Protokół z zebrania wiejskiego, wysokość podatków z Głogoczowa itp

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam protokół z zebrania wiejskiego jakie odbyło się w dniu 28 marca w Głogoczowie.

Protokół z zebrania wiejskiego w Głogoczowie z dnia 28.03.2015

Załącznikiem do protokołu jest sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2011-2014.

Sprawozdanie Sołtysa za lata 2011-2014

ZŁOŻONE DO BURMISTRZA WNIOSKI PO ZEBRANIU WIEJSKIM

Działając na wniosek mieszkańców Głogoczowa zgromadzonych na zebraniu wiejskim złożyłam do Burmistrza następujące wnioski:

 1. o usunięcie błędów formalnych/pisemnych znajdujących się w nowych statutach sołeckich.

Zgłaszane błędy:

 1. a) paragraf 10 ust. 3 – jest: „Drugi termin Zebrania można ustalić na ten sam dzień w czasie nie krótszym niż 30 od terminu pierwotnego

Uwaga- brakuje określenia czego dotyczy liczba 30 (minut)

 1. b) paragraf 16. jest: „Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze, która spełnia warunki określone w par. 15 ust 3 i 4.”

Uwaga: paragraf 15 ustęp 3 określa osoby, które nie mają prawa wybierania, a ustępu 4 w paragrafie 15 nie ma wcale. Jest to błąd, który powoduje że nie ma jasno określonych kryteriów jakie muszą spełniać osoby kandydujące do rady sołeckiej i na sołtysa.

Mieszkańcy pytają do kiedy błędy te będą usunięte i poprawione statuty zostaną opublikowane w BIP.

 1. 0 podanie poniższych informacji dotyczących Głogoczowa za rok 2014:
  a) wysokości podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego jakie wpłynęły do Gminy Myślenice od mieszkańców oraz osób prawnych z Głogoczowa w roku 2014
  b) kosztów i rodzajów inwestycji jakie zostały przeprowadzone w Głogoczowie przez Gminę Myślenice (w podziale na środki zewnętrzne i środki własne)
  c) kosztów utrzymania dróg i oświetlenia w Głogoczowie, poniesionych przez Gminę Myślenice (w podziale na zadania)
  d) wszystkich rodzajów wydatków pozostałych (oprócz utrzymania dróg) oraz ich kosztów poniesionych przez Wydział Mienia Gminy Myślenice na rzecz Głogoczowa w roku 2014 (m.in. utrzymanie cmentarza itp…)
  e) kosztów utrzymania Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Głogoczowie – całkowitych w roku 2014 oraz wysokości subwencji oświatowej (może być podane w formie: ile to % z powyższych kwot) przeznaczonej na sfinansowanie nauczania.
  f) kosztów całkowitych utrzymania Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie oraz kwot jakie otrzymała Gmina w roku 2014 z czesnego oraz wyżywienia od rodziców i dotacji (dopłat?) z budżetu państwa na rzecz niniejszego Przedszkola.
  g) ilości osób z Głogoczowa korzystających z opieki społecznej oraz innych form wsparcia finansowego w roku 2014, w podziale na formy wsparcia wraz z podaniem ogólnych kwot jakie zostały wydatkowane na wyżej wymienione formy. Jeśli tak szczegółowe dane dotyczące wydatkowanych funduszy są niemożliwe do oszacowania – proszę podać oprócz ilości osób korzystających z wyżej wymienionych form wsparcia, ogólny szacunkowy koszt pomocy społecznej jaka była udzielona mieszkańcom Głogoczowa w roku 2014.
  h) wysokości wsparcia udzielonego przez Gminę Myślenice poszczególnym organizacjom pozarządowym z terenu Głogoczowa w roku 2014 (w formie dofinansowania zadań publicznych, zlecania realizacji zadań publicznych itp…)
 2. prośbę o interwencję w sprawie pana Stanisława Budka.

WYSOKOŚĆ PODATKÓW LOKALNYCH Z GŁOGOCZOWA W 2014 ROKU

Poniżej przedstawiam odpowiedź na wniosek ws. wysokości podatków lokalnych z Głogoczowa.

NALEŻNE PODATKI LOKALNE 

W 2014 ROKU

Z OBSZARU SOŁECTWA GŁOGOCZÓW

NR PODATEK KWOTA
1 podatek od nieruchomości 372 335
2 podatek rolny 226 795
3 podatek leśny 6 600
RAZEM: 605 730

Są to oczywiście podatki, które zostały wymierzone podatnikom. Czym innym jest ich pobór.

Szczegóły dotyczące wydatków jakie ponosi Gmina Myślenice na rzecz Głogoczowa zostaną Państwu przekazane na kolejnym zebraniu wiejskim. 

WYBORY SOŁECKIE

Sprawa poboru podatków lokalnych jest istotna w kontekście zbliżających się wyborów sołeckich, ponieważ to Sołtys najczęściej jest także inkasentem podatkowym.

Inkasent zarabia prowizję w wysokości 5 % zebranych podatków, ale trzeba pamiętać, że istnieje duża grupa osób, którzy płacą podatki przelewem bankowym. Za to prowizji nie ma, a oni raczej nie zmienią nawyków. Niemożliwym jest więc pobranie przez inkasenta całej kwoty podatków należnych, ale ilość zebranych podatków zależy także od potancjalnego zaangażowania w zbiórkę.

Maksymalna kwota podatków lokalnych jaką można było uzyskać w roku 2014 od 52 największych głogoczowskich podatników (osób fizycznych) wynosiła 283 674 zł. Jeśli inkasent bardzo się postara, może także pobierać podatki lokalne od firm i od tych kwot także mieć prowizję.

Oprócz możliwości zarobkowania jako inkasent, Sołtys otrzymuje miesieczną dietę w wysokości 480 zł.

Członkowie Rady Sołeckiej nie otrzymują za swoją pracę na rzecz społeczności żadnego wynagrodzenia.