29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce XXI-sza sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Obrady poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto kilka bardzo ważnych dla całej Gminy i Głogoczowa uchwał, w tym m.in.:

Uchwałę w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.

Uchwała ta powstała na podstawie zaktualizowanego opracowania pn „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”.
Jednak nie sama treść uchwały jest najbardziej istotna, ale załącznik  🙂

Dziś już mogę Państwu powiedzieć, iż dzięki mojemu wnioskowi (z lutego 2016 roku) oraz poparciu radnych Klubu Macieja Ostrowskiego został zmieniony harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Myślenice 🙂 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBÓW WIEJSKICH
GMINY MYŚLENICE.

1. Głogoczów
2. Osieczany
3. Jasienica
4. Bysina
5. Łęki
6. Jawornik
7. Zawada

Tak Drodzy Państwo, procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa rozpocznie się już w tym roku! Musimy jeszcze poczekać na zamknięcie dwóch obecnie kończonych planów i najprawdopodobniej pod koniec czerwca rozpoczniemy działania dotyczące Głogoczowa 🙂

Bardzo proszę nie dzwonić jeszcze do urzędu w sprawie wniosków i nie zgłaszać uwag, bo w tej chwili jeszcze nie mogą być procedowane. Gdy tylko procedura związana z rozpoczęciem planu zostanie zainicjowana i trzeba będzie zgłaszać wnioski, zostaną Państwo powiadomieni różnymi kanałami (mój blog, UMiG, ogłoszenia parafialne, ogłoszenia na tablicach). Proszę o cierpliwość!

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

Jak doszło do zmiany harmonogramu?
Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa został przyjęty w roku 2003. Zgodnie z poprzednim harmonogramem plan dla naszej miejscowości miał być rozpoczęty w roku 2014. Niestety, z powodu przesunięć w harmonogramie w 2016 roku przed Głogoczowem były jeszcze trzy miejscowości (Zawada, Jawornik i Łęki).

Dla przypomnienia sytuacji polecam też mój wpis z 22 lipca 2013 roku Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Mając na uwadze wnioski mieszkańców, którzy chcieli m.in. przekazać działki dzieciom oraz zmiany wielkości powierzchni rezerw gruntów budowlanych do terenu wsi z Gminy Myślenice jakie wykazała przedstawiona w lutym br. Radzie Miejskiej „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”, przy omawianiu wyżej wymienionej uchwały zawnioskowałam o zmianę kolejności realizacji planów na terenach wiejskich. Konkretnie mój wniosek dotyczył zamiany miejscami w harmonogramie Zawady i Głogoczowa.

Wniosek ten spowodował przesunięcie czasowe całej procedury przyjęcia „Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.”, dlatego też omawiany harmonogram Rada Miejska przyjęła dopiero w kwietniu 2016 roku.

Dane zbiorcze dotyczące Głogoczowa z przedstawionej radnym „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”
Geodezyjna powierzchnia wsi [ha] – 1610
tereny budowlane wyznaczone planem [ha] – 329,34
tereny budowlane wyznaczone planem do powierzchni wsi [%] – 20%
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2015 – 189,6
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2010 – 101,35
przyrost w 2010-2015 terenów zainwestowanych – 88,25
niewykorzystane tereny do zabudowy w [ha] stan na rok 2015 – 139,74
powierzchnia rezerw do terenu wsi w procentach – 9%
powierzchnia rezerw terenów mieszkaniowych do zabudowy w [a] stan na 2015 rok – 349
Potencjalna liczba nowych mieszkańców wsi – 1047
Ilość mieszkańców wsi stan na 2015 rok – 2973
Potencjalny procentowy wzrost liczby mieszkańców po wykorzystaniu rezerw – 35%
średnia liczba wydanych pozwoleń na budowę dla bud. mieszkalnych w latach 2012-2015 – 14
wykorzystanie rezerw w latach przy istniejącym średnim ruchu budowlanym – 25

Ponadto na sesji Rada Miejska przyjęła takie uchwały jak:

 1. Uchwałę w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2020
 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”
 3. Uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Przyjęte zmiany w Regulaminie:

 • dodano trzy nowe definicje
  Nieruchomości zamieszkałe – obiekty i tereny wykorzystywane wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
  Nieruchomości niezamieszkałe – obiekty i tereny niewykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej i usługowej, działalności oświatowej i kulturalnej, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą.
 • w § 3. ust 1 zmodyfikowano 2 punkty
  3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • w § 5 zmodyfikowano 3 punkty
  10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Myślenice
  13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14
  14. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając następujące normy:
  1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na szkołę;
  2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na żłobek lub przedszkole;
  3) dla instytucji publicznych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
  4) dla lokali handlowych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  5) dla lokali gastronomicznych – 7 l na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
  8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 7 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
  9) a) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, b) dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
 • w § 5 dodano 5 nowych punktów
  15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 14 nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
  16. Z obowiązków, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zwolnieni są właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, która jest jednocześnie ich miejscem zamieszkania, niezatrudniający pracowników oraz niekorzystający z pomocy członków rodziny, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w ust. 14 pkt 5 i 6 .
  17. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w kilku lokalach na terenie Miasta i Gminy Myślenice obowiązki, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 dotyczą każdego lokalu z osobna.
  18. Do odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych uprawnione są podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  19. W uzasadnionych przypadkach, związanych z utrudnionym dojazdem do nieruchomości lub ograniczoną powierzchnią lokalu dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 litrów na odpady pozostałe lub odpady zmieszane dostarczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 18 lub § 3, ust. 1, pkt 4.
 • w § 8. uszczegółowiono
  12. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a jeżeli brak instrukcji nie rzadziej niż raz w roku.
 • w § 10. uwzględnione wnioski z Komisji
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywną oraz psów ras dużych;

Uzasadnienie: Zmiana Uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice spowodowana jest koniecznością unormowania kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych oraz koniecznością dostosowania przepisów prawa lokalnego do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości składanych bezpośrednio lub pośrednio. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych konsultowano z Myślenicką Izbą Pracodawców.

