O cenach wody i ścieków w Gminie Myślenice

Szanowni Państwo,

w niniejszym poście przedstawiam oświadczenie Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego opublikowane w Gazecie Myślenickiej w dniu 14.04.2016 oraz na prośbę mieszkańców, wyjaśniam kilka podstawowych kwestii dotyczących ustalania wysokości taryf wodno-ściekowych w naszej gminie.

Oświadczenie Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego w sprawie opublikowanego stanowiska Klubu Radnych PiS-u Rady Miejskiej w Myślenicach dotyczącego nowych stawek  za wodę i ścieki
w Gminie Myślenice.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

Z dużym zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zaproponowanych wysokości  taryf za wodę i ścieki. Pokrótce chcemy przedstawić stanowisko Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego.

Olbrzymi projekt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej został podjęty przed kilkoma laty w odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców. Jego skutki (w tym wzrost taryf za wodę i ścieki) były jasno określone i znane wszystkim radnym, którzy podejmowali decyzję o podjęciu tej inwestycji. Pozyskane na ten cel fundusze unijne pokryły ponad 60 % jego kosztów, pozostała część musiała zostać pokryta środkami z budżetu Gminy. Projekt został przyjęty jednogłośnie, w tym głosami radnych Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego oraz klubu radnych PiS-u. W tamtym czasie, jak i w następnej kadencji, gdy podejmowano kolejne decyzje o rozszerzeniu projektu (ostatnio o wymianie sieci wodociągowej na terenie miasta) oba kluby tworzyły koalicję. Warto przypomnieć, że radnym Rady Miejskiej, członkiem Klubu Radnych PiS-u, w czasie gdy zapadały decyzje o rozpoczęciu tej inwestycji, był obecny poseł i szef myślenickich struktur PiS- u, Pan Jarosław Szlachetka.

Dziś, z perspektywy czasu można stwierdzić, że realizacja tego projektu przyczyniła się do dynamicznego rozwoju naszej Gminy w wielu jej aspektach. Były one już wielokrotnie analizowane i przedstawiane, więc nie ma potrzeby ich powtarzać. Obecnie, najważniejszym zadaniem jest podejmowanie takich decyzji, które spowodują ochronę mieszkańców przed podwyżkami cen taryf. W zeszłym roku, z inicjatywy naszej oraz pana Burmistrza, Rada Miejska po raz pierwszy w swej historii, podjęła uchwałę o dopłatach do cen wody. Przeznaczyliśmy na ten cel 1 mln złotych. Ponieważ w roku 2015 zostały wykonane ostatnie duże zadania z przedmiotowego projektu (m.in. wymiana wodociągu oraz odtworzenie chodników i nawierzchni jezdni na terenie miasta) wzrosły koszty amortyzacji, które bezpośrednio wpłynęły na wzrost taryf w obecnym roku.

W związku z tym, że Rada Miejska nie ma wpływu na wzrost taryf (zgodnie z ustawą), nasz klub podjął działania mające na celu zminimalizowanie jego skutków poprzez przekazanie dodatkowych środków na rzecz spółki MZWiK. Wybraliśmy ten sposób wsparcia, ponieważ jest najbardziej korzystny dla mieszkańców i budżetu Gminy.

W związku z tym, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016, pan Burmistrz w uzgodnieniu z naszym klubem, przedstawił propozycję dokapitalizowania MZWiK z uzasadnieniem, iż jej celem jest znaczne obniżenie wysokości planowanych podwyżek cen wody i ścieków. Propozycja została przyjęta, mimo iż przeciw niej głosował Klub Radnych PiS-u. Dodatkowo, radni tego klubu odczytali oświadczenie, iż są przeciwni dokapitalizowaniu spółki. Podobnie, gdy został przedstawiony projekt nowych taryf za wodę i ścieki, Klub Radnych PiS po raz kolejny nie poparł dokapitalizowania MZWiK.

Trudno oprzeć się refleksji, że gdy trzeba radzić – radni PiS-u milczą. Gdy są przedstawiane propozycje mające na celu ochronę mieszkańców – są przeciw. Za to chętnie zabierają głos – po czasie. Jak widać, lokalne struktury PiS-u od dłuższego czasu zajmują się populizmem, chowając głowy w piasek w momentach trudnych decyzji. Dziś musimy ze smutkiem stwierdzić, iż zjawisko to wkroczyło do samorządu gminnego, w nieznanej dotąd skali.

