25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była obradami wszystkich komisji stałych RM.

Na początku sesji o działalności oddziału wsparcia dla osób dorosłych opowiedzieli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, następnie obyła się część merytoryczna sesji w trakcie trwania której przyjęto m.in.:

– uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
– uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
– uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie.

Przedmiotowa zmiana w uchwale dotyczyła zmiany lat w których OSP Głogoczów otrzyma dotację na budowę remizy. I tak, zgodnie z uchwałą, będzie to 370.000 zł w podziale na lata:
1. 200.000  zł w roku 2016
2. 100.000 zł w roku 2017
3. 70.000 zł w roku 2018.
Zmiana ta wynika z wniosku jaki złożyła OSP Głogoczów w UMIG. 

– uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
– uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – na referendum jakie ma się odbyć 6 września.
– przyjęto także odpowiednei zmiany w Uchwale Budżetowej i WPF.

Wszystkie uchwały będę niebawem dostępne w BIP.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Złożone na sesji wnioski zostały uzgodnione z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2015 roku.

Nie zgłosiłam wniosku zgłoszonego na zebraniu przez pana W. Kiszę, ponieważ czekam na kontakt do p. Klasy, który pisał wniosek do UMIG ws. drogi na Królikówkę. Do wniosków staram się dobrze przygotowywać merytorycznie, a bez faktycznej wiedzy na temat jakie prośby i zobowiązania złożyli mieszkańcy w związku z wnioskowanym remontem drogi oraz jaką otrzymali odpowiedź z UMIG, nie wiem o co tak naprawdę mam wnioskować.
Wniosek związany z lokalizacją nowego przystanku przy drodze powiatowej, po uzgodnieniu z p. Budkiem, zostanie zgłoszony gdy mieszkańcy upewnią się, że „busiarz” będzie chciał się na nim zatrzymywać. Istotnym w tej sprawie jest fakt, iż przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe płacą za stawanie na przystankach.

WNIOSKI DO GDDKIA

Na sesji złożyłam następujące wnioski do GDDKiA:

1.  ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 52 w Głogoczowie poprzez:
–  ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h przed przystankami autobusowymi;
– budowę chodnika dla pieszych, lub przynajmniej poszerzenie obecnych poboczy i oświetlenie trasy do przystanków autobusowych.
Prośbę swą motywowałam tym, iż TK52 oddziela 1/3 wsi od centrum i brak jakichkolwiek rozwiązań zapewniających bezpieczną komunikację wewnątrz miejscowości oraz dostęp do przystanków autobusowych powoduje, że mieszkańcy tej odciętej części wsi codziennie „walczą o życie” pokonując trasę do pracy czy szkoły.
Ponadto, mieszkańcy Głogoczowa w ostatnim czasie na własną rękę przeprowadzili pomiar ruchu na trasie bielskiej, który pokazał duże natężenie ruchu w godzinach porannych. Było to w godzinach od 6-7 rano – około 350 aut na jednym pasie ruchu, a w godzinach od 7-8 rano było to już około 600 aut. Nadmieniłam, że trasą tą jeździ bardzo dużo ciężarówek. Takie natężenie ruchu przy braku chodnika, lub choćby szerokich poboczy zapewniających bezpieczne dojście do przystanku, stanowi bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Oczywiście jeśli tylko będzie taka potrzeba zaoferowałam udział w wizji lokalnej na miejscu.

2. ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 w Głogoczowie poprzez ustawienie fotoradaru w pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-centrum. Jednocześnie przypomniałam, że zakopianka dzieli Głogoczów na dwie części i brak bezpiecznych przejazdów i przejść dla pieszych jest dla mieszkańców naszej miejscowości sprawą najpilniejszą i najtrudniejszą do rozwiązania.

W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 27.03.2015 roku ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni, od dnia 24.06.2015 wykonywane są przez GDDKiA prace remontowe przy wjazdach do centrum wsi. Niestety, nie zaplanowano obecnie remontu dróg serwisowych. Wobec powyższego, jak tylko uda mi sie zrobić zdjęcia drogi na przeciwko „Ogniem i Mieczem”, złożę kolejny wniosek o remont.
Głogoczów P6250381 P6250382 P6250383 P6250384

 WNIOSKI W SPRAWIE KANALIZACJI, MZWIK

Zgodnie z prośbami mieszkańców na sesji złożyłam:

1. wniosek o zaprojektowanie kanalizacji w Głogoczowie w takich dzielnicach jak: Stradom za Zakopianką (koło pana Gomulaka, Czesława Wierzby),  Królikówka, Zamłynie, Stawy (koło państwa Murzyn), Piłogrzbiet, Czarny Las (koło Tomasza Łężniaka) – tu jest do wykonania tylko podłącz do kilku domów.  Ponadto mieszkańcy tych dzielnic pytają, kiedy mogą w przybliżeniu spodziewać się budowy kanalizacji – jest to szczególnie istotne z uwagi na kwestię poprawy jakości dróg w tych miejscach. Poprosiłam o odniesienie się do każdej z lokalizacji osobno w nawiązaniu też do możliwości technicznych i związanych z nimi ewentualnymi trudnościami.