Na sesji przyjęto także zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016, w której m.in. przyjęto dla Głogoczowa zmiany w planie dochodów- wpływy środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz SP w Głogoczowie  1544 zł oraz wpływy ze środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz przedszkola w Głogoczowie – 558 zł. Środki te (2102 zł) na wniosek Dyrektora zostały przekazane na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 29.04.2016

 1. W związku z realizacją przez Gminę programu wymiany wiat przystankowych zwróciłam się z prośbą o rozpoczęcie planowanych prac montażowych od miejscowości Głogoczów. Poprosiłam o wymianę wiat na przystankach przy trasie DK7: Głogoczów- Podlesie, Głogoczów-Centrum, Głogoczów-Bęczarka oraz montaż wiat na przystankach Głogoczów-Dwór, a także wymianę wiat na przystankach przy DK52: Głogoczów-Stawy.
 2. W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację kiedy rozpoczną się pozimowe remonty dróg (żwirowych i asfaltowych).  Dziury stają się coraz większe i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu.
 3. Działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Zagorzyniec zwróciłam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220.
 4. Jednocześnie działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Jaworzna poprosiłam o załatanie bardzo niebezpiecznej dziury, która od 11 miesięcy istnieje jedynej drodze dojazdowej do domu wielu mieszkańców tej dzielnicy Głogoczowa. Wyrwa, stale się powiększa, a liczni kierowcy nie znający tej pułapki ryzykują rozbiciem misy olejowej, urwaniem kół, tłumika, czy całego zawieszenia. Mieszkańcy, którzy muszą w każdy dzień nieraz wielokrotnie tamtędy przejeżdżać, omijają tę dziurę z jedynej możliwej strony, czyli od strony ulicy. W tym akurat miejscu głęboki przydrożny rów łączy się z pasem Zakopianki w kierunku Myślenic króciutkim odcinkiem zieleni kryjącym kanał. Kierowcy omijając feralną dziurę zjeżdżają nieco na ten niewielki  kanał, który z resztą  nagle się kończy i naprawdę zakrawa na cud, że jeszcze nikt  podczas takiego manewru nie wpadł w głąb rowu. Ponieważ ostatnia ulewa uwidoczniła, że ten wymuszony objazd wokół potężnej dziury zagraża w tej chwili nawet uszkodzeniem kanału przy Zakopiance, to  Pani zgłaszająca problem zrobiła zdjęcia, które dokumentują stan sprawy.
  jaworzna1 jaworzna


ODPOWIEDŹ GDDKiA
WS. DRÓG ZBIORCZYCH I ZJAZDÓW Z ZAKOPIANKI
(wniosek z dnia 11.01.2016 oraz wniosek z dnia 17.02.2016)


Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

” – zgodnie z naszym pismem nr (…) z dnia 09.12.2015 w lutym br. został przesłany do naszej Centrali Program Inwestycyjny dla zadania „budowa dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice” i do chwili obecnej nie mamy informacji o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tego zadania
– deklaruję, że w chwili zatwierdzenia tego zadania i przyznania środków finansowych zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem omówienia ostatecznego zakresu zadania uwzględniającego nie tylko zgłoszone wnioski ze strony samorządowej ale uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego.”

Kładki w Głogoczowie, a polityka ;(

Szanowni Państwo,

odkąd jestem radną Rady Miejskiej staram się wsłuchiwać w głosy mieszkańców Głogoczowa i całej Gminy Myślenice, aby jak najlepiej wypełniać swoje społeczne obowiązki. Uważam, że rolą radnego jest nie tylko słuchać, ale także informować mieszkańców oraz inicjować działania na rzecz społeczności.

Z lepszym, lub gorszym skutkiem, ale zawsze dużym zaangażowaniem staram się działać zgodnie z zasadami jakie wyznaję. Niestety, muszę przyznać, że „krajowa polityka” dosięga coraz bardziej również mnie, lokalną działaczkę z misją zmiany otaczającej mnie najbliższej rzeczywistości.

Ponieważ, mimo wszystko nie lubię wypominania co ktoś robił „x” lat temu, nie będę się w tym poście odnosić do sytuacji przeszłych. Niemniej, chciałabym się odnieść do spraw z dnia dzisiejszego.

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Polskim ukazał się artykuł dotyczący budowy kładek dla pieszych w Głogoczowie.

Polecam najpierw go przeczytać: „Piesi zyskają, kierowcy czekają”

Moje wypowiedzi w tym artykule wynikają z wiedzy jaką mam z rozmów z mieszkańcami Głogoczowa i innych miejscowości leżących przy trasie DK7. Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że odczucia jakie mam w tej chwili, nie są jedynie moimi – wielu mieszkańców Głogoczowa jest rozczarowanych faktem, że w centrum wsi będą dwie kładki. Wielu po cichu liczyło, że uda się zamienić jedną z nich na bezpieczny przejazd na drugą stronę zakopianki (np. tunel). Co ciekawe, druga kładka wymaga jeszcze aktualizacji sporej części dokumentacji. Szkoda, że w związku z tym nie pomyślano o zmianie koncepcji na bezpieczny przejazd. To byłby dopiero sukces 🙂

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że choć kładki pomogą pieszym poruszającym się w okolicy centrum, nie są wystarczające – nie pomogą kierowcom, poza tym brak jest spójnej koncepcji rozwiązania problemów pieszych i kierowców również w pozostałych częściach miejscowości. Sam wielkopomny fakt wykonania w najbliższym czasie kładek tego nie zmienia.

