07.05.2015 – IX Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja br odbyła się nadzwyczajna Sesja RM w Myślenicach, która została zwołana przez Burmistrza MiG Myślenice w trybie pilnym. Na Sesji Rada Miejska przyjęła zmiany w uchwale budżetowej umożliwiające rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” na terenie gminy Myślenice.

Gmina Myślenice nie jest wymieniona w tytule projektu, ponieważ nie jest wnioskodawcą, a jedynie przystąpiła do uzupełnień projektu. Dzięki przyjęciu tej uchwały, już w piątek 8 maja rozpoczęto podpisywanie pierwszych umów o montaż solarów w domach mieszkańców naszej gminy.

WNIOSKI I INTERPELACJE

1. WNIOSEK WS. DODATKOWYCH TABLIC INFORMACYJNYCH

Mieszkańcy Głogoczowa (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa) w tym roku zdobyli grant w Banku Zachodnim WBK (5 tyś zł) z którego zostały sfinansowane nowe tablice informacyjne (5 sztuk). Tablice te zostały zamontowane w kwietniu br w centrum wsi. Stare tablice (3 szt.) zostaną wyremontowane i przeniesione na inne dzielnice wsi (Szwaby, Zagorzyniec, Działy).

Niestety, ze względu na rozległość naszej miejscowości, zapotrzebowanie na tablice informacyjne jest dużo większe. W związku z powyższym, zwróciłam się z prośbą o montaż 9 dodatkowych tablic (pozostałych po wyborach samorządowych) na dzielnicach, które nie posiadają takowych, albo mają prowizoryczne.

Proponowane lokalizacje to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na drzewach, prywatnych stodołach, dyktach lub miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszali do mnie potrzebę postawienia tablic.

 1. Przy drodze gminnej w dzielnicy Stradom za Zakopianką (2 szt) – a). przy drzewie w okolicy wjazdu do wsi od strony Chłopskiego Jadła b). na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Pani Cieśli. Są to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na istniejących dyktach przypiętych do drzew.
 2. W dzielnicy Czarny Las 1 szt. – koło kapliczki przy drodze powiatowej. Ogłoszenia wieszane były na drzewie.
 3. W dzielnicy Zamłynie 2 szt. – jedna w okolicach wjazdu do wsi z trasy bielskiej – w prawą stronę jadąc od centrum wsi (brak tablicy), druga przy byłym sklepie (prowizoryczna tabliczka).
 4. W dzielnicy Przymiarki przy wjeździe do wsi z trasy bielskiej 1 szt.(brak tablicy)
 5. Przy drodze prowadzącej do Domu Seniora Na Wzgórzu 1 szt. (brak tablicy)
 6. Przy drodze koło Biesiady 1 szt. (wymiana małej tabliczki na dużą- potrzebna ze względu na bliskość boiska sportowego)
 7. Przy sklepie „Pod filarkami” przy drodze serwisowej zakopianki biegnącej za karczmą BIDA 1 szt. (brak tablicy)

Wymiana tablic i postawienie nowych znacznie poprawi przepływ informacji w naszej miejscowości, a jednocześnie z uwagi na zrealizowany właśnie projekt i duży stopień zaangażowania mieszkańców w przygotowanie nowych tablic, wzmocni pozytywne efekty działań i zachęci mieszkańców do kolejnych inicjatyw.

2. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o przycięcie drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.  Drzewa tak się rozrosły, że zasłaniają widoczność pojazdom poruszającym się po drodze. Tylko w ubiegłym tygodniu z tego powodu miało miejsce na wymienionej wyżej drodze kilka stłuczek. Sprawa jest pilna, bo drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla poruszających się drogą.

3. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o zlecenie firmie wykonującej odtworzenia dróg po kanalizacji, naprawy w ramach gwarancji drogi gminnej G1K, biegnącej przez dzielnicę Zagorzyniec w Głogoczowie. Droga zapada się w okolicy domu Państwa Guzik, na długości około 13 metrów, począwszy od studzienki kanalizacyjnej. Ewidentnie widać, że podbudowa nie została odpowiednio zagęszczona w  tym miejscu. Zaznaczam, że stan drogi cały czas się pogarsza.

4. Na prośbę mieszkańców ponownie wróciłam do interpelacji z dnia 30.12.2014 dot. nieprawidłowgo wykonania zjazdu z drogi gminnej (biegnacej od lustra przy drodze powiatowej), stwierdzając, że nie zgadzam się z argumentacją Firmy Instbud, która nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie, tłumacząc się tym, że wykonała prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczynymi Zamawiającego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Oczywiscie, prace zostały odebrane przez Zamawiającego, ponieważ sama droga została wykonana poprawnie, ale z uwagi na fakt, iż droga została podniesiona w tym miejscu, Wykonawca powinien zadbać o zapewnienie możliwości wjazdu na drogę przez okolicznych mieszkańców. Najprawdopodobniej, ponieważ dom do którego wjazd został źle wykonany, nie znajduje się bezpośrednio przy drodze, przy odbiorze prac budowlanych nie zauważono zgłaszanego błędu. (…) Wobec powyższego ponownie zawnioskowałam o poprawienie zjazdu z drogi poprzez nasypanie żwiru, tak aby zjazd był łagodny. Jeśli Wykonawca kanalizacji nadal będzie twierdził, że to nie należy do zakresu jego obowiązków, poprosiłam o wykonanie tego zadania przez UMIG.

5. Otrzymałam odpowiedź w sprawie wniosku z zebrania wiejskiego (z dnia 28.03.2015) dotyczącej interwencji ws. pana Stanisława Budka. Cytuję:
„O terminie i zakresie prac odtworzeniowych na działkach w dzielnicy Czarny Las, Mieszkańcy, a przede wszystkim Pan Stanisław Budek byli informowani w miesiącu styczniu 2015 r. 
Odbiór robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej został dokonany komisyjnie i nie stwierdzono braku włazów na studzienkach kanalizacyjnych.
Prace odtworzeniowe terenu nie stanowią przeszkody w tym żeby wykonać przyłączenie posesji przed uporządkowaniem terenu.
Odtworzenie terenu zostanie zakończone do 15 maja 2015 roku, a znaki graniczne uszkodzone w trkacie prac budowalnych z określonymi współrzędnymi geodezyjnymi zlecone do odtworzenia przez uprawnionego geodetę.”

29.04.2015 – VIII Sesja RM w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 29 kwietnia 2015 roku miała odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów. Głównym tematem obrad Komisji i Sesji była uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Myślenice w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. zo.o. z siedzibą w Myślenicach.

W załączniku poniżej przedstawiam Państwu uzasadnienie do niniejszej uchwały przedstawione Radzie Miejskiej przez Burmistrza.

Uzasadnienie uchwały ws ZUO w Myślenicach

Sesja, która odbyła się 29 kwietnia, była pierwszą Sesja RM transmitowaną na żywo w internecie. Transmisję prowadziła Powiatowa Telewizja Internetowa Myślenice iTV.

Omawiana wyżej uchwała została przyjęta przez Radę Miejską.

WNIOSKI I INTERPELACJE

Na Sesji zgłosiłam ustnie dwie interpelacje i pisemnie jeden wniosek. Były to:

1. Prośba o informację, kiedy zostanie wykonane zabezpieczenie osuwiska na drodze gminnej (podniesionej przy realizacji kanalizacji) w dzielnicy Piesaki przy Głogoczówce.

