24.07.2015 – XII sesja RM, odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lipca 2015 roku odbyła się bardzo krótka sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, której celem była jedynie jedna zmiana w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015. Sesji nie poprzedziły posiedzenia Komisji Stałych RM. Ponieważ, z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu, nie byłam obecna na sesji, nie będę wypowiadała się w kwestii przyjętej uchwały.

17.07.2015 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

17 lipca miało miejsce planowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na którym radni omawiali:
1. sytuację Orkiestr Dętych z terenu Gminy Myślenice;
2. proponowany wykup części ogrodu przy Przedszkolu nr 6 (w związku z planowaną inwestycją budowlaną);
3. kwestię utworzenia dodatkowego oddziału w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

W efekcie Komisja Edukacji:
1. zaopiniowała pozytywnie wniosek o dofinansowanie zatrudnienia kapelmistrza dla orkiestry w Jaworniku;
2. ustaliła, że nie wyda opinii ws. zakupu działki od Przedszkola nr 6 w Myślenicach do momentu gdy inwestor przedstawi swoje racje i spróbuje przekonać rodziców oraz grono pedagogiczne do zgody na sprzedaż działki. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, Komisja odbędzie wizję lokalną na omawianym terenie, aby wydać opinię w tej sprawie;
3. wydała negatywną opinię dla złożonego wniosku. Opinia ta wynikała z troski o warunki nauczania uczniów już uczęszczających do tej placówki.

10.07.2015 – wniosek międzysesyjny

Działając w odpowiedzi na zgłoszone do mnie prośby mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o wyremontowanie, znajdującej się przy przystanku autobusowym Głogoczów-centrum na Zakopiance, kładki i przebudowanie schodków do niej prowadzących. We wniosku opisałam fatalny stan kładki i prowadzących do niej schodów oraz wypadek jaki zdarzył się ostatnio jednemu z mieszkańców. Zwróciłam jednocześnie uwagę, że wyżej wymieniona kładka w tym miejscu jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej mieszkańcy maksymalnie ograniczają swój „pobyt” przy trasie krajowej, co bezpośrednio wpływa na wzrost ich bezpieczeństwa.

_DSC1065

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2015 dot. przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale do restauracji Ogniem i Mieczem w Głogoczowie, w dniu 02.07.2015 Wydział Mienia UMIG Myślenice przesłał do GDDKiA oddział w Krakowie prośbę o wykonanie przecinki.

2.  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2015 dotyczący zmniejszenia obowiązującego minimalnego normatywu dla działki budowlanej w Głogoczowie, otrzymałam informację, że ewentualne zmniejszenie powierzchni minimalnej, przy dokonywaniu podziałów nieruchomości, nastąpić może tylko w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Nowa edycja planu wsi Głogoczów wykonana będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miejską.

3. W odpowiedzi na interpelację związaną z nową edycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów otrzymałam stanowiska GDDKIA ws. BDI oraz RZGW ws. obszarów zagrożenia powodzią wzdłuż potoku Głogoczówka.

a) Dot. „Budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała-Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, BDI)
„W odpowiedzi na Państwa pismo znak: GPI-1.6722.4.2015 z dnia 16.03.2015r., GDDKiA Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 15.09.2014 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania tej decyzji prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Regionalnym Dyrktorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowany termin uzyskania dcyzji DŚU to lipiec 2015 r. Dalsze prace projektowe (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej – ZRiD) i realizacja inwestycji zależą od uzyskania zgody Centrali GDDKiA i zapewnienia źdódeł finansowania. Inwestycja ta nie znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.
Materiały przedstawiające wariant preferowany przebiegu BDI są dostępne na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA w dziale Aktualności, w zakładce Inwestycje lub pod adresem www.gddkia.gov.pl/pl/2143/Beskidzka-Droga-Integracyjna

b) Dot: „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią od Głogoczówki”
„Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak GPI-1.6722.5.2015 z dnia 16 marca br informuje, iż dla rzeki Głogoczówki nie zostało opracowane przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym wyznaczone zostałyby obszary bezpośredniegon zagrożenia powodzią uznawane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl zapisów art 14 i 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wg wykonanej na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wstępnej oceny zagrożnia powodziowego”, Głogoczówka nie została zakwalifikowana do rzek, dla których powinny zostać opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W związku z powyższym, w chwili obecnej nie występują tu tzw. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie których Dyrektor RZGW w Krakowie uzgadnia dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego.
Niezaleznie od powyższego informujemy, iż w roku 2013 na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykonane zostało opracowanie pn. „Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki w oparciu o zespół zbiornków przeciwpowodziowych”. W ramach ww opracowania wyznaczone zostały zasięgi zalewów m.in. Głogoczówki. Zwracamy uwagę, że opracowanie to nie ma rangi map zagrożenia i ryzyka powodziowego wymaganych przepisami obowiązującej ustawy Prawo wodne. Nie stanowi również studium ochrony przeciwpowodziowej. W związku z powyższym w chwili obecnej nie może być podstawą do wyznaczania w dokumantach dotyczących zagospodarowania przestrzennego tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Można go jednak traktować, jako materiał pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.”