Na dzień dzisiejszy temat kładek jest już zamknięty, na wyższych szczeblach ustalono że będą dwie w Głogoczowie – to będą. Nie mam zamiaru z tym dyskutować. Dobre i tyle. Teraz trzeba szukać dalszych systemowych rozwiązań mających na celu poprawę komunikacji przy DK 7, w tym wewnątrz naszej miejscowości. Działania takie obecnie podejmuje w naszym imieniu burmistrz Maciej Ostrowski, o czym mogą się Państwo przekonać czytając powyżej zamieszczony artykuł.

Dlaczego jednak piszę ten post? Bo niestety każde moje działania czy nawet wypowiedź w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy zakopiance spotyka się z dziwnym „atakiem” ze strony Pana Posła Jarosława Szlachetki 🙁 Zamiast wspólnie walczyć o poprawę bezpieczeństwa przy zakopiance, Pan Poseł insynuuje jakieś polityczne motywy i szuka dziwnych podtekstów. Szczerze mówiąc jestem tym nieco rozczarowana, bo z innych wypowiedzi Pana Posła wynika, że pracuje, a nie gada. A tu rzeczywistość skrzeczy …

Ale o co chodzi?

Po publikacji dzisiejszego artykułu w Dzienniku Polskim, Pan Poseł, nie wywoływany przez nikogo, umieścił na swoim profilu na FB poniżej przedstawiony wpis. Ponieważ uważam, że tego typu wypowiedzi mają na celu tylko i wyłącznie tworzenie negatywnej atmosfery wokół mnie i burmistrza Macieja Ostrowskiego, postanowiłam odnieść się do przedstawionych absurdalnych „zarzutów”.

Zanim zacznę, chciałabym jednoznacznie powiedzieć, że post ten jest tylko i wyłącznie repliką na insynuacje i w żadnych innych okolicznościach nie zostałby opublikowany. Nie mam zamiaru dezawuować nikogo dokonań, ale nie mogę pozwolić także na to, aby moje zaangażowanie w sprawy lokalne było odczytywane w kontekście „wielkiej polityki”. Może to komuś nie mieści się w głowie, ale świat nie kończy się na konflikcie PIS – PO. Ja uważam że Polska jest JEDNA i na rzecz tej jednej Ojczyzny pracuję.

Ashampoo_Snap_2016.05.14_13h07m24s_001_

A teraz konkrety – będzie trochę emocjonalnie, ale proszę o zrozumienie. Jest mi naprawdę ciężko pojąć motywy jakie stoją za poniższymi wypowiedziami Pana Jarosława Szlachetki.

cyt. PJS „Po części mogę starać się zrozumieć kontestowanie przez m.in. pana burmistrza i pani radnej ze względów politycznych inwestycji, o których mówiłem z mieszkańcami i które w końcu będę zrealizowane dzięki decyzjom nowego rządu PiS.”

Szanowni Państwo, w głowie mi się nie mieści, że można było wpaść na pomysł, iż mówienie o tym że kładki nie są wystarczającym rozwiązaniem jest „kontestowaniem ze względów politycznych inwestycji”.  Wystarczy zapytać mieszkańców Głogoczowa, którzy na co dzień muszą przejeżdżać DK 7, żeby usłyszeć że kładki to za mało. Czy to znaczy, że wszyscy ci ludzie kontestują „nieomylne decyzje nowego rządu PIS?” Takie twierdzenia w ustach polityka, to niestety raczej przejaw głębokiej paranoi politycznej.

Muszę Państwu przyznać, że liczyłam po cichu, że to właśnie nowy rząd PiSu będzie kontestować przygotowane przez PO projekty kładek i pomoże nam w walce o bezpieczne przejazdy (nie tylko w Głogoczowie). Dlatego też próbowałam zorganizować „pozytywną” pikietę na zakopiance w walentynki. Niestety, jakże głęboko się myliłam. Zamiast przekuć na swój sukces pomysł zastąpienia kładki bezpiecznym przejazdem (patrz: kładka do której trzeba przygotować dokumentację), politycy PiS wolą kontynuować dzieło Platformy Obywatelskiej i jeszcze mówić o „przemyśle pogardy” wobec kładek. Naprawdę dziwna to logika.

cyt. PJR „Dziwi minie tylko kiepska pamięć tych państwa. Pod koniec 2012 r. odtrąbiono wizytę w Myślenicach pewnego ministra z KPRM – P.Grasia na której poproszony został przez lokalne środowisko PO o wsparcie i pomoc przy realizacji zaplanowanych i zaprojektowanych już kładek nad Zakopianką w Głogoczowie. Pod prośbą jak sama pani Węgrzyn opisywała podpisali się ówczesna poseł PO J.Bobowska, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice M.Ostrowski, radny sejmiku województwa małopolskiego, M. Kęsek. Wtedy kładki były OK i wszyscy ich chcieli… Ale przez lata nic się w tym temacie nie zadziałało.”

Szanowni Państwo, pamięć mamy wszyscy bardzo dobrą. Od początku swojej działalności w samorządzie robiłam wszystko co mogłam, aby poprawić bezpieczeństwo przy DK7 i DK 52. Jedną z takich inicjatyw była petycja z 771 podpisami mieszkańców Głogoczowa w sprawie poprawy bezpieczeństwa na trasie krajowej nr 7 złożona w dniu 28 listopada 2012 roku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Według Pana Posła to źle, że próbowaliśmy uświadomić ówczesnym decydentom nasze potrzeby? Nie rozumiem tego. To przecież dobrze, że prosiliśmy o wsparcie. Co więcej, prośbę ponowiłam w roku 2013 do posła Ireneusza Rasia – czy to znaczy, że ja czy Pan Burmistrz źle działaliśmy? Inną sprawą jest fakt, że nasze wnioski nie zostały wtedy zrealizowane, no ale nie mieliśmy widocznie tak „skutecznego” Posła jakim jest Pan Jarosław Szlachetka.