Z wyrazami szacunku
Radni Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego


PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPETENCJI RADY MIEJSKIEJ
PRZY USTALANIU STAWEK ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ustawowym zadaniem gminy jest m.in. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (art. 3 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków). Jednak ustalanie stawek za dostarczanie wody i odbieranie ścieków nie wchodzi w zakres kompetencji rady miejskiej, a jej radni nie są uprawnieni do występowania z taką inicjatywą uchwałodawczą.

Zgodnie z art. 20 wspomnianej ustawy, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Następnie przedstawia burmistrzowi wiosek o ich zatwierdzenie (dołączając kalkulację cen i stawek opłat).

Po opracowaniu projektów taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia właściwemu organowi samorządowemu (w naszym przypadku to burmistrz) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek oraz aktualny plan taryfowy.

Burmistrz sprawdza, czy taryfa i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje przedstawione przez przedsiębiorstwo koszty, stanowiące podstawę określenia opłat za świadczone usługi, pod względem celowości ich ponoszenia.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady miejskiej. Rada miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku lub odmawia zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jedynym dopuszczalnym ustawowo kryterium oceny taryf przez organ gminy jest więc ich legalność.

Jeśli taryfy zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa, a ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ceny są, w opinii rady miejskiej, zbyt wysokie, to jedynym w tym momencie sposobem skorygowania ich wysokości jest podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Ustaloną dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu.

Takie rozwiązanie zastosowała, z inicjatywy Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego, Rada Miejska w Myślenicach w ubiegłym roku (2015), przekazując 1 mln zł na dopłaty do cen wody dla indywidualnych odbiorców. Rozwiązanie to, choć było jedynym możliwym do zastosowania w naszej gminie w ubiegłym roku, nie jest rozwiązaniem idealnym zarówno dla mieszkańców, jak i gminy. Dlaczego? Ponieważ, stosując dopłaty gmina musi zapłacić dodatkowo VAT (8%). Są to środki, które idą do budżetu państwa i nie przynoszą bezpośrednich korzyści dla gminy i mieszkańców. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że środki na dopłaty samorząd musi od kogoś pozyskać – a od kogo? Oczywiście od mieszkańców. Oznacza to, że aby zastosować dopłaty dla mieszkańców, samorząd musi im zabrać kwotę równą dopłatom plus VAT. Jest to zdecydowanie nieopłacalne dla żadnej ze stron.

Jeżeli rada miejska nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf lub uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, wówczas zweryfikowane przez burmistrza taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie, z tym, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza je, w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Podsumowując – z obowiązujących przepisów wynika, że rada miejska nie ma realnego wpływu na ceny przedłożone jej do zatwierdzenia.

Rada Miejska w Myślenicach od wielu lat prowadzi politykę wycofywania z sesyjnego porządku obrad uchwały ws. zatwierdzenia taryf wodno-ściekowych z uwagi na wyżej wymienione ograniczenia. Dobrym przykładem jest rok 2015, w którym Rada Miejska w Myślenicach po raz pierwszy jednogłośnie odrzuciła „uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice”. Jaki był skutek? Żaden –  zgodnie z ustawą, taryfy weszły w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

W tym momencie należy jasno powiedzieć, że rada miejska ma wpływ na ew. zmniejszenie ceny odbioru wody i ścieków przed przedstawieniem wniosku taryfowego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do odpowiedniego organu samorządowego. W przypadku Gminy Myślenice są to dwie możliwości:

a) przy ustalaniu podatku od budowli wodnych.  Należy jednak pamiętać, iż ewentualne zmniejszenie podatku wpłynie bezpośrednio na zdolność Gminy do spłacania zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa…”, ponieważ, nasza gmina z wpływów z podatku reguluje raty kredytu zaciągniętego na wkład własny do projektu.

b) poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej (podwyższenie kapitału zakładowego). Jako Gmina Myślenice mamy to szczęście, że mamy swoją gminną spółkę, która zajmuje się dostarczaniem mieszkańcom wody i odbiorem ścieków. Gdybyśmy takiej spółki nie mieli i byli uzależnieni od zewnętrznych dostawców, nie mielibyśmy możliwości zastosowania najbardziej ekonomicznego rozwiązania dającego możliwość regulowania cen wody i ścieków, jakim jest dokapitalizowanie spółki. W tym przypadku oszczędzamy kwotę potencjalnego VATu (8%). Dzięki dokapitalizowaniu w ubiegłym i tym roku spółki MZWiK kwotą ponad 7 milionów złotych, wysokość taryf wodno-ściekowych na rok 2016 w gminie Myślenice wzrosła nieznacznie, a niektóre stawki wręcz zmalały. Co ciekawe, takie rozwiązanie jest korzystne również dla naszych rodzimych przedsiębiorców, ponieważ wpływa na ceny wody dla każdej z grup odbiorców, a nie jak w przypadku zastosowanych w ubiegłym roku dopłat, tylko dla odbiorców indywidualnych.

