Wniosek o inicjatywę lokalną

Oto mój pierwszy wniosek zgłoszony na III sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 30 grudnia 2011. 

Wniosek o inicjatywe lokalna

Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Samorządu z mieszkańcami wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4).

W inicjatywie lokalnej to mieszkańcy występują z wnioskiem w sprawie realizacji niezbędnej na ich terenie inwestycji lub zadania do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Mogą oni wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Nowość polega na tym, że obywatele przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

Jeśli Gmina wprowadzi w życie przepisy dotyczące inicjatywy lokalnej możemy na tym dużo skorzystać ponieważ jeśli wniosek mieszkańców dotyczący jakiejś inwestycji zostanie wybrany do realizacji, to będziemy mieć pewność iż znajdzie się on w budżecie na następny rok.

Wniosek niekoniecznie musi być wnioskiem Rady Sołeckiej, np. Rada Rodziców może zawnioskować o adaptację pomieszczenia po szatni na świetlicę szkolną, OSP może zawnioskować o budowę strażnicy itp. W naszej miejscowości jest dużo potrzeb, jeśli więc wykażemy się inicjatywą możemy zyskać dużo więcej niż tylko wymagając i wyciągając ręce do Samorządu.

Oczywiście, jeśli uda się wprowadzić w Gminie w.wym. przepisy powinniśmy dogadać się jakie inwestycje chcemy robić w danym roku, żeby nie zgłosić ich za dużo. W takiej sytuacji jasne jest że nie wszystkie zadania mogłyby uzyskać pomoc z Gminy, a tego chcemy uniknąć.  

Korzyścią takiego rozwiązania jest to, że wreszcie będziemy mieć możliwość rzeczywistego wpływu na inwestycje realizowane w naszej miejscowości:).