Konsultacje społeczne regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy Mieszkańcy, 

Pierwsza, pilotażowa edycja głosowania w Myślenickim Budżecie Obywatelskim (MBO) już za nami. Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane przez Gminę w tym roku kalendarzowym. Również w tym roku odbędzie się kolejna edycja głosowania. Ale zanim będziemy zgłaszać wnioski, Rada Miejska podejmie w marcu uchwałę ws nowego regulaminu MBO. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bazując na ubiegłorocznych doświadczeniach mają Państwo do 15 lutego możliwość zgłaszania propozycji zmian do wyżej wymienionego regulaminu. Prace nad nowym dokumentem zakończą się z końcem lutego. Razem możemy wprowadzić poprawki, które usprawnią przeprowadzenie kolejnej edycji tego programu. Zapraszam  do współpracy.

Propozycje zmian można przesłać na adres promocja@myslenice.pl

Formularz zmian można pobrać tutaj – Formularz zgłoszenia zmian do regulaminu BO.doc

Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się na stronie www.bo.myslenice.pl

 

 

Myślenicki Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że już w najbliższym czasie Gmina Myślenice rozpoczyna prace na pierwszym, pilotażowym Myślenickim Budżetem Obywatelskim na rok 2018. Zmiany czekają nas także w związku z przygotowywaną Inicjatywą Lokalną dla Myślenic. 

Rozpoczęcie prac nad budżetem obywatelskim i inicjatywą lokalną w Gminie Myślenice uważam za swój osobisty sukces, bo pracowałam nad tą chwilą dobrych kilka lat. Oczywiście zmiana ta nie byłaby możliwa bez zaangażowania radnych Klubu Macieja Ostrowskiego, wsparcia samego burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, którzy podobnie jak ja uważają, że jedną z ról samorządu jest uczyć w dziedzinie samorządności Mieszkańców Gminy. Cóż jest lepszym narzędziem edukacji w tym zakresie jak nie budżet obywatelski i inicjatywa lokalna? 

Zanim przejdę do szczegółowych terminów związanych z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej chciałam Państwu przedstawić kilka podstawowych informacji o tych narzędziach. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Celem budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą i współdecydowania o kierunkach jej rozwoju. Ze strony gminy budżet partycypacyjny jest znakomitym narzędziem edukacji obywateli w dziedzinie samorządności. Zachęca on mieszkańców do przyjrzenia się mechanizmom konstruowania i wydatkowania budżetu gminy, zmusza do podejmowania decyzji o priorytetach wydatkowych, ale i do zastanowienia się na szerszą wizją rozwoju danej miejscowości i całej gminy.

Dla mnie osobiście budżet obywatelski to pewna filozofia funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców gminy, współdziałających na rzecz jej zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że mieszkańcy Gminy Myślenice z dużym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny wykorzystają szansę edukacyjną jaką da im realizacja pierwszego Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego to szansa także dla mieszkańców Głogoczowa na szeroką dyskusję o potrzebach naszej miejscowości jako wspólnoty, a nie tylko pojedynczych organizacji czy osób.

W budżecie obywatelskim pozyskać środki na działania będą mogli nie tylko lokalni liderzy, ale także ludzie, którzy mają ciekawe pomysły na działania, ale nie mają np. za sobą jakiejś instytucji czy organizacji, która posłużyłaby im zapleczem do zdobywania funduszy. Wystarczy, że napiszą projekt zgodny z zadaniami gminy, przekonają mieszkańców Głogoczowa do zagłosowania, projekt uzyska wymaganą regulaminem liczbę głosów, a zadanie zostanie zrealizowane przez samorząd.

Budżet partycypacyjny to duża szansa na realizację projektów dla całej wsi, ale także dla poszczególnych dzielnic naszej miejscowości. Jednak, jakie projekty zostaną zrealizowane zależeć będzie tylko i wyłącznie od samych głogoczowian i ich zaangażowania.

Ja ze swojej strony deklaruję pomoc mieszkańcom w przygotowywaniu projektów od strony technicznej. Będę także inicjować spotkania mające na celu przygotowanie przestrzeni do współpracy i optymalizacji zgłaszanych przez obywateli zadań żeby np. nie powtarzać kilka razy tych samych wniosków.

CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

To wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samorząd kosztów ich pomysłu. 

Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadań publicznych.

 

INICJATYWA LOKALNA  A  BUDŻET OBYWATELSKI

Inicjatywa lokalna

Budżet obywatelski/partycypacyjny

Wymaga: wspólnego wypracowania założeń, przygotowania uchwały, konsultacji społecznych, wzorów dokumentów, edukacji i informacji, prowadzenia procesu i jego ewaluacji

GŁÓWNE RÓŻNICE

To NIE JEST tylko forma finansowania przez JST przedsięwzięć zgłaszanych przez obywateli i sektor pozarządowy. To JEST forma finansowania przez JST przedsięwzięć zgłaszanych przez obywateli i sektor pozarządowy
Współpraca mieszkańców z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego w zakresie decydowania oraz współudział w realizacji zadań publicznych. Współpraca mieszkańców, NGO i JST kończy się w momencie zagłosowania na zgłoszone projekty.

NIE MA WSPÓŁUDZIAŁU w realizacji zadań.

Czytaj dalej Myślenicki Budżet Obywatelski

Gminny Program Rewitalizacji – ważne dla Głogoczowa!

Szanowni Państwo,

od sierpnia 2016 roku trwają konsultacje związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to BARDZO WAŻNY dokument na podstawie którego Gmina (ale także NGO, parafie i przedsiębiorcy) będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Pisząc bardzo ogólnie i prosto – obszary zdegradowane, wymagające rewitalizacji oraz zadania ich dotyczące wykazane w tym dokumencie, będą mogły starać się o dofinansowanie na rewitalizację ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w innych konkursach grantowych będą miały WIĘKSZĄ SZANSĘ na zdobycie środków.

W dniu dzisiejszym odbyły się konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji przygotowane dla radnych i kierowników JST. Wzięłam w nich udział wraz z kolegami z Klubu Radnych Burmistrza Macieja Ostrowskiego – były to konsultacje zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Jako lokalną ciekawostkę powiem, że krytykujący obecną politykę rozwoju Gminy radni Klubu PiS nie pojawili się na spotkaniu. Takim zachowaniem po raz kolejny pokazali, że realna praca w samorządzie, bez mediów i oświadczeń dla prasy ich nie interesuje. Tylko na tym spotkaniu mogli porozmawiać z osobami przygotowującymi dokument, zadać im pytania i wyjaśnić wątpliwości, ale taka praca nie jest tak efektowna jak wzywanie na Komisje Rady i krytyka Gminy w prasie 🙁

A teraz kilka słów o Głogoczowie.

Z przygotowanej na podstawie danych statystycznych oraz zebranych od mieszkańców ankiet diagnozy wynika, że w Głogoczowie nie ma terenów zdegradowanych i wymagających rewitalizacji.

Moim zdaniem jest to oczywiste kuriozum, bo od kilku lat obserwujemy zamieranie centrum – likwidacja poczty, kiosku ruchu, pusty i wymagający remontu oraz nowego przeznaczenia budynek po ośrodku zdrowia. Generalnie w odczuciu mieszkańców – centrum wsi zamiera i wymaga pilnej odnowy. Odnowę tę rozumiem bardzo szeroko – to nie tylko nowe chodniki, parkingi, oświetlenie, ale także boisko za szkołą, zielona siłownia i rewitalizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury. Skąd więc taka diagnoza? Polecam przeczytanie całego dokumentu (dostępny w linku na dole postu). W skrócie – w porównaniu z innymi miejscowościami wyniki badań statystycznych m.in. dotyczących poziomu bezrobocia, przestępczości, ale także przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców pokazują Głogoczów od dobrej strony, a ich wyniki nie kwalifikują naszej miejscowości do ujęcia w Programie Rewitalizacji.

Na wpisanie do Programu mogły wpłynąć także wyniki ankiet wysłanych przez naszych mieszkańców w odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach. Niestety, pomimo dodatkowej akcji informacyjnej w Głogoczowie prowadzonej przez SWIG oraz mojej informacji na FB, na 259 ankiet złożonych on-line, 409 ankiet złożonych w wersji papierowej w UMiG oraz 526 ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży uczącej się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Myślenicach, tylko 12 dotyczyło Głogoczowa.

W tej chwili pozostaje nam jedynie wypełnić formularz konsultacji i nie zgodzić się zarówno z zaproponowanym obszarem zdegradowanym jak i wymagającym rewitalizacji. Jako propozycję zmian – zgłosić poszerzenie obszaru zdegardowanego oraz obszaru do rewitalizacji o centrum wsi Głogoczów, obejmujące obszar starodroża zakopianki (wraz z zakopianką, szkołą i budynkiem WDK).

Proszę pamiętać, że czas na uwagi jest tylko do 20 stycznia 2017 r. do godz. 15:30 i że formularz trzeba podpisać imieniem i nazwiskiem.

Poniżej przedstawiam ogłoszenie o konsultacjach wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym formularzem zgłoszeniowym.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Myślenicach w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Myślenice
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 21 grudnia 2016r. do dnia 20 stycznia 2017r. do godz. 15:30 w formie:

1. spotkań z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 r.:

 • o godz.: 12:00 – radni, kierownicy JST,
 • o godz.: 14:30 – przedsiębiorcy, proboszczowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • o godz.: 17:00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami,

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:

 • a. w formie elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl
 • b. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

UWAGA:

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
– z datą wpływu przed dniem 21 grudnia 2016r. i po godz. 15:30 w dniu 20 stycznia 2017r.,
– niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
– przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ogłoszenie_o_konsultacjach
 2. projekt_uchwaly_1
 3. diagnoza
 4. mapa_1_5000
 5. mapa_1_5000_etykiety
 6. formularz_konsultacyjny