Aktualne ceny za wodę i ścieki w Gminie Myślenice znajdą Państwo na stronie MZWiK.

Przykładowo, stawki opłat za wodę i ścieki w Sułkowicach w roku 2016 znajdą Państwo na stronie porównywarki cen wody cena-wody.pl – Sułkowice. Jak widać nawet po dopłatach cena wody w Sułkowicach jest wyższa niż w Gminie Myślenice.

SKĄD SIĘ BIORĄ RÓŻNICE W STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH?

W dużych miastach (np. Kraków) na jednym km kw. mieszkają tysiące ludzi, więc sieć jest krótka, a odbiór hurtowy. W mniejszych miejscowościach zagęszczenie mieszkańców jest wielokrotnie niższe. Żeby obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w Gminie Myślenice musi zostać zbudowane i być eksploatowane wiele kilometrów sieci. Dobrze to zjawisko pokazał projekt „Czysta woda dla Krakowa..” i budowa kanalizacji m.in. w Głogoczowie. Poza tym dochodzi specyfika danych miejscowości, np. jedni mają własne ujęcie wody, a inni muszą ją kupować, jedne miejscowości są zwarte, na stosunkowo równym terenie, a inne rozrzucone po przysiółkach, na terenie górzystym. To wszystko wpływa na rzeczywiste koszty i co za tym idzie – stawki.

Również na przykładzie Dobczyc można zauważyć, iż ceny wody rosną wraz z podstępem budowy kanalizacji – www.dziennikpolski24.pl – proszę zwrócić uwagę, iż Dobczyce zbudowały kilkanaście km kanalizacji i 9 przepompowni o wartości 10 mln złotych, a cena wody w tym roku wzrosła aż o 1 zł.

Każda z okolicznych Gmin będzie musiała rozwijać sieć wodociągową i kanalizację – co będzie powodowało wzrost cen dla odbiorców. Przed postępem nie ma odwrotu. Poza tym, wszędzie pisze się, że np. Dobczyce i inne okoliczne gminy stosują dopłaty do cen wody i ścieków, ale pomimo usilnych starań, nie znalazłam informacji o wysokości kwot jakie gminy przeznaczają na dopłaty ze swoich budżetów. Proszę pamiętać, że są to fundusze zabierane mieszkańcom w innej formie, i przekazywane im jako dopłaty, z tą różnicą, że (w bardzo dużym uproszczeniu) mieszkańcy płacą jeszcze VAT do US.

Konferencja prasowa Burmistrza MiG Myślenice ws. taryf wodno-ściekowych w Gminie Myślenice na rok 2016

DLACZEGO MAMY OPŁATĘ ABONAMENTOWĄ
I CZYM JEST UMOTYWOWANA JEJ WYSOKOŚĆ
?

Podstawowym argumentem za wprowadzeniem opłaty abonamentowej w Gminie Myślenice jest fakt, iż w naszej gminie około 2000 odbiorców nie mieszka na stałe, a jedynie czasowo. W ciągu roku korzystają z minimalnej ilości wody (tylko w okresie wakacyjnym) np. 2-3 kubiki,  i w związku z powyższym płacą niewielkie opłaty. Gdyby nie było opłaty stałej, nie mielibyśmy możliwości jako gmina pozyskać od nich środków na utrzymanie sieci z której korzystają.

Trzeba jasno powiedzieć – gmina poniosła koszty wykonania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wszystkich domów i musi zapewnić dostępność wody i odbiór ścieków w każdej chwili, nawet tym, którzy nie mieszkają u nas na stałe. To powoduje określone koszty, w których dzięki opłacie abonamentowej, partycypują także właściciele posesji mieszkający u nas czasowo. Dlaczego mieszkańcy Gminy Myślenice mieliby ponosić koszty również za tych którzy przyjeżdżają do nas na chwilę? Wprowadzenie opłat abonamentowych o takiej a nie innej wysokości jest wyrazem polityki gminy prowadzącej do rozdzielenia kosztów utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej na większą ilość mieszkańców (stałych i czasowych), a co za tym idzie skutkującej mniejszymi opłatami za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

BĘDĄ PODWYŻKI? TAK – JEŚLI RZĄD WPROWADZI NOWE PRAWO WODNE.

