Wnioski międzysesyjne i odpowiedź ITD ws. fotoradarów

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym br. zgłosiłam trzy wnioski międzysesyjne.

WNIOSEK 1

  1. W dniu 11 stycznia 2016 roku, na prośbę mieszkańców Głogoczowa przy których działce planowana jest przez GDDKiA likwidacja zjazdu z zakopianki, wystosowałam wniosek, w którym wskazałam opinię mieszkańców dotyczącą przedmiotowej sprawy. Poniżej przedstawiam treść wniosku.

W nawiązaniu do pisma nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 informuję, że mieszkańcy Głogoczowa mieszkający przy planowanej do uzupełnienia drodze zbiorczej wzdłuż DK7 od km 686+500 do km 686+600 wystosowali do mnie pismo w którym podkreślili, iż obecny przejazd wzdłuż Zakopianki jest bardzo wąski i usytuowany na wysokim oraz grząskim nasypie. Nie posiada on żadnych barier ochronnych i może służyć tylko w wyjątkowych sytuacjach małym osobowym samochodom. Tym dojazdem nie przejadą maszyny rolnicze, samochody dostawcze, samochody odbierające odpady komunalne, czy też służby ratownicze. W związku z powyższym warunkiem wydania pozytywnej opinii ws. likwidacji zjazdu z DK7 w tym miejscu, powinno być takie wykonanie drogi zbiorczej, aby spełniała ona wszystkie normy dla przejazdu nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych.

Ponadto, zwracam się z prośbą o wzmocnienie barier ochronnych przy DK7 przy planowanym do likwidacji zjeździe w km 685+600, z uwagi na coraz częściej powtarzające się przypadki przelatywania aut przez bariery ochronne DK7 i „lądowania” ich w ogrodzie wspomnianych wyżej mieszkańców.”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice miał czas na zaopiniowanie wykonania brakujących odcinków dróg zbiorczych wzdłuż DK7 na terenie Gminy Myślenice do dnia 31 stycznia 2016 roku. W dniu 29 stycznia 2016 roku, UMiG Myślenice przesłał opinię dotyczącą zjazdów w Głogoczowie o następującej treści:

Głogoczów, km 685+875 – 685+975 str prawa oraz 686+500 – 686+600 str. lewa – opiniujemy pozytywnie z uwagą, iż likwidacja istniejących zjazdów może nastąpić po wykonaniu brakujących odcinków dróg serwisowych i zapewnieniu dostępu komunikacyjnego do nieruchomości obsługiwanych przez istniejące zjazdy. Jednocześnie zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców i Radnej zwracamy się z prośbą o dostosowanie tych dróg do potrzeb samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.”

W załączniku przesłano m.in. pismo wystosowane przeze mnie w niniejszej sprawie oraz opinie rad sołeckich i sołtysów pozostałych miejscowości, których problem dotyczył.

Szczegóły pisma z GDDKiA odnośnie opinii dot. planowanej likwidacji istniejących zjazdów indywidualnych, w zamian za wykonanie niezrealizowanych fragmentów dróg zbiorczych znajdą Państwo w poście z dnia 9 stycznia 2016 roku pt Podsumowanie spotkania dot. proponowanej akcji na Zakopiance”

WNIOSEK 2

  1. W ramach dobrej współpracy i wspólnych ustaleń, w dniu 10 stycznia 2016 roku, wystosowałam pismo do pana Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.

