24.07.2015 – XII sesja RM, odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lipca 2015 roku odbyła się bardzo krótka sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, której celem była jedynie jedna zmiana w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015. Sesji nie poprzedziły posiedzenia Komisji Stałych RM. Ponieważ, z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu, nie byłam obecna na sesji, nie będę wypowiadała się w kwestii przyjętej uchwały.

17.07.2015 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

17 lipca miało miejsce planowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na którym radni omawiali:
1. sytuację Orkiestr Dętych z terenu Gminy Myślenice;
2. proponowany wykup części ogrodu przy Przedszkolu nr 6 (w związku z planowaną inwestycją budowlaną);
3. kwestię utworzenia dodatkowego oddziału w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

W efekcie Komisja Edukacji:
1. zaopiniowała pozytywnie wniosek o dofinansowanie zatrudnienia kapelmistrza dla orkiestry w Jaworniku;
2. ustaliła, że nie wyda opinii ws. zakupu działki od Przedszkola nr 6 w Myślenicach do momentu gdy inwestor przedstawi swoje racje i spróbuje przekonać rodziców oraz grono pedagogiczne do zgody na sprzedaż działki. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, Komisja odbędzie wizję lokalną na omawianym terenie, aby wydać opinię w tej sprawie;
3. wydała negatywną opinię dla złożonego wniosku. Opinia ta wynikała z troski o warunki nauczania uczniów już uczęszczających do tej placówki.

10.07.2015 – wniosek międzysesyjny

Działając w odpowiedzi na zgłoszone do mnie prośby mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o wyremontowanie, znajdującej się przy przystanku autobusowym Głogoczów-centrum na Zakopiance, kładki i przebudowanie schodków do niej prowadzących. We wniosku opisałam fatalny stan kładki i prowadzących do niej schodów oraz wypadek jaki zdarzył się ostatnio jednemu z mieszkańców. Zwróciłam jednocześnie uwagę, że wyżej wymieniona kładka w tym miejscu jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej mieszkańcy maksymalnie ograniczają swój „pobyt” przy trasie krajowej, co bezpośrednio wpływa na wzrost ich bezpieczeństwa.

_DSC1065

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2015 dot. przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale do restauracji Ogniem i Mieczem w Głogoczowie, w dniu 02.07.2015 Wydział Mienia UMIG Myślenice przesłał do GDDKiA oddział w Krakowie prośbę o wykonanie przecinki.

2.  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2015 dotyczący zmniejszenia obowiązującego minimalnego normatywu dla działki budowlanej w Głogoczowie, otrzymałam informację, że ewentualne zmniejszenie powierzchni minimalnej, przy dokonywaniu podziałów nieruchomości, nastąpić może tylko w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Nowa edycja planu wsi Głogoczów wykonana będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miejską.

3. W odpowiedzi na interpelację związaną z nową edycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów otrzymałam stanowiska GDDKIA ws. BDI oraz RZGW ws. obszarów zagrożenia powodzią wzdłuż potoku Głogoczówka.

a) Dot. „Budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała-Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, BDI)
„W odpowiedzi na Państwa pismo znak: GPI-1.6722.4.2015 z dnia 16.03.2015r., GDDKiA Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 15.09.2014 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania tej decyzji prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Regionalnym Dyrktorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowany termin uzyskania dcyzji DŚU to lipiec 2015 r. Dalsze prace projektowe (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej – ZRiD) i realizacja inwestycji zależą od uzyskania zgody Centrali GDDKiA i zapewnienia źdódeł finansowania. Inwestycja ta nie znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.
Materiały przedstawiające wariant preferowany przebiegu BDI są dostępne na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA w dziale Aktualności, w zakładce Inwestycje lub pod adresem www.gddkia.gov.pl/pl/2143/Beskidzka-Droga-Integracyjna

b) Dot: „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią od Głogoczówki”
„Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak GPI-1.6722.5.2015 z dnia 16 marca br informuje, iż dla rzeki Głogoczówki nie zostało opracowane przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym wyznaczone zostałyby obszary bezpośredniegon zagrożenia powodzią uznawane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl zapisów art 14 i 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wg wykonanej na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wstępnej oceny zagrożnia powodziowego”, Głogoczówka nie została zakwalifikowana do rzek, dla których powinny zostać opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W związku z powyższym, w chwili obecnej nie występują tu tzw. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie których Dyrektor RZGW w Krakowie uzgadnia dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego.
Niezaleznie od powyższego informujemy, iż w roku 2013 na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykonane zostało opracowanie pn. „Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki w oparciu o zespół zbiornków przeciwpowodziowych”. W ramach ww opracowania wyznaczone zostały zasięgi zalewów m.in. Głogoczówki. Zwracamy uwagę, że opracowanie to nie ma rangi map zagrożenia i ryzyka powodziowego wymaganych przepisami obowiązującej ustawy Prawo wodne. Nie stanowi również studium ochrony przeciwpowodziowej. W związku z powyższym w chwili obecnej nie może być podstawą do wyznaczania w dokumantach dotyczących zagospodarowania przestrzennego tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Można go jednak traktować, jako materiał pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.”