 2. Poprosiłam także o:
–  informację ile zainwestowano w Głogoczowie w ramach realizacji kanalizacji.
– o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców Głogoczowa z dnia 15 czerwca 2015 roku. ws. naprawy drogi nr 1258 po kanalizacji.
–  informację dotyczącą sytuacji pani A. Pulchnej, która została poinformowana o konieczności zbudowania pompowni na jej działce. Mieszkańcy zostali poinformowani, że będą musieli sami ponosić koszty prądu i napraw pogwarancyjnych zainstalowanej pompy. Czy gmina podpisze z mieszkańcami umowę, że poniesie koszty prądu, ewentualnych napraw pogwarancyjnych i konserwacji pompy? Co w przypadku gdy mieszkańcy nie zgodzą się na ponoszenie tych kosztów?
– informację kiedy będą odbiory gruntów po wykonaniu kanalizacji koło pana Budka na Czarnym Lesie, a także proszę o uzupełnienie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej.
– przedstawienie zestawienia dotyczącego ile ścieków z Głogoczowa przyjęła oczyszczalnia w Krzyszkowicach i ile w tym samym okresie czasu sprzedano wody w Głogoczowie (licznik + ryczałt) – poprosiłam o zestawienie z roku 2014 i zestawienie z pierwszego kwartału 2015. Poprosiłam też o przedstawienie tabeli z łączną stratą na wodzie i ściekach w wyżej wymienionych okresach.
– przedstawienie rachunku zysków i strat MZWiK za rok 2014
– zlikwidowanie uciążliwych hałasów z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Mieszkańcy dzielnicy Piesaki skarżą się na hałas z oczyszczalni ścieków (buczenie), który jest bardzo uciążliwy w letnie noce, gdy otwiera się okna.

DROGA POWIATOWA

Na sesji zawnioskowałam o:

1. informację w którym roku planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie. Prośba ta jest nawiązaniem do obietnicy Burmistrza na spotkaniu przedwyborczym.
2. informację, które z chodników jakie zostały wymienione w uchwale Nr 387/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r. zostały już zrealizowane i ile jeszcze jest do zrealizowania przed naszą miejscowością.
3. W związku z końcem ważności uchwały z roku 2010 zawnioskowalam o wystosowanie do powiatu myślenickiego prośby o nawiązanie współpracy na tych samych zasadach na obecną kadencję i ujęcie w planach chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

BUDYNEK SZKOŁY

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, poprosiłam o informację, czy nauczycielce mieszkającej w budynku Szkoły Podstawowej w Głogoczowie gmina proponowała mieszkanie zastępcze w zamian za opuszczenie mieszkania w budynku szkoły. Obecna trudna sytuacja lokalowa w szkole/przedszkolu wymusza zastosowanie zmianowości w szkole i każda z możliwości pozyskania pomieszczeń dla placówki oświatowej jest „na wagę złota”. Jeśli nie zostało jeszcze rozważane w UMIG takie rozwiązanie, poprosiłam o zaproponowanie nauczycielce mieszkania zastępczego od nowego roku szkolnego. Zapytałam także w imieniu mieszkańców, czy w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego, lub braku zgody nauczycielki na przeprowadzkę, istnieją jakieś inne możliwości wyegzekwowania przez gminę opuszczenia przez nauczycielkę wyżej wymienionego lokalu.

Ponadto, w związku z dużym zapotrzebowaniem na większe przedszkole w Głogoczowie (duża ilość mieszkańców, przedszkole zajmuje sale szkolne) w imieniu mieszkańców wnioskowałam o zaprojektowanie budynku nowego przedszkola i zapytałam kiedy ew. byłoby realne jego wybudowanie.

INNE WNIOSKI

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, zawnioskoawałam także o:
–  wykoszenie traw przy drogach gminnych w Głogoczowie – w szczególności w centrum wsi i na Jaworznie gdzie w ostatnim tygodniu niewiele brakowało a doszłoby, z powodu utrudnionej widoczności na drodze, do zderzenia auta ciężarowego (prowadzonego przez osobę spoza Głogoczowa) z samochodem osobowym jednej z mieszkanek naszej miejscowości.  Dyretor UMIG Mieczysław Kęsek zapewnił radnych, że koszenie odbywa się już na terenie Gminy.
– załatanie „pozimowych” dziur w drogach gminnych w Głogoczowie.
– o odpowiedź na wniosek dotyczący powołania stanowiska pełnomocnika ds. NGO w UMIG Myślenice oraz interwencję ws. interpelacji, którą również zgłosiłam na sesji w dniu 7 maja 2015 roku dotyczącą  przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.