Co do tego, że chcieliśmy kładki – no oczywiście że chcieliśmy, bo głównie tego w tym czasie oczekiwała lokalna społeczność. O kładkach było głośno i mieszkańcy się ich domagali. Ale chcę zaznaczyć, że choć tego na blogu nie napisałam, w petycji i piśmie do posła I. Rasia z mojej inicjatywy znalazła się także prośba o bezpieczne przejazdy.

Cytuję pismo z dnia 28 maja 2013 skierowane do posła Ireneusza Rasia:
” Z uwagi na coraz większy ruch samochodowy i pogarszające się w związku z nim warunki funkcjonowania całej miejscowości, prosimy jako mieszkańcy o wsparcie i pomoc w realizacji zaplanowanych i zaprojektowanych już dla naszej miejscowości bezpiecznych przejść/kładek nad Zakopianką, oraz przejazdu dla samochodów.  W chwili obecnej nie posiadamy żadnego bezpiecznego przejścia (bo przejścia dla pieszych z uwagi na ilość i prędkość aut poruszających się po zakopiance napawają ludzi przerażeniem),  ani przejazdu przez zakopiankę łączącego centrum wsi bez potrzeby wjazdu na trasę krajową. Poważnie utrudnia to życie codzienne całej miejscowości. „

Mówiąc o działaniach podejmowanych w ubiegłych latach trzeba także mieć świadomość, że czasy się zmieniają. Obecnie ilość samochodów, a tym samym ruch wewnątrz miejscowości i na drogach krajowych jest coraz większy. Efektem jest większe skoncentrowanie się mieszkańców na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko pieszym, ale również kierowcom. Oczywiście, zawsze były problemy z przejazdami przez zakopiankę i w żadnym razie nie próbuję sobie przypisywać jakiś epokowych odkryć w tym zakresie, ale z roku na rok jest coraz gorzej i sami mieszkańcy głośno domagają się bardziej kompleksowych rozwiązań. Jestem radną Rady Miejskiej wybraną przez mieszkańców Głogoczowa i ich interesy reprezentuję, wobec powyższego moim obowiązkiem jest zabieranie głosu w tak ważniej sprawie.

cyt. PJS „Kiedy dzięki determinacji Sołtysa Jawornika W.Kurowskiego, radnego W.Szczotkowskiego, Rady Sołeckiej i mojej jako radnego Sejmiku WM GDDKiA wybudowała I kładkę w Jaworniku uruchomiono przemysł pogardy przeciwko bezpiecznemu przejsciu.
Urząd tak się interesował inwestycjami przy Zakopiance, że kiedy zalano fundamenty jawornickiej kładki wystąpiono o „przeniesienie” jej w inne miejsce…”

No cóż, gratuluję determinacji wyżej wymienionym, ale mówienie o „przemyśle pogardy” jest naprawdę grubą przesadą. Kładka w Jaworniku jest najlepszym przykładem na to jak zmieniają się uwarunkowania, a co za tym lokalne potrzeby. Usytuowanie kładki zostało określone na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa które obecnie nie istnieje w tym miejscu, co w efekcie spowodowało niezadowolenie mieszkańców Jawornika w momencie rozpoczęcia inwestycji.

Czy mam rozumieć, że w „gminnym spisku” i „przemyśle pogardy” brało udział także Radio Kraków, robiąc ostatnio test na wykorzystanie kładek?
http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/test-radia-krakow-czy-piesi-korzystaja-z-kladek-na-zakopiance/

Naprawdę, szukanie wszędzie wrogów i spisków nie jest dobrą metodą na działanie na rzecz lokalnej społeczności. Trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie spisek – to rzeczywistość, która nie jest tylko czarna lub biała, a na dodatek cały czas się zmienia. Wobec powyższego nie można się obrażać na wszystkich wokoło, że nie doceniają osiągniętych sukcesów, tylko trzeba dalej pracować i wsłuchiwać się w zmieniające się potrzeby ludzi. Praca społeczna to misja która dla naprawdę zaangażowanych nigdy się nie kończy.

cyt. PJS „W 2015 r. już po jesiennych wyborach kiedy mówiłem o poprawie bezpieczeństwa na Zakopiance dla Głogoczowa magistrat wymyślił nawet „tunel” nie do wykonania. Ów „tunel” raz miał kosztować 2,5 a raz 4,5 PLN… Wszystko po to by z ochydzić kładki, które a nóż uda się zrealizować tym którzy mówili o bezpieczeństwu na Zakopiance. Takie bezmyślnie działanie mogło zahamować długo oczekiwane inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. To tyle w tym temacie. Myślę, że trochę przypomnienia historii nikomu nie zaszkodzi. Chyba, że to już polityczna schizofrenia”

No cóż, rozumiem że Pan Poseł w ferworze walki zapomniał zajrzeć do słownika, albo pisał szybko post na kolanie w komórce, więc przemilczę błędy i odniosę się tylko do merytoryki.

Ja też tym razem trochę o historii. Twierdzenie, że specjalnie, na złość Panu Posłowi (bo takie można wysnuć wnioski z kontekstu) UMIG wymyślił sobie koncepcję tunelu przez zakopiankę, jest naprawdę dowodem dużego poczucia własnej wartości. O tunelu była mowa od wielu lat, a sam burmistrz Maciej Ostrowski wypowiadał się oficjalnie na ten temat już w czerwcu 2015 roku. Wtedy nikt nie miał pewności, kto zostanie za kilka miesięcy posłem.

http://wiadomosci.onet.pl/podhale/zakopianka-przejscia-podziemne-zamiast-kladek-dla-pieszych-pomysl-wladz-myslenic

Prace nad koncepcją mającą na celu pokazanie GDDKiA, że inwestycja w bezpieczny przejazd pod zakopianką jest możliwa i tańsza od kładki, trwały przez cały okres wakacyjno/jesienny. Pominąwszy niezbyt fortunnie dobraną lokalizację, sama koncepcja udowodniła, że pomysł jest realny. Może w innym miejscu, ale da się go wprowadzić w życie. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że w pobliskiej Gminie Mogilany dzięki rozpoczęciu tego tematu przez naszego Burmistrza, również walczą o tunele (dla pieszych) i te starania nie są rozumiane jako atak na kogokolwiek.

