25.02.2016 i 23.03.2016 – sesje Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

W dniu 25 lutego odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Myśleniach, natomiast w dniu 23 marca odbyła się XX-ta sesja RM. Poniżej przedstawiam najważniejsze przyjęte uchwały.

25 luty 2016 – XIX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na posiedzeniu Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa omawiany był m.in. projekt uchwały związany z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Myślenice. Do projektu zgłosiłam wniosek dotyczący zmian w harmonogramie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich – zawnioskowałam o przesunięcie Głogoczowa na pierwsze miejsce. W związku z powyższym wnioskiem, omawiana uchwała spadła z porządku obrad przygotowanego na sesję.

Na sesji przyjęto m.in.

  1. Uchwałę ws. uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 – 2022.
  2. Uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  3. Uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  4. Uchwałę w sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

23 marca 2016 – XX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była obradami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na sesji przyjęto m.in.

1. uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2016 roku

Złożone WNIOSKI  opublikowałam już w poście z dnia 5 marca 2016 „luty 2016 – wnioski i interpelacje”