29.04.2015 – VIII Sesja RM w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 29 kwietnia 2015 roku miała odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów. Głównym tematem obrad Komisji i Sesji była uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Myślenice w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. zo.o. z siedzibą w Myślenicach.

W załączniku poniżej przedstawiam Państwu uzasadnienie do niniejszej uchwały przedstawione Radzie Miejskiej przez Burmistrza.

Uzasadnienie uchwały ws ZUO w Myślenicach

Sesja, która odbyła się 29 kwietnia, była pierwszą Sesja RM transmitowaną na żywo w internecie. Transmisję prowadziła Powiatowa Telewizja Internetowa Myślenice iTV.

Omawiana wyżej uchwała została przyjęta przez Radę Miejską.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Na Sesji zgłosiłam ustnie dwie interpelacje i pisemnie jeden wniosek. Były to:

1. Prośba o informację, kiedy zostanie wykonane zabezpieczenie osuwiska na drodze gminnej (podniesionej przy realizacji kanalizacji) w dzielnicy Piesaki przy Głogoczówce.

2. Prośba o informację, czy droga zbiorcza prowadząca od skrzyżowania na Zakopiance obok Bidy w stronę dawnego Ogniem i Mieczem (gdzie budowany był zbiornik), będzie naprawiona przez wykonawcę po zakończeniu prac tej inwestycji? Ewidentnie na odcinku gdzie był plac budowy droga została zniszczona, co w zimie przy zaśnieżonej / oblodzonej drodze stwarza niebezpieczeństwo, ponieważ „ściąga” auta w rów między tą drogą, a Zakopianką. Jeśli wykonawca nie wykona odtworzenia drogi zawnioskowałam i zrobienie tego przez UMiG.

3. Wniosek (już drugi w tej sprawie) o wystosowanie do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wniosku ws. umieszczenia przy drodze powiatowej nr 1941 Głogoczów- Włosań, znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się). Umieszczenie znaku – prawa strona jezdni jadą od centrum Głogoczowa, od rogu cmentarza do końca zwężenia drogi (na przeciwko ogrodzenia kościoła). Obowiązywanie znaku na długości około 15 m. Szczegóły wniosku przedstawiam poniżej.

W okresie międzysesyjnym otrzymałam odpowiedzi na następujące interpelacje złożone na VII Sesji RM (szczegóły interpelacji w poście z dnia 29.03.2015 dot. VII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach):

1. W odpowiedzi na interpelację ws. budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie otrzymałam informację o przesłaniu mojego wniosku w dniu 13.04.2015 do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

2. W odpowiedzi na interpelację ws. o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni otrzymałam informację o przesłaniu mojego wniosku w dniu 14.04.2015 do GDDKiA Rejon w Nowym Targu.

3. Nie otrzymałam odpowiedzi na piśmie z Zarządu Dróg Powiatowych ws. interpelacji dotyczącej zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur, ale naprawa drogi została wykonana.

4. W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.12.2014 ws. wystąpienia do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu przy drodze powiatowej poprzez dodanie znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” w okolicy rogu cmentarza, otrzymałam w dniu 11 kwietnia 2015 roku następujące pismo.

Odpowiedź na wniosek ws. drogi powiatowej

Ponieważ nie zgadzam sie z przytoczonymi w piśmie argumentami, na VIII Sesji RM złożyłam kolejny wniosek w tej sprawie uszczegóławiający obecną sytuację. Poniżej przedstawiam moją argumentację.

„Przepis przytoczony przez Zarząd Dróg Powiatowych w odpowiedzi na mój wniosek w tej sprawie do ZDP z dnia 26.03.2015 jako argument do negatywnej opinii w tej kwestii, świadczy na korzyść mojego wniosku, a nie przeciwko. Cytuję: „Zgodnie z załącznikiem do Dz.U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 „Znak B-36 jest stosowany tam, gdzie nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu…”

Ze względu na duże pochylenie podłużne i krętość drogi, nawet chwilowe unieruchomienie auta wpływa na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Pojazd parkujący przy rogu cmentarza znajduje się na zakręcie, który ogranicza mocno widoczność pojazdom poruszającym się w górę drogi. Samochody jadące w stronę Włosani muszą hamować jadąc pod górę – co jest szczególnie niebezpieczne zimą i w deszczowe dni dla pieszych oraz innych użytkowników drogi. Zaznaczam, że w tym miejscu, po lewej stronie drogi znajduje się brama wyjściowa z kościoła, a po prawej stronie brama cmentarna.