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/upomnieli-sie-o-drogi

Czy my jesteśmy gorsi, bo informujemy że nasze potrzeby się zmieniają i chcemy żeby środki z budżetu państwa były wydatkowane efektywnie?

I jeszcze jedno. Cyt. PJS „Takie bezmyślnie działanie mogło zahamować długo oczekiwane inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców.”

Skoro projekty i dokumentacja do realizacji kładek była gotowa kilka lat temu, oficjalnie mówiono także że nasze kładki są następne w kolejce, to nie sądzę aby jakiekolwiek oddolne działania wpłynęły na brak ich realizacji. Wręcz przeciwnie, gdyby Pan Poseł zaangażował się bardziej, może udałoby się urealnić inwestycje. Pytanie –  co konkretnie Pan Poseł zrobił? Rozumiem, że zabiegał o to aby nie usuwać z budżetu zaplanowanych inwestycji. A przecież znając lokalne potrzeby, kierując się dobrem mieszkańców Głogoczowa, mógł lobbować za zmianą koncepcji … nie zrobił tego. Być może, dedukując z podpisów zdjęć w internecie – próbował, tylko nie był w tym skuteczny. Przecież mając wiedzę o tym, że dokumentacja drugiej kładki w Głogoczowie wymaga aktualizacji, mógł mocniej zabiegać o jej zmianę. Trudno dywagować na ten temat, bo informacje są sprzeczne. Może uznał, że skoro wszystko już jest gotowe, to nie warto próbować? Naprawdę, choć bardzo się starałam nie znalazłam nigdzie informacji co konkretnie Pan Poseł robił w tej kwestii. Wczoraj na swoim profilu na FB zapewniał mieszkańców, że jak tylko zostanie opracowany bezpieczny przejazd (nie wiadomo gdzie) to będzie o jego realizację zabiegał. Ciekawe, kto takie opracowanie zrobi? Oczywiście Gmina Myślenice we współpracy z GDDKiA. Tak, największą pracę zrobi lokalny samorząd (zgodnie z powyższym artykułem), a Pan Poseł się podpisze.

Ashampoo_Snap_2016.05.15_10h11m12s_001_

 

cyt PJS: „W tym tygodniu otrzymałem również dobre informacje z MIB o skieowaniu do realizacji przez GDDKiA kładki w Jaworniku oraz przebudowy skrzyżowań w Myślenicach, Krzyszkowicach i budowy chodników w Głogoczowie”

Moje gratulacje Panie Pośle, oby tak dalej. Naprawdę. Mam tylko jedno zastrzeżenie – w Głogoczowie zaplanowany jest tylko jeden chodnik, koło p. Bieli. W związku z tym mam pytanie – dlaczego planuje się wydawać środki z budżetu państwa na zadanie, którego efekty i tak będą musiały być zniszczone przy przebudowie wiaduktu? GDDKiA twierdzi że nie może wydać zgody na ważną inwestycję mającą na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa na DK 52 w Głogoczowie, z uwagi na (podobno) mającą niebawem zostać zrealizowaną BDI. Jak wszyscy wiemy, budowa BDI wiąże się z przebudową całego wiaduktu, a co za tym idzie zniszczeniem planowanego do realizacji chodnika.

https://www.gddkia.gov.pl/Beskidzka-Droga-Integracyjna

Podsumowując. Nie rozumiem czemu Pan Poseł tak ciągle wraca do przeszłości. Świat się zmienia i trzeba patrzeć do przodu, a nie ciągle rozpamiętywać co ktoś kiedyś zrobił, lub nie. Nie rozumiem także czemu Pan Poseł każde słowo z konstruktywną krytyką, mającą na celu wskazanie minusów działań zainicjowanych przez jego poprzedników, zamiast traktować jako okazję to dobrej zmiany, uważa za atak na siebie i politykę całego PiS-u.

Ja jestem człowiekiem działania i cały czas wspieram inicjatywy, które dążą do poprawy warunków funkcjonowania Głogoczowa, Gminy Myślenice oraz życia jej mieszkańców. Każda osoba, która chce ze mną w tym kierunku współpracować może na mnie liczyć, bo dla mnie w pracy w na rzecz lokalnej społeczności nie jest ważna przynależność partyjna, a chęć prawdziwej dobrej zmiany. I co najważniejsze, ja pracuję tak samo cały czas, tylko decydenci na wyższych szczeblach się zmieniają- raz chcą współpracować, za drugim razem tylko wypominają… przykre, ale cóż takie jest życie…

luty 2016 – wnioski i interpelacje

Szanowni Państwo,

ponieważ zgłoszone przeze mnie w miesiącu lutym wnioski były obszerne tekstowo, publikuję je w specjalnym poście, a nie bezpośrednio w informacjach dot. sesji Rady Miejskiej. Post o sesjach z lutego i marca opublikuję po sesji marcowej.

WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY dot. budowy drogi serwisowej i likwidacji zjazdu z Zakopianki

Z uwagi na istotę sprawy i nie przesłanie w wyznaczonym terminie do GDDKiA opinii sołtysa i rady sołeckiej w tej kwestii, publikuję treść całego wniosku jaki złożyłam w dniu 17 lutego na wyraźną prośbę zainteresowanych mieszkańców do Burmistrza.

… w nawiązaniu do pisma GDDKiA nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 oraz uwag dot. planowanej likwidacji zjazdów z DK 7 w Głogoczowie wysłanych przez UMiG Myślenice w dniu 29.01.2016, działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa mieszkających w okolicy planowanej likwidacji zjazdu z D7 w km 685+875 – 685+975 str. prawa, proszę o przesłanie GDDKiA następujących uwag mieszkańców Głogoczowa:

– wnioskujemy, aby planowana droga serwisowa była na tyle szeroka, żeby mogły nią poruszać się samochody ciężarowe i wyminąć się auta osobowe. Jeśli nie jest technicznie możliwe wybudowanie drogi o szerokości pozwalającej poruszać się dwóm samochodom osobowym jednocześnie, wnioskujemy, aby zaplanować miejsca na wymijanie się samochodów osobowych, bo teraz jest to praktycznie niemożliwe.