4.Odpowiedzi na wnioski ws. budynku szkoły z dnia 25.06. 2015

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.06.2015 dotyczącą mieszkania znajdującego się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, zostałam poinformowana, że w tej kwestii konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego, a co za tym idzie, zapewnienie mieszkania zastępczego o tym samym standardzie. Niestety, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada takiej możliwości. Jeśli chodzi o budowę nowego przedszkola, to taka możliwość może być brana pod uwagę dopiero po wybudowaniu przedszkola w Jaworniku.

5. Odpowiedzi na wnioski ws. kanalizacji z dnia 25.06. 2015

I. Teren do skanalizowania w miejscowości Głogoczów, nieskanalizowany w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” został włączony do wykazu terenów do skanalizowania w planach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt i realizacja uzależnione są od zabezpieczenia środków w budżecie gminnym.

II. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz robotami odtworzenia i umocnienia terenu w czterech etapach budowy poniesiony w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” wyniósł na dzień 16.07.2015 netto 35 349 086, 80 PLN, słownie trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć, 80/100 PLN.

III. Z uwagi na brak odwodnienia wzdłuż działki nr 1258, temat położenia nawierzchni na przedmiotowej drodze jest konsultowany z innymi wydziałami urzędu. W II połowie lipca zostanie dokonana wizja w terenie i o dalszym postępowaniu Mieszkańcy będą informowani.

IV. Art 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że koszt budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej niezależnie od tego, jak jest realizowany (przepompownia, przykanalik) pokrywa Właściciel nieruchomości, dlatego Gmina w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie może podpisać umowy na ponoszenie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wyr. WSA w Łodzi z 9 VIII 2007 r, I SA/Łd 220/07, uchw. RIO w Łodzi z 27 III 1997 r, VIII/24/97).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Myślenice uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXIV/2012 w dniu 13 września 2012r. jednoznacznie określa obowiązek właściciela nieruchomości w sprawie zasad odprowadzania ścieków oraz warunków, jakie muszą być spełnione jak również akternatywne rozwiązania, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Odbiór gruntów po budowie kanalizacji sanitarnej został dokonany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy, potwierdzony ich oświadczeniem i przyjęty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z chwilą udzilenia zgody na eksploatację sieci kanalizacyjnej. Pragnę przypomnieć, że gwarancja na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) wynosi 36 miesięcy, w trakcie, których odbywają się przeglądy gwaranacyjne. Właz na studzience kanalizacyjnej został uzupełniony w dniu 3.07.2015.

6. Odpowiedzi na wnioski ws. MZWiK z dnia 25.06. 2015

I. W opowiedzi na wnioski dotyczące oczyszczalni ścieków otrzymałam następujące informacje:

a) Oczyszczalnia w Krzyszkowicach w 2014 roku przyjęła z terenu miejscowości Głogoczów 23 138,00 m3 ścieków, a w I kwartale 2015 roku 13 957, 14 m3.  W roku 2014 sprzedano 100 984, 00 m3  wody, a w I kwartale 2015 roku – 24 635,00 m3

Przedstawiam Państwu dodatkowo wyliczenia jakie otrzymała Rada Miejska związane ze stratami finansowymi na wodzie i ściekach z Głogoczowa w roku 2014.
Koszty dostarczania wody do Głogoczowa (lipiec-grudzień 2014):
podatek 313 880,12 PLN+ czynsz 287 601.78 PLN= 601 481,90 PLN (całość kosztów)
Przychód (lipiec-grudzień 2014) – 203 442,80 PLN
Łączna strata na wodzie i ściekach za pół roku: 398 039,10 PLN
Strata za rok  – 796 078,20 PLN

Glogoczów, z uwagi na bardzo duży zakres robót inwestycyjnych (przekładających się na wysokość podatku i czynszu dzierżawnego) oraz stosunkowo niewielką ilość mieszkańców na których rozkłada się ta inwestycja, jest po Krzyszkowicach (tam jest jeszcze oczyszczalnia generująca koszty) drugą miejscowością przynoszącą w tej chwili największe straty finansowe na wodzie i ściekach dla MZWiK.

b) Kwestia dotycząca oddziaływania czyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na środowisko akustyczne  –  Z raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez P.P.H.U. „Energoeko” poziom hałasu z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach nie przekracza wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120poz. 826).

II. Kopia Rachunku Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok.

Rachunek Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok

7. Odpowiedzi na wnioski do GDDKiA z dnia 25.06. 2015 oraz 28.05.2015

Wnioski: ws. ustawienia fotoradaru przy DK7 w Głogoczowie, ograniczenia prędkości i budowy chodnika przy DK52 w Głogoczowie oraz oznakowania skrzyżowań dróg serwisowych z drogami niższych kategorii zostały wysłane do GDDKiA w dniu 22.07.2015.

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była obradami wszystkich komisji stałych RM.

Na początku sesji o działalności oddziału wsparcia dla osób dorosłych opowiedzieli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, następnie obyła się część merytoryczna sesji w trakcie trwania której przyjęto m.in.:

– uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
– uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
– uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie.

Przedmiotowa zmiana w uchwale dotyczyła zmiany lat w których OSP Głogoczów otrzyma dotację na budowę remizy. I tak, zgodnie z uchwałą, będzie to 370.000 zł w podziale na lata:
1. 200.000  zł w roku 2016
2. 100.000 zł w roku 2017
3. 70.000 zł w roku 2018.
Zmiana ta wynika z wniosku jaki złożyła OSP Głogoczów w UMIG. 

– uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
– uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – na referendum jakie ma się odbyć 6 września.
– przyjęto także odpowiednei zmiany w Uchwale Budżetowej i WPF.

Wszystkie uchwały będę niebawem dostępne w BIP.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Złożone na sesji wnioski zostały uzgodnione z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2015 roku.

Nie zgłosiłam wniosku zgłoszonego na zebraniu przez pana W. Kiszę, ponieważ czekam na kontakt do p. Klasy, który pisał wniosek do UMIG ws. drogi na Królikówkę. Do wniosków staram się dobrze przygotowywać merytorycznie, a bez faktycznej wiedzy na temat jakie prośby i zobowiązania złożyli mieszkańcy w związku z wnioskowanym remontem drogi oraz jaką otrzymali odpowiedź z UMIG, nie wiem o co tak naprawdę mam wnioskować.
Wniosek związany z lokalizacją nowego przystanku przy drodze powiatowej, po uzgodnieniu z p. Budkiem, zostanie zgłoszony gdy mieszkańcy upewnią się, że „busiarz” będzie chciał się na nim zatrzymywać. Istotnym w tej sprawie jest fakt, iż przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe płacą za stawanie na przystankach.

WNIOSKI DO GDDKIA

Na sesji złożyłam następujące wnioski do GDDKiA:

1.  ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 52 w Głogoczowie poprzez:
–  ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h przed przystankami autobusowymi;
– budowę chodnika dla pieszych, lub przynajmniej poszerzenie obecnych poboczy i oświetlenie trasy do przystanków autobusowych.
Prośbę swą motywowałam tym, iż TK52 oddziela 1/3 wsi od centrum i brak jakichkolwiek rozwiązań zapewniających bezpieczną komunikację wewnątrz miejscowości oraz dostęp do przystanków autobusowych powoduje, że mieszkańcy tej odciętej części wsi codziennie „walczą o życie” pokonując trasę do pracy czy szkoły.
Ponadto, mieszkańcy Głogoczowa w ostatnim czasie na własną rękę przeprowadzili pomiar ruchu na trasie bielskiej, który pokazał duże natężenie ruchu w godzinach porannych. Było to w godzinach od 6-7 rano – około 350 aut na jednym pasie ruchu, a w godzinach od 7-8 rano było to już około 600 aut. Nadmieniłam, że trasą tą jeździ bardzo dużo ciężarówek. Takie natężenie ruchu przy braku chodnika, lub choćby szerokich poboczy zapewniających bezpieczne dojście do przystanku, stanowi bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Oczywiście jeśli tylko będzie taka potrzeba zaoferowałam udział w wizji lokalnej na miejscu.

2. ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 w Głogoczowie poprzez ustawienie fotoradaru w pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-centrum. Jednocześnie przypomniałam, że zakopianka dzieli Głogoczów na dwie części i brak bezpiecznych przejazdów i przejść dla pieszych jest dla mieszkańców naszej miejscowości sprawą najpilniejszą i najtrudniejszą do rozwiązania.

W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 27.03.2015 roku ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni, od dnia 24.06.2015 wykonywane są przez GDDKiA prace remontowe przy wjazdach do centrum wsi. Niestety, nie zaplanowano obecnie remontu dróg serwisowych. Wobec powyższego, jak tylko uda mi sie zrobić zdjęcia drogi na przeciwko „Ogniem i Mieczem”, złożę kolejny wniosek o remont.
Głogoczów P6250381 P6250382 P6250383 P6250384

 WNIOSKI W SPRAWIE KANALIZACJI, MZWIK

Zgodnie z prośbami mieszkańców na sesji złożyłam:

1. wniosek o zaprojektowanie kanalizacji w Głogoczowie w takich dzielnicach jak: Stradom za Zakopianką (koło pana Gomulaka, Czesława Wierzby),  Królikówka, Zamłynie, Stawy (koło państwa Murzyn), Piłogrzbiet, Czarny Las (koło Tomasza Łężniaka) – tu jest do wykonania tylko podłącz do kilku domów.  Ponadto mieszkańcy tych dzielnic pytają, kiedy mogą w przybliżeniu spodziewać się budowy kanalizacji – jest to szczególnie istotne z uwagi na kwestię poprawy jakości dróg w tych miejscach. Poprosiłam o odniesienie się do każdej z lokalizacji osobno w nawiązaniu też do możliwości technicznych i związanych z nimi ewentualnymi trudnościami.

 2. Poprosiłam także o:
–  informację ile zainwestowano w Głogoczowie w ramach realizacji kanalizacji.
– o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców Głogoczowa z dnia 15 czerwca 2015 roku. ws. naprawy drogi nr 1258 po kanalizacji.
–  informację dotyczącą sytuacji pani A. Pulchnej, która została poinformowana o konieczności zbudowania pompowni na jej działce. Mieszkańcy zostali poinformowani, że będą musieli sami ponosić koszty prądu i napraw pogwarancyjnych zainstalowanej pompy. Czy gmina podpisze z mieszkańcami umowę, że poniesie koszty prądu, ewentualnych napraw pogwarancyjnych i konserwacji pompy? Co w przypadku gdy mieszkańcy nie zgodzą się na ponoszenie tych kosztów?
– informację kiedy będą odbiory gruntów po wykonaniu kanalizacji koło pana Budka na Czarnym Lesie, a także proszę o uzupełnienie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej.
– przedstawienie zestawienia dotyczącego ile ścieków z Głogoczowa przyjęła oczyszczalnia w Krzyszkowicach i ile w tym samym okresie czasu sprzedano wody w Głogoczowie (licznik + ryczałt) – poprosiłam o zestawienie z roku 2014 i zestawienie z pierwszego kwartału 2015. Poprosiłam też o przedstawienie tabeli z łączną stratą na wodzie i ściekach w wyżej wymienionych okresach.
– przedstawienie rachunku zysków i strat MZWiK za rok 2014
– zlikwidowanie uciążliwych hałasów z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Mieszkańcy dzielnicy Piesaki skarżą się na hałas z oczyszczalni ścieków (buczenie), który jest bardzo uciążliwy w letnie noce, gdy otwiera się okna.