Szanowni Państwo,

na nic polityka gminy, gdy nasz rząd planuje zmiany w prawie wodnym, które skutkować będą drastycznym wzrostem cen wody. Skąd takie informacje?

Polecam m. in. artykuł na stronie www.money.pl z dnia 19.04.2016 roku „Rząd chce pieniędzy za wodę. Zdrożeją prąd i zakupy. Zapłacimy nawet za deszczówkę i śnieg.”

W artykule wskazano, że rząd przyznaje że każdy Polak zapłaci przez nowe przepisy dodatkowo ok 30 zł rocznie, ale gdy bliżej przyjrzymy się treści artykułu to możemy przeczytać, że:

„Rząd chce pieniędzy od firm. Na przykład za czerpanie 1 metra sześciennego wód podziemnych trzeba będzie zapłacić 2 zł i 5 groszy. Wody powierzchniowe mają być o złotówkę tańsze.”

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ustawa wejdzie w życie i nie będą wprowadzone jakieś wyjątki, to nasz MZWiK, czyli przedsiębiorstwo czerpiące wodę powierzchniową i płacące do tej pory do budżetu państwa ok 10 groszy na 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków, będzie płacić od 1m3 pobranej wody około 1 zł. Nie mam wiedzy, czy również podwyżki te dotyczyć będą odprowadzanej wody, ale jeśli tak się stanie (a słyszałam, że takie są plany) to czekają nas drastyczne podwyżki cen – nawet do 5 zł na 1m3

Jak to wyliczyłam? W tej chwili MZWiK pobierając 1m3 z Raby, równocześnie odprowadza 4m3 ścieków- jak to możliwe? Dzieje się tak ponieważ do kanalizacji dostają się także wody opadowe i woda ze studni mieszkańców, którzy nie korzystają, lub korzystają sporadycznie z wodociągu. Licząc prosto, jeśli ustawa wejdzie w życie, w najbardziej pesymistycznym wariancie zamiast odprowadzanych do budżetu państwa 0,5 zł za 1m3 wody i ścieków, MZWiK odprowadzać będzie w sumie 5 zł, i o różnicę miedzy tymi kwotami wzrośnie cena 1 metra sześciennego wody/ścieków na mieszkańca 🙁

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż koszty wskazane w artykule (30 zł) są wyliczane na mieszkańca, a nie gospodarstwo domowe – w rzeczywistości rachunki będą dużo wyższe. Dodatkowo, nie tylko zapłacimy więcej przez podwyżki cen wody, ale także prądu. Ponadto, do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego dojdzie opłata za wody opadowe i wzrost cen na niektóre produkty.

Uważam, że w takiej sytuacji, chcąc być konsekwentnymi, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Myślenicach powinni przedstawić rządowi RP krytyczne stanowisko ws. zaproponowanych zmian w ustawie prawo wodne, które wpłyną na wzrost opłat i tym samym pogorszą ciężką sytuację wielu myślenickich rodzin.

27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 27 marca 2015 roku odbyła się  VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

Sesja poprzedzona była posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.

Ważna informacja dotycząca sterylizacji zwierząt bezdomnych. Gmina ma podpisaną umowę na sterylizację zwerząt bezdomnych z przychodnią weterynaryjną VETMEDICA , znajdującą sie w Myślenicach przy ul. Dąbrowskiego 60 D, tel. 12 272 21 55, tel. kom. 606 901 945. Wystarczy tam zadzwonić i dopytać się o szczegóły.

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.

Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na mocy tej uchwały powstały cztery odrębne obowody do głosowania w zakładach opieki zdrowotnej. W Głogoczowie utworzono obwód nr 29, znajdujący się w Domu Seniora „Na Wzgórzu” z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Głogoczowie 805.

uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

W Gminie Myślenice funkcjonuje już fundusz sołecki (200 tyś zł rocznie) nie związany z funduszem sołeckim określonym ustawowo.

– Ponadto Rada Miejska w Myślenicach jednogłośnie odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Ponieważ wyżej wymienione taryfy, pomimo braku zgody na ich wysokość ze strony Rady Miejskiej, zgodnie z ustawą zaczynają obowiązywać od dnia 25 kwietnia 2015 roku, radni z Klubu Radnych Burmistrza Macieja Ostrowskiego złożyli propozycję uchwały ws. ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice. Uchwała została przyjęta.