– ponadto, przy projektowaniu drogi serwisowej wnioskujemy o zapewnienie możliwości wjazdu/zjazdu na/z omawianą drogę samochodom ciężarowym/ rolniczym poruszającym się w kierunku od/z działek nr 1520, 1518/3, 1519/4, 1519/8, 1519/2, 1523/3 (niebieskie strzałki na załączonej mapce)

– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo na tym odcinku Zakopianki wnioskujemy, aby zamontować barierki ochronne przy tej drodze na odcinku, który zaznaczony jest na załączonej mapce kolorem niebieskim, ponieważ nie ma tam żadnej fosy i droga ta bezpośrednio styka się z Zakopianką co stwarza realne zagrożenie dla poruszających się nią uczestników ruchu drogowego.

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu niniejszej opinii, ale z uwagi na okres świąteczno /noworoczny wcześniejsze przesłanie uwag ze strony wyżej wymienionych mieszkańców i Rady Sołeckiej nie było możliwe. Mam nadzieję, że sytuacja ta nie wpłynie na negatywne rozpatrzenie wniosków. Jeszcze raz bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wyżej wymienionych wniosków dotyczących już zaplanowanej inwestycji.

Ponadto, proszę o informację czy GDDKiA planuje kompleksowe wykonanie dróg serwisowych wzdłuż DK 7 w Głogoczowie, a jeśli nie ma takich planów, wnioskuję o całościowe rozwiązanie naszego problemu i wpisanie do planu LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016 – 2023 wykonania dróg serwisowych obustronnie wzdłuż całej długości DK7 w Głogoczowie. Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całej naszej miejscowości – ograniczenia wewnętrznego ruchu drogowego Głogoczowa po DK7.” 

Wniosek został przesłany do GDDKiA w dniu 26.02.2016.

WNIOSKI NA SESJI W DNIU 25.02.2016

 1. Działając w imieniu mieszkańców dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc, zawnioskowałam o pilną naprawę drogi nr 27, która w chwili obecnej nie nadaje się do użytkowania przez pieszych.
  Mieszkańcy niejednokrotnie sami utwardzali kamieniem wyżej wymieniona drogę, ale proszą o wsparcie, bo nie stać ich w tej chwili na łatanie dziur we własnym zakresie. Na załączonej mapce wskazano odcinek drogi (od ul. Żary w Mogilanach do państwa Pulchnych w Głogoczowie), który jest miejscem najbardziej newralgicznym i wymagającym najszybszej interwencji. W tych miejscach wyjście poza obręb działki równa się wejściu w dziury i błoto. Drogą tą codziennie chodzą dzieci na przystanek gimbusa na stacji Orlen i warunki na drodze znacznie utrudniają im dotarcie do celu.W tym momencie Mieszkańcy proszą o przywiezienie kamienia, a przy ustabilizowanej pogodzie – frezki, która w przeciwieństwie do kamienia będzie trwale związana z podłożem i nie spłynie po deszczu.
  Jednocześnie na wniosek Mieszkańców zwróciłam się z wnioskiem o wpisanie na listę inwestycji do zrealizowania utwardzenia trwałego (np. asfalt, płyty) wraz z odwodnieniem wyżej wymienionej drogi. Zgodnie z zapewnieniami osób zgłaszających problem, wszyscy zainteresowani mieszkańcy wyrażają zgodę na poprowadzenia odwodnienia na swoich działkach, a rozumiejąc trudny stan finansów Gminy proszą o rozważenie choć etapowania prac.

Droga 2

Droga1
2.  Z uwagi na zapytania mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o informację jaki status prawny (własność) i formalny (np. wewnętrzna, publiczna) ma w tej chwili starodroże zakopianki w Głogoczowie i jakie konsekwencje niesie obecny jej status dla ewentualnych inwestycji i obowiązków użytkowników.

 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI  

 1. Odpowiedź Starosty Józefa Tomala na wniosek Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.
  „W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia br informuję że Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach skierował do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego prośbę o zatwierdzenie aneksu do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego zgodnie z wnioskami z wizji w terenie w pasie drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań polegającego na wprowadzeniu tablicy U-9b w km 0-260 (krawędź ogrodzenia cmentarnego) oraz wykonania znaku poziomego U-21 ograniczającego możliwość parkowania na zbyt wąskim poboczu.Tak więc sprawa podniesiona przez Panią Agnieszkę Węgrzyn jest w toku. Prawdopodobnie realizacja (ze względu na malowania) będzie w miesiącu kwietniu lub w maju.”
 2. W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2016 ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Przymiarki/Jaworzna w Głogoczowie zostałam poinformowana, że realizacja budowy sieci, na które Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę jest przewidziana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. W nawiązaniu do mojego wniosku ws. zamontowania fotoradaru przy zakopiance w Głogoczowie, otrzymałam telefoniczną informację z Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach dot. danych statystycznych związanych z niebezpiecznymi sytuacjami w obrębie 500 m w obie strony od proponowanej lokalizacji fotoradaru.Szczegóły sprawy znajdą Państwo w linku poniżej:
  ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU W CENTRUM GŁOGOCZOWA
  Statystyki policyjne mówią, że w omawianym miejscu w latach 2012-2015 miało miejsce
  – 26 zdarzeń drogowych, z tego tylko
  – 3 wypadki.
  Przypominam, że w statystykach będących bazą do zamontowaniu fotoradaru brane są pod uwagę tylko zdarzenia związane z przekroczeniem prędkości. Porównując oficjalne statystyki z tym co faktycznie dzieje się na zakopiance w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-Centrum, to widać gołym okiem, że nie oddają one rzeczywistej skali niebezpiecznych zdarzeń w tym miejscu. Co możemy zrobić? Najważniejsza rzeczą jest ZGŁASZANIE NA POLICJĘ każdego najmniejszego nawet niebezpiecznego zdarzenia, aby zostało zanotowane w oficjalnych statystykach.

