25.11.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była dwudniowym szkoleniem dla radnych i urzędników UMiG oraz posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej.

Co roku radni Rady Miejskiej w Myślenicach wspólnie z Burmistrzem MiG Myślenice, Dyrektorem UMiG, naczelnikami UMiG oraz prezesami podległych gminie spółek, uczestniczą w dwudniowym szkoleniu mającym na celu omówienie planowanego na kolejny rok kalendarzowy projektu budżetu gminy oraz innych istotnych dla funkcjonowania Gminy Myślenice kwestii.

Szkolenie to daje jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się ze szczegółami i dogłębnego omówienia kwestii nie tylko budżetu, ale także lokalnych podatków, funkcjonowania gminnych spółek, czy zmian w funkcjonowaniu samorządu wynikających z ustaw wyższego rzędu. To czas na merytoryczne dyskusje i rozmowy nie zakłócane przez czynniki zewnętrzne.

W tym roku na szkoleniu omawialiśmy nie tylko przyszłoroczny budżet, ale także zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem MZWiK, ZUO, SPORT Myślenice i MARG. Ciekawostką było podsumowanie realizacji programu 500+ w naszej gminie. Dyskutowaliśmy także nad konsekwencjami dla Gminy Myślenice wynikającymi z planowanej reformy edukacji, a na koniec pracowaliśmy warsztatowo nad takimi narzędziami partycypacyjnymi jak inicjatywa lokalna i budżet obywatelski.

W kolejnych postach będę starać się Państwu przedstawić część przygotowanych na szkolenie prezentacji, aby i Państwo mieli możliwość zapoznania się z tymi materiałami – są bardzo ciekawe.

Wracając do sesji. W dniu 25.11.2016 Rada Miejska przyjęła m.in. takie uchwały jak:

  • „Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017”. 

Szczegóły dotyczące stawek i prezentację ze szkolenia znajdą Państwo w poście z dnia 25.11.2016.

  • „Uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Uchwała ustala, iż od roku 2017 opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 8,20 zł. Opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady NIE są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 16,40 zł.

Wskazana powyżej podwyżka wynika bezpośrednio ze wzrostu ilości odpadów odbieranych przez gminę od mieszkańców. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się sam finansować, tzn. że gmina nie może do niego dopłacać. Koszty utrzymania systemu muszą ponosić bezpośrednio wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy.

Proszę spojrzeć na tabelę przedstawioną poniżej oraz prezentację przedstawioną radnym na szkoleniu przez Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów, pana Jerzego Podmokłego. Zmiany te pokazane są także w szerszym kontekście – pobliskich gmin, a nawet krajów 🙂 Dane te jednoznacznie wskazują duży wzrost ilości odbieranych odpadów, który wpływa na konieczność wprowadzenia wyższej stawki za ich odbiór od mieszkańca.

Proszę zwrócić uwagę na wzrost ilości odbieranych odpadów z pozostałych gmin korzystających z naszego ZUO. Te gminy też czekają podwyżki i to nawet dużo większe niż Myślenice.

Jednocześnie chciałam Państwu powiedzieć, iż jestem bardzo zdziwiona, że najbardziej aktywni radni Klubu PiS nie uczestniczyli w szkoleniu. Skutek tego widzieliśmy w tym tygodniu, gdy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej zadawali podstawowe pytania na które znaliby odpowiedź gdyby uczestniczyli w szkoleniu i byli obecni duchem na wcześniejszych komisjach na których omawialiśmy m.in. problem zwiększającej się ilości odpadów.

Po dwóch latach radni powinni wiedzieć jak funkcjonuje samorząd i myśleć na zasadzie kompromisów pomiędzy dobrem pojedynczych mieszkańców, a potrzebami ogółu – które zaspokajamy jako jednostka samorządu terytorialnego. Powinni też znać podstawowe przepisy, które obligują samorząd np. do ustalania takich cen za odpady by pokrywały w całości koszty utrzymania systemu odbioru odpadów. Niestety, radni PiS nie rozumiejąc meritum sprawy, i nawet nie wykazując chęci jego poznania (nie byli na szkoleniu), znów zagłosowali populistycznie, tym razem przeciwko podwyżce stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Łatwo jest głosować przeciwko istotnym dla funkcjonowania samorządu kwestiom, gdy nie myśli się o konsekwencjach swoich działań. W tym przypadku ewidentnie istotne jest jedynie „pokazanie się”, a nie rzeczywista praca do której zostało się wybranym.smieci

slajd1

slajd2

slajd3

slajd4

slajd5

slajd6

slajd7

slajd8

slajd9

slajd10

slajd11

slajd12

slajd13