25.01 i 28.02.2017 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym miały miejsce dwie sesje rady Miejskiej w Myślenicach. Oby dwie sesje poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych Rady.

XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Na sesji w dniu 15 stycznia Rada Miejska przyjęła m.in. następujące uchwały

– uchwałę w sprawie: podjęcia działań związanych z przygotowaniem Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 
O budżecie obywatelskim piszę w poście z dnia 01.02.2017  – Myślenicki Budżet Obywatelski

– uchwałę w sprawie : przystąpienia do opracowania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2014-2020”

– uchwałę w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.

O Gminnym Programie Rewitalizacji oraz wyznaczaniu obszaru zdegradowanego piszę w poście z dnia 10.01.2017 Gminny Program Rewitalizacji- ważne dla Głogoczowa/
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców również część Głogoczowa znalazła się we wskazanym obszarze zdegradowanym.  Dlaczego to ważne mogą Państwo przeczytać w poście podlinkowanym powyżej.

cyt. „Podobszar V – Głogoczów – sołectwo z punktu widzenia analizy wskaźnikowej nie należy do obszarów kryzysowych, jednak w efekcie przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że działania rewitalizacyjne na tym przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy Myślenice.” Wskazany obszar do rewitalizacji to działki w centrum wsi nr  1061, 72/6, 1065/1 o powierzchni 3,1513 ha. 

XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

 1. Na sesji w dniu 28 lutego 2017 roku Rada Miejska przyjęła bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Myślenice.

  Cyt. (..) „Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego w wysokości 450 000 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),w  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr K1941 Głogoczów-Włosań w miejscowości Głogoczów, K1943 ul. Sienkiewicza w mieście Myślenice, nr K1980 ul. Słoneczna w mieście Myślenice”

2. Również w tym roku Rada Miejska wycofała z porządku obrad uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Jednocześnie informuję, że ceny wody i ścieków pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Polecam moje wcześniejsze posty dotyczące kształtowania taryf wodno-kanalizacyjnych w Gminie Myślenice.

 1. Post z dnia 21.04.2016 – O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice w którym m.in.
  – podstawowe informacje dotyczące kompetencji Rady Miejskiej przy ustalaniu stawek za wodę i ścieki
  – skąd się biorą różnice w stawkach za wodę i ścieki w poszczególnych miejscowościach?
  – dlaczego mamy opłatę abonamentową i czym jest umotywowana jej wysokość?
 2. Post z dnia 07.02.2016 -17.12.2015, 31.12.2015 XVII i XVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o dopłatach do cen wody i dokapitalizowaniu MZWiK
 3. Post z dnia 29.03.2015 – 27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach w którym m.in. piszę o uchwale o dopłatach do cen wody

WNIOSKI 

W związku z przystąpieniem powiatu myślenickiego do realizacji chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie na sesji w dniu 28 lutego złożyłam wniosek o rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem centrum wsi Głogoczów. Istotnym jest aby obydwie inwestycje były ze sobą kompatybilne i wzajemnie się uzupełniały, tak aby kompleksowo rozwiązać problem związany z zalewaniem centrum Głogoczowa przez wody opadowe.

Pisząc o centrum wsi mam na myśli całe starodroże zakopianki, czyli również uzgodnione z mieszkańcami rozwiązanie kwestii odwodnienia przy nowej remizie strażackiej oraz przy wylotach wszystkich dróg wewnętrznych. Dopiero po wykonaniu odwodnienia i zabezpieczeniu terenu przed zalewaniem wodami opadowymi będzie można przystąpić do prac związanych z faktyczną odnową centrum wsi. 

XII.2016 – sesje Rady Miejskiej

Szanowny Państwo,

grudzień był miesiącem bardzo intensywnej pracy Rady Miejskiej ponieważ w tym miesiącu odbyły się dwie sesje Rady, w tym sesja budżetowa poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych.

Budżet Gminy Myślenice na rok 2017  – co wpisano bezpośrednio dla Głogoczowa?

 1. zadanie: „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Kryzszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200”. Kwota wydatków: 130 000 zł
 2. zadanie: „Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie”. Kwota wydatków: 150 000 zł
 3. zadanie: ” Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3″. Kwota wydatków: 730 684 zł (część tej kwoty będzie refundowana ze środków Województwa Małopolskiego – szczegóły będą znane gdy samochód będzie przekazany).
 4. Ponadto, w zadaniu dotyczącym dróg gminnych wewnętrznych pt „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice” znajduje się realizacja asfaltowania trzech dróg (do p. Cieśli na Stradomiu za zakopianką, oraz na Piesakach wzdłuż Głogoczówki i Zagorzyńcu koło p. Laskowskich), które nie zostało wykonane w roku ubiegłym. Więcej informacji o programie drogowym znajdą Państwo w poście z dnia 18.09.2016. 