PILNE!! Ankieta: trasa GŁG-KRK-GŁG z firmą Szwagropol

Szanowni Państwo,

problem dojazdów do Krakowa osób, które korzystają z komunikacji prywatnej (bus), jest nam znany od dawna. Niestety, położenie Głogoczowa na skraju Gminy Myślenice powoduje, że busy dojeżdżające do Krakowa rzadko się zatrzymują na przystankach w naszej miejscowości z powodu przepełnienia. Choć nie wiadomo co gorsze, bo jak już się zatrzymają, to ludzie często (w godzinach szczytu komunikacyjnego) nie mają już miejsc, stoją w ścisku i jadą z narażeniem własnego życia.

W związku z powyższym jedna z mieszkanek naszej miejscowości, zainicjowała rozmowy z firmą Szwagropol mające na celu namówienie tego dużego przewoźnika do wykupienia przystanku przy Zakopiance w Głogoczowie.

Aby jednak mieć argumenty w rozmowie, musimy znać skalę potrzeb i zainteresowania mieszkańców Głogoczowa ewentualną ofertą firmy Szwagropol.

Dlatego też przygotowałam dla Państwa ankietę internetową, mającą na celu zbadanie skali zainteresowania mieszkańców Głogoczowa korzystaniem z oferty wymienionego wyżej przewoźnika na trasie Głogoczów-Kraków-Głogoczów, a w przypadku zgody firmy na wykupienie przystanku w Głogoczowie, dopasowanie oferty do naszych potrzeb.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Głogoczowa dojeżdżających komunikacją prywatną (bus) do Krakowa.

Ankieta jest anonimowa i dostępna po kliknięciu w poniższy link:

Wstępna ankieta dot. zainteresowania ofertą firmy Szwagropol na trasie Głogoczów-Kraków-Głogoczów

Czas na wypełnienie ankiety mają Państwo do 14 marca.

Bardzo proszę o poinformowanie i pomoc w uzupełnieniu ankiety jak największej ilości osób korzystających z busów na trasie Głogoczów-Kraków-Głogoczów, abyśmy mieli szerszy obraz naszych potrzeb i więcej argumentów w rozmowie z przewoźnikiem.

Oczywiście, ostateczna decyzja należeć będzie do firmy Szwagropol. Mam nadzieję, że jeśli wykażemy, że skala naszych potrzeb jest duża, to firma uzna, że warto zainwestować w przystanek i zatrzymywać się również w Głogoczowie.

 

 

Zbiórka na AED w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

Fundacja Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska Oddział w Głogoczowie, przy współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie, zainicjowała zbiórkę funduszy na zakup i montaż w miejscu ogólnodostępnym w Głogoczowie automatycznego defibrylatora AED.

Dodatkowo, grupa wolontariuszy z naszej miejscowości, przy wsparciu wyżej wymienionej Fundacji, planuje pozyskać środki zewnętrzne na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Głogoczowa w zakresie stosowania automatycznego defibrylatora.

Chętni do pomocy proszeni są o zarekomendowanie wśród znajomych potrzeby dostępności tego urządzenia i czynne włączenie się podczas zbiórek niedzielnych przy kościele parafialnym w Głogoczowie w dniach 6 marca i 17 kwietnia br.

Zapisy dla chętnych do zaangażowania się poprzez trzymanie puszek w trakcie zbiórki przy kościele, prowadzone są w sekretariacie szkoły podstawowej w Głogoczowie. Osoba odpowiedzialna za akcję – Krzysztof Kania.

GORĄCO ZACHĘCAM DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ – AED RATUJE ŻYCIE!

ulotka1 ulotka2

Wnioski międzysesyjne i odpowiedź ITD ws. fotoradarów

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym br. zgłosiłam trzy wnioski międzysesyjne.

WNIOSEK 1

 1. W dniu 11 stycznia 2016 roku, na prośbę mieszkańców Głogoczowa przy których działce planowana jest przez GDDKiA likwidacja zjazdu z zakopianki, wystosowałam wniosek, w którym wskazałam opinię mieszkańców dotyczącą przedmiotowej sprawy. Poniżej przedstawiam treść wniosku.

W nawiązaniu do pisma nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 informuję, że mieszkańcy Głogoczowa mieszkający przy planowanej do uzupełnienia drodze zbiorczej wzdłuż DK7 od km 686+500 do km 686+600 wystosowali do mnie pismo w którym podkreślili, iż obecny przejazd wzdłuż Zakopianki jest bardzo wąski i usytuowany na wysokim oraz grząskim nasypie. Nie posiada on żadnych barier ochronnych i może służyć tylko w wyjątkowych sytuacjach małym osobowym samochodom. Tym dojazdem nie przejadą maszyny rolnicze, samochody dostawcze, samochody odbierające odpady komunalne, czy też służby ratownicze. W związku z powyższym warunkiem wydania pozytywnej opinii ws. likwidacji zjazdu z DK7 w tym miejscu, powinno być takie wykonanie drogi zbiorczej, aby spełniała ona wszystkie normy dla przejazdu nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych.

