśli nie ma takich planów, wnioskuję o całościowe rozwiązanie naszego problemu i wpisanie do planu LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016 – 2023 wykonania dróg serwisowych obustronnie wzdłuż całej długości DK7 w Głogoczowie. Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całej naszej miejscowości – ograniczenia wewnętrznego ruchu drogowego Głogoczowa po DK7.” 

Wniosek został przesłany do GDDKiA w dniu 26.02.2016.

WNIOSKI NA SESJI W DNIU 25.02.2016

 1. Działając w imieniu mieszkańców dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc, zawnioskowałam o pilną naprawę drogi nr 27, która w chwili obecnej nie nadaje się do użytkowania przez pieszych.
  Mieszkańcy niejednokrotnie sami utwardzali kamieniem wyżej wymieniona drogę, ale proszą o wsparcie, bo nie stać ich w tej chwili na łatanie dziur we własnym zakresie. Na załączonej mapce wskazano odcinek drogi (od ul. Żary w Mogilanach do państwa Pulchnych w Głogoczowie), który jest miejscem najbardziej newralgicznym i wymagającym najszybszej interwencji. W tych miejscach wyjście poza obręb działki równa się wejściu w dziury i błoto. Drogą tą codziennie chodzą dzieci na przystanek gimbusa na stacji Orlen i warunki na drodze znacznie utrudniają im dotarcie do celu.W tym momencie Mieszkańcy proszą o przywiezienie kamienia, a przy ustabilizowanej pogodzie – frezki, która w przeciwieństwie do kamienia będzie trwale związana z podłożem i nie spłynie po deszczu.
  Jednocześnie na wniosek Mieszkańców zwróciłam się z wnioskiem o wpisanie na listę inwestycji do zrealizowania utwardzenia trwałego (np. asfalt, płyty) wraz z odwodnieniem wyżej wymienionej drogi. Zgodnie z zapewnieniami osób zgłaszających problem, wszyscy zainteresowani mieszkańcy wyrażają zgodę na poprowadzenia odwodnienia na swoich działkach, a rozumiejąc trudny stan finansów Gminy proszą o rozważenie choć etapowania prac.

Droga 2

Droga1
2.  Z uwagi na zapytania mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o informację jaki status prawny (własność) i formalny (np. wewnętrzna, publiczna) ma w tej chwili starodroże zakopianki w Głogoczowie i jakie konsekwencje niesie obecny jej status dla ewentualnych inwestycji i obowiązków użytkowników.

 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI  

 1. Odpowiedź Starosty Józefa Tomala na wniosek Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.
  „W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia br informuję że Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach skierował do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego prośbę o zatwierdzenie aneksu do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego zgodnie z wnioskami z wizji w terenie w pasie drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań polegającego na wprowadzeniu tablicy U-9b w km 0-260 (krawędź ogrodzenia cmentarnego) oraz wykonania znaku poziomego U-21 ograniczającego możliwość parkowania na zbyt wąskim poboczu.Tak więc sprawa podniesiona przez Panią Agnieszkę Węgrzyn jest w toku. Prawdopodobnie realizacja (ze względu na malowania) będzie w miesiącu kwietniu lub w maju.”
 2. W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2016 ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Przymiarki/Jaworzna w Głogoczowie zostałam poinformowana, że realizacja budowy sieci, na które Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę jest przewidziana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. W nawiązaniu do mojego wniosku ws. zamontowania fotoradaru przy zakopiance w Głogoczowie, otrzymałam telefoniczną informację z Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach dot. danych statystycznych związanych z niebezpiecznymi sytuacjami w obrębie 500 m w obie strony od proponowanej lokalizacji fotoradaru.Szczegóły sprawy znajdą Państwo w linku poniżej:
  ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU W CENTRUM GŁOGOCZOWA
  Statystyki policyjne mówią, że w omawianym miejscu w latach 2012-2015 miało miejsce
  – 26 zdarzeń drogowych, z tego tylko
  – 3 wypadki.
  Przypominam, że w statystykach będących bazą do zamontowaniu fotoradaru brane są pod uwagę tylko zdarzenia związane z przekroczeniem prędkości. Porównując oficjalne statystyki z tym co faktycznie dzieje się na zakopiance w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-Centrum, to widać gołym okiem, że nie oddają one rzeczywistej skali niebezpiecznych zdarzeń w tym miejscu. Co możemy zrobić? Najważniejsza rzeczą jest ZGŁASZANIE NA POLICJĘ każdego najmniejszego nawet niebezpiecznego zdarzenia, aby zostało zanotowane w oficjalnych statystykach.