Informacje dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa

Szanowni Państwo,

Proszę o cierpliwość w związku z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa – Gmina Myślenice otrzymała własnie informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III w obrębie Głogoczowa, zostanie rozpatrzony do końca czerwca 2018 roku 🙁

PZP dla Głogoczowa jest bardzo trudny i skomplikowany, a co za tym idzie cała procedura jego przyjęcia jest długotrwała – aktualne zmiany/ informacje będę nadal przekazywac za pośrednictwem bloga. 

agnieszkawegrzyn.pl

UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!

Szanowni Państwo,

termin zgłaszania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa, zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, minął 31 sierpnia 2016 roku.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie składania wniosków do UMiG, ponieważ uniemożliwia to prace nad przygotowaniem Planu do pierwszego wyłożenia!

Wnioski obecnie zgłaszane nie będą przyjmowane.

Ci z Państwa, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, będą mieli miesiąc na zgłoszenie UWAG do przygotowanego Planu podczas pierwszego jego wyłożenia. Wówczas odbędzie się także spotkanie z projektantem, na którym będą mogli Państwo omówić zgłaszane wnioski i uwagi. 

O terminie pierwszego wyłożenia zostaną Państwo powiadomieni m.in. za pośrednictwem strony internetowej UMiG Myślenice, tablic ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi, poprzez ogłoszenia parafialne, Gazetę Myślenicką, mojego bloga i FB.

Z pewnością można jedynie powiedzieć, że termin pierwszych konsultacji będzie w przyszłym roku – trudno określić dokładnie kiedy, więc proszę obserwować lokalne media.

Plan jest bardzo trudny i wymaga wielu uzgodnień (m.in. GDDKiA) dlatego wspólnie z pracownikami UMiG proszę o cierpliwość i zrozumienie.

Szczegóły dotyczące procedury przyjmowania planu znajdą Państwo w poście z dnia 01.10.2015  Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice

UWAGA GŁOGOCZÓW! do 31.08 wnioski do planu zagospodarowania

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą, przystępujemy do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów 🙂

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice znajduje się poniżej. Wersje papierowe oświadczenia rozwiesiłam dziś na tablicach ogłoszeń. Niebawem informacja ta zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych. Również Gazeta Myślenicka opublikowała już obwieszczenie.

DODATKOWE INFORMACJE

W najbliższym czasie mogą Państwo spotkać w Głogoczowie pana Marcina Podlodowskiego, który będzie wykonywał na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opracowanie ekofizjograficzne.

Pan Podlodowski będzie zbierał (wizja w terenie i właściwe instytucje ) informacje w zakresie geologii, terenów osuwiskowych, zalewowych, objętych ochronią konserwatorską, archeologiczną, pomników przyrody i innych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA PLANU

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

obwieszczenie

 

 

 

24.06.2016 – sesja Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

w dniu 24 czerwca br odbyła się XXIII-cia sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Sesja ta była jedną z ważniejszych w tym roku ponieważ Burmistrz Maciej Ostrowski po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła także sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Teraz taka moja mała dygresja dotycząca absolutorium.
Gdy wyżej wymienione uchwały były omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej żaden radny nie miał wątpliwości co do tego jak głosować. Nie było większych dyskusji, a uchwały przechodziły przy poparciu zarówno Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego, jak i Klubu PiS. Gdy przyszedł czas sesji nagle okazało się, że członkowie Klubu Radych PiS zagłosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego, ale już przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi wstrzymali się od głosu. Nie zadali także w tej kwestii żadnych pytań. Taka niekonsekwencja w działaniu jest co najmniej dziwna i świadczy o braku podstawowej wiedzy radnych PiS z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego. Jest to także kolejny dowód na to, iż radni ci działają zgodnie z „nakazami z góry”, bez jakiejkolwiek własnej refleksji.

Informacje te upubliczniam, aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość refleksji własnej i poznali jak wygląda praca w Radzie Miejskiej radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przechodząc do meritum mojego postu.

I. Na sesji przyjęto jedną z najważniejszych w tej kadencji dla Głogoczowa uchwał – „Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych”.