DROGA POWIATOWA

Na sesji zawnioskowałam o:

1. informację w którym roku planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie. Prośba ta jest nawiązaniem do obietnicy Burmistrza na spotkaniu przedwyborczym.
2. informację, które z chodników jakie zostały wymienione w uchwale Nr 387/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r. zostały już zrealizowane i ile jeszcze jest do zrealizowania przed naszą miejscowością.
3. W związku z końcem ważności uchwały z roku 2010 zawnioskowalam o wystosowanie do powiatu myślenickiego prośby o nawiązanie współpracy na tych samych zasadach na obecną kadencję i ujęcie w planach chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

BUDYNEK SZKOŁY

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, poprosiłam o informację, czy nauczycielce mieszkającej w budynku Szkoły Podstawowej w Głogoczowie gmina proponowała mieszkanie zastępcze w zamian za opuszczenie mieszkania w budynku szkoły. Obecna trudna sytuacja lokalowa w szkole/przedszkolu wymusza zastosowanie zmianowości w szkole i każda z możliwości pozyskania pomieszczeń dla placówki oświatowej jest „na wagę złota”. Jeśli nie zostało jeszcze rozważane w UMIG takie rozwiązanie, poprosiłam o zaproponowanie nauczycielce mieszkania zastępczego od nowego roku szkolnego. Zapytałam także w imieniu mieszkańców, czy w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego, lub braku zgody nauczycielki na przeprowadzkę, istnieją jakieś inne możliwości wyegzekwowania przez gminę opuszczenia przez nauczycielkę wyżej wymienionego lokalu.

Ponadto, w związku z dużym zapotrzebowaniem na większe przedszkole w Głogoczowie (duża ilość mieszkańców, przedszkole zajmuje sale szkolne) w imieniu mieszkańców wnioskowałam o zaprojektowanie budynku nowego przedszkola i zapytałam kiedy ew. byłoby realne jego wybudowanie.

INNE WNIOSKI

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, zawnioskoawałam także o:
–  wykoszenie traw przy drogach gminnych w Głogoczowie – w szczególności w centrum wsi i na Jaworznie gdzie w ostatnim tygodniu niewiele brakowało a doszłoby, z powodu utrudnionej widoczności na drodze, do zderzenia auta ciężarowego (prowadzonego przez osobę spoza Głogoczowa) z samochodem osobowym jednej z mieszkanek naszej miejscowości.  Dyretor UMIG Mieczysław Kęsek zapewnił radnych, że koszenie odbywa się już na terenie Gminy.
– załatanie „pozimowych” dziur w drogach gminnych w Głogoczowie.
– o odpowiedź na wniosek dotyczący powołania stanowiska pełnomocnika ds. NGO w UMIG Myślenice oraz interwencję ws. interpelacji, którą również zgłosiłam na sesji w dniu 7 maja 2015 roku dotyczącą  przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.

28.05.2015 – X Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 28 maja 2015 roku miała miejsce X Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Część merytoryczna sesji była dosyć krótka i dotyczyła głównie zmian w budżecie oraz podjęcia uchwały ws. przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Myślenice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.

Z uwagi na 25-lecie samorządu w Polsce, po zgłoszeniu wniosków i interpelacji sesja została przerwana. Jej uroczysta kontynuacja odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Relację z uroczystości przygotowała Myślenice iTV

http://www.myslenice-itv.pl/25-lat-minelo-obchody-cwiercwiecza-gminnej-samorzadnosci-w-myslenicach/

WNIOSKI I INTERPELACJE

1.  Na sesji poprosiłam o informację na jakim etapie znajdują się projekty odnowy centrum wsi Głogoczów i nowego cmentarza w Głogoczowie.

2. W związku z wykupieniem przez GDDKiA części działki od pana Wiesława Syrka niezbędnej do uzupełnienia drogi serwisowej wzdłuż zakopianki w Głogoczowie, zwróciłam się z prośbą do Burmistrza o zawnioskowanie do GDDKiA w sprawie:

a) Wykonania projektu tunelu pod zakopianką wraz z odpowiednimi dojazdami. Proponowana lokalizacja tunelu znajduje się w okolicach wyżej wymienionej działki. Samo wykonanie kładki w tej okolicy nie rozwiązuje problemów Głogoczowa związanych z brakiem bezpiecznych przejazdów przez trasę DK7, a wykonanie tunelu choć w części ma szansę zapewnić bezpieczną komunikację samochodową wewnątrz miejscowości.
b) Informacji, kiedy planowane jest wykonanie zaprojektowanych w Głogoczowie kładek dla pieszych. Jakiś czas temu mieszkańcy otrzymali informację, ze kładka która znajdować się ma w okolicy Chłopskiego Jadła jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę – czy GDDKiA uzyskała już takie pozwolenie? Czy nie straci ono ważności jeśli budowa będzie odwlekana?
c) Z uwagi na brak bezpiecznego dojścia do centrum wsi (biegnącego w pasie drogowym należącym do GDDKiA) od pasów na zakopiance w Głogoczowie (od strony Chłopskiego Jadła oraz od przystanku Głogoczów centrum), zawnioskowałam o wykonanie chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych na tych fragmentach drogi. W celu uszczegółowienia niniejszego wniosku poprosiłam o wizję lokalną w Głogoczowie przedstawicieli GDDKiA wraz z przedstawicielami UMIG, radną Rady Miejskiej Agnieszką Węgrzyn i sołtysem Janem Kantorem.
d) Z uwagi na duży problem braku miejsc parkingowych i wykorzystywanie części starodroża zakopianki należącej do GDDKiA do parkowania tirów zawnioskowałam, aby na wymienionej wyżej wizji lokalnej rozważyć także jakie są możliwości techniczne rozwiązania tej problematycznej sytuacji.

3.  Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów zawnioskowałam o zmniejszenie w Głogoczowie obowiązującego areału działek koniecznego do uzyskania statusu budowlanych z obecnych min. 10 arów do min. 7 arów. Wprowadzenie 10 arów związane było z brakiem kanalizacji i koniecznością budowy szamb, w tej chwili mieszkańcy podłączają się do kanalizacji, wiec tak restrykcyjne prawo jest niepotrzebne.

4. Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów zawnioskowałam o uporządkowanie pierwszeństwa przejazdu z dróg gminnych na drogi wyższego rzędu (serwisowe, powiatowa). Brak znaków określających status danej drogi (np. znak A6a, A6b, A6c, A6d, A6e, z ew. tabliczkami T6b) powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji związanych z wymuszaniem pierwszeństwa przejazdu. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się przy wjazdach na drogi serwisowe zakopianki, gdzie według przepisów powinna obowiązywać zasada prawej ręki (nie ma znaków określających ich wyższy nad drogami gminnymi status), a kierowcy jadący drogą serwisową traktują ją jako drogę o wyższym statusie i jadą bez zwracania uwagi na włączających się do ruchu z dróg gminnych.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

1. „W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2015 (data wpływu do Rejonu GDDKiA 20.04.2015) dotyczący remontu dróg serwisowych oraz na wlotach drogi gminnej w ciągu drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne w Głogoczowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków Rejon Nowy Targ uprzejmie informuje, że w pierwszej połowie maja zostanie wykonana inwentaryzacja ubytków w ciągu dróg zbiorczych będących w zarządzie GDDKiA O/Kraków Nowy Targ i na wlotach do miejscowości Głogoczów oraz zostaną podjęte działania, w celu uzupełnienia ubytków w ramach remontów cząstkowych. Co do zawracających samochodów ciężarowych to GDDKiA nie ma na nie wpływu, można wprowadzić na tym odcinku starodroża przez Głogoczów ograniczenie tonażowe. Zarządcą tego odcinka jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.”

2. W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2015 dotyczący naprawy drogi zbiorczej prowadzącej od skrzyżowania na Zakopiance obok Bidy w stronę dawnego Ogniem i Mieczem (gdzie budowany był zbiornik), otrzymałam informację od Burmistrza, iż droga zbiorcza drogi krajowej nr 7 zajęta w trakcie realizacji projektu „Budowa zbiornika wodociągowego wraz z hydrofornią” w miejscowości Głogoczów została odtworzona zgodnie z uzgodnieniami i decyzją GDDKiA Odział w Krakowie.

3. W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2015 dotyczący zabezpieczenia osuwiska na drodze w dzielnicy Piesaki otrzymałam informację, że sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy. Uszkodzenie brzegu potoku Głogoczówka zostało zawarte w protokole szkód powiedziowych i zgłoszone do Wojewody Małopolskiego.

4. W odpowiedzi na wnioski z dnia 07.05.2015 ws. zlecenia firmie wykonującej odtworzenia dróg po kanalizacji, naprawy w ramach gwarancji drogi gminnej G1K, biegnącej przez dzielnicę Zagorzyniec w Głogoczowie oraz nieprawidłowgo wykonania zjazdu z drogi gminnej (biegnacej od lustra przy drodze powiatowej), otrzymałam od Burmistrza informację, że „Wykonawca sieci kanalizacyjnej FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp.j. wykona naprawę zjadu z drogi gminnej w kierunku budynku nr 387 oraz naprawę drogi w dzielnicy Zagorzeniec (zniszczonej przez mieszkańca wykonującego przyłącz kanalizacyjny do swojej posesji i to do niego winno należeć doprowadzenie drogi do stanu sprzed prac budowlanych wraz z poprawnym zagęszczeniem podbudowy i odtworzeniem nakładki asfaltowej)”. 

Naprawy zostały wykonane.

Naprawiona droga na Zagorzyńcu.
Naprawiona droga na Zagorzyńcu.
20150607_173345
Poprawiony zjazd.