2. Prośba o informację, czy droga zbiorcza prowadząca od skrzyżowania na Zakopiance obok Bidy w stronę dawnego Ogniem i Mieczem (gdzie budowany był zbiornik), będzie naprawiona przez wykonawcę po zakończeniu prac tej inwestycji? Ewidentnie na odcinku gdzie był plac budowy droga została zniszczona, co w zimie przy zaśnieżonej / oblodzonej drodze stwarza niebezpieczeństwo, ponieważ „ściąga” auta w rów między tą drogą, a Zakopianką. Jeśli wykonawca nie wykona odtworzenia drogi zawnioskowałam i zrobienie tego przez UMiG.

3. Wniosek (już drugi w tej sprawie) o wystosowanie do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wniosku ws. umieszczenia przy drodze powiatowej nr 1941 Głogoczów- Włosań, znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się). Umieszczenie znaku – prawa strona jezdni jadą od centrum Głogoczowa, od rogu cmentarza do końca zwężenia drogi (na przeciwko ogrodzenia kościoła). Obowiązywanie znaku na długości około 15 m. Szczegóły wniosku przedstawiam poniżej.

W okresie międzysesyjnym otrzymałam odpowiedzi na następujące interpelacje złożone na VII Sesji RM (szczegóły interpelacji w poście z dnia 29.03.2015 dot. VII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach):

1. W odpowiedzi na interpelację ws. budowy chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie otrzymałam informację o przesłaniu mojego wniosku w dniu 13.04.2015 do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

2. W odpowiedzi na interpelację ws. o wystosowanie wniosku do GDDKiA ws. zinwentaryzowania w Głogoczowie stanu dróg należących do GDDKiA i pilnego załatania dziur w ich nawierzchni otrzymałam informację o przesłaniu mojego wniosku w dniu 14.04.2015 do GDDKiA Rejon w Nowym Targu.

3. Nie otrzymałam odpowiedzi na piśmie z Zarządu Dróg Powiatowych ws. interpelacji dotyczącej zinwentaryzowania po zimie stanu drogi powiatowej w Głogoczowie oraz załatania dziur, ale naprawa drogi została wykonana.

4. W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.12.2014 ws. wystąpienia do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu przy drodze powiatowej poprzez dodanie znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” w okolicy rogu cmentarza, otrzymałam w dniu 11 kwietnia 2015 roku następujące pismo.

Odpowiedź na wniosek ws. drogi powiatowej

Ponieważ nie zgadzam sie z przytoczonymi w piśmie argumentami, na VIII Sesji RM złożyłam kolejny wniosek w tej sprawie uszczegóławiający obecną sytuację. Poniżej przedstawiam moją argumentację.

„Przepis przytoczony przez Zarząd Dróg Powiatowych w odpowiedzi na mój wniosek w tej sprawie do ZDP z dnia 26.03.2015 jako argument do negatywnej opinii w tej kwestii, świadczy na korzyść mojego wniosku, a nie przeciwko. Cytuję: „Zgodnie z załącznikiem do Dz.U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 „Znak B-36 jest stosowany tam, gdzie nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu…”

Ze względu na duże pochylenie podłużne i krętość drogi, nawet chwilowe unieruchomienie auta wpływa na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Pojazd parkujący przy rogu cmentarza znajduje się na zakręcie, który ogranicza mocno widoczność pojazdom poruszającym się w górę drogi. Samochody jadące w stronę Włosani muszą hamować jadąc pod górę – co jest szczególnie niebezpieczne zimą i w deszczowe dni dla pieszych oraz innych użytkowników drogi. Zaznaczam, że w tym miejscu, po lewej stronie drogi znajduje się brama wyjściowa z kościoła, a po prawej stronie brama cmentarna.

Auta parkujące przy rogu cmentarza powodują ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pragnę zaznaczyć, że w omawianym przeze mnie miejscu pobocze nie ma stałej szerokości, przy najbardziej niebezpiecznym miejscu takiego pobocza nie ma wcale. Szerokość pobocza dochodzi do opisywanych przez ZDP 2m w okolicy zakończenia ogrodzenia kościoła. I tam jest już bezpiecznie. Z tego względu mój wniosek nie dotyczy całej długości ogrodzenia cmentarza, ani nawet lewej strony drogi (koło kościoła) tylko fragmentu, który jest najbardziej problematyczny.