Ponadto, zwracam się z prośbą o wzmocnienie barier ochronnych przy DK7 przy planowanym do likwidacji zjeździe w km 685+600, z uwagi na coraz częściej powtarzające się przypadki przelatywania aut przez bariery ochronne DK7 i „lądowania” ich w ogrodzie wspomnianych wyżej mieszkańców.”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice miał czas na zaopiniowanie wykonania brakujących odcinków dróg zbiorczych wzdłuż DK7 na terenie Gminy Myślenice do dnia 31 stycznia 2016 roku. W dniu 29 stycznia 2016 roku, UMiG Myślenice przesłał opinię dotyczącą zjazdów w Głogoczowie o następującej treści:

Głogoczów, km 685+875 – 685+975 str prawa oraz 686+500 – 686+600 str. lewa – opiniujemy pozytywnie z uwagą, iż likwidacja istniejących zjazdów może nastąpić po wykonaniu brakujących odcinków dróg serwisowych i zapewnieniu dostępu komunikacyjnego do nieruchomości obsługiwanych przez istniejące zjazdy. Jednocześnie zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców i Radnej zwracamy się z prośbą o dostosowanie tych dróg do potrzeb samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.”

W załączniku przesłano m.in. pismo wystosowane przeze mnie w niniejszej sprawie oraz opinie rad sołeckich i sołtysów pozostałych miejscowości, których problem dotyczył.

Szczegóły pisma z GDDKiA odnośnie opinii dot. planowanej likwidacji istniejących zjazdów indywidualnych, w zamian za wykonanie niezrealizowanych fragmentów dróg zbiorczych znajdą Państwo w poście z dnia 9 stycznia 2016 roku pt Podsumowanie spotkania dot. proponowanej akcji na Zakopiance”

WNIOSEK 2

 1. W ramach dobrej współpracy i wspólnych ustaleń, w dniu 10 stycznia 2016 roku, wystosowałam pismo do pana Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.

Dla przypomnienia sytuacji.
Moja prośba wynika z problemu jaki stwarzają auta parkujące przy rogu cmentarza. Powodują one ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłam w marcu 2015 roku, niestety dopiero w dniu 15 września 2015 roku odbyła się wizja lokalna w terenie. Zespół dokonujący wizji ze strony zaangażowanych instytucji (SP, ZDP, KPP) negatywnie ocenił propozycję zastosowania w omawianym miejscu proponowanych przez mieszkańców znaków B-36. W zamian za to zaproponował, że należy na początku odcinka zastosować oznakowanie poziome P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu”, a następnie linię krawędziową przerywaną umożliwiającą parkowanie na poboczu. Dodatkowo, początek ogrodzenia cmentarza od strony DK-7 należy oznaczyć tablicą do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b. Warunkiem zastosowania wyżej wymienionego oznakowania było spełnienie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach i uzyskanie odpowiedniego finansowania.  Niestety, do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałam informacji, czy proponowane zmiany spełniają wszystkie wymogi określonych w obowiązujących przepisach i jeśli tak, to na kiedy planowane jest wykonanie niniejszego zadania.

Pan Przewodniczący wystosował na Radzie Powiatu wniosek w tej sprawie, dołączając jako załącznik moje pismo. Obecnie czekamy na odpowiedź.

WNIOSEK 3

 1. W dniu 1 lutego 2016 roku, na wniosek mieszkańców Głogoczowa, właścicieli działek: 712/2, 712/4, 712/5, 717/2, 717/4, 717/3, 717/6, 713/4, 713/3, 735/3, 737/4, zwróciłam się z prośbą o jak najszybszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na wyżej wymienionych działkach oraz informację, kiedy możemy spodziewać się jej realizacji.

W październiku 2013 roku mieszkańcy dzielnic Przymiarki/Jaworzna zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W międzyczasie został wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Teraz zostaje realizacja projektu i właśnie o nią poprosiłam Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców. Problem ten jest o tyle istotny, że na  terenie omawianych działek występuje ogromny problem z wodą w studniach – generalnie jest niezdatna do pica, a w okresie letnim wiele studni było suchych przez długi okres. Wyniki badań wody w studniach przekraczają wielokrotnie wartości normy. Dopuszczalna wartość to: 0 jtk/100ml, a wyniki przeprowadzonych przez mieszkańców badań pokazują od kilku do kilkuset jednostek tworzących kolonie w 100ml wody. W wodzie występują groźne chorobotwórcze bakterie między innymi: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Paciorkowce kałowe, Enterokoki, Clostridium p., Pseudomonas aeruginosa (do 900 jtk/100ml). Bakterie te są silnie chorobotwórcze, co obserwują mieszkańcy – mają problemy żołądkowe, skórne i liczne choroby górnych dróg oddechowych. W wodzie występują również ogromne (kilkuset-krotne) przekroczenia żelaza i manganu- co jest niebezpieczne dla zdrowia, bardzo niszczy urządzenia i przybory sanitarne i mocno utrudnia pranie (woda farbuje wszystko na rdzawy kolor). Woda ma często silnie nieprzyjemny zapach i niejednokrotnie jest mętna z widocznymi „kożuchami” bakterii. Jak widać problem jest poważny i ze względu na bezpośredni wpływ złej jakości wody na zdrowie mieszkańców, wymaga pilnej reakcji ze strony Gminy.

ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU
W CENTRUM GŁOGOCZOWA

Ponieważ temat zakładania fotoradarów przy zakopiance jest ciągle żywy, przypominam odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na mój wniosek i pismo Burmistrza ws. instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów – otrzymane za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„W odpowiedzi na pismo (…) – uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace związane z typowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w połowie 2014 roku i aktualnie kończy instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących w wytypowanych lokalizacjach na drogach krajowych. 
Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że wystąpienie zostało zarejestrowane w wykazie wniosków, a ocena zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w przedmiotowej lokalizacji będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku podjęcia decyzji o dalszej rozbudowie Systemu CANARD w tym po zapewnieniu środków finansowych na instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.”

Szczegóły dotyczące wniosku o fotoradar znajda Państwo w postach z dnia:

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach – wniosek

12.09.2015 – Odpowiedzi GDDKiA na interpelacje ws. Głogoczowa – odpowiedź GDDKiA oraz notatka z rozmowy z pracownikiem rejonowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.