5. W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2015 ws. montażu dodatkowych tablic informacyjnych na dzielnicach w Głogoczowie otrzymaliśmy od Burmistrza pięć nowych tablic, które zostały zamontowane na Piłogrzbiecie, Zamłyniu (przy drodze w stronę lasu radziszowskiego), przy kapliczce w dzielnicy Czarny Las, przy drodze w dzielnicy Stradom za zakopianką w okolicy wjazdu do wsi od strony Chłopskiego Jadła oraz przy drodze w stronę nowego boiska sportowego (na Ląkawę).
Bardzo cieszy mnie fakt, iż wreszcie po wielu latach zgłaszania przez mieszkańców potrzeby montażu nowych tablic informacyjnych udało się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, pomocy innych mieszkańców oraz Burmistrza postawić nowe tablice w centrum wsi i na dzielnicach. W sumie dzięki współpracy mieszkańców i przedstawicieli samorządu mamy 13 nowych (w tym odnowionych) tablic 🙂

Tablica przy drodze na nowe boisko
Tablica przy drodze na nowe boisko
Tablica na Czarnym Lesie
Tablica na Czarnym Lesie

6. W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 12.01.2015 roku ws. interwencji w GDDKiA odnośnie poprawy bezpieczeństwa na schodkach prowadzących do przejścia pod Zakopianką od strony przystanku Głogoczów-Dwór dla jadących w stronę Krakowa poprzez zamontowanie przy schodkach barierki, w marcu 2015 roku barierka została zamontowana. Pisałam o tym już wcześniej, ale w tym poście chciałam pokazać na zdjęciu, że wykonano nie tylko barierkę, ale także poprawiono całe dojście do przejścia od strony centrum wsi.

Wykonane dojście wraz z barierkami
Wykonane dojście wraz z barierkami

 

 

 

07.05.2015 – IX Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja br odbyła się nadzwyczajna Sesja RM w Myślenicach, która została zwołana przez Burmistrza MiG Myślenice w trybie pilnym. Na Sesji Rada Miejska przyjęła zmiany w uchwale budżetowej umożliwiające rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” na terenie gminy Myślenice.

Gmina Myślenice nie jest wymieniona w tytule projektu, ponieważ nie jest wnioskodawcą, a jedynie przystąpiła do uzupełnień projektu. Dzięki przyjęciu tej uchwały, już w piątek 8 maja rozpoczęto podpisywanie pierwszych umów o montaż solarów w domach mieszkańców naszej gminy.

WNIOSKI I INTERPELACJE

1. WNIOSEK WS. DODATKOWYCH TABLIC INFORMACYJNYCH

Mieszkańcy Głogoczowa (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa) w tym roku zdobyli grant w Banku Zachodnim WBK (5 tyś zł) z którego zostały sfinansowane nowe tablice informacyjne (5 sztuk). Tablice te zostały zamontowane w kwietniu br w centrum wsi. Stare tablice (3 szt.) zostaną wyremontowane i przeniesione na inne dzielnice wsi (Szwaby, Zagorzyniec, Działy).

Niestety, ze względu na rozległość naszej miejscowości, zapotrzebowanie na tablice informacyjne jest dużo większe. W związku z powyższym, zwróciłam się z prośbą o montaż 9 dodatkowych tablic (pozostałych po wyborach samorządowych) na dzielnicach, które nie posiadają takowych, albo mają prowizoryczne.

Proponowane lokalizacje to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na drzewach, prywatnych stodołach, dyktach lub miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszali do mnie potrzebę postawienia tablic.

  1. Przy drodze gminnej w dzielnicy Stradom za Zakopianką (2 szt) – a). przy drzewie w okolicy wjazdu do wsi od strony Chłopskiego Jadła b). na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Pani Cieśli. Są to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na istniejących dyktach przypiętych do drzew.
  2. W dzielnicy Czarny Las 1 szt. – koło kapliczki przy drodze powiatowej. Ogłoszenia wieszane były na drzewie.
  3. W dzielnicy Zamłynie 2 szt. – jedna w okolicach wjazdu do wsi z trasy bielskiej – w prawą stronę jadąc od centrum wsi (brak tablicy), druga przy byłym sklepie (prowizoryczna tabliczka).
  4. W dzielnicy Przymiarki przy wjeździe do wsi z trasy bielskiej 1 szt.(brak tablicy)
  5. Przy drodze prowadzącej do Domu Seniora Na Wzgórzu 1 szt. (brak tablicy)
  6. Przy drodze koło Biesiady 1 szt. (wymiana małej tabliczki na dużą- potrzebna ze względu na bliskość boiska sportowego)
  7. Przy sklepie „Pod filarkami” przy drodze serwisowej zakopianki biegnącej za karczmą BIDA 1 szt. (brak tablicy)

Wymiana tablic i postawienie nowych znacznie poprawi przepływ informacji w naszej miejscowości, a jednocześnie z uwagi na zrealizowany właśnie projekt i duży stopień zaangażowania mieszkańców w przygotowanie nowych tablic, wzmocni pozytywne efekty działań i zachęci mieszkańców do kolejnych inicjatyw.

2. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o przycięcie drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.  Drzewa tak się rozrosły, że zasłaniają widoczność pojazdom poruszającym się po drodze. Tylko w ubiegłym tygodniu z tego powodu miało miejsce na wymienionej wyżej drodze kilka stłuczek. Sprawa jest pilna, bo drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla poruszających się drogą.

3. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o zlecenie firmie wykonującej odtworzenia dróg po kanalizacji, naprawy w ramach gwarancji drogi gminnej G1K, biegnącej przez dzielnicę Zagorzyniec w Głogoczowie. Droga zapada się w okolicy domu Państwa Guzik, na długości około 13 metrów, począwszy od studzienki kanalizacyjnej. Ewidentnie widać, że podbudowa nie została odpowiednio zagęszczona w  tym miejscu. Zaznaczam, że stan drogi cały czas się pogarsza.

4. Na prośbę mieszkańców ponownie wróciłam do interpelacji z dnia 30.12.2014 dot. nieprawidłowgo wykonania zjazdu z drogi gminnej (biegnacej od lustra przy drodze powiatowej), stwierdzając, że nie zgadzam się z argumentacją Firmy Instbud, która nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie, tłumacząc się tym, że wykonała prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczynymi Zamawiającego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Oczywiscie, prace zostały odebrane przez Zamawiającego, ponieważ sama droga została wykonana poprawnie, ale z uwagi na fakt, iż droga została podniesiona w tym miejscu, Wykonawca powinien zadbać o zapewnienie możliwości wjazdu na drogę przez okolicznych mieszkańców. Najprawdopodobniej, ponieważ dom do którego wjazd został źle wykonany, nie znajduje się bezpośrednio przy drodze, przy odbiorze prac budowlanych nie zauważono zgłaszanego błędu. (…) Wobec powyższego ponownie zawnioskowałam o poprawienie zjazdu z drogi poprzez nasypanie żwiru, tak aby zjazd był łagodny. Jeśli Wykonawca kanalizacji nadal będzie twierdził, że to nie należy do zakresu jego obowiązków, poprosiłam o wykonanie tego zadania przez UMIG.

5. Otrzymałam odpowiedź w sprawie wniosku z zebrania wiejskiego (z dnia 28.03.2015) dotyczącej interwencji ws. pana Stanisława Budka. Cytuję:
„O terminie i zakresie prac odtworzeniowych na działkach w dzielnicy Czarny Las, Mieszkańcy, a przede wszystkim Pan Stanisław Budek byli informowani w miesiącu styczniu 2015 r. 
Odbiór robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej został dokonany komisyjnie i nie stwierdzono braku włazów na studzienkach kanalizacyjnych.
Prace odtworzeniowe terenu nie stanowią przeszkody w tym żeby wykonać przyłączenie posesji przed uporządkowaniem terenu.
Odtworzenie terenu zostanie zakończone do 15 maja 2015 roku, a znaki graniczne uszkodzone w trkacie prac budowalnych z określonymi współrzędnymi geodezyjnymi zlecone do odtworzenia przez uprawnionego geodetę.”

27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 27 marca 2015 roku odbyła się  VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

Sesja poprzedzona była posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.

Ważna informacja dotycząca sterylizacji zwierząt bezdomnych. Gmina ma podpisaną umowę na sterylizację zwerząt bezdomnych z przychodnią weterynaryjną VETMEDICA , znajdującą sie w Myślenicach przy ul. Dąbrowskiego 60 D, tel. 12 272 21 55, tel. kom. 606 901 945. Wystarczy tam zadzwonić i dopytać się o szczegóły.

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.

Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na mocy tej uchwały powstały cztery odrębne obowody do głosowania w zakładach opieki zdrowotnej. W Głogoczowie utworzono obwód nr 29, znajdujący się w Domu Seniora „Na Wzgórzu” z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Głogoczowie 805.

uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

W Gminie Myślenice funkcjonuje już fundusz sołecki (200 tyś zł rocznie) nie związany z funduszem sołeckim określonym ustawowo.

– Ponadto Rada Miejska w Myślenicach jednogłośnie odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Ponieważ wyżej wymienione taryfy, pomimo braku zgody na ich wysokość ze strony Rady Miejskiej, zgodnie z ustawą zaczynają obowiązywać od dnia 25 kwietnia 2015 roku, radni z Klubu Radnych Burmistrza Macieja Ostrowskiego złożyli propozycję uchwały ws. ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice. Uchwała została przyjęta.

Cytuję paragraf 1:

1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,80 zł netto do 1 m3 pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB (odbiorcy wody, ze zużycia której powstają ścieki bytowe lub o podobnym składzie).
2. ustala się okres obowiązywania dopłaty, o której mowa w ust 1, w terminie 25.04.2015-25.04.2016.
3. Środki na realizację w/w dopłat w wysokości 1000000 (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Myślenice w latach 2015-2016.

Uzasadnienie do uchwały:

„Przeprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice weryfikacja złożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice wskazuje, iż taryfy opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez MZWiK Sp. z o.o. ewidencji księgowej.

Jednak zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do jednej wybranej lub wszystkich grup taryfowych. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń, przypadających na każdą rodzinę, radni z Klubu Radnych KWW Macieja Ostrowskiego postanawiają przedłożyć projekt niniejszej uchwały, proponując tym samym dopłaty z budżetu Gminy Myślenice do 1m3 wody pobieranej przez odbiorców ujętych w grupie taryfowej WB, tj. przede wszystkim odbiorców indywidualnych – gospodarstwa domowe. Skutek finansowy niniejszej uchwały szacuje się na 1 mln zł. Podjęcie uchwały w tej sytuacji jest uzasadnione.”

