05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniach 05 marca 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

05.03.2015 – VI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja była poprzedzona posiedzeniem Komisji Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

Uchwała w sprawie ustalnia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cytuję par 1:
Nowe stawki są wynikiem zmian jakie wprowadził ustawodawca do tzw „ustawy śmieciowej” oraz obserwacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i potrzeby zbilansowania dochodów i wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Pod koniec roku 2014 Gmina dopłacała do wywozu odpadów, ponieważ dochody z opłat okazały się być zbyt niskie w porównaniu do wydatków. Założeniem systemu, zgodnym z ustawą, jest samowystarczalność.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrytacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uzasadnienie do Uchwąły: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art 20 c ustęp 1 ww ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2 niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępwowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miejska upoważniona jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw „kryteriów gminnych”. Mogą one mieć różną wagę. Rada Miejska określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. 

Wnioski złożone na VI sesji RM

W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego dla naszej miejscowości zawnioskowałam o wystąpienie do:
1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z zapytaniem o perspektywy czasowe realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie wsi Głogoczów, lub podanie terminu kiedy będzie znana ostateczna trasa tej drogi. Informacja ta jest konieczna jako jedno z kluczowych uwarunkowań związanych z nową edycją planu dla naszej wsi.
2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie udostępnienia aktualnego opracowania zasięgu wód powodziowych Q1% (zasięg terenu zalanego wodami powodziowymi) wzdłuż potoku Głogoczówka. W przypadku braku takiego opracowania, proszę o padanie terminu przygotowania dokumentacji.
Powyższe informacje uzyskane od wymienionych instytucji są kluczowe i niezbędne, ponieważ uwarunkowują możliwość przystąpienia do procedury opracowania nowego planu zagospodarowania dla Głogoczowa.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach  Nr 469/LXIII/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Myślenice. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w poście z dnia 22 lipca 2013 roku. 

Insformacje dotyczące VII sesji Rady Miejskiej w Myślenicach znajdą Państwo w kolejnym poście, który będzie opublikowany jak tylko zdążę wszystko opisać.