29.10. godzina 18 – zebranie wiejskie w Głogoczowie

SOŁTYS   INFORMUJE!!!

W dniu 29 października (sobota) 2016 r.

Godz.18.00- I termin

Godz.18.30- II termin

W sali Wiejskiego Domu Kultury odbędzie się

Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie za rok 2015.

Kolejnym tematem będą sprawy bieżące oraz wolne wnioski mieszkańców.

Serdecznie zapraszam

    Przekaż tę wiadomość sąsiadowi!

Sołtys: Jan Kantor

24.07.2015 – XII sesja RM, odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lipca 2015 roku odbyła się bardzo krótka sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, której celem była jedynie jedna zmiana w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015. Sesji nie poprzedziły posiedzenia Komisji Stałych RM. Ponieważ, z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu, nie byłam obecna na sesji, nie będę wypowiadała się w kwestii przyjętej uchwały.

17.07.2015 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

17 lipca miało miejsce planowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na którym radni omawiali:
1. sytuację Orkiestr Dętych z terenu Gminy Myślenice;
2. proponowany wykup części ogrodu przy Przedszkolu nr 6 (w związku z planowaną inwestycją budowlaną);
3. kwestię utworzenia dodatkowego oddziału w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

W efekcie Komisja Edukacji:
1. zaopiniowała pozytywnie wniosek o dofinansowanie zatrudnienia kapelmistrza dla orkiestry w Jaworniku;
2. ustaliła, że nie wyda opinii ws. zakupu działki od Przedszkola nr 6 w Myślenicach do momentu gdy inwestor przedstawi swoje racje i spróbuje przekonać rodziców oraz grono pedagogiczne do zgody na sprzedaż działki. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, Komisja odbędzie wizję lokalną na omawianym terenie, aby wydać opinię w tej sprawie;
3. wydała negatywną opinię dla złożonego wniosku. Opinia ta wynikała z troski o warunki nauczania uczniów już uczęszczających do tej placówki.

10.07.2015 – wniosek międzysesyjny

Działając w odpowiedzi na zgłoszone do mnie prośby mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o wyremontowanie, znajdującej się przy przystanku autobusowym Głogoczów-centrum na Zakopiance, kładki i przebudowanie schodków do niej prowadzących. We wniosku opisałam fatalny stan kładki i prowadzących do niej schodów oraz wypadek jaki zdarzył się ostatnio jednemu z mieszkańców. Zwróciłam jednocześnie uwagę, że wyżej wymieniona kładka w tym miejscu jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej mieszkańcy maksymalnie ograniczają swój „pobyt” przy trasie krajowej, co bezpośrednio wpływa na wzrost ich bezpieczeństwa.

_DSC1065

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2015 dot. przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale do restauracji Ogniem i Mieczem w Głogoczowie, w dniu 02.07.2015 Wydział Mienia UMIG Myślenice przesłał do GDDKiA oddział w Krakowie prośbę o wykonanie przecinki.

2.  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2015 dotyczący zmniejszenia obowiązującego minimalnego normatywu dla działki budowlanej w Głogoczowie, otrzymałam informację, że ewentualne zmniejszenie powierzchni minimalnej, przy dokonywaniu podziałów nieruchomości, nastąpić może tylko w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Nowa edycja planu wsi Głogoczów wykonana będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miejską.

3. W odpowiedzi na interpelację związaną z nową edycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów otrzymałam stanowiska GDDKIA ws. BDI oraz RZGW ws. obszarów zagrożenia powodzią wzdłuż potoku Głogoczówka.

a) Dot. „Budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała-Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, BDI)
„W odpowiedzi na Państwa pismo znak: GPI-1.6722.4.2015 z dnia 16.03.2015r., GDDKiA Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 15.09.2014 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania tej decyzji prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Regionalnym Dyrktorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowany termin uzyskania dcyzji DŚU to lipiec 2015 r. Dalsze prace projektowe (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej – ZRiD) i realizacja inwestycji zależą od uzyskania zgody Centrali GDDKiA i zapewnienia źdódeł finansowania. Inwestycja ta nie znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.
Materiały przedstawiające wariant preferowany przebiegu BDI są dostępne na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA w dziale Aktualności, w zakładce Inwestycje lub pod adresem www.gddkia.gov.pl/pl/2143/Beskidzka-Droga-Integracyjna