Cieszę się, że moja praca na rzecz Głogoczowa daje wymierne efekty dla całej wsi.
Mam nadzieję, że prace nad planem będą przebiegały sprawnie i bezkonfliktowo 🙂 Sama procedura będzie trwała około 3 lat, ale proszę pamiętać że gdybyśmy szli starym harmonogramem przyjmowania planów w gminie, to na samo rozpoczęcie procedury musielibyśmy poczekać kolejne 3-5 lat. Ostatni plan dla Głogoczowa przyjęty był 13 lat temu (w roku 2003), najwyższy czas aby rozpocząć prace nad kolejnym 🙂

Rada przyjęła uchwałę – co dalej?

 1. obecnie czekamy, aby uchwała weszła w życie
 2. jeśli nie będzie żadnych uwag ze strony wojewody, około połowy lipca ogłoszona zostanie możliwość składania wniosków o zmiany w planie. Z uwagi na okres wakacyjny wnioski będzie można zgłaszać do końca sierpnia br.
 3. o możliwości składania wniosków będą Państwo informowani m.in. poprzez ogłoszenia parafialne, mojego bloga, tablice informacyjne.
 4. osoby, które już wcześniej złożyły wniosek o przekwalifikowanie gruntów muszą to zrobić raz jeszcze w odpowiednim terminie!
 5. jak wyglądają prace na planem mogą Państwo przeczytać na moim blogu w poście z dnia 1 października 2015 roku pt” Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice” – POLECAM!!
 6. Z uwagi na duży stopień skomplikowania i dużą ilość instytucji z którymi plan trzeba uzgodnić, w UMiG przyjęto, iż procedura przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa trwać może nawet około 3 lat.

II. Kolejną ważną uchwałą były zmiany do „uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice”, którymi wprowadzono m.in. dwa nowe zadania:

1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych”
cel: ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
okres realizacji: lata 2016-2018
łączne nakłady finansowe: 90 000 zł
limity wydatków w poszczególnych latach:
w roku 2016-kwota 30 000 zł,
w roku 2017-kwota 45 000 zł,
w roku 2018- kwota 15 000 zł

2) „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200”
cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice
okres realizacji: rok 2017
łączne nakłady finansowe: 160 000 zł
Ostateczny zakres prac znany będzie po spotkaniu z GDDKiA i ustaleniu materiałów do specyfikacji przetargowej. 

III. Następną uchwałą dotyczącą tylko Głogoczowa była „uchwała w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomnika przyrody”.
Uchwałą tą zniesiony został status pomnika przyrody w odniesieniu do lipy drobnolistnej /Tilia corata/ o obw. 355 cm nr e. 120903-020 rosnącej na działce należącej do dworu. Pozbawienie statusu pomnika przyrody nastąpiło z uwagi na fakt, iż drzewo utraciło walory pomnika przyrody ze względu na stan fitosanitarny. 

