29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce XXI-sza sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Obrady poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto kilka bardzo ważnych dla całej Gminy i Głogoczowa uchwał, w tym m.in.:

Uchwałę w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.

Uchwała ta powstała na podstawie zaktualizowanego opracowania pn „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”.
Jednak nie sama treść uchwały jest najbardziej istotna, ale załącznik  🙂

Dziś już mogę Państwu powiedzieć, iż dzięki mojemu wnioskowi (z lutego 2016 roku) oraz poparciu radnych Klubu Macieja Ostrowskiego został zmieniony harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Myślenice 🙂 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBÓW WIEJSKICH
GMINY MYŚLENICE.

1. Głogoczów
2. Osieczany
3. Jasienica
4. Bysina
5. Łęki
6. Jawornik
7. Zawada

Tak Drodzy Państwo, procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa rozpocznie się już w tym roku! Musimy jeszcze poczekać na zamknięcie dwóch obecnie kończonych planów i najprawdopodobniej pod koniec czerwca rozpoczniemy działania dotyczące Głogoczowa 🙂

Bardzo proszę nie dzwonić jeszcze do urzędu w sprawie wniosków i nie zgłaszać uwag, bo w tej chwili jeszcze nie mogą być procedowane. Gdy tylko procedura związana z rozpoczęciem planu zostanie zainicjowana i trzeba będzie zgłaszać wnioski, zostaną Państwo powiadomieni różnymi kanałami (mój blog, UMiG, ogłoszenia parafialne, ogłoszenia na tablicach). Proszę o cierpliwość!

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

Jak doszło do zmiany harmonogramu?
Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa został przyjęty w roku 2003. Zgodnie z poprzednim harmonogramem plan dla naszej miejscowości miał być rozpoczęty w roku 2014. Niestety, z powodu przesunięć w harmonogramie w 2016 roku przed Głogoczowem były jeszcze trzy miejscowości (Zawada, Jawornik i Łęki).

Dla przypomnienia sytuacji polecam też mój wpis z 22 lipca 2013 roku Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Mając na uwadze wnioski mieszkańców, którzy chcieli m.in. przekazać działki dzieciom oraz zmiany wielkości powierzchni rezerw gruntów budowlanych do terenu wsi z Gminy Myślenice jakie wykazała przedstawiona w lutym br. Radzie Miejskiej „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”, przy omawianiu wyżej wymienionej uchwały zawnioskowałam o zmianę kolejności realizacji planów na terenach wiejskich. Konkretnie mój wniosek dotyczył zamiany miejscami w harmonogramie Zawady i Głogoczowa.

Wniosek ten spowodował przesunięcie czasowe całej procedury przyjęcia „Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.”, dlatego też omawiany harmonogram Rada Miejska przyjęła dopiero w kwietniu 2016 roku.

Dane zbiorcze dotyczące Głogoczowa z przedstawionej radnym „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”
Geodezyjna powierzchnia wsi [ha] – 1610
tereny budowlane wyznaczone planem [ha] – 329,34
tereny budowlane wyznaczone planem do powierzchni wsi [%] – 20%
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2015 – 189,6
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2010 – 101,35
przyrost w 2010-2015 terenów zainwestowanych – 88,25
niewykorzystane tereny do zabudowy w [ha] stan na rok 2015 – 139,74
powierzchnia rezerw do terenu wsi w procentach – 9%
powierzchnia rezerw terenów mieszkaniowych do zabudowy w [a] stan na 2015 rok – 349
Potencjalna liczba nowych mieszkańców wsi – 1047
Ilość mieszkańców wsi stan na 2015 rok – 2973
Potencjalny procentowy wzrost liczby mieszkańców po wykorzystaniu rezerw – 35%
średnia liczba wydanych pozwoleń na budowę dla bud. mieszkalnych w latach 2012-2015 – 14
wykorzystanie rezerw w latach przy istniejącym średnim ruchu budowlanym – 25

Ponadto na sesji Rada Miejska przyjęła takie uchwały jak:

 1. Uchwałę w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2020
 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”
 3. Uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Przyjęte zmiany w Regulaminie:

 • dodano trzy nowe definicje
  Nieruchomości zamieszkałe – obiekty i tereny wykorzystywane wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
  Nieruchomości niezamieszkałe – obiekty i tereny niewykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej i usługowej, działalności oświatowej i kulturalnej, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą.
 • w § 3. ust 1 zmodyfikowano 2 punkty
  3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • w § 5 zmodyfikowano 3 punkty
  10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Myślenice
  13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14
  14. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając następujące normy:
  1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na szkołę;
  2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na żłobek lub przedszkole;
  3) dla instytucji publicznych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
  4) dla lokali handlowych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  5) dla lokali gastronomicznych – 7 l na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
  8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 7 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
  9) a) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, b) dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
 • w § 5 dodano 5 nowych punktów
  15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 14 nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
  16. Z obowiązków, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zwolnieni są właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, która jest jednocześnie ich miejscem zamieszkania, niezatrudniający pracowników oraz niekorzystający z pomocy członków rodziny, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w ust. 14 pkt 5 i 6 .
  17. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w kilku lokalach na terenie Miasta i Gminy Myślenice obowiązki, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 dotyczą każdego lokalu z osobna.
  18. Do odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych uprawnione są podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  19. W uzasadnionych przypadkach, związanych z utrudnionym dojazdem do nieruchomości lub ograniczoną powierzchnią lokalu dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 litrów na odpady pozostałe lub odpady zmieszane dostarczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 18 lub § 3, ust. 1, pkt 4.
 • w § 8. uszczegółowiono
  12. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a jeżeli brak instrukcji nie rzadziej niż raz w roku.
 • w § 10. uwzględnione wnioski z Komisji
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywną oraz psów ras dużych;

Uzasadnienie: Zmiana Uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice spowodowana jest koniecznością unormowania kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych oraz koniecznością dostosowania przepisów prawa lokalnego do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości składanych bezpośrednio lub pośrednio. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych konsultowano z Myślenicką Izbą Pracodawców.

Na sesji przyjęto także zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016, w której m.in. przyjęto dla Głogoczowa zmiany w planie dochodów- wpływy środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz SP w Głogoczowie  1544 zł oraz wpływy ze środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz przedszkola w Głogoczowie – 558 zł. Środki te (2102 zł) na wniosek Dyrektora zostały przekazane na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 29.04.2016

 1. W związku z realizacją przez Gminę programu wymiany wiat przystankowych zwróciłam się z prośbą o rozpoczęcie planowanych prac montażowych od miejscowości Głogoczów. Poprosiłam o wymianę wiat na przystankach przy trasie DK7: Głogoczów- Podlesie, Głogoczów-Centrum, Głogoczów-Bęczarka oraz montaż wiat na przystankach Głogoczów-Dwór, a także wymianę wiat na przystankach przy DK52: Głogoczów-Stawy.
 2. W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację kiedy rozpoczną się pozimowe remonty dróg (żwirowych i asfaltowych).  Dziury stają się coraz większe i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu.
 3. Działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Zagorzyniec zwróciłam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220.
 4. Jednocześnie działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Jaworzna poprosiłam o załatanie bardzo niebezpiecznej dziury, która od 11 miesięcy istnieje jedynej drodze dojazdowej do domu wielu mieszkańców tej dzielnicy Głogoczowa. Wyrwa, stale się powiększa, a liczni kierowcy nie znający tej pułapki ryzykują rozbiciem misy olejowej, urwaniem kół, tłumika, czy całego zawieszenia. Mieszkańcy, którzy muszą w każdy dzień nieraz wielokrotnie tamtędy przejeżdżać, omijają tę dziurę z jedynej możliwej strony, czyli od strony ulicy. W tym akurat miejscu głęboki przydrożny rów łączy się z pasem Zakopianki w kierunku Myślenic króciutkim odcinkiem zieleni kryjącym kanał. Kierowcy omijając feralną dziurę zjeżdżają nieco na ten niewielki  kanał, który z resztą  nagle się kończy i naprawdę zakrawa na cud, że jeszcze nikt  podczas takiego manewru nie wpadł w głąb rowu. Ponieważ ostatnia ulewa uwidoczniła, że ten wymuszony objazd wokół potężnej dziury zagraża w tej chwili nawet uszkodzeniem kanału przy Zakopiance, to  Pani zgłaszająca problem zrobiła zdjęcia, które dokumentują stan sprawy.
  jaworzna1 jaworzna


ODPOWIEDŹ GDDKiA
WS. DRÓG ZBIORCZYCH I ZJAZDÓW Z ZAKOPIANKI
(wniosek z dnia 11.01.2016 oraz wniosek z dnia 17.02.2016)


Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

” – zgodnie z naszym pismem nr (…) z dnia 09.12.2015 w lutym br. został przesłany do naszej Centrali Program Inwestycyjny dla zadania „budowa dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice” i do chwili obecnej nie mamy informacji o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tego zadania
– deklaruję, że w chwili zatwierdzenia tego zadania i przyznania środków finansowych zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem omówienia ostatecznego zakresu zadania uwzględniającego nie tylko zgłoszone wnioski ze strony samorządowej ale uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego.”

One thought on “29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach”

Możliwość komentowania jest wyłączona.