b) Dot: „obszarów szczególnego zagrożenia powodzią od Głogoczówki”
„Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak GPI-1.6722.5.2015 z dnia 16 marca br informuje, iż dla rzeki Głogoczówki nie zostało opracowane przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym wyznaczone zostałyby obszary bezpośredniegon zagrożenia powodzią uznawane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl zapisów art 14 i 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wg wykonanej na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wstępnej oceny zagrożnia powodziowego”, Głogoczówka nie została zakwalifikowana do rzek, dla których powinny zostać opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W związku z powyższym, w chwili obecnej nie występują tu tzw. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie których Dyrektor RZGW w Krakowie uzgadnia dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego.
Niezaleznie od powyższego informujemy, iż w roku 2013 na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykonane zostało opracowanie pn. „Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki w oparciu o zespół zbiornków przeciwpowodziowych”. W ramach ww opracowania wyznaczone zostały zasięgi zalewów m.in. Głogoczówki. Zwracamy uwagę, że opracowanie to nie ma rangi map zagrożenia i ryzyka powodziowego wymaganych przepisami obowiązującej ustawy Prawo wodne. Nie stanowi również studium ochrony przeciwpowodziowej. W związku z powyższym w chwili obecnej nie może być podstawą do wyznaczania w dokumantach dotyczących zagospodarowania przestrzennego tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Można go jednak traktować, jako materiał pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.”

4.Odpowiedzi na wnioski ws. budynku szkoły z dnia 25.06. 2015

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.06.2015 dotyczącą mieszkania znajdującego się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, zostałam poinformowana, że w tej kwestii konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego, a co za tym idzie, zapewnienie mieszkania zastępczego o tym samym standardzie. Niestety, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada takiej możliwości. Jeśli chodzi o budowę nowego przedszkola, to taka możliwość może być brana pod uwagę dopiero po wybudowaniu przedszkola w Jaworniku.

5. Odpowiedzi na wnioski ws. kanalizacji z dnia 25.06. 2015

I. Teren do skanalizowania w miejscowości Głogoczów, nieskanalizowany w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” został włączony do wykazu terenów do skanalizowania w planach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekt i realizacja uzależnione są od zabezpieczenia środków w budżecie gminnym.

II. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz robotami odtworzenia i umocnienia terenu w czterech etapach budowy poniesiony w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” wyniósł na dzień 16.07.2015 netto 35 349 086, 80 PLN, słownie trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć, 80/100 PLN.

III. Z uwagi na brak odwodnienia wzdłuż działki nr 1258, temat położenia nawierzchni na przedmiotowej drodze jest konsultowany z innymi wydziałami urzędu. W II połowie lipca zostanie dokonana wizja w terenie i o dalszym postępowaniu Mieszkańcy będą informowani.

IV. Art 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że koszt budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej niezależnie od tego, jak jest realizowany (przepompownia, przykanalik) pokrywa Właściciel nieruchomości, dlatego Gmina w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie może podpisać umowy na ponoszenie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wyr. WSA w Łodzi z 9 VIII 2007 r, I SA/Łd 220/07, uchw. RIO w Łodzi z 27 III 1997 r, VIII/24/97).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Myślenice uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXIV/2012 w dniu 13 września 2012r. jednoznacznie określa obowiązek właściciela nieruchomości w sprawie zasad odprowadzania ścieków oraz warunków, jakie muszą być spełnione jak również akternatywne rozwiązania, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Odbiór gruntów po budowie kanalizacji sanitarnej został dokonany przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy, potwierdzony ich oświadczeniem i przyjęty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z chwilą udzilenia zgody na eksploatację sieci kanalizacyjnej. Pragnę przypomnieć, że gwarancja na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) wynosi 36 miesięcy, w trakcie, których odbywają się przeglądy gwaranacyjne. Właz na studzience kanalizacyjnej został uzupełniony w dniu 3.07.2015.