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 24.06.2016

 1. Działając na oficjalny wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa dotyczący drogi powiatowej w Głogoczowie poprosiłam o:
  1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.
  2. Zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach o wykonanie projektu chodnika wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej K-1941.
  3. Zabezpieczenie środków budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na projekt i wykonanie oświetlenia przy przedmiotowej drodze. Tu chciałam od razu wyjaśnić, iż oświetlenie drogi powiatowej zostało już zgłoszone przeze mnie do UMiG przy okazji przygotowywania planu poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Obecnie rozpoczęła się procedura asfaltowania dróg po kanalizacji, w dalszej kolejności będą przeprowadzane kolejne inwestycje. Taki system związany jest także z poszukiwaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań.
 2. Ponowiłam swój wniosek z dnia 17 grudnia 2015 roku  o uwzględnienie w najbliższych planach inwestycyjnych wykonania termomodernizacji (i jeśli będzie taka możliwość, dokończenia odwodnienia i osuszenia) budynku WDK w Głogoczowie.
 3. Zawnioskowałam o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie.
 4. W związku z planowanymi inwestycjami kanalizacyjnymi oraz bardzo złym stanem drogi „na Królikówkę” w Głogoczowie poprosiłam, zgodnie z wnioskiem mieszkańców z roku 2014, o rozpoczęcie procedury przejęcia ww drogi przez Gminę Myślenice.
 5. WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY Z DNIA 10.06.2016
  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych wniosku o umieszczenie na drodze powiatowej nr K-1941 w Głogoczowie znaków ostrzegających kierowców przed ostrymi zakrętami i wzniesieniem. Proponowałam montaż znaków A4 (niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo) oraz A23 (stromy podjazd).Prośba moja wynikała z coraz częściej się powtarzających niebezpiecznych sytuacji jakie mają miejsce na w/w drodze w związku ze skracaniem sobie drogi przez tiry. Nawigacja satelitarna kieruje tiry na naszą drogę powiatową, a kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego że nie będą w stanie zakręcić i wyjechać na zakrętach nad kościołem, co często kończy się zsuwaniem aut do rowów lub zawracaniem na placu za kościołem. Takie manewry stwarzają duże niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ przy drodze nie ma chodnika, a trasę tę codziennie pokonują m.in. dzieci idące do szkoły, jest dla nas szczególnie ważne aby problem ten rozwiązać jak najszybciej.Dziękując Zarządowi Dróg Powiatowych za zamontowanie znaku przy ogrodzeniu cmentarza, jednocześnie poprosiłam o informację kiedy zostanie namalowane oznakowanie poziome wzdłuż ogrodzenia. Niestety zamontowany znak jest niewystarczający i kierowy nadal parkują przy cmentarzu stwarzając niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI z dnia 29.04.2016

  1.  W odpowiedzi na wniosek ws. pozytywnego rozpatrzenia przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220 zgłosiłam wyżej wymienioną drogę do programu asfaltowania dróg po kanalizacji. Wydział inwestycji potwierdził zgłoszenie i zawarł drogę nr 1220 w specyfikacji przetargowej.

  2. W odpowiedzi na zapytanie o remonty dróg otrzymałam informację, iż pozimowe remonty dróg są sukcesywnie realizowane. Dziura, która uniemożliwiała od około roku mieszkańcom Jaworzny bezpieczny dojazd do domów, została załatana.

29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce XXI-sza sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Obrady poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto kilka bardzo ważnych dla całej Gminy i Głogoczowa uchwał, w tym m.in.:

Uchwałę w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.

Uchwała ta powstała na podstawie zaktualizowanego opracowania pn „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”.
Jednak nie sama treść uchwały jest najbardziej istotna, ale załącznik  🙂

Dziś już mogę Państwu powiedzieć, iż dzięki mojemu wnioskowi (z lutego 2016 roku) oraz poparciu radnych Klubu Macieja Ostrowskiego został zmieniony harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Myślenice 🙂 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBÓW WIEJSKICH
GMINY MYŚLENICE.

1. Głogoczów
2. Osieczany
3. Jasienica
4. Bysina
5. Łęki
6. Jawornik
7. Zawada

Tak Drodzy Państwo, procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa rozpocznie się już w tym roku! Musimy jeszcze poczekać na zamknięcie dwóch obecnie kończonych planów i najprawdopodobniej pod koniec czerwca rozpoczniemy działania dotyczące Głogoczowa 🙂

Bardzo proszę nie dzwonić jeszcze do urzędu w sprawie wniosków i nie zgłaszać uwag, bo w tej chwili jeszcze nie mogą być procedowane. Gdy tylko procedura związana z rozpoczęciem planu zostanie zainicjowana i trzeba będzie zgłaszać wnioski, zostaną Państwo powiadomieni różnymi kanałami (mój blog, UMiG, ogłoszenia parafialne, ogłoszenia na tablicach). Proszę o cierpliwość!

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

Jak doszło do zmiany harmonogramu?
Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa został przyjęty w roku 2003. Zgodnie z poprzednim harmonogramem plan dla naszej miejscowości miał być rozpoczęty w roku 2014. Niestety, z powodu przesunięć w harmonogramie w 2016 roku przed Głogoczowem były jeszcze trzy miejscowości (Zawada, Jawornik i Łęki).