Jeśli chodzi o kwestię chodnika przy drodze powiatowej to czekamy na wykonanie projektu przez Zarząd Dróg Powiatowych i wystąpienie do Burmistrza przez Starostę o współfinansowanie zadania. Ze strony Gminy zadanie to będzie finansowane, podobnie jak większość chodników przy drogach powiatowych, z wolnych środków które spływają w ciągu roku.  O potrzebie budowy chodnika w roku 2017 rozmawiałam po raz kolejny z panem Starostą oraz panem Burmistrzem na dodatkowych spotkaniach, które zainicjowałam w grudniu br. Obydwaj włodarze pozytywnie odnieśli się do moich próśb i argumentów, więc mam nadzieję że nic nieprzewidywalnego nie wpłynie na opóźnienie realizacji tej jakże ważnej dla Głogoczowa inwestycji.

WNIOSKI MIĘDZYSESYJNE

Ponadto, po otrzymaniu od sołtysa informacji o złożeniu w UMiG poprawionego protokołu z Zebrania Wiejskiego sołectwa Głogoczów z dnia 29.10.2016, w związku z przyjętymi na Zebraniu uchwałami:

 1. nr 1/2016 w sprawie zaprojektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach łączących starodroże zakopianki w Głogoczowie z obecną DK 7,
 2. nr 2/2016 w sprawie wykonania na DK 7 w Głogoczowie w okolicy byłej restauracji Ogniem i Mieczem przystanku dla komunikacji publicznej,

jako przedstawicielka Głogoczowa w Radzie Miejskiej Myślenic, zwróciłam się do GDDKiA za pośrednictwem Burmistrza z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosków mieszkańców Głogoczowa. Realizacja wyżej wymienionych wniosków znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przy trasie DK7 w Głogoczowie, ale w szczególności ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom naszej miejscowości.

Ponadto, w związku z przyjętą na Zebraniu Wiejskim sołectwa Głogoczów uchwałą nr 4/2016 z dnia 29.10.2016 w sprawie przywrócenia w Głogoczowie placówki Poczty Polskiej S.A. oraz ustaleniami ustnymi z panem posłem, poprosiłam pisemnie pana posła Jarosława Szlachetkę o wsparcie mojej inicjatywy poprzez przygotowanie listu intencyjnego popierającego wniosek Zebrania Wiejskiego.  List ten będzie załącznikiem do przesłanego Poczcie Polskiej wniosku. Niestety do dnia dzisiejszego listu intencyjnego nie otrzymałam.

Wychodzić chodnik, a pomówienia pana Sikory…

Szanowni Państwo,

w grudniu br gazetce OdNowa wydawanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa ukazał się artykuł autorstwa pana Jana Sikory pt. „Wychodzić chodnik”. Jestem zbulwersowana jakością i treścią tego artykułu. Aż dziwne, że piszący nie czuje odpowiedzialności za swoje słowa, bo głosząc tezy wymyślone na potrzeby poparcia swoich racji popełnia przestępstwo karalne. Ale o tym za chwilę…

Od razu zaznaczam, że nie będę wdawać się dyskusję, ale chcę dla jasności sytuacji wyjaśnić kilka kwestii dotyczących mojej osoby.

1. Od „zawsze” jestem za i lobbuję za budową CAŁEGO chodnika przy drodze powiatowej, a konieczność realizacji tej inwestycji nie podlega dla mnie jakimkolwiek wątpliwościom.

2. Jako radna spotykałam się niejednokrotnie z pytaniami mieszkańców odnośnie remontu chodnika od szkoły do kościoła – zaobserwowałam także iż jego fatalny stan techniczny powoduje, że starsi mieszkańcy wolą iść ulicą niż ryzykować potknięcie na wystających płytkach. Również w zimie jest on bardzo niebezpieczny – mieszkańcy bardzo często wybierają odśnieżoną drogę.

3. Mieszkam przy drodze powiatowej (1,5 km nad kościołem), moje dzieci i ja również chodzimy wzdłuż drogi powiatowej na nogach. Gdybym lobbowała wykonanie tylko chodnika od kościoła w górę to mogłabym być posądzona przez pozostałych mieszkańców Głogoczowa o realizację własnych interesów.

4. Dzięki moim staraniom przy chodniku do kościoła postawiono ławkę i śmietnik – zdaję sobie sprawę że to niewiele, ale drobnymi krokami idę ciągle do przodu. Jeśli jestem w stanie coś zrobić dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców na bieżąco – robię to.

5. Z uwagi na planowaną budowę nowego cmentarza oraz mam nadzieję rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem pozostałych fragmentów centrum wsi i dalszych prac w centrum, pierwszą część inwestycji związanej z chodnikiem przy drodze powiatowej powinniśmy rozpocząć od szkoły i poprowadzić wzdłuż kościoła, cmentarza i maksymalnie w górę.