6. Odpowiedzi na wnioski ws. MZWiK z dnia 25.06. 2015

I. W opowiedzi na wnioski dotyczące oczyszczalni ścieków otrzymałam następujące informacje:

a) Oczyszczalnia w Krzyszkowicach w 2014 roku przyjęła z terenu miejscowości Głogoczów 23 138,00 m3 ścieków, a w I kwartale 2015 roku 13 957, 14 m3.  W roku 2014 sprzedano 100 984, 00 m3  wody, a w I kwartale 2015 roku – 24 635,00 m3

Przedstawiam Państwu dodatkowo wyliczenia jakie otrzymała Rada Miejska związane ze stratami finansowymi na wodzie i ściekach z Głogoczowa w roku 2014.
Koszty dostarczania wody do Głogoczowa (lipiec-grudzień 2014):
podatek 313 880,12 PLN+ czynsz 287 601.78 PLN= 601 481,90 PLN (całość kosztów)
Przychód (lipiec-grudzień 2014) – 203 442,80 PLN
Łączna strata na wodzie i ściekach za pół roku: 398 039,10 PLN
Strata za rok  – 796 078,20 PLN

Glogoczów, z uwagi na bardzo duży zakres robót inwestycyjnych (przekładających się na wysokość podatku i czynszu dzierżawnego) oraz stosunkowo niewielką ilość mieszkańców na których rozkłada się ta inwestycja, jest po Krzyszkowicach (tam jest jeszcze oczyszczalnia generująca koszty) drugą miejscowością przynoszącą w tej chwili największe straty finansowe na wodzie i ściekach dla MZWiK.

b) Kwestia dotycząca oddziaływania czyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na środowisko akustyczne  –  Z raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez P.P.H.U. „Energoeko” poziom hałasu z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach nie przekracza wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120poz. 826).

II. Kopia Rachunku Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok.

Rachunek Zysków i Strat MZWiK za 2014 rok

7. Odpowiedzi na wnioski do GDDKiA z dnia 25.06. 2015 oraz 28.05.2015

Wnioski: ws. ustawienia fotoradaru przy DK7 w Głogoczowie, ograniczenia prędkości i budowy chodnika przy DK52 w Głogoczowie oraz oznakowania skrzyżowań dróg serwisowych z drogami niższych kategorii zostały wysłane do GDDKiA w dniu 22.07.2015.

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była obradami wszystkich komisji stałych RM.

Na początku sesji o działalności oddziału wsparcia dla osób dorosłych opowiedzieli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, następnie obyła się część merytoryczna sesji w trakcie trwania której przyjęto m.in.:

– uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
– uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
– uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie.

Przedmiotowa zmiana w uchwale dotyczyła zmiany lat w których OSP Głogoczów otrzyma dotację na budowę remizy. I tak, zgodnie z uchwałą, będzie to 370.000 zł w podziale na lata:
1. 200.000  zł w roku 2016
2. 100.000 zł w roku 2017
3. 70.000 zł w roku 2018.
Zmiana ta wynika z wniosku jaki złożyła OSP Głogoczów w UMIG. 

– uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
– uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – na referendum jakie ma się odbyć 6 września.
– przyjęto także odpowiednei zmiany w Uchwale Budżetowej i WPF.

Wszystkie uchwały będę niebawem dostępne w BIP.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Złożone na sesji wnioski zostały uzgodnione z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2015 roku.

Nie zgłosiłam wniosku zgłoszonego na zebraniu przez pana W. Kiszę, ponieważ czekam na kontakt do p. Klasy, który pisał wniosek do UMIG ws. drogi na Królikówkę. Do wniosków staram się dobrze przygotowywać merytorycznie, a bez faktycznej wiedzy na temat jakie prośby i zobowiązania złożyli mieszkańcy w związku z wnioskowanym remontem drogi oraz jaką otrzymali odpowiedź z UMIG, nie wiem o co tak naprawdę mam wnioskować.
Wniosek związany z lokalizacją nowego przystanku przy drodze powiatowej, po uzgodnieniu z p. Budkiem, zostanie zgłoszony gdy mieszkańcy upewnią się, że „busiarz” będzie chciał się na nim zatrzymywać. Istotnym w tej sprawie jest fakt, iż przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe płacą za stawanie na przystankach.

WNIOSKI DO GDDKIA

Na sesji złożyłam następujące wnioski do GDDKiA:

1.  ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 52 w Głogoczowie poprzez:
–  ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h przed przystankami autobusowymi;
– budowę chodnika dla pieszych, lub przynajmniej poszerzenie obecnych poboczy i oświetlenie trasy do przystanków autobusowych.
Prośbę swą motywowałam tym, iż TK52 oddziela 1/3 wsi od centrum i brak jakichkolwiek rozwiązań zapewniających bezpieczną komunikację wewnątrz miejscowości oraz dostęp do przystanków autobusowych powoduje, że mieszkańcy tej odciętej części wsi codziennie „walczą o życie” pokonując trasę do pracy czy szkoły.
Ponadto, mieszkańcy Głogoczowa w ostatnim czasie na własną rękę przeprowadzili pomiar ruchu na trasie bielskiej, który pokazał duże natężenie ruchu w godzinach porannych. Było to w godzinach od 6-7 rano – około 350 aut na jednym pasie ruchu, a w godzinach od 7-8 rano było to już około 600 aut. Nadmieniłam, że trasą tą jeździ bardzo dużo ciężarówek. Takie natężenie ruchu przy braku chodnika, lub choćby szerokich poboczy zapewniających bezpieczne dojście do przystanku, stanowi bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Oczywiście jeśli tylko będzie taka potrzeba zaoferowałam udział w wizji lokalnej na miejscu.

2. ws. poprawienia bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 7 w Głogoczowie poprzez ustawienie fotoradaru w pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-centrum. Jednocześnie przypomniałam, że zakopianka dzieli Głogoczów na dwie części i brak bezpiecznych przejazdów i przejść dla pieszych jest dla mieszkańców naszej miejscowości sprawą najpilniejszą i najtrudniejszą do rozwiązania.

W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 27.03.2015 roku ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni, od dnia 24.06.2015 wykonywane są przez GDDKiA prace remontowe przy wjazdach do centrum wsi. Niestety, nie zaplanowano obecnie remontu dróg serwisowych. Wobec powyższego, jak tylko uda mi sie zrobić zdjęcia drogi na przeciwko „Ogniem i Mieczem”, złożę kolejny wniosek o remont.
Głogoczów P6250381 P6250382 P6250383 P6250384

 WNIOSKI W SPRAWIE KANALIZACJI, MZWIK

Zgodnie z prośbami mieszkańców na sesji złożyłam:

1. wniosek o zaprojektowanie kanalizacji w Głogoczowie w takich dzielnicach jak: Stradom za Zakopianką (koło pana Gomulaka, Czesława Wierzby),  Królikówka, Zamłynie, Stawy (koło państwa Murzyn), Piłogrzbiet, Czarny Las (koło Tomasza Łężniaka) – tu jest do wykonania tylko podłącz do kilku domów.  Ponadto mieszkańcy tych dzielnic pytają, kiedy mogą w przybliżeniu spodziewać się budowy kanalizacji – jest to szczególnie istotne z uwagi na kwestię poprawy jakości dróg w tych miejscach. Poprosiłam o odniesienie się do każdej z lokalizacji osobno w nawiązaniu też do możliwości technicznych i związanych z nimi ewentualnymi trudnościami.

 2. Poprosiłam także o:
–  informację ile zainwestowano w Głogoczowie w ramach realizacji kanalizacji.
– o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców Głogoczowa z dnia 15 czerwca 2015 roku. ws. naprawy drogi nr 1258 po kanalizacji.
–  informację dotyczącą sytuacji pani A. Pulchnej, która została poinformowana o konieczności zbudowania pompowni na jej działce. Mieszkańcy zostali poinformowani, że będą musieli sami ponosić koszty prądu i napraw pogwarancyjnych zainstalowanej pompy. Czy gmina podpisze z mieszkańcami umowę, że poniesie koszty prądu, ewentualnych napraw pogwarancyjnych i konserwacji pompy? Co w przypadku gdy mieszkańcy nie zgodzą się na ponoszenie tych kosztów?
– informację kiedy będą odbiory gruntów po wykonaniu kanalizacji koło pana Budka na Czarnym Lesie, a także proszę o uzupełnienie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej.
– przedstawienie zestawienia dotyczącego ile ścieków z Głogoczowa przyjęła oczyszczalnia w Krzyszkowicach i ile w tym samym okresie czasu sprzedano wody w Głogoczowie (licznik + ryczałt) – poprosiłam o zestawienie z roku 2014 i zestawienie z pierwszego kwartału 2015. Poprosiłam też o przedstawienie tabeli z łączną stratą na wodzie i ściekach w wyżej wymienionych okresach.
– przedstawienie rachunku zysków i strat MZWiK za rok 2014
– zlikwidowanie uciążliwych hałasów z oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Mieszkańcy dzielnicy Piesaki skarżą się na hałas z oczyszczalni ścieków (buczenie), który jest bardzo uciążliwy w letnie noce, gdy otwiera się okna.