Ponadto Rada Miejska przyjęła zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2015, m.in. związane z Głogoczowem  t.j.:

– Wpływy z nagrody za udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” w kwocie 3000 zł zostały przekazane na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie

Podjęte uchwały miały swoje odbicie w przyjętych zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

 Wnioski i interpelacje na VII sesji RM

Złożone na sesji wnioski i interpelacje wynikają z obrad Rady Sołeckiej wsi Głogoczów oraz zgłoszeń i pytań mieszkanców Głogoczowa jakie są kierowane bezpośrednio do mnie.

1. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ws. zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur. Ponadto, poprosiłam w tym samym wniosku o zawnioskowanie do ZDP o posprzątanie, przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, z drogi powiatowej i chodnika prowadzącego do kościoła żwiru, który pozostał po zimowym utrzymaniu dróg

2. Zawnioskowałam o zwrócenie się do Pana Starosty Powiatu Myślenickiego z wnioskiem o ujęcie w planie inwestycji drogowych, które mają zostać zrealizowane w obecnej kadencji, budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

3. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni. W szczególności zależy nam na wjazdach do centrum Głogoczowa i drogach serwisowych. W chwili obecnej, najbardziej zniszczonym odcinkiem jest droga przy wjeździe do Głogoczowa od strony Chłopskiego Jadła. Stan tej drogi stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami i poruszających się w tym miejscu pieszych. Droga ma głębokie dziury z powodu dużej ilości ciężarówek, które wykorzystują ją do zawracania na zakopiance. Jest to niebezpieczne, a jednocześnie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Wobec powyższego, poprosiłam także o rozważenie przez GDDKiA, czy istnieją jakieś możliwości prawne ograniczenia tych praktyk.

4.Zawnioskowałam o pilne poprawienie po zimie stanu drogi nr 27 (nad stacją benzynową w Głogoczowie) oraz drogi nr 102 na Królikówkę. Mieszkańcy mają duże problemy z poruszaniem się po tych drogach, a fundusze jakimi mógłby dysponować Sołtys, nie są jeszcze dostępne.

5. Zawnioskowałam o udrożnienie przepustów i przywrócenie rowów przy drodze na Piesaki należącej do pani Marii Motyka, do przepustu pod drogą znajdującego się przy działce państwa Dolińskich (wypływ do rzeki przy osuwisku drogi).  Rowy i przepusty zostały zasypane kamieniami w trakcie realizacji budowy kanalizacji i podnoszenia drogi. Sytuacja ta spowodowała, że woda schodząca z pół stoi obecnie na działce pani Motyka, tworząc bagno. Jest to bardzo duże utrudnienie,  szczególnie podczas dużych opadów deszczu, bo uniemożliwia dostanie się mieszkańcom do domu.

6.  W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację jak wygląda sytuacja tych mieszkańców, którzy zapłacili już opłatę za śmieci za cały 2015 rok. Czy zatem mają teraz obowiązek iść do Urzędu i dopytywać o dopłatę, czy też dostaną w swoim czasie stosowne wezwanie o jej uzupełnienia?

W odpowiedzi na tę interpelację usłyszałam, że mieszkańcy powinni dopłacić w terminie drugiej raty (maj 2015) brakujące środki. Ci z Państwa którzy tego nie zrobią, a wpłacili już opłatę za cały rok, otrzymają standardowe upomnienia przypominające o zapłacie z wyliczoną brakującą kwotą.

 

05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniach 05 marca 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja była poprzedzona posiedzeniem Komisji Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

Uchwała w sprawie ustalnia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cytuję par 1:
Nowe stawki są wynikiem zmian jakie wprowadził ustawodawca do tzw „ustawy śmieciowej” oraz obserwacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i potrzeby zbilansowania dochodów i wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Pod koniec roku 2014 Gmina dopłacała do wywozu odpadów, ponieważ dochody z opłat okazały się być zbyt niskie w porównaniu do wydatków. Założeniem systemu, zgodnym z ustawą, jest samowystarczalność.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrytacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uzasadnienie do Uchwąły: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art 20 c ustęp 1 ww ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2 niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępwowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miejska upoważniona jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw „kryteriów gminnych”. Mogą one mieć różną wagę. Rada Miejska określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. 

Wnioski złożone na VI sesji RM

W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego dla naszej miejscowości zawnioskowałam o wystąpienie do:
1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z zapytaniem o perspektywy czasowe realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie wsi Głogoczów, lub podanie terminu kiedy będzie znana ostateczna trasa tej drogi. Informacja ta jest konieczna jako jedno z kluczowych uwarunkowań związanych z nową edycją planu dla naszej wsi.
2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie udostępnienia aktualnego opracowania zasięgu wód powodziowych Q1% (zasięg terenu zalanego wodami powodziowymi) wzdłuż potoku Głogoczówka. W przypadku braku takiego opracowania, proszę o padanie terminu przygotowania dokumentacji.
Powyższe informacje uzyskane od wymienionych instytucji są kluczowe i niezbędne, ponieważ uwarunkowują możliwość przystąpienia do procedury opracowania nowego planu zagospodarowania dla Głogoczowa.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach  Nr 469/LXIII/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Myślenice. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w poście z dnia 22 lipca 2013 roku. 

Insformacje dotyczące VII sesji Rady Miejskiej w Myślenicach znajdą Państwo w kolejnym poście, który będzie opublikowany jak tylko zdążę wszystko opisać.