Auta parkujące przy rogu cmentarza powodują ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pragnę zaznaczyć, że w omawianym przeze mnie miejscu pobocze nie ma stałej szerokości, przy najbardziej niebezpiecznym miejscu takiego pobocza nie ma wcale. Szerokość pobocza dochodzi do opisywanych przez ZDP 2m w okolicy zakończenia ogrodzenia kościoła. I tam jest już bezpiecznie. Z tego względu mój wniosek nie dotyczy całej długości ogrodzenia cmentarza, ani nawet lewej strony drogi (koło kościoła) tylko fragmentu, który jest najbardziej problematyczny.

Odnosząc się do argumentów ZDP związanych z problemem miejsc parkingowych przy kościele, informuję, że nie ma on związku z zaistniała sytuacją ponieważ auta są parkowane przy rogu cmentarza także w dni powszednie, przez osoby odwiedzające cmentarz. Sytuacja ta ma miejsce pomimo wielu pustych miejsc parkingowych. Niestety kierowcy albo nie znają przepisów KD, albo nie chcą ich stosować, bo nie stosują się w przypadku omawianego fragmentu drogi do przytoczonego przez ZDP przepisu: KD Rozdział 2 art. 46 pkt 1. „Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. W związku z powyższym jedynym wyjściem, aby poprawić bezpieczeństwo, jest postawienie w tym miejscu znaku B-36.

Z przykrością muszę stwierdzić, iż opinia wydana przez ZDP nie opierała się na faktycznej sytuacji mającej miejsce na wymienionej wyżej drodze, ale najprawdopodobniej na mapach, które nie obrazują wszystkich aspektów sytuacji. W związku z powyższym wnioskuję także, aby przed wydaniem decyzji odbyła się wizja lokalna z moim udziałem w celu ustalenia rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi.”

5. W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 12.01.2015 roku ws. interwencji w GDDKiA odnośnie poprawy bezpieczeństwa na schodkach prowadzących do przejścia pod Zakopianką od strony przystanku Głogoczów-Dwór dla jadących w stronę Krakowa poprzez zamontowanie przy schodkach barierki, w marcu 2015 roku barierka została zamontowana. 

6.  Ponadto w marcu otrzymałam kolejne pismo ws. interpelacji złożonej na sesji w dniu 30.12.2014 roku, ws. zjazdu z drogi asfaltowanej i odwodnionej w ramach odtworzeń po kanalizacji w Głogoczowie. To droga biegnąca od drogi powiatowej – zjazd koło lustra (w stronę Państwa Bajer). Poprosiłam o poprawienie zjazdu na drogę wewnętrzną oraz puszczenie wód opadowych pod wyżej wymienioną drogą, tak jak to było zrobione przed wykonaniem kanalizacji. Odpowiedź na tę interpelację otrzymałam już w styczniu i przedstawiłam ją Państwu w poście dotyczącym V Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1.02.2015 roku. Niestety, okazało się, że wykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie tłumacząc się tym, że wykonał prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Zamawiajacego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Potwierdzeniem prawidłowości wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego robót. Wnioskodawca pisze, że był zobowiazany do odtworzenia stanu pierwotnego natomiast w/w wniosek odnosi się do prac, które nie należą do odtworzenia lecz do prac poprawiających stan pierwotny poprzez wykonanie dodatkowych prac. W związku z powyższym F.H.U. INSTBUD nie poczuwa się do naprawy wymienionych problemów, gdyż nie są one związane z niepoprawnym wykonaniem przedmiotu kontraktu.

 

27.03.2015-VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 27 marca 2015 roku odbyła się  VII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach.

Sesja poprzedzona była posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.

Ważna informacja dotycząca sterylizacji zwierząt bezdomnych. Gmina ma podpisaną umowę na sterylizację zwerząt bezdomnych z przychodnią weterynaryjną VETMEDICA , znajdującą sie w Myślenicach przy ul. Dąbrowskiego 60 D, tel. 12 272 21 55, tel. kom. 606 901 945. Wystarczy tam zadzwonić i dopytać się o szczegóły.

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.

Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na mocy tej uchwały powstały cztery odrębne obowody do głosowania w zakładach opieki zdrowotnej. W Głogoczowie utworzono obwód nr 29, znajdujący się w Domu Seniora „Na Wzgórzu” z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Głogoczowie 805.

uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

W Gminie Myślenice funkcjonuje już fundusz sołecki (200 tyś zł rocznie) nie związany z funduszem sołeckim określonym ustawowo.

– Ponadto Rada Miejska w Myślenicach jednogłośnie odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Ponieważ wyżej wymienione taryfy, pomimo braku zgody na ich wysokość ze strony Rady Miejskiej, zgodnie z ustawą zaczynają obowiązywać od dnia 25 kwietnia 2015 roku, radni z Klubu Radnych Burmistrza Macieja Ostrowskiego złożyli propozycję uchwały ws. ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice. Uchwała została przyjęta.