DROGA POWIATOWA

Na sesji zawnioskowałam o:

1. informację w którym roku planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie. Prośba ta jest nawiązaniem do obietnicy Burmistrza na spotkaniu przedwyborczym.
2. informację, które z chodników jakie zostały wymienione w uchwale Nr 387/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r. zostały już zrealizowane i ile jeszcze jest do zrealizowania przed naszą miejscowością.
3. W związku z końcem ważności uchwały z roku 2010 zawnioskowalam o wystosowanie do powiatu myślenickiego prośby o nawiązanie współpracy na tych samych zasadach na obecną kadencję i ujęcie w planach chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

BUDYNEK SZKOŁY

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, poprosiłam o informację, czy nauczycielce mieszkającej w budynku Szkoły Podstawowej w Głogoczowie gmina proponowała mieszkanie zastępcze w zamian za opuszczenie mieszkania w budynku szkoły. Obecna trudna sytuacja lokalowa w szkole/przedszkolu wymusza zastosowanie zmianowości w szkole i każda z możliwości pozyskania pomieszczeń dla placówki oświatowej jest „na wagę złota”. Jeśli nie zostało jeszcze rozważane w UMIG takie rozwiązanie, poprosiłam o zaproponowanie nauczycielce mieszkania zastępczego od nowego roku szkolnego. Zapytałam także w imieniu mieszkańców, czy w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego, lub braku zgody nauczycielki na przeprowadzkę, istnieją jakieś inne możliwości wyegzekwowania przez gminę opuszczenia przez nauczycielkę wyżej wymienionego lokalu.

Ponadto, w związku z dużym zapotrzebowaniem na większe przedszkole w Głogoczowie (duża ilość mieszkańców, przedszkole zajmuje sale szkolne) w imieniu mieszkańców wnioskowałam o zaprojektowanie budynku nowego przedszkola i zapytałam kiedy ew. byłoby realne jego wybudowanie.

INNE WNIOSKI

Na sesji, zgodnie z wolą mieszkańców, zawnioskoawałam także o:
–  wykoszenie traw przy drogach gminnych w Głogoczowie – w szczególności w centrum wsi i na Jaworznie gdzie w ostatnim tygodniu niewiele brakowało a doszłoby, z powodu utrudnionej widoczności na drodze, do zderzenia auta ciężarowego (prowadzonego przez osobę spoza Głogoczowa) z samochodem osobowym jednej z mieszkanek naszej miejscowości.  Dyretor UMIG Mieczysław Kęsek zapewnił radnych, że koszenie odbywa się już na terenie Gminy.
– załatanie „pozimowych” dziur w drogach gminnych w Głogoczowie.
– o odpowiedź na wniosek dotyczący powołania stanowiska pełnomocnika ds. NGO w UMIG Myślenice oraz interwencję ws. interpelacji, którą również zgłosiłam na sesji w dniu 7 maja 2015 roku dotyczącą  przycięcia drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.

Protokół z zebrania wiejskiego, wysokość podatków z Głogoczowa itp

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam protokół z zebrania wiejskiego jakie odbyło się w dniu 28 marca w Głogoczowie.

Protokół z zebrania wiejskiego w Głogoczowie z dnia 28.03.2015

Załącznikiem do protokołu jest sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2011-2014.

Sprawozdanie Sołtysa za lata 2011-2014

ZŁOŻONE DO BURMISTRZA WNIOSKI PO ZEBRANIU WIEJSKIM

Działając na wniosek mieszkańców Głogoczowa zgromadzonych na zebraniu wiejskim złożyłam do Burmistrza następujące wnioski:

 1. o usunięcie błędów formalnych/pisemnych znajdujących się w nowych statutach sołeckich.

Zgłaszane błędy:

 1. a) paragraf 10 ust. 3 – jest: „Drugi termin Zebrania można ustalić na ten sam dzień w czasie nie krótszym niż 30 od terminu pierwotnego

Uwaga- brakuje określenia czego dotyczy liczba 30 (minut)

 1. b) paragraf 16. jest: „Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze, która spełnia warunki określone w par. 15 ust 3 i 4.”

Uwaga: paragraf 15 ustęp 3 określa osoby, które nie mają prawa wybierania, a ustępu 4 w paragrafie 15 nie ma wcale. Jest to błąd, który powoduje że nie ma jasno określonych kryteriów jakie muszą spełniać osoby kandydujące do rady sołeckiej i na sołtysa.