Cytuję paragraf 1:

1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,80 zł netto do 1 m3 pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB (odbiorcy wody, ze zużycia której powstają ścieki bytowe lub o podobnym składzie).
2. ustala się okres obowiązywania dopłaty, o której mowa w ust 1, w terminie 25.04.2015-25.04.2016.
3. Środki na realizację w/w dopłat w wysokości 1000000 (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Myślenice w latach 2015-2016.

Uzasadnienie do uchwały:

„Przeprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice weryfikacja złożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice wskazuje, iż taryfy opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez MZWiK Sp. z o.o. ewidencji księgowej.

Jednak zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do jednej wybranej lub wszystkich grup taryfowych. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń, przypadających na każdą rodzinę, radni z Klubu Radnych KWW Macieja Ostrowskiego postanawiają przedłożyć projekt niniejszej uchwały, proponując tym samym dopłaty z budżetu Gminy Myślenice do 1m3 wody pobieranej przez odbiorców ujętych w grupie taryfowej WB, tj. przede wszystkim odbiorców indywidualnych – gospodarstwa domowe. Skutek finansowy niniejszej uchwały szacuje się na 1 mln zł. Podjęcie uchwały w tej sytuacji jest uzasadnione.”

Ponadto Rada Miejska przyjęła zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2015, m.in. związane z Głogoczowem  t.j.:

– Wpływy z nagrody za udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” w kwocie 3000 zł zostały przekazane na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie

Podjęte uchwały miały swoje odbicie w przyjętych zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

 Wnioski i interpelacje na VII sesji RM

Złożone na sesji wnioski i interpelacje wynikają z obrad Rady Sołeckiej wsi Głogoczów oraz zgłoszeń i pytań mieszkanców Głogoczowa jakie są kierowane bezpośrednio do mnie.

1. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ws. zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur. Ponadto, poprosiłam w tym samym wniosku o zawnioskowanie do ZDP o posprzątanie, przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, z drogi powiatowej i chodnika prowadzącego do kościoła żwiru, który pozostał po zimowym utrzymaniu dróg

2. Zawnioskowałam o zwrócenie się do Pana Starosty Powiatu Myślenickiego z wnioskiem o ujęcie w planie inwestycji drogowych, które mają zostać zrealizowane w obecnej kadencji, budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

3. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni. W szczególności zależy nam na wjazdach do centrum Głogoczowa i drogach serwisowych. W chwili obecnej, najbardziej zniszczonym odcinkiem jest droga przy wjeździe do Głogoczowa od strony Chłopskiego Jadła. Stan tej drogi stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami i poruszających się w tym miejscu pieszych. Droga ma głębokie dziury z powodu dużej ilości ciężarówek, które wykorzystują ją do zawracania na zakopiance. Jest to niebezpieczne, a jednocześnie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Wobec powyższego, poprosiłam także o rozważenie przez GDDKiA, czy istnieją jakieś możliwości prawne ograniczenia tych praktyk.

4.Zawnioskowałam o pilne poprawienie po zimie stanu drogi nr 27 (nad stacją benzynową w Głogoczowie) oraz drogi nr 102 na Królikówkę. Mieszkańcy mają duże problemy z poruszaniem się po tych drogach, a fundusze jakimi mógłby dysponować Sołtys, nie są jeszcze dostępne.

5. Zawnioskowałam o udrożnienie przepustów i przywrócenie rowów przy drodze na Piesaki należącej do pani Marii Motyka, do przepustu pod drogą znajdującego się przy działce państwa Dolińskich (wypływ do rzeki przy osuwisku drogi).  Rowy i przepusty zostały zasypane kamieniami w trakcie realizacji budowy kanalizacji i podnoszenia drogi. Sytuacja ta spowodowała, że woda schodząca z pół stoi obecnie na działce pani Motyka, tworząc bagno. Jest to bardzo duże utrudnienie,  szczególnie podczas dużych opadów deszczu, bo uniemożliwia dostanie się mieszkańcom do domu.

6.  W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację jak wygląda sytuacja tych mieszkańców, którzy zapłacili już opłatę za śmieci za cały 2015 rok. Czy zatem mają teraz obowiązek iść do Urzędu i dopytywać o dopłatę, czy też dostaną w swoim czasie stosowne wezwanie o jej uzupełnienia?

W odpowiedzi na tę interpelację usłyszałam, że mieszkańcy powinni dopłacić w terminie drugiej raty (maj 2015) brakujące środki. Ci z Państwa którzy tego nie zrobią, a wpłacili już opłatę za cały rok, otrzymają standardowe upomnienia przypominające o zapłacie z wyliczoną brakującą kwotą.