27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 27 marca 2015 roku odbyła się  VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

Sesja poprzedzona była posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.

Ważna informacja dotycząca sterylizacji zwierząt bezdomnych. Gmina ma podpisaną umowę na sterylizację zwerząt bezdomnych z przychodnią weterynaryjną VETMEDICA , znajdującą sie w Myślenicach przy ul. Dąbrowskiego 60 D, tel. 12 272 21 55, tel. kom. 606 901 945. Wystarczy tam zadzwonić i dopytać się o szczegóły.

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.

Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na mocy tej uchwały powstały cztery odrębne obowody do głosowania w zakładach opieki zdrowotnej. W Głogoczowie utworzono obwód nr 29, znajdujący się w Domu Seniora „Na Wzgórzu” z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Głogoczowie 805.

uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

W Gminie Myślenice funkcjonuje już fundusz sołecki (200 tyś zł rocznie) nie związany z funduszem sołeckim określonym ustawowo.

– Ponadto Rada Miejska w Myślenicach jednogłośnie odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Ponieważ wyżej wymienione taryfy, pomimo braku zgody na ich wysokość ze strony Rady Miejskiej, zgodnie z ustawą zaczynają obowiązywać od dnia 25 kwietnia 2015 roku, radni z Klubu Radnych Burmistrza Macieja Ostrowskiego złożyli propozycję uchwały ws. ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice. Uchwała została przyjęta.

Cytuję paragraf 1:

1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,80 zł netto do 1 m3 pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB (odbiorcy wody, ze zużycia której powstają ścieki bytowe lub o podobnym składzie).
2. ustala się okres obowiązywania dopłaty, o której mowa w ust 1, w terminie 25.04.2015-25.04.2016.
3. Środki na realizację w/w dopłat w wysokości 1000000 (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Myślenice w latach 2015-2016.

Uzasadnienie do uchwały:

„Przeprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice weryfikacja złożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice wskazuje, iż taryfy opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez MZWiK Sp. z o.o. ewidencji księgowej.

Jednak zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do jednej wybranej lub wszystkich grup taryfowych. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń, przypadających na każdą rodzinę, radni z Klubu Radnych KWW Macieja Ostrowskiego postanawiają przedłożyć projekt niniejszej uchwały, proponując tym samym dopłaty z budżetu Gminy Myślenice do 1m3 wody pobieranej przez odbiorców ujętych w grupie taryfowej WB, tj. przede wszystkim odbiorców indywidualnych – gospodarstwa domowe. Skutek finansowy niniejszej uchwały szacuje się na 1 mln zł. Podjęcie uchwały w tej sytuacji jest uzasadnione.”

Ponadto Rada Miejska przyjęła zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2015, m.in. związane z Głogoczowem  t.j.:

– Wpływy z nagrody za udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” w kwocie 3000 zł zostały przekazane na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie

Podjęte uchwały miały swoje odbicie w przyjętych zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

 Wnioski i interpelacje na VII sesji RM

Złożone na sesji wnioski i interpelacje wynikają z obrad Rady Sołeckiej wsi Głogoczów oraz zgłoszeń i pytań mieszkanców Głogoczowa jakie są kierowane bezpośrednio do mnie.

1. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ws. zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur. Ponadto, poprosiłam w tym samym wniosku o zawnioskowanie do ZDP o posprzątanie, przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, z drogi powiatowej i chodnika prowadzącego do kościoła żwiru, który pozostał po zimowym utrzymaniu dróg

2. Zawnioskowałam o zwrócenie się do Pana Starosty Powiatu Myślenickiego z wnioskiem o ujęcie w planie inwestycji drogowych, które mają zostać zrealizowane w obecnej kadencji, budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

3. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni. W szczególności zależy nam na wjazdach do centrum Głogoczowa i drogach serwisowych. W chwili obecnej, najbardziej zniszczonym odcinkiem jest droga przy wjeździe do Głogoczowa od strony Chłopskiego Jadła. Stan tej drogi stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami i poruszających się w tym miejscu pieszych. Droga ma głębokie dziury z powodu dużej ilości ciężarówek, które wykorzystują ją do zawracania na zakopiance. Jest to niebezpieczne, a jednocześnie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Wobec powyższego, poprosiłam także o rozważenie przez GDDKiA, czy istnieją jakieś możliwości prawne ograniczenia tych praktyk.

4.Zawnioskowałam o pilne poprawienie po zimie stanu drogi nr 27 (nad stacją benzynową w Głogoczowie) oraz drogi nr 102 na Królikówkę. Mieszkańcy mają duże problemy z poruszaniem się po tych drogach, a fundusze jakimi mógłby dysponować Sołtys, nie są jeszcze dostępne.

5. Zawnioskowałam o udrożnienie przepustów i przywrócenie rowów przy drodze na Piesaki należącej do pani Marii Motyka, do przepustu pod drogą znajdującego się przy działce państwa Dolińskich (wypływ do rzeki przy osuwisku drogi).  Rowy i przepusty zostały zasypane kamieniami w trakcie realizacji budowy kanalizacji i podnoszenia drogi. Sytuacja ta spowodowała, że woda schodząca z pół stoi obecnie na działce pani Motyka, tworząc bagno. Jest to bardzo duże utrudnienie,  szczególnie podczas dużych opadów deszczu, bo uniemożliwia dostanie się mieszkańcom do domu.

6.  W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację jak wygląda sytuacja tych mieszkańców, którzy zapłacili już opłatę za śmieci za cały 2015 rok. Czy zatem mają teraz obowiązek iść do Urzędu i dopytywać o dopłatę, czy też dostaną w swoim czasie stosowne wezwanie o jej uzupełnienia?

W odpowiedzi na tę interpelację usłyszałam, że mieszkańcy powinni dopłacić w terminie drugiej raty (maj 2015) brakujące środki. Ci z Państwa którzy tego nie zrobią, a wpłacili już opłatę za cały rok, otrzymają standardowe upomnienia przypominające o zapłacie z wyliczoną brakującą kwotą.