Dla przypomnienia sytuacji polecam też mój wpis z 22 lipca 2013 roku Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Mając na uwadze wnioski mieszkańców, którzy chcieli m.in. przekazać działki dzieciom oraz zmiany wielkości powierzchni rezerw gruntów budowlanych do terenu wsi z Gminy Myślenice jakie wykazała przedstawiona w lutym br. Radzie Miejskiej „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”, przy omawianiu wyżej wymienionej uchwały zawnioskowałam o zmianę kolejności realizacji planów na terenach wiejskich. Konkretnie mój wniosek dotyczył zamiany miejscami w harmonogramie Zawady i Głogoczowa.

Wniosek ten spowodował przesunięcie czasowe całej procedury przyjęcia „Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.”, dlatego też omawiany harmonogram Rada Miejska przyjęła dopiero w kwietniu 2016 roku.

Dane zbiorcze dotyczące Głogoczowa z przedstawionej radnym „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”
Geodezyjna powierzchnia wsi [ha] – 1610
tereny budowlane wyznaczone planem [ha] – 329,34
tereny budowlane wyznaczone planem do powierzchni wsi [%] – 20%
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2015 – 189,6
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2010 – 101,35
przyrost w 2010-2015 terenów zainwestowanych – 88,25
niewykorzystane tereny do zabudowy w [ha] stan na rok 2015 – 139,74
powierzchnia rezerw do terenu wsi w procentach – 9%
powierzchnia rezerw terenów mieszkaniowych do zabudowy w [a] stan na 2015 rok – 349
Potencjalna liczba nowych mieszkańców wsi – 1047
Ilość mieszkańców wsi stan na 2015 rok – 2973
Potencjalny procentowy wzrost liczby mieszkańców po wykorzystaniu rezerw – 35%
średnia liczba wydanych pozwoleń na budowę dla bud. mieszkalnych w latach 2012-2015 – 14
wykorzystanie rezerw w latach przy istniejącym średnim ruchu budowlanym – 25

Ponadto na sesji Rada Miejska przyjęła takie uchwały jak:

 1. Uchwałę w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2020
 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”
 3. Uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Przyjęte zmiany w Regulaminie:

 • dodano trzy nowe definicje
  Nieruchomości zamieszkałe – obiekty i tereny wykorzystywane wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
  Nieruchomości niezamieszkałe – obiekty i tereny niewykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej i usługowej, działalności oświatowej i kulturalnej, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą.
 • w § 3. ust 1 zmodyfikowano 2 punkty
  3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • w § 5 zmodyfikowano 3 punkty
  10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Myślenice
  13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14
  14. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając następujące normy:
  1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na szkołę;
  2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na żłobek lub przedszkole;
  3) dla instytucji publicznych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
  4) dla lokali handlowych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  5) dla lokali gastronomicznych – 7 l na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
  8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 7 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
  9) a) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, b) dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
 • w § 5 dodano 5 nowych punktów
  15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 14 nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
  16. Z obowiązków, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zwolnieni są właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, która jest jednocześnie ich miejscem zamieszkania, niezatrudniający pracowników oraz niekorzystający z pomocy członków rodziny, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w ust. 14 pkt 5 i 6 .
  17. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w kilku lokalach na terenie Miasta i Gminy Myślenice obowiązki, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 dotyczą każdego lokalu z osobna.
  18. Do odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych uprawnione są podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  19. W uzasadnionych przypadkach, związanych z utrudnionym dojazdem do nieruchomości lub ograniczoną powierzchnią lokalu dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 litrów na odpady pozostałe lub odpady zmieszane dostarczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 18 lub § 3, ust. 1, pkt 4.
 • w § 8. uszczegółowiono
  12. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a jeżeli brak instrukcji nie rzadziej niż raz w roku.
 • w § 10. uwzględnione wnioski z Komisji
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywną oraz psów ras dużych;

Uzasadnienie: Zmiana Uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice spowodowana jest koniecznością unormowania kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych oraz koniecznością dostosowania przepisów prawa lokalnego do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości składanych bezpośrednio lub pośrednio. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych konsultowano z Myślenicką Izbą Pracodawców.