Co przemawia za takim rozwiązaniem?

a) z chodnika od szkoły do cmentarza korzysta najwięcej mieszkańców Głogoczowa – są to nie tylko mieszkańcy i dzieci chodzące z Czarnego Lasu, Zagorzyńca czy Piesaków do szkoły i przedszkola, ale także pozostali mieszkańcy Głogoczowa odwiedzający np groby swoich bliskich;

b) obecny fatalny stan techniczny chodnika do kościoła oraz skarpy do niego przylegającej stwarza zagrożenie dla osób nim się poruszających – przykładem jest nie tak dawne osuwisko;

c) wąski pas drogi oraz brak chodnika przy ogrodzeniu kościoła powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji, w szczególności w czasie mszy św i świąt kościelnych;

d) brak regulacji odwodnienia od cmentarza do szkoły powoduje przy każdym większym deszczu powstawanie wielkiej kałuży przed samym wejściem do szkoły. Stan taki stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego koło szkoły;

e) planowane jest kompleksowe (wynikające z konsultacji z mieszkańcami centrum wsi) rozwiązanie kwestii odwodnienia na całym starodrożu, więc zostawienie fragmentu koło szkoły bez zabezpieczenia mogłoby stać się przykładem niegospodarności;

f) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej  700 m w górę od szkoły to pierwsza część inwestycji. Najbardziej niebezpieczne zakręty zostaną zabezpieczone.

g) kolejni radni (mam nadzieję że Głogoczów będzie miał również radnego powiatowego, któremu łatwiej będzie ustalać działania w powiecie ) będą mogli starać się o następne metry chodnika. Przed nami najtrudniejsza część – kolejne etapy będą łatwiejsze do realizacji. Przecież nawet asfaltowanie drogi powiatowej realizowane było etapami i nikt nie miał pretensji, że zaczęto od szkoły…

A tak w ogóle – to jest droga powiatowa i to Powiat podejmuje ostateczną decyzję w jakim zakresie robi daną inwestycję – my możemy co najwyżej przedstawiać argumenty za i przeciw danemu rozwiązaniu.

I tu powracam do początku mojego posta. Pan Sikora w opisywanym artykule wysuwa następujące kłamliwe tezy:

„Można w tym miejscu postawić pytanie, czy nie było to (dop. własny: rozpoczęcie inwestycji od szkoły a nie od kościoła) efektem lobbingu radnej Agnieszki Węgrzyn, która od dawna działa na rzecz naprawienia kanalizacji burzowej pod starym chodnikiem. Istnieje taki pogląd, że jej niedrożność sprawia, że woda z drogi powiatowej zalewa podwórze domu jej teściów, który znajduje się w niecce wewnątrz wałów przeciwpowodziowych.”

„Czy etyczne jest stawianie interesu jednej czy dwóch rodzin ponad interes kilkudziesięciu Mieszkańców i dużej liczby dzieci korzystających codziennie z tej niebezpiecznej drogi do szkoły i przedszkola?”

Mam nadzieję że wyżej przedstawione informacje wyjaśniły Państwu moje intencje w kwestii chodnika. Odnosząc się do zarzutów dotyczących zalewania działki państwa Węgrzyn – działka nie jest już zalewana, więc argument o dbaniu o interes rodziny jest wysoce chybiony.

W swym zacietrzewieniu pan Sikora zapomina, że państwo Węgrzyn nie mieszkają sami w centrum, i nie są wyłącznymi użytkownikami tego terenu. To jest CENTRUM WSI – to także jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc (nie wliczając DK7 i DK52)  z uwagi na skrzyżowanie dróg i bliskość szkoły.

Ponieważ pan Jan Sikora jako autor tekstu opublikowanego w prasie i mediach elektronicznych powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka w związku z tym na nim ciąży informuję Państwa, iż pan Jan Sikora, redaktor OdNowy pisząc powyższe tezy popełnił wobec mnie PRZESTĘPSTWO karalne – POMÓWIENIE. 

Pan Jan Sikora pomówił mnie sugerując w pytaniu brak etyki w działalności społecznej i faworyzowanie interesu rodziny ponad interes społeczny mieszkańców. Oświadczam więc zgodnie z art. 47 Konstytucji RP (który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia), że nie zgadzam się z tezami głoszonymi przez pana Jana Sikorę i żądam sprostowania i przeprosin na łamach gazetki OdNowa oraz portalu glogoczow.pl. (edit: jeśli zdecyduję się na podjęcie kroków prawnych, w ramach zadośćuczynienia będę wnioskować również o grzywnę w wysokości 5000 zł na rzecz Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Informacje w tej kwestii otrzymają Państwo w najbliższym czasie)

Przypominam, iż przepis art. 212 Kodeksu karnego mówi „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Wyższa sankcja (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) spotka natomiast sprawcę, który przestępstwo tego rodzaju popełnił za pomocą środków masowego komunikowania, takich jak prasa, radio, telewizja, publikacje książkowe, nagrania elektroniczne i internetowa sieć informatyczna (art. 212 § 2 K.k.).

Pomówienie podlega trybowi ścigania z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że jedynie od woli pokrzywdzonego i od jego inicjatywy będzie zależało wszczęcie postępowania karnego, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia.