Wiaty przystankowe przy DK 52

W związku z remontem DK 52 przeprowadzanym przez GDDKiA, Gmina Myślenice wymienia wiaty przystankowe przy trasie bielskiej. 🙂
Proszę o cierpliwość, bo już w przyszłym tygodniu będą Państwo mogli w pełni korzystać z nowych wiat.

O tę wymianę wnioskowałam 29.04.2016 przy okazji prośby ws. wiat przy zakopiance. Szczegóły wniosku i odpowiedź znajdą Państwo na moim blogu w poście „20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach”.

 

20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Ponieważ była ta sesja specjalna, na której procedowano tylko kilka uchwał, nie była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM.

PROGRAM DROGOWY

Głównym powodem zwołania sesji był „pokanalizacyjny program drogowy”, który jest kolejną próbą systemowego podejścia do problemu remontów dróg na terenie miasta i Gminy Myślenice. Dzięki wykonaniu kanalizacji znacząco poprawił się stan dróg w naszej Gminie. Jednak, jak powszechnie wiadomo, życie zawsze wyprzedza nasze potrzeby i zostało jeszcze dużo dróg do poprawy. Wychodząc na przeciw naszym potrzebom, jednocześnie mając na uwadze niskie ceny nawierzchni drogowych, Burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował realizację wyżej wymienionej inwestycji.
Aby przyjąć plan do realizacji, konieczna była zgoda Rady Miejskiej. Rada zgodę udzieliła poprzez przyjęcie następujących uchwał:

 1. Uchwała ws. zmian w Budżecie Miasta i Gminy Myślenice, w której w części dotyczącej wydatków:
  a) na drogi publiczne gminne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 2 353 202 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  b) na drogi wewnętrzne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 4 650 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
 2. Uchwała ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, w której dodano m.in. takie przedsięwzięcie jak:
  „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  Cel – Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.
  Łącznie nakłady finansowe 10 000 000 zł.
  Okres realizacji lata 2016-2017
  Limit wydatków: w roku 2016 kwota 7 000 000 zł, w roku 2017 kwota 3 000 000 zł
  Limit zobowiązań 10 000 000 zł
  Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Tak duża kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na najbliższe miesiące jest bezpośrednio związana z obserwowanymi obecnie niskimi cenami nawierzchni (głównie asfaltów) i dużym społecznym zapotrzebowaniem na remonty dróg po kanalizacji. W tym roku przykładowa cena 1 m asfaltu spadła z 9 zł na ok 4 zł. Taka sytuacja na rynku jest związana z brakiem inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i nie będzie trwać wiecznie, dlatego też burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował, aby środki które Gmina miała przeznaczyć na spłatę zadłużenia w NFOŚiGW, przesunąć na tak ważną dla mieszkańców inwestycję. Przesunięcie to oznacza, iż pożyczkę w NFOŚiGW spłacać będziemy do roku 2038.

W związku z powyższym, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji radnych, na wniosek radnego Bogusława Podmokłego, Rada Miejska przyjęła Uchwałę opiniującą, w której radni poproszeni zostali o jednoznacznie opowiedzenie się za naprawą dróg, lub szybszą spłatą zadłużenia Gminy. 19 radnych było za przeznaczeniem środków na naprawę dróg, jeden był za spłatą zobowiązań (Mirosław Fita), jeden się wstrzymał (Mateusz Suder).

Wracając do meritum. Przedstawione powyżej zadania dotyczą dróg na które Gmina nigdy nie dostałaby dofinansowania, ponieważ nie kwalifikują się do jakichkolwiek programów dotacyjnych. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że kwota 10 milionów złotych nie wystarczy na wszystkie drogi w mieście i Gminie. Aby wykonać wszystkie drogi potrzebowalibyśmy min. 20 milionów złotych. Trzeba pamiętać, iż potrzeby związane z drogami ZAWSZE będą wyprzedzać możliwości finansowe Gminy. I to jest standard w naszym kraju. Jedyną gminą, która nie ma takich problemów są Kleszcze – najbogatsza (dzięki kopalni odkrywkowej) jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia przyjęto następujące kryteria wyboru dróg do asfaltowania:

 1. Droga, w której znajduje się kanalizacja/wodociąg robione w ramach ostatnich inwestycji.
 2. Droga jest własnością gminy, może też być w zarządzaniu. Ponieważ Gmina może inwestować tylko w swoją własność przyjęto zasadę, iż drogi prywatne będą realizowane pod warunkiem bezpłatnego przekazania ich na rzecz Gminy. Gmina rozpocznie też w miarę możliwości finansowych przejmowanie dróg będących własnością Skarbu Państwa.
 3. Remonty będą realizowane do wyczerpania puli środków.

Drogi do remontu w Głogoczowie (7) zgłosiłam mając na uwadze powyższe kryteria oraz wcześniejsze informacje od mieszkańców. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć jakie to są drogi, to informacji szczegółowych udzielam osobiście (telefonicznie lub mailowo). Proszę pamiętać, że na wszystkie zgłoszone drogi na pewno nie wystarczy, ale będę się starać, żeby było ich jak najwięcej. Przetarg rusza już pod koniec maja, a planowana realizacja to lata 2016/2017.
Niestety, z uwagi na powyższe kryteria dużo dróg w Głogoczowie nie zakwalifikuje się do tego programu. Na pocieszenie dla mieszkańców m.in. Królikówki i Podlesia powiem, że Gmina rozpoczyna prace nad koncepcją kanalizacji w tych dzielnicach. Również mieszkańcy Jaworzny, Przymiarek i Ląkawy będą musieli poczekać, aż zostanie wykonana kanalizacja.

BUDOWA DRÓG ZBIORCZYCH PRZY DK7

Na sesji przyjęto m. in. bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.

cyt: ” (…) Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Myślenice do realizacji w latach 2016-2017 pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w +miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200″ w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót.”
Uzasadnienie:
„Z uwagi na konieczność dalszej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych i kierowców zamieszkałych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków-Myślenice niezbędne jest ograniczenie dostępności do drogi krajowej. Może to być zrealizowane poprzez likwidację istniejących zjazdów indywidualnych i w zamian wykonanie fragmentów dróg zbiorczych. Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa GDDKiA Oddział w Krakowie.”

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

 1. Odpowiedź z dnia 20 maja 2016 roku na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.04 2016 dot. wymiany wiat przystankowych zostałam poinformowana, że na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zostaną wymienione wszystkie istniejące wiaty przystankowe przy DK7 w Głogoczowie oraz uzupełnione zostaną brakujące wiaty na przystanku Głogoczów/Dwór/. W miarę posiadanych środków finansowych wymienione będą wiaty na pozostałych przystankach w tym przy DK 52.