4.Odpowiedzi na wnioski ws. budynku szkoły z dnia 25.06. 2015

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.06.2015 dotyczącą mieszkania znajdującego się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, zostałam poinformowana, że w tej kwestii konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego, a co za tym idzie, zapewnienie mieszkania zastępczego o tym samym standardzie. Niestety, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada takiej możliwości. Jeśli chodzi o budowę nowego przedszkola, to taka możliwość może być brana pod uwagę dopiero po wybudowaniu przedszkola w Jaworniku.

5. Odpowiedzi na wnioski ws. kanalizacji z dnia 25.06. 2015

I. Teren do skanalizowania w miejscowości Głogoczów, nieskanalizowany w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” został włączony do wykazu terenów do skanalizowania w planach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt i realizacja uzależnione są od zabezpieczenia środków w budżecie gminnym.

II. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz robotami odtworzenia i umocnienia terenu w czterech etapach budowy poniesiony w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” wyniósł na dzień 16.07.2015 netto 35 349 086, 80 PLN, słownie trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć, 80/100 PLN.

III. Z uwagi na brak odwodnienia wzdłuż działki nr 1258, temat położenia nawierzchni na przedmiotowej drodze jest konsultowany z innymi wydziałami urzędu. W II połowie lipca zostanie dokonana wizja w terenie i o dalszym postępowaniu Mieszkańcy będą informowani.

IV. Art 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że koszt budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej niezależnie od tego, jak jest realizowany (przepompownia, przykanalik) pokrywa Właściciel nieruchomości, dlatego Gmina w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie może podpisać umowy na ponoszenie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wyr. WSA w Łodzi z 9 VIII 2007 r, I SA/Łd 220/07, uchw. RIO w Łodzi z 27 III 1997 r, VIII/24/97).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Myślenice uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXIV/2012 w dniu 13 września 2012r. jednoznacznie określa obowiązek właściciela nieruchomości w sprawie zasad odprowadzania ścieków oraz warunków, jakie muszą być spełnione jak również akternatywne rozwiązania, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Odbiór gruntów po budowie kanalizacji sanitarnej został dokonany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy, potwierdzony ich oświadczeniem i przyjęty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z chwilą udzilenia zgody na eksploatację sieci kanalizacyjnej. Pragnę przypomnieć, że gwarancja na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) wynosi 36 miesięcy, w trakcie, których odbywają się przeglądy gwaranacyjne. Właz na studzience kanalizacyjnej został uzupełniony w dniu 3.07.2015.

6. Odpowiedzi na wnioski ws. MZWiK z dnia 25.06. 2015

I. W opowiedzi na wnioski dotyczące oczyszczalni ścieków otrzymałam następujące informacje:

a) Oczyszczalnia w Krzyszkowicach w 2014 roku przyjęła z terenu miejscowości Głogoczów 23 138,00 m3 ścieków, a w I kwartale 2015 roku 13 957, 14 m3.  W roku 2014 sprzedano 100 984, 00 m3  wody, a w I kwartale 2015 roku – 24 635,00 m3

Przedstawiam Państwu dodatkowo wyliczenia jakie otrzymała Rada Miejska związane ze stratami finansowymi na wodzie i ściekach z Głogoczowa w roku 2014.
Koszty dostarczania wody do Głogoczowa (lipiec-grudzień 2014):
podatek 313 880,12 PLN+ czynsz 287 601.78 PLN= 601 481,90 PLN (całość kosztów)
Przychód (lipiec-grudzień 2014) – 203 442,80 PLN
Łączna strata na wodzie i ściekach za pół roku: 398 039,10 PLN
Strata za rok  – 796 078,20 PLN

Glogoczów, z uwagi na bardzo duży zakres robót inwestycyjnych (przekładających się na wysokość podatku i czynszu dzierżawnego) oraz stosunkowo niewielką ilość mieszkańców na których rozkłada się ta inwestycja, jest po Krzyszkowicach (tam jest jeszcze oczyszczalnia generująca koszty) drugą miejscowością przynoszącą w tej chwili największe straty finansowe na wodzie i ściekach dla MZWiK.

b) Kwestia dotycząca oddziaływania czyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na środowisko akustyczne  –  Z raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez P.P.H.U. „Energoeko” poziom hałasu z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach nie przekracza wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120poz. 826).

II. Kopia Rachunku Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok.

Rachunek Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok

7. Odpowiedzi na wnioski do GDDKiA z dnia 25.06. 2015 oraz 28.05.2015

Wnioski: ws. ustawienia fotoradaru przy DK7 w Głogoczowie, ograniczenia prędkości i budowy chodnika przy DK52 w Głogoczowie oraz oznakowania skrzyżowań dróg serwisowych z drogami niższych kategorii zostały wysłane do GDDKiA w dniu 22.07.2015.