30.09 i 25.10.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

we wrześniu i październiku 2016 roku odbyły się XXVI i XXVII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przyjmowane na sesjach uchwały dotyczyły głównie bieżących spraw dotyczących Miasta i Gminy oraz związanych z powstaniem w Myślenicach nowej jednostki kultury – Muzeum Niepodległości.

Ponadto, na sesji w dniu 25.10. przyjęty został „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 30.09.2016

1. Działając na prośbę Rady Sołeckiej Głogoczowa poprosiłam Burmistrza o zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Policji ws. zmiany organizacji ruchu pod cmentarzem w Głogoczowie w dniu 1 listopada.
Rok rocznie w tym dniu, szczególnie w czasie trwania wypominek na cmentarzu, osoby przyjeżdżające na cmentarz parkują po obydwu stronach drogi powiatowej, blokując skutecznie przejazd i powodując wiele sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania:
a) Całkowity zakaz parkowania po jednej stronie ulicy (od samego początku drogi przy starodrożu zakopianki. Zależało nam w szczególności na rozwiązaniu problemu jadąc w górę, zaczynając za budynkiem organistówki)
b) Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Włosani, z wyjazdem na zakopiankę przez ulicę Czarnoleską, graniczącą z Włosanią.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych została złożona na Dzienniku Podawczym UMiG w dniu 26.10.2016 – niestety nie otrzymałam jej przed 1 listopada i nie mogłam w żaden sposób zainterweniować. Niemniej znając już zdanie ZDP w tej kwestii wiemy już jakie możemy podjąć działania w przyszłym roku.

ODPOWIEDŹ 

„Zarząd Dróg Powiatowych ze względu na brak dróg o porównywalnych parametrach dających się wykorzystać w trasie objazdu nie widzi możliwości wprowadzenia objazdu dla drogi K1941 Głogoczów-Włosań (odcinek w okolicy cmentarza).
Zarząd Drug Powiatowych opiniuje negatywnie wprowadzenie ograniczeń dla lewostronnego parkowania w km0+000-0+240 (od starodroża do placu pod kościołem).
Uważamy, że ze względu na bardzo duże potrzeby parkingowe w dniu Wszystkich Świętych ograniczenie parkowania będzie notorycznie łamane. Mając na uwadze rozsądne traktowanie i potrzeby użytkowników drogi i parkujących sugerujemy wprowadzenie na czas największego natężenia ruchu w okolicy cmentarza ręcznego kierowania ruchem przez osoby z uprawnieniami – np. druhowie OSP”.

2.  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa zwróciłam się z wnioskiem o rozważanie wprowadzenia na parkingu pod UMiG od strony Sokoła zwolnienia z opłat przez pierwsze 5 minut postoju. Mieszkańcy chcąc wejść tylko do UMiG i zostawić dokument na dzienniku podawczym muszą zapłacić za całą godzinę postoju, co jest dla nich niezrozumiałe, ponieważ w okolicznych miastach powiatowych nie stosuje się takiej praktyki. Proponowane rozwiązanie dotyczyć miałoby tylko tego parkingu i byłoby swojego rodzaju otwarciem się urzędu na potrzeby mieszkańców.

ODPOWIEDŹ 

„W chwili obecnej opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśleniach nr 199/XXVI/2016 z dnia 30 września w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice. Za zapisów w/w uchwały wynika, że opisywany parking znajduje się w SPPA, co oznacza że za uiszczoną opłatę można przez 1 godzinę korzystać ze wszystkich wyznaczonych stref w mieście. Ponadto przy ul Traugutta znajduje się bezpłatny parking, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.”

Mój komentarz. Przy planowanych kolejnych pracach nad zmianami dotyczącymi stref płatnego parkowania na terenie Myślenic będę lobbowała za proponowanym przez mieszkańców rozwiązaniem.

3. Zwróciłam się z prośbą o zawnioskowanie do koła łowieckiego ws zwiększenia odstrzału dzików w Głogoczowie. W tej chwili dziki zaczynają podchodzić bardzo blisko domów (w szczególności w okolicy Bęczarki i lasu Bronaczowa). Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że ludzie boja się poruszać drogami gminnymi.

ODPOWIEDŹ 

W dniu 06.10.2016 Burmistrz przesłał mój wniosek do Pana Adama Benedykta Bispinga, Łowczego Koła Łowieckiego „DARZ-BÓR” w Krakowie z prośbą o przeanalizowanie zgodnie z kompetencjami problemu w Kole Łowieckim i podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia populacji dzików i zagrożenia, które stwarzają szczególnie dla dzieci i młodzieży poruszających się po drogach gminnych.

INTERPELACJE I WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 25.10.2016

Działając na wnioski mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o postawienie na przystanku Głogoczów-Dwór przy Zakopiance ławki dla oczekujących na busa. Mieszkańcy bardzo prosili o wiatę w tym miejscu, ponieważ jednak z powodów technicznych nie jest możliwy montaż wiaty, proszą choć o ławkę.

Drugi wniosek dotyczył przystanku Głogoczów-Centrum w stronę Krakowa. Mieszkańcy zgłaszali, że w zatoce przystanku jest wgłębienie w którym zbiera się deszczówka. Poprosiłam o remont zatoki, ponieważ sytuacja ta znacznie utrudnia wysiadanie z busów w deszczowe dni.

ODPOWIEDZI NA WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI I INTERPELACJE

Odpowiedź z dnia 12.10.2016 na interpelację z dnia 15.09.2016 dot. budowy nowego cmentarza

„Odnosząc się do Pani pisemnej interpelacji jw. dotyczącej uwzględnienia w projekcie nowego cmentarza w Głogoczowie kolumbarium oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową fragmentu ogrodzenia uprzejmie informuję że przedstawione przez Panią propozycje zostaną uwzględnione.”

Odpowiedź na wniosek międzysesyjny z dnia 10.06.2016 dot. oznakowania wjazdu na drogę powiatową w Głogoczowie.

W piśmie z dnia 17.08.2016 Zarząd Dróg Powiatowych wskazuje, iż po wizji w terenie stwierdził prawidłowe oznakowanie wlotu drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań w drogę gminną przy szkole podstawowej w Głogoczowie. Znaki o które wnioskowałam (A-4- ostre zakręty, pierwszy w lewo i A-23 – stromy podjazd) są umieszczone w pasie drogowym w miejscu zgodnym z projektem stałej organizacji ruchu nr KT.7121.67.2013. Jakość znaków jest dobra – nie odbiega od aktualnych wymagań dotyczących oznakowania pionowego.

Mój komentarz. Znaki są i stoją poprawnie, a niebezpieczne sytuacje powodują kierowcy TIRów, którzy do znaków się nie stosują. Na to wpływu nie mam.

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 – dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej drogi 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie.

„W odpowiedzi na Pani wniosek uprzejmie informuję, że droga nr 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w 2016 roku nie została uwzględniona do realizacji w ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”.
Sołtys wsi Głogoczów przekazał informację, iż z funduszy sołeckich na drodze nr 27 w bieżącym roku zostanie położona frezka na najbardziej zniszczonych odcinkach jezdni”

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej stanu prawnego starodroża zakopianki w Głogoczowie

„Droga starodroże w Głogoczowie jest własnością GDDKiA w Krakowie. Od dnia 01.01.2011 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a GDDKiA w Krakowie, Gmina przejęła funkcję zarządcy drogi.”