Odnosząc się do argumentów ZDP związanych z problemem miejsc parkingowych przy kościele, informuję, że nie ma on związku z zaistniała sytuacją ponieważ auta są parkowane przy rogu cmentarza także w dni powszednie, przez osoby odwiedzające cmentarz. Sytuacja ta ma miejsce pomimo wielu pustych miejsc parkingowych. Niestety kierowcy albo nie znają przepisów KD, albo nie chcą ich stosować, bo nie stosują się w przypadku omawianego fragmentu drogi do przytoczonego przez ZDP przepisu: KD Rozdział 2 art. 46 pkt 1. „Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. W związku z powyższym jedynym wyjściem, aby poprawić bezpieczeństwo, jest postawienie w tym miejscu znaku B-36.

Z przykrością muszę stwierdzić, iż opinia wydana przez ZDP nie opierała się na faktycznej sytuacji mającej miejsce na wymienionej wyżej drodze, ale najprawdopodobniej na mapach, które nie obrazują wszystkich aspektów sytuacji. W związku z powyższym wnioskuję także, aby przed wydaniem decyzji odbyła się wizja lokalna z moim udziałem w celu ustalenia rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi.”

5. W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 12.01.2015 roku ws. interwencji w GDDKiA odnośnie poprawy bezpieczeństwa na schodkach prowadzących do przejścia pod Zakopianką od strony przystanku Głogoczów-Dwór dla jadących w stronę Krakowa poprzez zamontowanie przy schodkach barierki, w marcu 2015 roku barierka została zamontowana. 

6.  Ponadto w marcu otrzymałam kolejne pismo ws. interpelacji złożonej na sesji w dniu 30.12.2014 roku, ws. zjazdu z drogi asfaltowanej i odwodnionej w ramach odtworzeń po kanalizacji w Głogoczowie. To droga biegnąca od drogi powiatowej – zjazd koło lustra (w stronę Państwa Bajer). Poprosiłam o poprawienie zjazdu na drogę wewnętrzną oraz puszczenie wód opadowych pod wyżej wymienioną drogą, tak jak to było zrobione przed wykonaniem kanalizacji. Odpowiedź na tę interpelację otrzymałam już w styczniu i przedstawiłam ją Państwu w poście dotyczącym V Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1.02.2015 roku. Niestety, okazało się, że wykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie tłumacząc się tym, że wykonał prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Zamawiajacego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Potwierdzeniem prawidłowości wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego robót. Wnioskodawca pisze, że był zobowiazany do odtworzenia stanu pierwotnego natomiast w/w wniosek odnosi się do prac, które nie należą do odtworzenia lecz do prac poprawiających stan pierwotny poprzez wykonanie dodatkowych prac. W związku z powyższym F.H.U. INSTBUD nie poczuwa się do naprawy wymienionych problemów, gdyż nie są one związane z niepoprawnym wykonaniem przedmiotu kontraktu.

 

Pierwsza Dama RP w Myślenicach

W dniu 26 kwietnia 2015 roku członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, wspierające Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, zostały zaproszone przez Komitet Organizacyjny Festiwalu na spotkanie z Panią Prezydentową, Anną Komorowską.

Pierwsza Dama otrzymała od Gospodyń zestaw pamiątek z Głogoczowa, w tym: książkę kucharską Stowarzyszenia Gospodyń, kubek „Głogoczowa -wsi jak Dzwon”, zestaw pocztówek z Głogoczowa i własnoręcznie wykonane przez Gospodynie broszki i filcowe korale.

To niezwykle sympatyczne spotkanie długo pozostanie w pamięci naszych Pań.

Relację filmową ze spotkania przygotowała Myślenice iTV

http://www.myslenice-itv.pl/anna-komorowska-pierwsza-dama-rp-wsparla-miedzynarodowe-malopolskie-spotkania-z-folklorem/

prezydentowa 6

prezydentowa 2

prezydentowa 3

 

PFR – wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2014

Szanowni Państwo,

ostateczny termin rozliczenia się w US za rok 2014 zbliża się wielkimi krokami. W związku z powyższym chciałam polecić Państwu najnowsze udogodnienie jakie przygotowało dla podatników Misterstwo Finansów.

Od połowy marca 2015 r. Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filed tax Return) PIT-37. To dodatkowa pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania podatkowego było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie będzie musiał wypełniać sam zeznania podatkowego – zrobi to za niego administracja podatkowa.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filed tax Return) to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Jednak usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie -jest to bardziej propozycja, z której podatnik może skorzystać lub nie. Nadal dostępne pozostaje składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Gdzie znaleźć PFR i co trzeba zrobić by wysłać PFR?

Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków.

 1. Wejść na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr  w  zakładkę Pobierz PFR PIT-37
 2. Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
 3. Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).
  UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR)…”. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.
 4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.
 5. Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR PIT-37.
 6. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:
  1. Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
  2. Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) (), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2013 r.
 7. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200″ możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru

System sprawdziłam osobiście i jest naprawdę godny polecenia 🙂

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

12 kwiecień – wybory sołeckie

Szanowni Państwo,

zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów sołeckich w Gminie Myślenice, w dniu dzisiejszym Burmistrz MiG Myślenice podał oficjalną listę kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej wsi Głogoczów.

 

 KANDYDAT NA SOŁTYSA WSI GŁOGOCZÓW

1. Jan Kantor

JAK GŁOSOWAĆ NA SOŁTYSA W GŁOGOCZOWIE?

Ponieważ do wyborów na Sołtysa Głogoczowia zgłoszono tylko jednego kandydata, zgodnie z § 31. 1. Statutu wsi Głogoczów,  jeżeli w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowanie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zarejestrowanego kandydata, o ile uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.

Wobec powyższego, gdy wyborca chce zagłosować na danego kandydata, to aby jego głos uznano za ważny, wystarczy że postawi „x” przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym.

Gdy wyborca jest przeciwny wyborowi danego kandydata wystarczy, że odda nieważny głos tzn. np. postawi znak „x” poza miejscem do tego wyznaczonym, skreśli kandydata itp…

Jeżeli w trakcie wyborów nie zostanie wybrany Sołtys, wówczas dokonuje się wyborów uzupełniających na Zebraniu Wiejskim.

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ WSI GŁOGOCZÓW

1. Cholewa Zdzisław, zam. Głogoczów 178
2. Górszczak Marek, zam. Głogoczów 626
3. Kwinta Renata, zam. Głogoczów 639
4. Laskowska-Chacia Dorota, zam. Głogoczów 810
5. Lutyński Jan, zam. Głogoczów 17
6. Łężniak Tomasz, zam. Głogoczów 581
7. Malinowski Bolesław, zam. Głogoczów 464
8. Murzyn Robert, zam. Głogoczów 5
9. Opoń Marzena, zam. Głogoczów 362
10. Pulchny Jarosław, zam. Głogoczów 618
11. Sroka Józef, zam. Głogoczów 277
12. Stachura Piotr, zam. Głogoczów 222
13. Stankiewicz Bogusław, zam. Głogoczów 183
14. Syrek Wiesława, zam. Głogoczów 404
15. Szczurek Ryszard, zam. Głogoczów 323
16. Szlachetka Maria, zam. Głogoczów 116/2
17. Wierzba Czesław, zam. Głogoczów 483
18. Wałęga Aleksander, zam. Głogoczów 586

JAK GŁOSOWAĆ NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ WSI GŁOGOCZÓW? 

Głosowanie na członków Rady Sołeckiej wsi Głogoczów będzie polegało na postawieniu znaku „x” przy nazwisku od 1-15 kandydatów do Rady Sołeckiej.

Głos będzie nieważny, jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” przy większej liczbie kandydatów niż 15, lub gdy wyborca nie umieścił znaku „X” przy żadnym nazwisku kandydata.

Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów, o wyborze ostatniego członka decyduje Sołecka Komisja Wyborcza w drodze losowania spośród kandydatów o równej liczbie głosów.

20150407_155543

Wybory sołeckie w Głogoczowie odbędą się już

w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia w godzinach od 8 do 14

w Szkole Podstawowej w Głogoczowie.

W wyborach do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

1. Górszczak Marek, zam. Głogoczów 626
2. Laskowska-Chacia Dorota, zam. Głogoczów 810
3. Lutyński Jan, zam. Głogoczów 17
4. Łężniak Tomasz, zam. Głogoczów 581
5. Malinowski Bolesław, zam. Głogoczów 464
6. Murzyn Robert, zam. Głogoczów 5
7. Opoń Marzena, zam. Głogoczów 362
8. Pulchny Jarosław, zam. Głogoczów 618
9. Sroka Józef, zam. Głogoczów 277
10. Stankiewicz Bogusław, zam. Głogoczów 183
11. Syrek Wiesława, zam. Głogoczów 404
12. Szczurek Ryszard, zam. Głogoczów 323
13. Szlachetka Maria, zam. Głogoczów 116/2
14. Wierzba Czesław, zam. Głogoczów 483
15. Wałęga Aleksander, zam. Głogoczów 586

Sołtysem został wybrany Jan Kantor.

Gratuluję i liczę na zaangażowanie i współpracę w pracy na rzecz naszej miejscowości 🙂

Protokół z zebrania wiejskiego, wysokość podatków z Głogoczowa itp

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam protokół z zebrania wiejskiego jakie odbyło się w dniu 28 marca w Głogoczowie.

Protokół z zebrania wiejskiego w Głogoczowie z dnia 28.03.2015

Załącznikiem do protokołu jest sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2011-2014.

Sprawozdanie Sołtysa za lata 2011-2014

ZŁOŻONE DO BURMISTRZA WNIOSKI PO ZEBRANIU WIEJSKIM

Działając na wniosek mieszkańców Głogoczowa zgromadzonych na zebraniu wiejskim złożyłam do Burmistrza następujące wnioski:

 1. o usunięcie błędów formalnych/pisemnych znajdujących się w nowych statutach sołeckich.

Zgłaszane błędy:

 1. a) paragraf 10 ust. 3 – jest: „Drugi termin Zebrania można ustalić na ten sam dzień w czasie nie krótszym niż 30 od terminu pierwotnego

Uwaga- brakuje określenia czego dotyczy liczba 30 (minut)

 1. b) paragraf 16. jest: „Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze, która spełnia warunki określone w par. 15 ust 3 i 4.”

Uwaga: paragraf 15 ustęp 3 określa osoby, które nie mają prawa wybierania, a ustępu 4 w paragrafie 15 nie ma wcale. Jest to błąd, który powoduje że nie ma jasno określonych kryteriów jakie muszą spełniać osoby kandydujące do rady sołeckiej i na sołtysa.

Mieszkańcy pytają do kiedy błędy te będą usunięte i poprawione statuty zostaną opublikowane w BIP.