Na sesji przyjęto także zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016, w której m.in. przyjęto dla Głogoczowa zmiany w planie dochodów- wpływy środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz SP w Głogoczowie  1544 zł oraz wpływy ze środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz przedszkola w Głogoczowie – 558 zł. Środki te (2102 zł) na wniosek Dyrektora zostały przekazane na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 29.04.2016

 1. W związku z realizacją przez Gminę programu wymiany wiat przystankowych zwróciłam się z prośbą o rozpoczęcie planowanych prac montażowych od miejscowości Głogoczów. Poprosiłam o wymianę wiat na przystankach przy trasie DK7: Głogoczów- Podlesie, Głogoczów-Centrum, Głogoczów-Bęczarka oraz montaż wiat na przystankach Głogoczów-Dwór, a także wymianę wiat na przystankach przy DK52: Głogoczów-Stawy.
 2. W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację kiedy rozpoczną się pozimowe remonty dróg (żwirowych i asfaltowych).  Dziury stają się coraz większe i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu.
 3. Działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Zagorzyniec zwróciłam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220.
 4. Jednocześnie działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Jaworzna poprosiłam o załatanie bardzo niebezpiecznej dziury, która od 11 miesięcy istnieje jedynej drodze dojazdowej do domu wielu mieszkańców tej dzielnicy Głogoczowa. Wyrwa, stale się powiększa, a liczni kierowcy nie znający tej pułapki ryzykują rozbiciem misy olejowej, urwaniem kół, tłumika, czy całego zawieszenia. Mieszkańcy, którzy muszą w każdy dzień nieraz wielokrotnie tamtędy przejeżdżać, omijają tę dziurę z jedynej możliwej strony, czyli od strony ulicy. W tym akurat miejscu głęboki przydrożny rów łączy się z pasem Zakopianki w kierunku Myślenic króciutkim odcinkiem zieleni kryjącym kanał. Kierowcy omijając feralną dziurę zjeżdżają nieco na ten niewielki  kanał, który z resztą  nagle się kończy i naprawdę zakrawa na cud, że jeszcze nikt  podczas takiego manewru nie wpadł w głąb rowu. Ponieważ ostatnia ulewa uwidoczniła, że ten wymuszony objazd wokół potężnej dziury zagraża w tej chwili nawet uszkodzeniem kanału przy Zakopiance, to  Pani zgłaszająca problem zrobiła zdjęcia, które dokumentują stan sprawy.
  jaworzna1 jaworzna


ODPOWIEDŹ GDDKiA
WS. DRÓG ZBIORCZYCH I ZJAZDÓW Z ZAKOPIANKI
(wniosek z dnia 11.01.2016 oraz wniosek z dnia 17.02.2016)


Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

” – zgodnie z naszym pismem nr (…) z dnia 09.12.2015 w lutym br. został przesłany do naszej Centrali Program Inwestycyjny dla zadania „budowa dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice” i do chwili obecnej nie mamy informacji o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tego zadania
– deklaruję, że w chwili zatwierdzenia tego zadania i przyznania środków finansowych zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem omówienia ostatecznego zakresu zadania uwzględniającego nie tylko zgłoszone wnioski ze strony samorządowej ale uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego.”

25.02.2016 i 23.03.2016 – sesje Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

W dniu 25 lutego odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Myśleniach, natomiast w dniu 23 marca odbyła się XX-ta sesja RM. Poniżej przedstawiam najważniejsze przyjęte uchwały.

25 luty 2016 – XIX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na posiedzeniu Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa omawiany był m.in. projekt uchwały związany z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Myślenice. Do projektu zgłosiłam wniosek dotyczący zmian w harmonogramie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich – zawnioskowałam o przesunięcie Głogoczowa na pierwsze miejsce. W związku z powyższym wnioskiem, omawiana uchwała spadła z porządku obrad przygotowanego na sesję.

Na sesji przyjęto m.in.

 1. Uchwałę ws. uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 – 2022.
 2. Uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 3. Uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 4. Uchwałę w sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

23 marca 2016 – XX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była obradami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na sesji przyjęto m.in.

1. uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2016 roku

Złożone WNIOSKI  opublikowałam już w poście z dnia 5 marca 2016 „luty 2016 – wnioski i interpelacje”