Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, które odbyło się w dniu 10 września 2015 roku, omówiona została m.in. szczegółowa procedura przystępowania do planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie.

Ponieważ jest to temat szczególnie istotny dla mieszkańców Głogoczowa, w poniższym poście chciałam Państwu wyjaśnić procedurę uchwalania planów i omówić harmonogram przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie.

Informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiła zebranym pani Elżbieta Mnichowska z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UMiG Myślenice.

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Myślenice (stan na rok 2015) – dostępne po klinięciu na link

Stopień zaawansowania prac związanych z harmonogramem dot. realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich w Gminie Myślenice.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w poście z dnia 22 lipca 2013 roku pt „Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa”:

Zrealizowane plany i faktyczny rok ich realizacji
– Krzyszkowice (2013),
– Polanka (2013),
– Poręba(2014),
– Trzemeśnia (2014).

Plany w trakcie realizacji w roku 2015
– Bęczarka – końcówka procedury
– Borzęta – końcówka procedury
– Droginia – początek procedury
– Zasań – początek procedury

Plany do realizowania w kolejnych latach, zgodnie z kolejnością z harmonogramu:
Rok 2016 – Zawada, Jawornik, Łęki
Rok 2017 – Głogoczów, Osieczany
Rok 2018 – Jasienica, Bysina

Wprawdzie wskazane powyżej lata są niezgodne z przyjętym przez RM harmonogramem w zakresie dat realizacji, ale przesunięcia te związane są z możliwościami realizacyjnymi jakie ma UMiG. Proszę też pamiętać, że procedura zmiany jednego planu zagospodarowania przestrzennego trwa średnio około 2-2,5 roku.

Jednocześnie chciałam zaznaczyć, że daty faktycznego przystąpienia do uchwalania poszczególnych planów mogą się różnić, od tych wskazanych przeze mnie, z uwagi na możliwości finansowe i organizacyjne UMiG. 

Ponieważ przewodniczący Komisji, pan Kazimierz Dąbrowski na posiedzeniu zasugerował, że należy zastanowić się nad wnioskiem do Burmistrza, aby jeszcze w tej kadencji uchwalić miejscowe plany dla  terenów Górnego Przedmieścia, Jasienicy i Bysiny, które takowego planu nie posiadają (a są w kolejce za Głogoczowem), zadałam pytanie z której miejscowości składanych jest do UMiG najwięcej wniosków do planu zagospodarowania. Oczywiście, wnioski te nie są poprawne formalnie, i nie mogą być obecnie uwzględniane, ale pokazują jak duże jest w danej miejscowości zapotrzebowanie na nowy plan. Od pani Elżbiety Mnichowskiej otrzymałam odpowiedź, że na dzień dzisiejszy najwięcej takich wniosków jest z Głogoczowa. W związku z powyższym zasugerowałam, że może trzeba wykonać analizę złożonych wniosków i na jej podstawie od nowa określić kolejność wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi, przewodniczący Komisji Kazimierz Dąbrowski, zwrócił uwagę, że prawdą jest że najwięcej pytań jest z Głogoczowa, ale zaznaczyć należy, że najwięcej terenów budowlanych możliwych do zabudowy też jest w miejscowości Głogoczów. Przy ustalaniu harmonogramu w roku 2010 brano pod uwagę wiele kryteriów, które miały wpływ na jego kolejność.

W związku z powyższym, mogę Państwa zapewnić, że jeżeli będą planowane zmiany w kolejności realizacji planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich zgodnej z uchwalonym harmonogramem, będę zabiegać o to, aby procedura przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogoczów została jak najszybciej rozpoczęta.

(Szczegóły dotyczące obrad Komisji z dnia 10.09.2015 dostępne są w protokole, w Biurze RM )

Plany zagospodarowania przestrzennego – informacje ogólne

Podstawą prawną na jakiej uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717, ze zmianami w Dz.U. z 2015 r. poz. 199,443,774)

Poniżej przedstawię Państwu treść najważniejszych artykułów w/w ustawy, które służyły za podstawę prelekcji jaką wygłosiła pani Elżbieta Mnichowska, z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwstycji na posiedzeniu Komisji.

Art.14.1
W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”, z zastrzeżeniem ust. 6.

Art.14.4
Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Art.14.8
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Art.15.1
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

Art.16.1
Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Art.17 – PROCEDURA SPORZĄDZANIA PROJEKTU PLANU

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;
6) występuje o:
     a) opinie o projekcie planu do:
– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej,
– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, – (uchylone)
– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz;
    b) uzgodnienie projektu planu z:
– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,
– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a, oraz
       c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;
12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niniezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia:
14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Art. 18.
1.
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.
3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 19.
1. Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.

Art. 20.
1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Art. 21.
1. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2

Agnieszka Węgrzyn
Z-ca przewodniczącego
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Myślenicach