Mieszkańcy pytają do kiedy błędy te będą usunięte i poprawione statuty zostaną opublikowane w BIP.

 1. 0 podanie poniższych informacji dotyczących Głogoczowa za rok 2014:
  a) wysokości podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego jakie wpłynęły do Gminy Myślenice od mieszkańców oraz osób prawnych z Głogoczowa w roku 2014
  b) kosztów i rodzajów inwestycji jakie zostały przeprowadzone w Głogoczowie przez Gminę Myślenice (w podziale na środki zewnętrzne i środki własne)
  c) kosztów utrzymania dróg i oświetlenia w Głogoczowie, poniesionych przez Gminę Myślenice (w podziale na zadania)
  d) wszystkich rodzajów wydatków pozostałych (oprócz utrzymania dróg) oraz ich kosztów poniesionych przez Wydział Mienia Gminy Myślenice na rzecz Głogoczowa w roku 2014 (m.in. utrzymanie cmentarza itp…)
  e) kosztów utrzymania Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Głogoczowie – całkowitych w roku 2014 oraz wysokości subwencji oświatowej (może być podane w formie: ile to % z powyższych kwot) przeznaczonej na sfinansowanie nauczania.
  f) kosztów całkowitych utrzymania Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie oraz kwot jakie otrzymała Gmina w roku 2014 z czesnego oraz wyżywienia od rodziców i dotacji (dopłat?) z budżetu państwa na rzecz niniejszego Przedszkola.
  g) ilości osób z Głogoczowa korzystających z opieki społecznej oraz innych form wsparcia finansowego w roku 2014, w podziale na formy wsparcia wraz z podaniem ogólnych kwot jakie zostały wydatkowane na wyżej wymienione formy. Jeśli tak szczegółowe dane dotyczące wydatkowanych funduszy są niemożliwe do oszacowania – proszę podać oprócz ilości osób korzystających z wyżej wymienionych form wsparcia, ogólny szacunkowy koszt pomocy społecznej jaka była udzielona mieszkańcom Głogoczowa w roku 2014.
  h) wysokości wsparcia udzielonego przez Gminę Myślenice poszczególnym organizacjom pozarządowym z terenu Głogoczowa w roku 2014 (w formie dofinansowania zadań publicznych, zlecania realizacji zadań publicznych itp…)
 2. prośbę o interwencję w sprawie pana Stanisława Budka.

WYSOKOŚĆ PODATKÓW LOKALNYCH Z GŁOGOCZOWA W 2014 ROKU

Poniżej przedstawiam odpowiedź na wniosek ws. wysokości podatków lokalnych z Głogoczowa.

NALEŻNE PODATKI LOKALNE 

W 2014 ROKU

Z OBSZARU SOŁECTWA GŁOGOCZÓW

NR PODATEK KWOTA
1 podatek od nieruchomości 372 335
2 podatek rolny 226 795
3 podatek leśny 6 600
RAZEM: 605 730

Są to oczywiście podatki, które zostały wymierzone podatnikom. Czym innym jest ich pobór.

Szczegóły dotyczące wydatków jakie ponosi Gmina Myślenice na rzecz Głogoczowa zostaną Państwu przekazane na kolejnym zebraniu wiejskim. 

WYBORY SOŁECKIE

Sprawa poboru podatków lokalnych jest istotna w kontekście zbliżających się wyborów sołeckich, ponieważ to Sołtys najczęściej jest także inkasentem podatkowym.

Inkasent zarabia prowizję w wysokości 5 % zebranych podatków, ale trzeba pamiętać, że istnieje duża grupa osób, którzy płacą podatki przelewem bankowym. Za to prowizji nie ma, a oni raczej nie zmienią nawyków. Niemożliwym jest więc pobranie przez inkasenta całej kwoty podatków należnych, ale ilość zebranych podatków zależy także od potancjalnego zaangażowania w zbiórkę.

Maksymalna kwota podatków lokalnych jaką można było uzyskać w roku 2014 od 52 największych głogoczowskich podatników (osób fizycznych) wynosiła 283 674 zł. Jeśli inkasent bardzo się postara, może także pobierać podatki lokalne od firm i od tych kwot także mieć prowizję.

Oprócz możliwości zarobkowania jako inkasent, Sołtys otrzymuje miesieczną dietę w wysokości 480 zł.

Członkowie Rady Sołeckiej nie otrzymują za swoją pracę na rzecz społeczności żadnego wynagrodzenia.