Dla przypomnienia sytuacji.
Moja prośba wynika z problemu jaki stwarzają auta parkujące przy rogu cmentarza. Powodują one ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłam w marcu 2015 roku, niestety dopiero w dniu 15 września 2015 roku odbyła się wizja lokalna w terenie. Zespół dokonujący wizji ze strony zaangażowanych instytucji (SP, ZDP, KPP) negatywnie ocenił propozycję zastosowania w omawianym miejscu proponowanych przez mieszkańców znaków B-36. W zamian za to zaproponował, że należy na początku odcinka zastosować oznakowanie poziome P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu”, a następnie linię krawędziową przerywaną umożliwiającą parkowanie na poboczu. Dodatkowo, początek ogrodzenia cmentarza od strony DK-7 należy oznaczyć tablicą do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b. Warunkiem zastosowania wyżej wymienionego oznakowania było spełnienie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach i uzyskanie odpowiedniego finansowania.  Niestety, do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałam informacji, czy proponowane zmiany spełniają wszystkie wymogi określonych w obowiązujących przepisach i jeśli tak, to na kiedy planowane jest wykonanie niniejszego zadania.

Pan Przewodniczący wystosował na Radzie Powiatu wniosek w tej sprawie, dołączając jako załącznik moje pismo. Obecnie czekamy na odpowiedź.

WNIOSEK 3

  1. W dniu 1 lutego 2016 roku, na wniosek mieszkańców Głogoczowa, właścicieli działek: 712/2, 712/4, 712/5, 717/2, 717/4, 717/3, 717/6, 713/4, 713/3, 735/3, 737/4, zwróciłam się z prośbą o jak najszybszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na wyżej wymienionych działkach oraz informację, kiedy możemy spodziewać się jej realizacji.

W październiku 2013 roku mieszkańcy dzielnic Przymiarki/Jaworzna zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W międzyczasie został wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Teraz zostaje realizacja projektu i właśnie o nią poprosiłam Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców. Problem ten jest o tyle istotny, że na  terenie omawianych działek występuje ogromny problem z wodą w studniach – generalnie jest niezdatna do pica, a w okresie letnim wiele studni było suchych przez długi okres. Wyniki badań wody w studniach przekraczają wielokrotnie wartości normy. Dopuszczalna wartość to: 0 jtk/100ml, a wyniki przeprowadzonych przez mieszkańców badań pokazują od kilku do kilkuset jednostek tworzących kolonie w 100ml wody. W wodzie występują groźne chorobotwórcze bakterie między innymi: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Paciorkowce kałowe, Enterokoki, Clostridium p., Pseudomonas aeruginosa (do 900 jtk/100ml). Bakterie te są silnie chorobotwórcze, co obserwują mieszkańcy – mają problemy żołądkowe, skórne i liczne choroby górnych dróg oddechowych. W wodzie występują również ogromne (kilkuset-krotne) przekroczenia żelaza i manganu- co jest niebezpieczne dla zdrowia, bardzo niszczy urządzenia i przybory sanitarne i mocno utrudnia pranie (woda farbuje wszystko na rdzawy kolor). Woda ma często silnie nieprzyjemny zapach i niejednokrotnie jest mętna z widocznymi „kożuchami” bakterii. Jak widać problem jest poważny i ze względu na bezpośredni wpływ złej jakości wody na zdrowie mieszkańców, wymaga pilnej reakcji ze strony Gminy.

ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU
W CENTRUM GŁOGOCZOWA

Ponieważ temat zakładania fotoradarów przy zakopiance jest ciągle żywy, przypominam odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na mój wniosek i pismo Burmistrza ws. instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów – otrzymane za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„W odpowiedzi na pismo (…) – uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace związane z typowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w połowie 2014 roku i aktualnie kończy instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących w wytypowanych lokalizacjach na drogach krajowych. 
Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że wystąpienie zostało zarejestrowane w wykazie wniosków, a ocena zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w przedmiotowej lokalizacji będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku podjęcia decyzji o dalszej rozbudowie Systemu CANARD w tym po zapewnieniu środków finansowych na instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.”

Szczegóły dotyczące wniosku o fotoradar znajda Państwo w postach z dnia:

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach – wniosek

12.09.2015 – Odpowiedzi GDDKiA na interpelacje ws. Głogoczowa – odpowiedź GDDKiA oraz notatka z rozmowy z pracownikiem rejonowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.