 1. 0 podanie poniższych informacji dotyczących Głogoczowa za rok 2014:
  a) wysokości podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego jakie wpłynęły do Gminy Myślenice od mieszkańców oraz osób prawnych z Głogoczowa w roku 2014
  b) kosztów i rodzajów inwestycji jakie zostały przeprowadzone w Głogoczowie przez Gminę Myślenice (w podziale na środki zewnętrzne i środki własne)
  c) kosztów utrzymania dróg i oświetlenia w Głogoczowie, poniesionych przez Gminę Myślenice (w podziale na zadania)
  d) wszystkich rodzajów wydatków pozostałych (oprócz utrzymania dróg) oraz ich kosztów poniesionych przez Wydział Mienia Gminy Myślenice na rzecz Głogoczowa w roku 2014 (m.in. utrzymanie cmentarza itp…)
  e) kosztów utrzymania Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Głogoczowie – całkowitych w roku 2014 oraz wysokości subwencji oświatowej (może być podane w formie: ile to % z powyższych kwot) przeznaczonej na sfinansowanie nauczania.
  f) kosztów całkowitych utrzymania Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie oraz kwot jakie otrzymała Gmina w roku 2014 z czesnego oraz wyżywienia od rodziców i dotacji (dopłat?) z budżetu państwa na rzecz niniejszego Przedszkola.
  g) ilości osób z Głogoczowa korzystających z opieki społecznej oraz innych form wsparcia finansowego w roku 2014, w podziale na formy wsparcia wraz z podaniem ogólnych kwot jakie zostały wydatkowane na wyżej wymienione formy. Jeśli tak szczegółowe dane dotyczące wydatkowanych funduszy są niemożliwe do oszacowania – proszę podać oprócz ilości osób korzystających z wyżej wymienionych form wsparcia, ogólny szacunkowy koszt pomocy społecznej jaka była udzielona mieszkańcom Głogoczowa w roku 2014.
  h) wysokości wsparcia udzielonego przez Gminę Myślenice poszczególnym organizacjom pozarządowym z terenu Głogoczowa w roku 2014 (w formie dofinansowania zadań publicznych, zlecania realizacji zadań publicznych itp…)
 2. prośbę o interwencję w sprawie pana Stanisława Budka.

WYSOKOŚĆ PODATKÓW LOKALNYCH Z GŁOGOCZOWA W 2014 ROKU

Poniżej przedstawiam odpowiedź na wniosek ws. wysokości podatków lokalnych z Głogoczowa.

NALEŻNE PODATKI LOKALNE 

W 2014 ROKU

Z OBSZARU SOŁECTWA GŁOGOCZÓW

NR PODATEK KWOTA
1 podatek od nieruchomości 372 335
2 podatek rolny 226 795
3 podatek leśny 6 600
RAZEM: 605 730

Są to oczywiście podatki, które zostały wymierzone podatnikom. Czym innym jest ich pobór.

Szczegóły dotyczące wydatków jakie ponosi Gmina Myślenice na rzecz Głogoczowa zostaną Państwu przekazane na kolejnym zebraniu wiejskim. 

WYBORY SOŁECKIE

Sprawa poboru podatków lokalnych jest istotna w kontekście zbliżających się wyborów sołeckich, ponieważ to Sołtys najczęściej jest także inkasentem podatkowym.

Inkasent zarabia prowizję w wysokości 5 % zebranych podatków, ale trzeba pamiętać, że istnieje duża grupa osób, którzy płacą podatki przelewem bankowym. Za to prowizji nie ma, a oni raczej nie zmienią nawyków. Niemożliwym jest więc pobranie przez inkasenta całej kwoty podatków należnych, ale ilość zebranych podatków zależy także od potancjalnego zaangażowania w zbiórkę.

Maksymalna kwota podatków lokalnych jaką można było uzyskać w roku 2014 od 52 największych głogoczowskich podatników (osób fizycznych) wynosiła 283 674 zł. Jeśli inkasent bardzo się postara, może także pobierać podatki lokalne od firm i od tych kwot także mieć prowizję.

Oprócz możliwości zarobkowania jako inkasent, Sołtys otrzymuje miesieczną dietę w wysokości 480 zł.

Członkowie Rady Sołeckiej nie otrzymują za swoją pracę na rzecz społeczności żadnego wynagrodzenia.