Cytuję paragraf 1:

1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,80 zł netto do 1 m3 pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców 1.1 – WB (odbiorcy wody, ze zużycia której powstają ścieki bytowe lub o podobnym składzie).
2. ustala się okres obowiązywania dopłaty, o której mowa w ust 1, w terminie 25.04.2015-25.04.2016.
3. Środki na realizację w/w dopłat w wysokości 1000000 (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Myślenice w latach 2015-2016.

Uzasadnienie do uchwały:

„Przeprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice weryfikacja złożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice wskazuje, iż taryfy opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a wskazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez MZWiK Sp. z o.o. ewidencji księgowej.

Jednak zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do jednej wybranej lub wszystkich grup taryfowych. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń, przypadających na każdą rodzinę, radni z Klubu Radnych KWW Macieja Ostrowskiego postanawiają przedłożyć projekt niniejszej uchwały, proponując tym samym dopłaty z budżetu Gminy Myślenice do 1m3 wody pobieranej przez odbiorców ujętych w grupie taryfowej WB, tj. przede wszystkim odbiorców indywidualnych – gospodarstwa domowe. Skutek finansowy niniejszej uchwały szacuje się na 1 mln zł. Podjęcie uchwały w tej sytuacji jest uzasadnione.”

Ponadto Rada Miejska przyjęła zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2015, m.in. związane z Głogoczowem  t.j.:

– Wpływy z nagrody za udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” w kwocie 3000 zł zostały przekazane na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie

Podjęte uchwały miały swoje odbicie w przyjętych zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

 Wnioski i interpelacje na VII sesji RM

Złożone na sesji wnioski i interpelacje wynikają z obrad Rady Sołeckiej wsi Głogoczów oraz zgłoszeń i pytań mieszkanców Głogoczowa jakie są kierowane bezpośrednio do mnie.

1. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach ws. zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur. Ponadto, poprosiłam w tym samym wniosku o zawnioskowanie do ZDP o posprzątanie, przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, z drogi powiatowej i chodnika prowadzącego do kościoła żwiru, który pozostał po zimowym utrzymaniu dróg

2. Zawnioskowałam o zwrócenie się do Pana Starosty Powiatu Myślenickiego z wnioskiem o ujęcie w planie inwestycji drogowych, które mają zostać zrealizowane w obecnej kadencji, budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.

3. Poprosiłam o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni. W szczególności zależy nam na wjazdach do centrum Głogoczowa i drogach serwisowych. W chwili obecnej, najbardziej zniszczonym odcinkiem jest droga przy wjeździe do Głogoczowa od strony Chłopskiego Jadła. Stan tej drogi stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami i poruszających się w tym miejscu pieszych. Droga ma głębokie dziury z powodu dużej ilości ciężarówek, które wykorzystują ją do zawracania na zakopiance. Jest to niebezpieczne, a jednocześnie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Wobec powyższego, poprosiłam także o rozważenie przez GDDKiA, czy istnieją jakieś możliwości prawne ograniczenia tych praktyk.

4.Zawnioskowałam o pilne poprawienie po zimie stanu drogi nr 27 (nad stacją benzynową w Głogoczowie) oraz drogi nr 102 na Królikówkę. Mieszkańcy mają duże problemy z poruszaniem się po tych drogach, a fundusze jakimi mógłby dysponować Sołtys, nie są jeszcze dostępne.

5. Zawnioskowałam o udrożnienie przepustów i przywrócenie rowów przy drodze na Piesaki należącej do pani Marii Motyka, do przepustu pod drogą znajdującego się przy działce państwa Dolińskich (wypływ do rzeki przy osuwisku drogi).  Rowy i przepusty zostały zasypane kamieniami w trakcie realizacji budowy kanalizacji i podnoszenia drogi. Sytuacja ta spowodowała, że woda schodząca z pół stoi obecnie na działce pani Motyka, tworząc bagno. Jest to bardzo duże utrudnienie,  szczególnie podczas dużych opadów deszczu, bo uniemożliwia dostanie się mieszkańcom do domu.

6.  W związku z zapytaniami jakie otrzymuję od mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację jak wygląda sytuacja tych mieszkańców, którzy zapłacili już opłatę za śmieci za cały 2015 rok. Czy zatem mają teraz obowiązek iść do Urzędu i dopytywać o dopłatę, czy też dostaną w swoim czasie stosowne wezwanie o jej uzupełnienia?

W odpowiedzi na tę interpelację usłyszałam, że mieszkańcy powinni dopłacić w terminie drugiej raty (maj 2015) brakujące środki. Ci z Państwa którzy tego nie zrobią, a wpłacili już opłatę za cały rok, otrzymają standardowe upomnienia przypominające o zapłacie z wyliczoną brakującą kwotą.